REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 422

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 wyraz „trzech" zastępuje się wyrazem „jedenastu";

2) w § 4 w ust. 3:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) kredytu albo pożyczki zawartych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i agencje rządowe z podmiotami wymienionymi w § 2 ust. 1;

3) objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą bankową lub tajemnicą zawodową określoną w przepisach ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, z późn. zm.2));",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;";

3) w § 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy i nabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, datę nabycia i zarejestrowania pojazdu oraz rodzaj dowodu własności pojazdu i wartość pojazdu wskazaną w dowodzie własności pojazdu, o ile występują;".

§ 2. [Informacje składane za rok podatkowy]

Przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. A. Soboń1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1358, 1488, 1933, 2339 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-06
  • Data wejścia w życie: 2023-03-21
  • Data obowiązywania: 2023-03-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA