Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 454

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą".

§ 2. [Wniosek o wpis do ewidencji producentów]

1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera:

1) wskazanie celu złożenia wniosku o wpis do tej ewidencji;

2) formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;

3) informację, czy wnioskodawca jest w rozumieniu ustawy:

a) producentem rolnym,

b) beneficjentem programów rybackich,

c) organizacją producentów,

d) podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny,

e) potencjalnym beneficjentem,

f) posiadaczem zwierzęcia;

4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3-7 ustawy;

5) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;

6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika - adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli pełnomocnik wyraził na to zgodę;

7) informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku o wpis do tej ewidencji pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2:

a) lit. a ustawy - informację, czy prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność,

b) lit. b ustawy - informację, czy zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w art. 12 ust. 4b ustawy;

8) informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy;

9) informację o załącznikach dołączonych do wniosku o wpis do tej ewidencji;

10) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek o wpis do ewidencji producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) zawiera kod kraju tej osoby oraz numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

3. Jeżeli wnioskodawca jest producentem działającym w formie spółki cywilnej, wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera również:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL wspólnika będącego osobą fizyczną, a jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby oraz numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

2) nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON), jeżeli taki numer został mu nadany.

4. Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów:

1) pozostaje w związku małżeńskim - we wniosku o wpis do tej ewidencji podaje również imię i nazwisko oraz numer PESEL małżonka, a jeżeli małżonek nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tego małżonka oraz numer paszportu małżonka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość małżonka;

2) jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego - we wniosku o wpis do tej ewidencji podaje również:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL współposiadacza będącego osobą fizyczną, a jeżeli ten współposiadacz nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tego współposiadacza oraz numer paszportu współposiadacza lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość współposiadacza,

b) nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz numer REGON, jeżeli taki numer został mu nadany.

5. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera firmę przedsiębiorcy.

§ 3. [Elementy wniosku o wpis do ewidencji producentów składany przez organizację producentów]

W przypadku gdy o wpis do ewidencji producentów ubiega się organizacja producentów, wniosek o wpis do tej ewidencji zawiera:

1) informację o rodzaju organizacji producentów;

2) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy;

3) datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów;

4) datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów;

5) datę wydania decyzji o uznaniu organizacji producentów oraz numer tej decyzji;

6) informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz obywatelstwie poszczególnych członków tej organizacji na dzień składania wniosku o wpis do tej ewidencji.

§ 4. [Zgoda we wniosku o wpis do ewidencji producentów]

Zawarta we wniosku o wpis do ewidencji producentów zgoda, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, jest wyrażana w sposób, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lub 1a ustawy.

§ 5. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wniosków o wpis do ewidencji producentów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 2679), które traci moc z dniem 15 marca 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-09
  • Data wejścia w życie: 2023-03-15
  • Data obowiązywania: 2023-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw