REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 482

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty:

a) podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”,

b) uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/2115, zwanego dalej „płatnością redystrybucyjną”,

c) uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2021/2115, zwanego dalej „płatnością dla młodych rolników”,

d) płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją, o którym mowa w art. 16 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2021/2115, do:

- powierzchni upraw:

- - roślin strączkowych na nasiona,

- - roślin pastewnych,

- - ziemniaków skrobiowych,

- - buraków cukrowych,

- - pomidorów,

- - chmielu,

- - truskawek,

- - lnu,

- - konopi włóknistych

- zwanych dalej „płatnościami związanymi z produkcją do powierzchni upraw”,

- zwierząt gatunków:

- - bydło domowe (Bos taurus), w formie płatności do bydła,

- - bydło domowe (Bos taurus), w formie płatności do krów,

- - owca domowa (Ovis aries), zwanej dalej „płatnością do owiec”,

- - koza domowa (Capra hircus), zwanej dalej „płatnością do kóz”

- zwanych dalej „płatnościami związanymi z produkcją do zwierząt”,

e) przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 147 rozporządzenia 2021/2115, zwanego dalej „przejściowym wsparciem krajowym”, w formie:

- uzupełniającej płatności podstawowej,

- płatności niezwiązanej do tytoniu;

2) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich wymienionych w pkt 1 lit. a-d i przejściowego wsparcia krajowego;

3) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania płatności bezpośrednich wymienionych w pkt 1 lit. a-d i przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo;

4) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;

5) gatunki roślin strączkowych na nasiona oraz roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana z produkcją do powierzchni upraw;

6) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na nasiona, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu oraz konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane z produkcją do powierzchni upraw;

7) rejony uprawy chmielu, w których uprawa chmielu uprawnia do uzyskania płatności związanej z produkcją do powierzchni uprawy chmielu;

8) rodzaje roślin, do upraw których może zostać przyznana uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin oraz grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa.

§ 2. [Pomoc dla rolników aktywnych zawodowo]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą”, uznaje się, że rolnik zarządza portami lotniczymi, administruje wodociągami lub stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, jeżeli:

1) wykonuje działalność zaklasyfikowaną co najmniej do jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z, z wyłączeniem usług niestanowiących obrotu nieruchomościami, 52.23.Z, 36.00.Z, 93.11.Z lub 93.2, o których mowa w części II załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249), lub

2) posiada powiązania osobowe lub kapitałowe z podmiotem wykonującym działalność, o której mowa w pkt 1.

2. Za powiązania osobowe lub kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się powiązania rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich lub, w przypadku osób prawnych, osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

3. Warunek, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli jego spełnienie potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy lub

2) faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.3)), w tym Faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 1 i 2 tej ustawy, lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż przez rolnika produktów rolnych, lub

3) informacje o wysokości uzyskanej pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116”, lub innej pomocy finansowej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, lub

4) zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy finansowej innej niż pomoc, o której mowa w pkt 3, przyznanej w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, wydane przez organ, który wypłacił taką pomoc, lub inny niż Agencja podmiot, który wypłacił taką pomoc

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

4. Warunek, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli jego spełnienie potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy lub

2) informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy, pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

5. Roczną kwotą płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy, przysługujących danemu rolnikowi jest łączna kwota płatności bezpośrednich przyznana temu rolnikowi w ostatnim roku, w którym uzyskał on przychody z działalności pozarolniczej. Przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się kar, w tym kar administracyjnych, oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy.

6. Do przychodów z działalności rolniczej, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, wlicza się pomoc finansową w ramach EFRG i EFRROW, przejściowe wsparcie krajowe oraz pomoc, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), a także inną pomoc, przyznane w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

§ 3. [Ubieganie się o płatność dla młodych rolników przez osobę prawną lub grupę osób]

1. Jeżeli o płatność dla młodych rolników ubiega się osoba prawna lub grupa osób, płatność dla młodych rolników jest przyznawana tej osobie prawnej lub grupie osób, jeżeli faktyczną i trwałą kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób sprawuje młody rolnik.

2. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz:

1) jest on członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz w przypadku:

a) jednoosobowego zarządu - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,

b) wieloosobowego zarządu - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub

2) dysponuje on bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

3) jest on uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

4) jest on uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

5) dysponuje on bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

6) jest on członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania oraz w przypadku:

a) jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej,

b) wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny.

3. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny oraz:

1) samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki - w przypadku spółki osobowej;

2) większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku spółki cywilnej;

3) samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka;

4) co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem - w przypadku małżonków;

5) większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w pkt 1-4 stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku grupy osób innej niż wymienione w pkt 1-4.

§ 4. [Warunki przyznania płatności dla młodych rolników]

1. Warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik do dnia 20 września roku, w którym po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności dla młodych rolników, uzyskał wykształcenie, o którym mowa w tym przepisie.

2. Warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik:

1) posiada dokument potwierdzający, że podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub posiada dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

2) posiada świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub państwie członkowskim EFTA, lub

3) posiada umowę o pracę, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy, jeżeli umowa taka nie została rozwiązana do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników.

§ 5. [Data rozpoczęcia działalności rolniczej]

1. Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, uznaje się najwcześniejszą z następujących dat:

1) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON);

2) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3) datę złożenia przez rolnika wniosku o:

a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,

c) dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

d) udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

e) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

f) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników;

4) datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, który był prowadzony na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570), albo zwierząt objętych obowiązkiem zgłoszenia do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwanej dalej „komputerową bazą danych”;

5) datę objęcia rolnika:

a) ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik, lub

b) ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA.

2. Do ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, przez:

1) grupę osób, którą są małżonkowie - przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął tę działalność;

2) grupę osób lub osobę prawną - przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez młodego rolnika sprawującego kontrolę nad tą grupą osób lub osobą prawną, który najwcześniej rozpoczął tę działalność.

§ 6. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona]

1. Gatunki roślin strączkowych na nasiona, do których może zostać przyznana płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona:

1) przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny gatunków określonych w tym załączniku;

2) jest przyznawana rolnikowi, jeżeli dokonano zbioru nasion.

§ 7. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych]

1. Gatunki roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych:

1) przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny gatunków określonych w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia;

2) jest przyznawana:

a) do powierzchni użytków rolnych, na których rolnik uprawia rośliny pastewne, nie większej niż 75 ha,

b) jeżeli rośliny pastewne nie zostały wprowadzone do gleby jako masa roślinna (zielony nawóz).

3. W przypadku gdy o przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej płatności danej spółdzielni maksymalny limit określony w ust. 2 pkt 2 lit. a ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

§ 8. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych]

Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni użytków rolnych, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub

b) umowę z:

- grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

- organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, której jest członkiem, lub

- zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem

- w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie, organizacji lub temu zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni użytków rolnych, a ta grupa, organizacja lub to zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych;

2) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia ziemniaki skrobiowe, nie większej niż powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 1.

§ 9. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw buraków cukrowych]

Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli zawarł:

a) umowę dostawy w rozumieniu pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię użytków rolnych, na której ten rolnik jest obowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub

b) umowę z:

- grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

- organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której jest członkiem, lub

- zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem

- w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie, organizacji lub temu zrzeszeniu określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni użytków rolnych, a ta grupa, organizacja lub to zrzeszenie zobowiązują się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru;

2) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia buraki cukrowe, nie większej niż powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 1.

§ 10. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw pomidorów]

Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw pomidorów jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli uprawa ta została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129), zakupionego lub wytworzonego w gospodarstwie tego rolnika;

2) jeżeli obsada roślin pomidora wynosi co najmniej 20 000 szt. na hektar;

3) jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę pomidorów, w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni użytków rolnych, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub

b) umowę z:

- grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

- organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której jest członkiem

- w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie lub organizacji określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni użytków rolnych, a ta grupa lub organizacja zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia;

4) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia pomidory, nie większej niż powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 3.

§ 11. [Stosowanie przepisów o kontraktacji]

Do umów, o których mowa w § 8 pkt 1 i § 10 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

§ 12. [Uznanie warunków omówionych w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3 za spełnione]

Warunek zawarcia umowy, o którym mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy umowę tę zawarł:

1) małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów albo

2) co najmniej jeden ze współposiadaczy użytków rolnych, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów.

§ 13. [Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw chmielu]

1. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw chmielu jest przyznawana do powierzchni użytków rolnych:

1) na których są uprawiane rośliny chmielu;

2) zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych;

3) jeżeli obsada roślin chmielu wynosi co najmniej 1300 szt. na hektar.

2. Do powierzchni uprawy chmielu zalicza się:

1) pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia, jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się rośliny chmielu,

2) pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin chmielu, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

- pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.

§ 14. [Rejony uprawy chmielu]

Określa się następujące rejony uprawy chmielu:

1) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański;

2) rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;

3) rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński.

§ 15. [Płatności obszarowe do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych]

1. Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, zwane dalej „podstawowym wsparciem dochodów”, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, płatność związana z produkcją do powierzchni upraw i uzupełniająca płatność podstawowa, zwane dalej „płatnościami obszarowymi”, przysługują do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych:

1) jeżeli uprawa ta jest zgodna z danymi zawartymi w rejestrze producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600);

2) do powierzchni gruntu nie większej niż powierzchnia zawarta w rejestrze producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wpis do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczy małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, o których mowa w ust. 1, albo co najmniej jednego ze współposiadaczy tych gruntów.

§ 16. [Płatność do bydła, płatność do krów oraz płatność do kóz]

1. Płatność do bydła, płatność do krów oraz płatność do kóz przysługują do zwierząt posiadanych przez rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności i w odniesieniu do których:

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do bydła, płatności do krów lub płatności do kóz dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych wymaganych na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy;

2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do bydła, płatności do krów lub płatności do kóz zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

2. Płatność do owiec przysługuje do zwierząt posiadanych przez rolnika od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, i w odniesieniu do których:

1) do dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do owiec, dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych wymaganych na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy;

2) najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do owiec, zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za spełnione, jeżeli ich spełnienie potwierdzają informacje zawarte w komputerowej bazie danych, przy czym uznaje się, że wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy zostały spełnione również w przypadku, gdy:

1) zwierzę utraciło jeden z dwóch środków identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować przy pomocy innych środków identyfikacji określonych w:

a) lit. a oraz c-e załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2035” - w przypadku bydła,

b) lit. a-g załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 - w przypadku owiec i kóz;

2) zwierzę utraciło obydwa środki identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub komputerowej bazy danych oraz pod warunkiem, że posiadacz zwierzęcia udowodni, że podjął działania w celu oznakowania tego zwierzęcia przed zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia kontroli na miejscu.

4. W przypadku gdy stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu niezgodności dotyczą wymaganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wpisów do księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 tej ustawy, lub informacji zawartych w komputerowej bazie danych, ale nie mają wpływu na spełnienie warunków przyznania danej płatności związanej z produkcją do zwierząt, zwierzęcia nie uznaje się za zwierzę zatwierdzone jedynie w przypadku, gdy takie niezgodności wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych w ciągu 24 miesięcy.

5. Przemieszczanie czasowe zwierząt na wystawy, pokazy i konkursy nie wpływa na okresy posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 i 2.

6. W przypadku gdy w okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt zostały zastąpione innymi zwierzętami, płatności te przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:

1) spełniają one warunki, o których mowa w art. 29 ust. 3 i 6-8 ustawy;

2) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia rolnik:

a) objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,

b) poinformował Agencję o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego wnioskiem o przyznanie płatności związanej z produkcją do zwierząt na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

3) w odniesieniu do tych zwierząt:

a) do dnia poinformowania Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego wnioskiem o przyznanie płatności związanej z produkcją do zwierząt dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych wymaganych na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy,

b) najpóźniej od dnia poinformowania Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego wnioskiem o przyznanie płatności związanej z produkcją do zwierząt zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

7. Płatność do bydła przysługuje do zwierząt, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

8. Jeżeli zwierzę zadeklarowane do płatności związanej z produkcją do zwierząt opuściło gospodarstwo w okresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zgłoszenie do komputerowej bazy danych dotyczące tego zdarzenia skutkuje jednocześnie wycofaniem wniosku o przyznanie tej płatności do zwierzęcia, którego dotyczy to zgłoszenie.

9. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy zwierzęta były w posiadaniu małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt, a małżonek ten nie ubiega się o przyznanie tych płatności.

§ 17. [Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw roślin uprawianych w plonie głównym]

1. Uzupełniającą płatnością podstawową obejmuje się powierzchnię upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

1) zboża;

2) rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) len włóknisty i oleisty;

7) konopie włókniste;

8) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

9) rośliny motylkowate drobnonasienne;

10) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

11) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

12) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami - w przypadku uprawy na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

2. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1-5 i 9 obejmuje się uzupełniającą płatnością podstawową również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek.

§ 18. [Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny]

Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

§ 19. [Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych]

Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na tych gruntach rolnik:

1) dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

2) przyorał roślinność lub wprowadził ją do gleby w wyniku zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym złożył wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej;

3) nie prowadzi uprawy na tej samej powierzchni nie dłużej niż rok.

§ 20. [Susz paszowy]

Susz paszowy obejmuje produkty wymienione w części IV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013.

§ 21. [Płatność niezwiązana do tytoniu]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z małżonków, w odniesieniu do którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie tej płatności wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:

1) do spadku:

a) są uprawnieni zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

b) jest uprawniony małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

c) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) gospodarstwo jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:

a) rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,

b) zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

c) małżonek rolnika ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

d) zarówno małżonek rolnika ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę ubiegającego się o przyznanie tej płatności.

4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.

5. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest rolnik, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy gospodarstwa, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywca gospodarstwa wstępuje na miejsce zbywcy gospodarstwa.

7. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem tego nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik będący małżonkiem nabywcy gospodarstwa wstępuje na miejsce zbywcy gospodarstwa.

9. Jeżeli nabyte gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy § 42 ust. 2-4 oraz art. 69 ustawy.

§ 22. [Przejściowe wsparcie krajowe]

Przejściowe wsparcie krajowe wypłaca się w terminach, w jakich dokonuje się wypłaty płatności bezpośrednich.

§ 23. [Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego]

W przypadku wypłaty zaliczek, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, na poczet płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego:

1) współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116, nie jest brany pod uwagę;

2) kwotę wypłacaną na podstawie decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego pomniejsza się o kwotę zaliczki wypłaconej na poczet płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz w przypadku płatności bezpośrednich o współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116, mający zastosowanie do danego roku składania wniosków w odniesieniu do sumy płatności bezpośrednich należnych rolnikowi.

§ 24. [Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz wniosek o przyznanie płatności obszarowych]

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, poza elementami podania określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), z wyłączeniem adresu, a także poza informacjami określonymi w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, oraz art. 58 ustawy, zawiera:

1) informację o załącznikach dołączanych do wniosku;

2) oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy związane z przyznaniem płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, których dotyczy wniosek.

2. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych zawiera również informacje i oświadczenia o:

1) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej „działkami referencyjnymi”, z podaniem w szczególności:

a) położenia tych działek, ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy,

b) danych z ewidencji gruntów i budynków: nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej;

2) sposobie użytkowania działek referencyjnych przez wskazanie uprawy albo innego sposobu użytkowania z listy opracowanej przez Agencję i udostępnionej w formularzu wniosku zamieszczonym w systemie teleinformatycznym Agencji, o którym mowa w art. 17 ustawy, z podaniem w szczególności:

a) oznaczenia i powierzchni deklarowanego sposobu użytkowania, a także informacji:

- o jaką płatność obszarową do tej powierzchni ubiega się wnioskodawca albo

- że wnioskodawca nie ubiega się o przyznanie płatności obszarowych do tej powierzchni,

b) numeru działki ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) obszarach i elementach nieprodukcyjnych w gospodarstwie, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b pkt ii rozporządzenia 2021/2115, objętych normą GAEC 8, o której mowa w załączniku III do tego rozporządzenia, z podaniem w szczególności:

a) identyfikatora działki referencyjnej, na której jest położony ten obszar lub element nieprodukcyjny,

b) nazwy tego obszaru lub elementu nieprodukcyjnego,

c) powierzchni tego obszaru lub elementu nieprodukcyjnego, w tym powierzchni po zastosowaniu współczynnika przekształcenia (konwersji) i współczynnika ważenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy;

4) znajdujących się na posiadanych przez wnioskodawcę użytkach rolnych:

a) drzewach będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowach, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczkach wodnych w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) o powierzchni mniejszej niż 100 m2.

3. We wniosku o przyznanie płatności obszarowych wnioskodawca prowadzący produkcję rolną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.7)) może złożyć oświadczenie, że rezygnuje z prawa zwolnienia z obowiązku przestrzegania normy GAEC 7, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.

§ 25. [Oświadczenie wnioskodawcy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich]

1. We wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich wnioskodawca składa oświadczenie, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo, mimo że:

1) prowadzi jedną z działalności, o których mowa w art. 24 ustawy, lub

2) jest powiązany osobowo lub kapitałowo z podmiotem prowadzącym jedną z działalności, o których mowa w art. 24 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, dotyczące spełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 pkt 2 ustawy, należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, chyba że fakty lub stan prawny, które dokumenty te potwierdzają, są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, a w szczególności ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116.

§ 26. [Wniosek o przyznanie płatności dla młodych rolników]

1. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników:

1) do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się:

a) oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim i wspólnym prowadzeniu gospodarstwa zawierające datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez małżonka działalności rolniczej oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku prowadzenia gospodarstwa wspólnie z małżonkiem, który nie ma numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość małżonka oraz nazwę organu, który wydał dokument,

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy - w pierwszym roku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników;

2) przez osobę prawną lub grupę osób do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające sprawowanie przez młodego rolnika faktycznej i trwałej kontroli nad tą osobą prawną lub grupą osób oraz potwierdzające datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli - w przypadku osób prawnych oraz grupy osób innej niż małżonkowie,

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, młodego rolnika sprawującego faktyczną i trwałą kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób inną niż małżonkowie - w pierwszym roku ubiegania się o płatność dla młodych rolników,

c) oświadczenie zawierające wskazanie młodego rolnika sprawującego faktyczną i trwałą kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób, datę rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, przez młodego rolnika sprawującego tę kontrolę, datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli, imię i nazwisko młodego rolnika, numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany, oraz numer PESEL, a w przypadku gdy młody rolnik nie ma numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

2. W przypadku dokumentu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, uzyskanego po upływie ostatecznego terminu złożenia wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników dokument taki należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji najpóźniej do dnia 30 września w pierwszym roku ubiegania się o przyznanie tej płatności.

§ 27. [Wnioski omówione w art. 27 ust. 3 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz w § 7 ust. 3]

W przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy oraz w § 7 ust. 3, wnioskodawca:

1) we wniosku o przyznanie płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych oświadcza, że ubiega się o przyznanie płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tych płatności z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni, oraz

2) dołącza do wniosku o przyznanie płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych:

a) oświadczenie o liczbie członków spółdzielni, którzy mają zostać uwzględnieni przy ustaleniu maksymalnego limitu płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych,

b) oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się wnioskodawcy temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

§ 28. [Umowy dołączane do wniosków]

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw:

1) ziemniaków skrobiowych - do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o których mowa w § 8 pkt 1;

2) buraków cukrowych - do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o których mowa w § 9 pkt 1;

3) pomidorów - do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o których mowa w § 10 pkt 3.

§ 29. [Dokumenty dołączane do wniosku o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych]

1. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie tych płatności, zawierające:

1) numery działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych;

2) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych;

3) ilość wykorzystanych nasion konopi włóknistych w kilogramach na hektar.

2. Rolnik przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 1 września danego roku:

1) urzędowe etykiety stosowane na opakowaniach nasion, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/1173”, lub

2) etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności - w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności, lub

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, będące dokumentem równoważnym etykietom - w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 tej ustawy pochodzącego od hodowcy danej odmiany.

3. Kierownik biura powiatowego Agencji dokonuje zwrotu etykiet, o którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. i zdanie drugie rozporządzenia 2022/1173. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane.

§ 30. [Oświadczenie dołączane do wniosku o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów]

Wniosek o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów zawiera oświadczenie o liczbie sztuk zwierząt deklarowanych do tych płatności, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt oraz numeru siedziby stada, w której zwierzęta są utrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada zgłoszonej do komputerowej bazy danych.

§ 31. [Oświadczenie dołączane do wniosku o przyznanie płatności do owiec lub płatności do kóz]

Do wniosku o przyznanie płatności do owiec lub płatności do kóz dołącza się oświadczenie o numerze siedziby stada, w której zwierzęta są utrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada zgłoszonej do komputerowej bazy danych.

§ 32. [Oświadczenie dołączane do wniosku o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany]

Wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany zawiera oświadczenie, że uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

§ 33. [Dokumenty dołączane do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,

2) zgodę małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, na przyznanie tej płatności ubiegającemu się o nią małżonkowi

- zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, numery PESEL, jeżeli numery identyfikacyjne nie zostały nadane, a w przypadku braku numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

4) odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowę w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo, z którego wynika, że uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka, albo

5) odpis prawomocnego postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem.

3. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że:

1) uprawnieni do spadku są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu tej płatności;

2) uprawniony do spadku jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej płatności;

3) uprawnieni do spadku są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich spadkobierców na przyznanie mu tej płatności;

4) przedmiotem zapisu windykacyjnego jest gospodarstwo, a:

a) zapisobiercami są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu tej płatności,

b) zapisobiercą jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej płatności,

c) zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu tej płatności - zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie ma numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

4. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego albo z aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że przedmiotem zapisu windykacyjnego jest gospodarstwo, a:

1) zapisobiercami są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu tej płatności,

2) zapisobiercą jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej płatności,

3) zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni zapisobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu tej płatności

- zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie ma numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

5. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności, rolnik ten dołącza do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu tylko zgodę małżonka zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie ma numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

6. Zgody, o których mowa w ust. 3-5, zawierają imię i nazwisko lub nazwę wyrażającego zgodę, nadany mu numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany - numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) umowę, na podstawie której rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo;

2) zgodę zbywcy gospodarstwa na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa zawierającą imiona i nazwiska lub nazwy zbywcy oraz nabywcy gospodarstwa, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numery takie nie zostały nadane - numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL;

3) w przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

a) oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,

b) zgodę małżonka rolnika na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu ubiegającemu się o nią rolnikowi

- zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, numer PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku braku numeru PESEL - kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument;

4) w przypadku gdy nabyte gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania - zgodę wszystkich współposiadaczy zawierającą imię i nazwisko lub nazwę uprawnionego do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu, nadany mu numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany - numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL.

9. Gdy nabywcą gospodarstwa jest rolnik, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 5, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 4.

10. Gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 7, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2-4.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się umowę, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy, przed wprowadzeniem zmian lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

§ 34. [Wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego]

1. Wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny spadkodawcy lub rozwiązanego albo przekształconego rolnika;

2) imię i nazwisko spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego albo innego następcy prawnego rolnika, numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany - numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL, a także miejsce zamieszkania i adres, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego lub numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

3) informację o załącznikach dołączanych do wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego;

4) oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy związane z wypłatą płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, których dotyczą.

2. Wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

§ 35. [Termin informowania o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku]

Rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego.

§ 36. [Termin poprawy oczywistych błędów]

Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą zostać poprawione przez rolnika po złożeniu tego wniosku, jednak nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego.

§ 37. [Wyższa niż zadeklarowana we wniosku powierzchnia gruntów lub liczba zwierząt]

1. W przypadku gdy zadeklarowana we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchnia gruntów lub liczba zwierząt przekracza limit lub pułap określony dla danej płatności bezpośredniej, za powierzchnię gruntów lub liczbę zwierząt, do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie tych płatności, uznaje się powierzchnię gruntów lub liczbę zwierząt równą temu limitowi lub pułapowi.

2. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów, a powierzchnia uprawy ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów zadeklarowana we wniosku o przyznanie tych płatności jest wyższa niż powierzchnia tych upraw określona w umowach, o których mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 lub § 10 pkt 3, za powierzchnię, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów, uznaje się powierzchnię nie większą niż powierzchnia wynikająca z tych umów.

§ 38. [Sporządzanie dokumentów dołączanych do wniosków]

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i ust. 4 pkt 1, § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i b, § 27 pkt 2 lit. b, § 28, § 29 ust. 2, § 33 ust. 2 i ust. 8 pkt 1 i ust. 11, § 39 ust. 4, § 40 ust. 4, § 42 ust. 3, § 50 ust. 1 pkt 1 oraz § 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, dokumenty dołączane do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

§ 39. [Śmierć rolnika]

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności te przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okresy, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2;

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej płatności podstawowej, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek o przyznanie płatności, o które ubiegał się ten rolnik, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego potwierdzenia, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

- oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich spadkobiercy wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył jako przedmiot zapisu windykacyjnego grunty lub zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub zwierząt, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

§ 40. [Następstwo prawne]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności te przysługują następcy prawnemu tego rolnika, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego przez okresy, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2;

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej płatności podstawowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek o przyznanie płatności, o które ubiegał się rolnik, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

§ 41. [Prawa przysługujące spadkobiercy rolnika]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana ta decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana ta decyzja, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują więcej niż jednemu spadkobiercy, prawa te wykonuje ten spadkobierca, w odniesieniu do którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. Należności z tytułu płatności przyznanych w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia.

5. Jeżeli płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) wypisem albo odpisem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza, albo

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego potwierdzenia

- jednak nie później niż przed upływem 7 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

8. Do wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

- oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

12. W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

§ 42. [Przekazanie gospodarstwa]

1. W przypadku przekazania gospodarstwa płatności bezpośrednie lub uzupełniająca płatność podstawowa, o które ubiega się przekazujący gospodarstwo, są przyznawane przejmującemu gospodarstwo, jeżeli:

1) przekazanie gospodarstwa zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej płatności podstawowej, z tym że w przypadku gdy przekazujący gospodarstwo ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt warunek posiadania zwierząt przez okresy, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2, uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego gospodarstwo były w posiadaniu tego przekazującego lub przejmującego gospodarstwo przez te okresy;

3) przejmujący gospodarstwo złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej, o które ubiegał się przekazujący gospodarstwo, do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.

2. Przejmujący gospodarstwo we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) podaje numer identyfikacyjny przekazującego gospodarstwo;

2) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt.

3. Przejmujący gospodarstwo dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, umowę, na podstawie której grunty wchodzące w skład tego gospodarstwa oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt zostały przekazane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej przejmujący gospodarstwo wstępuje na miejsce przekazującego gospodarstwo.

5. W przypadku przekazania gospodarstwa, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej, płatności te przysługują przekazującemu gospodarstwo, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania, z tym że w przypadku gdy przekazujący gospodarstwo ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt, warunek posiadania zwierząt przez okresy, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2, uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego gospodarstwo były w posiadaniu tego przekazującego lub przejmującego gospodarstwo przez te okresy i przekazujący gospodarstwo poinformował Agencję o przekazaniu gospodarstwa.

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlega przywróceniu.

§ 43. [Limity i progi w przypadkach omówionych w § 39 ust. 1, § 40 ust. 1 i § 42 ust. 1 pkt 1]

W przypadkach, o których mowa w § 39 ust. 1, § 40 ust. 1 i § 42 ust. 1 pkt 1, do przejmującego gospodarstwo, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego następcy prawnego rolnika, a także do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku następstwa prawnego w innym przypadku niż śmierć rolnika, i gospodarstwa posiadanego przez przejmującego gospodarstwo, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego stosuje się limity i progi określone w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 27 i art. 29 ust. 4 i 5 ustawy.

§ 44. [Dokument potwierdzający przejęcie zobowiązań]

1. W przypadkach, o których mowa w § 39 ust. 1, § 40 ust. 1 i § 42 ust. 1 pkt 1, jeżeli przejmujący gospodarstwo, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny rolnika ubiega się o płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów, warunek zawarcia umów, o których mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się za spełniony przez przejmującego gospodarstwo, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego rolnika, jeżeli przejął on zobowiązania wynikające z tych umów.

2. W przypadku ubiegania się przez przejmującego gospodarstwo, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub innego następcę prawnego rolnika o przyznanie płatności, o których mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się dokument potwierdzający przejęcie zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, chyba że przejęcie tych zobowiązań wynika z umowy, o której mowa w § 42 ust. 3, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego.

§ 45. [Różnica między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie danej płatności obszarowej, a obszarem zatwierdzonym do tej płatności]

1. W przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie danej płatności obszarowej, a obszarem zatwierdzonym do tej płatności wynosi:

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności i jest większa niż 0,1 ha, za powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności służącą do ustalenia wysokości tej płatności uznaje się powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności pomniejszoną o dwukrotność tej różnicy;

2) więcej niż 20% i nie więcej niż 50% powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności, odmawia się przyznania płatności;

3) więcej niż 50% powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności, odmawia się przyznania płatności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość kary stanowi iloczyn stawki danej płatności obszarowej oraz powierzchni stanowiącej różnicę między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności, a powierzchnią obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

3. Jeżeli różnica między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności obszarowych, a obszarem zatwierdzonym do tych płatności nie przekracza 20% powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności obszarowych i nie przekracza 0,1 ha, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, a za powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tych płatności służącą do ustalenia wysokości tych płatności uznaje się powierzchnię gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tych płatności.

4. W przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie danej płatności obszarowej, a obszarem zatwierdzonym do tej płatności wynosi nie więcej niż 3% powierzchni zatwierdzonej do tej płatności, ale nie więcej niż 2 ha, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, a tę płatność przyznaje się do powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 46. [Liczba zwierząt zadeklarowanych do danej płatności związanej z produkcją do zwierząt przewyższająca liczbę zwierząt zatwierdzonych do tej płatności]

1. W przypadku płatności związanych z produkcją do zwierząt, jeżeli liczba zwierząt zadeklarowanych do danej płatności związanej z produkcją do zwierząt przewyższa liczbę zwierząt zatwierdzonych do tej płatności wysokość kary stanowi sumę:

1) w stadach nieprzekraczających 20 zwierząt, przy czym stado oznacza zwierzęta zadeklarowane do płatności związanej z produkcją do zwierząt:

a) 25% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy liczba zwierząt niezatwierdzonych przekracza 2 sztuki, ale nie przekracza 5 sztuk, albo

b) 50% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy liczba zwierząt niezatwierdzonych przekracza 5 sztuk, ale nie przekracza 10 sztuk, albo

c) 100% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy liczba zwierząt niezatwierdzonych przekracza 10 sztuk

- oraz iloczynu kwoty obliczonej jako iloczyn zwierząt zadeklarowanych do danej płatności związanej z produkcją do zwierząt i stawki tej płatności oraz stosunku liczby zwierząt niezatwierdzonych do liczby zwierząt zadeklarowanych do tej płatności;

2) w stadach powyżej 20 zwierząt, przy czym stado oznacza zwierzęta zadeklarowane do płatności związanej z produkcją do zwierząt:

a) 25% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy udział liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt zadeklarowanych przekracza 10%, ale nie więcej niż 30%, albo

b) 50% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy udział liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt zadeklarowanych przekracza 30%, ale nie więcej niż 50%, albo

c) 100% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności - w przypadku gdy udział liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt zadeklarowanych przekracza 50%

- oraz iloczynu kwoty obliczonej jako iloczyn zwierząt zadeklarowanych do danej płatności związanej z produkcją do zwierząt i stawki tej płatności oraz stosunku liczby zwierząt niezatwierdzonych do liczby zwierząt zadeklarowanych do tej płatności.

2. W przypadku gdy różnica między liczbą zwierząt zadeklarowanych a liczbą zwierząt zatwierdzonych wynosi:

1) nie więcej niż 2 sztuki w stadach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub

2) nie więcej niż 10% w stadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- przepisów ust. 1 nie stosuje się, a całkowita kwota danej płatności związanej z produkcją do zwierząt jest wypłacana na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych do tej płatności.

§ 47. [Niezgodność ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego]

Przepisów § 45 ust. 2 i § 46 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli kara określona w tych przepisach miałaby być nałożona na skutek niezgodności ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, o której wnioskodawca poinformował kierownika biura powiatowego Agencji zgodnie z § 35, pod warunkiem że Agencja nie powiadomiła wcześniej wnioskodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o stwierdzonych niezgodnościach w tym wniosku.

§ 48. [Kary i zmniejszenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego]

Kary i zmniejszenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego oblicza się w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się kary, o których mowa w § 45 ust. 2 i § 46 ust. 1;

2) kwota płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;

3) kwota płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy;

4) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-3 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy;

5) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-4 służy jako podstawa obliczenia zmniejszeń wynikających z:

a) zastosowania zmniejszenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy,

b) zastosowania współczynnika korygującego, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 2021/2116;

6) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar i zmniejszeń wymienionych w pkt 1-5 służy jako podstawa obliczenia kar z tytułu nieprzestrzegania norm lub wymogów podstawowych, o których mowa w art. 52 ustawy.

§ 49. [Odmowa przyznania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego]

1. W przypadku gdy o płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe ubiega się podmiot:

1) niebędący rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115 lub

2) niebędący rolnikiem aktywnym zawodowo, o którym mowa w art. 24 ustawy, lub

3) niespełniający warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 2 ustawy

- odmawia się przyznania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego.

2. W przypadku gdy o przyznanie płatności redystrybucyjnej ubiega się podmiot, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, odmawia się przyznania tej płatności, a § 45 nie stosuje się.

3. W przypadku gdy o przyznanie płatności dla młodych rolników ubiega się podmiot, który nie spełnia warunków określonych w art. 28 ustawy, odmawia się przyznania tej płatności, a § 45 nie stosuje się.

§ 50. [Potwierdzenie spełnienia warunku omówionego w art. 24 pkt 2 lit. b) ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

1. W 2023 r. spełnienie warunku, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy lub

2) informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727), pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116.

2. Roczną kwotą płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przysługujących rolnikowi jest łączna kwota tych płatności przyznana temu rolnikowi w ostatnim roku, w którym uzyskał on przychody z działalności pozarolniczej. Przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się kar oraz zmniejszeń wynikających z art. 63 i art. 91 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.8)).

§ 51. [Spełnienie warunku omówionego w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3]

W 2023 r. warunek, o którym mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy umowy odpowiadające warunkom określonym w tych przepisach zostały zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 52. [Dokumenty dołączane do wniosku o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych]

1. W 2023 r. w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wydane przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, przy czym to zaświadczenie składa się w terminie do dnia 1 września 2023 r., jeżeli nie zostało dołączone do wniosku o przyznanie tych płatności;

2) oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, zawierające:

a) numery działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,

c) ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) NIP lub numer REGON, jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informacje o miejscu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których w 2023 r. jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, w tym nazwę województwa, powiatu i gminy, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych w odniesieniu do poszczególnych odmian konopi włóknistych uprawianych na tych działkach.

3. Rolnik przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 1 września 2023 r.:

1) urzędowe etykiety stosowane na opakowaniach nasion, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. i rozporządzenia 2022/1173, lub

2) etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności - w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności, lub

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, będące dokumentem równoważnym etykietom - w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 tej ustawy pochodzącego od hodowcy danej odmiany.

4. Kierownik biura powiatowego Agencji dokonuje zwrotu etykiet, o którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. i zdanie drugie rozporządzenia 2022/1173. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane.

§ 53. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r., z wyjątkiem § 24 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.9)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, str. 38.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 03.05.2021, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 22.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 23.09.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 187 z 14.07.2022, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 321 z 15.12.2022 str. 74.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696, z 2017 r. poz. 534 i 1729, z 2018 r. poz. 492, 826 i 1634, z 2019 r. poz. 1867, z 2020 r. poz. 414, 834 i 2203 oraz z 2022 r. poz. 586, 960 i 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717, z 2018 r. poz. 535, z 2020 r. poz. 329, z 2021 r. poz. 453 oraz z 2022 r. poz. 588 i 1190), które tracą moc z dniem 15 marca 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412).

Załącznik 1. [GATUNKI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 482)

Załącznik nr 1

GATUNKI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA

1) bobik (Vicia faba minor L.);

2) groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;

3) łubin biały (Lupinus albus L.);

4) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

5) łubin żółty (Lupinus luteus L.);

6) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

Załącznik 2. [GATUNKI ROŚLIN PASTEWNYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH]

Załącznik nr 2

GATUNKI ROŚLIN PASTEWNYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH

1) esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);

2) koniczyna biała (Trifolium repens L.);

3) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);

4) koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);

5) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);

6) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);

7) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);

8) lędźwian (Lathyrus L.);

9) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);

10) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);

11) lucerna siewna (Medicago sativa L.);

12) nostrzyk biały (Melilotus albus);

13) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);

14) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.);

15) wyka siewna (Vicia sativa L.).

Załącznik 3. [ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY]

Załącznik nr 3

ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

Kod CN

Nazwa (gatunek) rośliny

1

2


1. ZBOŻA (CERES)

1001 90 10

pszenica orkisz (Triticum spelta L.)


2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE)

ex 1204 00 10

len zwyczajny (Linum usitatissimum L.)

ex 1207 99 20

konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,3%) (Cannabis sativa L.)


3. TRAWY (GRAMINEAE)

ex 1209 29 10

mietlica psia (Agrostis canina L.)

ex 1209 29 10

mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth)

ex 1209 29 10

mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)

ex 1209 29 10

mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.)

ex 1209 29 80

rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl)

ex 1209 29 10

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)

ex 1209 23 80

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.)

ex 1209 23 80

kostrzewa owcza (Festuca owina L.)

1209 23 11

kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15

kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)

ex 1209 29 80

festulolium (Festuca spp. x Lolium spp.)

1209 25 10

życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90

życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.)

ex 1209 29 80

życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth)

ex 1209 29 80

tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.)

1209 26 00

tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)

ex 1209 29 80

wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.)

1209 24 00

wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

ex 1209 29 10

wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poa palustris L. i Poa trivialis L.)


4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE)

ex 1209 29 80

siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.)

ex 1209 29 80

lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.)

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy)

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany)

ex 1209 29 80

esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)

ex 1209 22 80

koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.)

1209 22 10

koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała (Trifolium repens L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała odmiana giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum)

ex 1209 22 80

koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.)

ex 1209 29 10

wyka siewna (Vicia sativa L.)

ex 1209 29 10

wyka kosmata (Vicia villosa Roth)

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA