REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 484

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada plan działalności rolnośrodowiskowej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412), zwanej dalej „ustawą o Planie Strategicznym", przy udziale odpowiednio doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją";",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i zobowiązanie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym", lub inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412), zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym PS", lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwane dalej „zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi PS":

1) rejestr działalności rolnośrodowiskowej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania ekologicznego PS lub z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS;

2) plan działalności rolnośrodowiskowej może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności ekologicznej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego, lecz nie może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności ekologicznej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS.";

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy zastąpienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, zostało dokonane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, lecz przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, rolnik może o tym zastąpieniu poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej kopię dokumentu, o którym mowa w § 20 ust. 3.";

3) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, zobowiązanie ekologiczne PS lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS, do tego obszaru nie przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach:

1) pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rol-no-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego pakietu, jest równocześnie realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lub 7 ustawy o Planie Strategicznym;

2) pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rol-no-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego pakietu, jest równocześnie realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy o Planie Strategicznym, lub w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o Planie Strategicznym, w ramach wariantu Ogródki bioróżnorodności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania płatności, o których mowa w art. 41 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji:

1) zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lub 6;

2) zobowiązania ekologicznego;

3) zobowiązania ekologicznego PS.";

4) w § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.";

5) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, ta płatność jest przyznawana do gruntów ornych, w odniesieniu do których dokonano wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych wymaganego na podstawie art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600).",

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, do tych gruntów za ten sam rok, w odniesieniu do którego ten rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym.",

c) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. W przypadku gdy dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk w rozumieniu odpowiednio art. 5 pkt 2c lub 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) nie zostały na podstawie tej ustawy ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych oraz nie jest to jednocześnie obszar specjalnej ochrony ptaków w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. i-l jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził pisemnie na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4a, że dany wariant może być realizowany.";

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, realizowanego na gruntach ornych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (w brzmieniu z dnia 24 sierpnia 2022 r., Dz. U. poz. 1775), płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części przysługującej za realizację tego wariantu na tych gruntach ornych jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów ornych.";

7) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana dodatkowa płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do powierzchni obszarów przyrodniczych:

1) zalanej lub podtopionej w danym roku, przy czym zalanie lub podtopienie występuje, gdy stan wysycenia profilu glebowego wodą utrzymuje się na poziomie przynajmniej 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co potwierdza wykaz działek wraz z danymi przestrzennymi tych działek oraz zalanego lub podtopionego obszaru na tych działkach sporządzany corocznie przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy,

2) która jest położona na działkach rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w lit. c, albo pkt 5, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w lit. c, i objętych obszarem zatwierdzonym odpowiednio w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w lit. c, albo pkt 5, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w lit. c

- o zwartym obszarze w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 0,1 ha.

2. Wykaz wraz z danymi przestrzennymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia Agencji nie później niż do dnia 2 października danego roku.

3. Wysokość płatności, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki płatności w wysokości 280 zł/ha i powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

4. Przy ustalaniu wysokości płatności, o której mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Do płatności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 16.";

8) w § 19:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1,

- w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej „działkami referencyjnymi",

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, zawierające w szczególności wskazanie:

- pakietu lub wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej oraz powierzchni deklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

- roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a,

- roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, a w przypadku uprawy roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich - również nazw tych odmian - w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6,

- mieszanek roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b,

- gatunków oraz odmian drzew uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

- praktyki dodatkowej, o której mowa w części I ust. 4 pkt 2 lub 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o Planie Strategicznym, określone w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, niewymienione w pkt 2 i 3;",

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.

2a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym. Przepisu art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym nie stosuje się.",

c) w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- uprawianych na danej działce, zawartego w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, lecz wyłącznie w ramach tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.";

9) w § 21:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub c lub pkt 2, rolnik lub zarządca przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym określono te wymogi, składają do kierownika biura powiatowego Agencji informację zawierającą wskazanie realizowanego pakietu lub wariantu oraz tych wymogów, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania:";

10) w § 22:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rolnik lub zarządca wskazują we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) powierzchnie, na których realizują poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności rolnośrodowiskowej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 - w przypadku pakietów lub wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-8;

2) części obszarów, na których jest realizowane zobowiązanie w ramach pakietów wymienionych § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 8, które mają pozostać nieskoszone w danym roku;

3) miejsca na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.

3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o Planie Strategicznym, we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej wskazuje również:

1) drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

2) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m;

3) oczka wodne w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

4) powierzchnie upraw, do których nie ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.";

11) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok może zostać przyznana spadkobiercy rolnika lub zarządcy, jeżeli ten spadkobierca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, a gdy ten termin upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 60 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Planie Strategicznym.";

12) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok może zostać przyznana następcy prawnemu rolnika lub zarządcy, jeżeli ten następca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, a gdy ten termin upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 60 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Planie Strategicznym.";

13) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok może zostać przyznana nowemu posiadaczowi gruntów lub stada, o których mowa w ust. 1, jeżeli ten posiadacz złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, a gdy ten termin upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 60 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Planie Strategicznym.";

14) w § 30:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Rolnik lub zarządca, o którym mowa w ust. 1, zmieniają, przy udziale odpowiednio doradcy rolno-środowiskowego lub eksperta przyrodniczego, plan działalności rolnośrodowiskowej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku następującym po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 24-29.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. W przypadku przejęcia zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ostatnim roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego plan działalności rolnośrodowiskowej zmienia się nie później niż do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.",

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. W przypadku przejęcia zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ostatnim roku jego realizacji czynności określonej w ust. 1b dokonuje się nie później niż do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.";

15) w § 33:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie przysługuje w danym roku w części dotyczącej wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a realizowanego na gruntach ornych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (w brzmieniu z dnia 24 sierpnia 2022 r., Dz. U. poz. 1775).",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli:

1) rolnik lub zarządca nie prowadzą rejestru działalności rolnośrodowiskowej, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje temu rolnikowi lub temu zarządcy w wysokości zmniejszonej o 30% w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr w zakresie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych nie jest prowadzony;

2) prowadzony przez rolnika lub zarządcę rejestr działalności rolnośrodowiskowej jest niekompletny, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje temu rolnikowi lub temu zarządcy w wysokości zmniejszonej o 5% w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr w zakresie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych jest niekompletny.",

c) w ust. 9c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonał tę analizę najpóźniej w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, przy czym w zakresie pH, P, K i Mg wykonał tę analizę przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym;",

d) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności rolnośrodowiskowej jest niekompletny lub niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i z załącznikami do tego wniosku w zakresie informacji, o których mowa w § 21 ust. 4c pkt 2 lub § 30 ust. 1b pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie lub lit. b, lub c lub pkt 2a załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik lub zarządca:",

e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Przepisów ust. 6, ust. 11 pkt 2 i ust. 15 nie stosuje się do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 oraz do dodatkowej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w § 18a.";

16) w § 34a w pkt 2 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w lp. 2a, 3-13, 23 i 24 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poprzedzającego:";

17) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone:

- w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zastosowanie co najmniej 4 upraw wymienionych w ust. 1a pkt 2-7 lub ust. 1c, lub wymienionych w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym udział:",

- w ust. 1a:

- - pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) mieszanek zbożowych, z tym że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne uprawy, lub

4) mieszanek strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych lub strączkowo-zbożowych, z tym że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne uprawy, lub",

- - dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:

„5) mieszanek roślin wysiewanych w ramach równocześnie realizowanego ekoschematu, o którym mowa w art. 30 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, z tym że ta uprawa nie może stanowić żadnej z 4 największych upraw na gruntach ornych, lub

6) mieszanek roślin wykorzystanych w ramach równocześnie realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS w ramach wariantu Wieloletnie pasy kwietne, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o Planie Strategicznym, z tym że ta uprawa nie może stanowić żadnej z 4 największych upraw na gruntach ornych, lub

7) upraw mieszanych objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PS w ramach wariantu Ogródki bioróżnorodności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o Planie Strategicznym, z tym że ta uprawa nie może stanowić żadnej z 4 największych upraw na gruntach ornych",

- - część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- przy czym w przypadku roślin wieloletnich innych niż uprawy, o których mowa w pkt 6 lub 7, uprawianie tych roślin przez okres nie dłuższy niż 3 lata w okresie objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.",

- ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Niestosowanie ugorowania gruntów ornych, z wyłączeniem ugorowania gruntów ornych na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.",

- po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi i pozostałe grunty ugorowane wykorzystywane do wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, uznaje się łącznie za oddzielną uprawę na potrzeby spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, przy czym ta uprawa nie może stanowić żadnej z 4 największych upraw na gruntach ornych, a jej powierzchnia nie może przekraczać 4% powierzchni gruntów ornych.

1d. Przepisu ust. 1c nie stosuje się w przypadku, gdy za pozostałe grunty ugorowane, o których mowa w ust. 1c, zostaną uznane grunty wykorzystane do uprawy roślin stanowiących uprawy wymienione w ust. 1a pkt 2-7 lub w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.",

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w ostatnim (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu, przy czym w zakresie pH, P, K i Mg wykonana przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w pierwszym i ostatnim roku realizacji pakietu.",

- w ust. 4:

- - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w jednym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4. roku realizacji tego zobowiązania, praktyki dodatkowej - międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym niewznawianiu przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania lub wapnowania);",

- - w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym niewznawianiu przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania lub wapnowania),",

- ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Do grup upraw zalicza się:

1) grupy upraw, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) grupę upraw mieszanki, która obejmuje mieszanki strączkowo-gorczycowe, strączkowo-słonecznikowe, strączkowo-zbożowe oraz mieszanki, o których mowa w ust. 1a pkt 5 i 6, oraz uprawy mieszane, o których mowa w ust. 1 pkt 7;

3) grupę upraw ugory, która obejmuje grunty ugorowane z roślinami miododajnymi oraz pozostałe grunty ugorowane wykorzystywane do wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.",

- po ust. 4b dodaje się ust. 4ba w brzmieniu:

„4ba. Przepisu ust. 4a pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy za pozostałe grunty ugorowane, o których mowa w ust. 1c, zostaną uznane grunty wykorzystane do uprawy roślin objętych grupami upraw, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lub 2.",

- po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:

„4d. Wymogu, o którym mowa w:

1) ust. 3, nie stosuje się do działek rolnych, na których są uprawiane uprawy wymienione w ust. 1a pkt 5 i 6 oraz ust. 1c;

2) ust. 4, nie stosuje się do działek rolnych, na których są uprawiane uprawy wymienione w ust. 1a pkt 6 lub 7.",

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku równoczesnej realizacji na tym samym obszarze zobowiązania:

1) rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Pakietu 4. lub 5. - obowiązują wymogi określone w części IV;

2) rolno-środowiskowo-klimatycznego PS w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o Planie Strategicznym - obowiązują wymogi określone w odniesieniu do tych interwencji w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.",

b) w części II Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania lub wapnowania, przed dniem 1 marca;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nienawożenie międzyplonu, z wyłączeniem wapnowania;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) utrzymywanie okrywy ochronnej gleby, wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (w brzmieniu z dnia 24 sierpnia 2022 r., Dz. U. poz. 1775), na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy te grunty oraz grunty, na których jest realizowany ten wariant, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w tych przepisach.",

c) w części IV Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w ust. 13 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Konie ras dużych/Konie pozostałe

18

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

1

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

Kozy

2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

19

Kozy matki

0,15

3

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

20

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,05

4

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

21

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

22

Pozostałe kozy

0,1

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)

Owce

6

Ogiery, klacze, wałachy

0,6

23

Owce powyżej 1,5 roku

0,1

7

Źrebaki powyżej 2 lat

0,5

24

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

8

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

25

Jagnięta do 3,5 miesiąca

0,05

9

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,2

26

Tryczki

0,08

10

Źrebięta do 6 miesięcy

0,12

27

Maciorki

0,1

Bydło

Drób

11

Buhaje

1,4

28

Gęsi

0,008

12

Krowy

1

Inne

13

Jałówki cielne

1

29

Jelenie szlachetne

0,29

14

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

30

Jelenie sika (wschodnie)

0,12

15

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

31

Daniele

0,12

16

Opasy powyżej 1 roku

0,8

32

Króliki

0,007

17

Opasy powyżej 6 miesięcy do

1 roku

0,3

33

Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg

1

d) w części V Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ust. 2 w pkt 2 w tabeli II lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench)

96

1,5

80

18) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 w tabeli pierwszy wiersz otrzymuje brzmienie:

Lp.

Uprawy

Rodzaje lub gatunki roślin

Grupa upraw

19) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

20) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli:

a) w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone:

- po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:

2a

Uprawa wymieniona w części I ust. 1a pkt 5-7 lub w ust. 1c załącznika nr 2 do rozporządzenia stanowi jedną z 4 największych upraw na gruntach ornych

24%

1,25

-

-

30%

- lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Ugorowanie gruntów ornych,

z wyłączeniem ugorowania gruntów na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8

56%

1,25

-

-

70%

b) w części II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

- lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania lub wapnowania, przed dniem 1 marca

10%

1,25

-

-

13%

- lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Zastosowanie nawożenia międzyplonu, z wyłączeniem wapnowania

10%

1,25

-

-

13%

§ 2. [Stosowanie przepisów do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”]

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359, z 2021 r. poz. 435, 1032 i 1824 oraz z 2022 r. poz. 585.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 484)

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

Lp.

Pakiet

Wariant

Stawki płatności

1

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

800 zł/ha

2

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

2.1. Międzyplony

883 zł/ha

2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

644 zł/ha

3

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

2117 zł/ha

4

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1568 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1452 zł/ha

4.3. Murawy

1612 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1115 zł/ha

4.5. Półnaturalne łąki świeże

1497 zł/ha

4.6. Torfowiska

4.5.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe

4.5.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

912 zł/ha

1536 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

881 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

1055 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

1555 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

1347 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

1055 zł/ha

5

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1568 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1452 zł/ha

5.3. Murawy

1612 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1115 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

1497 zł/ha

5.6. Torfowiska

5.5.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe

5.5.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

912 zł/ha

1536 zł/ha

6

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy

1411 zł/h

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego

1619 zł/ha

7

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

2738 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

2669 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie)

2461 zł/szt. (konie śląskie)

2395 zł/szt. (koniki polskie, konie huculskie)

2185 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim

i sokólskim)

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

500 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1335 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

953 zł/szt.

8

Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk

838 zł/ha

9

Pakiet 9. Retencjonowanie wody

260 zł/ha

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA