REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 486

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dokonanie zwrotu środków]

Zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116", na rzecz beneficjenta końcowego, o którym mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116, w odniesieniu do którego w roku budżetowym, na który przeniesiono środki, zastosowano współczynnik korygujący, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116, dokonuje się:

1) w roku budżetowym, na który, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Eura-tom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.3)), zostały przeniesione te środki;

2) w kwocie ustalonej jako iloczyn:

a) kwoty, o jaką zmniejsza się płatności bezpośrednie, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", w roku budżetowym, o którym mowa w pkt 1, na skutek zastosowania dyscypliny finansowej określonej w art. 17 rozporządzenia 2021/2116, ustalonej dla tego beneficjenta końcowego oraz

b) ustalonego do czwartego miejsca po przecinku ilorazu:

- kwoty udostępnionej Rzeczypospolitej Polskiej w celu dokonania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116, określonej w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 17 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2021/2116 oraz

- sumy kwot, o jakie zmniejsza się płatności bezpośrednie, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 lit. a rozporządzenia 2021/2115, w roku budżetowym, o którym mowa w pkt 1, na skutek zastosowania dyscypliny finansowej określonej w art. 17 rozporządzenia 2021/2116, ustalonej dla wszystkich beneficjentów końcowych, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116;

3) po zastosowaniu zmniejszeń i wykluczeń wynikających z niezgodności, o których mowa w art. 85 ust. 1 i art. 89 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 319 z 13.12.2022, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-15
  • Data wejścia w życie: 2023-03-30
  • Data obowiązywania: 2023-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA