Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 491

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 2 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1759) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, niezawierającej drukarki kasy.";

2) w § 22:

a) po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

„30a) oznaczenie „KOD LOTERYJNY", o ile występuje;",

b) w pkt 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015 i z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, zawierający kolejno oddzielone średnikiem dane:";

3) w § 40 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydruk kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31.";

4) w § 41 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31, wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, o której mowa w § 22 pkt 15, powyżej której wydruk jest obowiązkowy;";

5) § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52. 1. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, może nie zawierać drukarki kasy.

2. W przypadku gdy kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, nie zawiera drukarki kasy:

1) program pracy kasy nie steruje wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu kasy;

2) kasa nie drukuje danych zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej;

3) kasa nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

a) numer unikatowy,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c) datę sprzedaży,

d) numer kolejny paragonu,

e) łączną wartość sprzedaży brutto,

f) łączną wysokość podatku należnego,

g) typ formy płatności,

h) nazwę formy płatności;

4) kasa nie wystawia faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

a) numer unikatowy,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c) datę wystawienia faktury,

d) numer kolejny dokumentu,

e) łączną wartość sprzedaży brutto,

f) łączną wysokość podatku należnego;

5) kasa nie wystawia:

a) raportów fiskalnych dobowych,

b) raportów fiskalnych okresowych,

c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

f) raportów fiskalnych zdarzeń,

g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

h) dokumentów niefiskalnych

- w postaci papierowej oraz zapewnia możliwość przesłania tych raportów i dokumentów do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku w tych systemach;

6) kasa nie blokuje możliwości ewidencji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4 i 5;

7) kasa nie zapewnia wydruku kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31;

8) kasa nie wykonuje polecenia dotyczącego włączenia lub wyłączenia drukowania kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31;

9) kasa nie współpracuje z terminalem płatniczym w zakresie polecenia dotyczącego wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego, o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 2;

10) kasa nie udostępna terminalowi płatniczemu, pod kontrolą programu pracy kasy, drukarki kasy.

3. W przypadku gdy kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, zawiera drukarkę kasy, może ona nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej albo faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jeżeli pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży dane, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 lit. a-h albo w pkt 4 lit. a-f.

4. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, posiada co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać nabywcy odczyt pokazywanych danych o sprzedaży.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Potwierdzenia o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Do postępowań w sprawach potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 października 2022 r. pod numerem 2022/700/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-15
  • Data wejścia w życie: 2023-03-16
  • Data obowiązywania: 2023-03-16

Dziennik Ustaw