Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 508

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 1014), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 1221);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 581);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2005 r. poz. 84);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2006 r. poz. 59);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 2489).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 1221), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 581), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2005 r. poz. 84), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2006 r. poz. 59), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 2489), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 508)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członek jego rodziny nie posiada:

1) lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu;

2) spółdzielczego lokalu mieszkalnego;

3) lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

4) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

5) lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów towarzystwa budownictwa społecznego;

6) tymczasowej kwatery.

§ 2. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi pod warunkiem, że:

1) nie utracił lub nie zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 pkt 1-5;

2) nie otrzymał pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 4, ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem funkcjonariusza przeniesionego do służby w miejscowości innej niż pobliska;

3) jego małżonek nie otrzymał pomocy, o której mowa w pkt 2;

4) nie odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego, który odpowiadał przysługującym mu normom zaludnienia oraz znajdował się w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

5)3) wystąpił do właściwego organu z wnioskiem o przydział lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.

§ 3. W przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do otrzymywania przez funkcjonariusza lub jego małżonka, który jest także funkcjonariuszem, równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, organ, o którym mowa w § 6, przyznaje każdemu z nich jeden równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 4.4) 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1)5) dla funkcjonariusza posiadającego co najmniej jednego z członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - 15,00 zł dziennie;

2)5) dla pozostałych funkcjonariuszy - 7,80 zł dziennie.

2.6) Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kwoty zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy. Pierwszą waloryzację przeprowadza się w 2023 r.

3. Podstawę waloryzacji stanowią kwoty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązujące w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

4. Wypłata równoważnika następuje w okresach miesięcznych.

§ 5. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się zgodnie z oświadczeniem mieszkaniowym funkcjonariusza. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Decyzje w sprawach równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wydają organy określone w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali mieszkalnych.

§ 7. Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość. Zawiadomienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 5.

§ 8. 1. Kwoty równoważnika pieniężnego wypłacone za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania na skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość;

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7;

3) zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zwrot nienależnie otrzymanego świadczenia.

2. W razie nienależnego pobrania przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, organy, o których mowa w § 6, wydają decyzję o jego zwrocie.

3. Zwrot nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego może nastąpić w ratach, których liczbę i wysokość określa się w decyzji o zwrocie.

§ 9. (uchylony).7)

§ 10. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w wysokościach, o których mowa w § 4 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 11. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia8).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 508)9)

WZÓR OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ DO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚCI1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289 i 347.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2005 r. poz. 84), które weszło w życie z dniem 18 lutego 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 1221), które weszło w życie z dniem 25 lipca 2003 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 2489), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. poz. 581), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2004 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 lipca 2002 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2006 r. poz. 59), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-17
  • Data wejścia w życie: 2023-03-17
  • Data obowiązywania: 2023-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw