REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 516

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515, z 2018 r. poz. 1146, z 2020 r. poz. 1561 oraz z 2022 r. poz. 2289) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 27:

a) w ust. 2 po wyrazie „dofinansowanie" dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku udokumentowania przez beneficjenta, że niewypełnienie w danym roku zobowiązania, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, było skutkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy o dofinansowanie, pomoc z tytułu realizacji danego wymogu podlega zwrotowi w wysokości odpowiadającej kwocie pomocy wypłaconej z tytułu realizacji danego wymogu za rok, w którym ten wymóg nie został zrealizowany.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Agencja nie wypowiada umowy o dofinansowanie.",

c) w ust. 3 po wyrazie „ustawy" dodaje się wyrazy „ , z tym że w przypadku udokumentowania przez beneficjenta, że niewypełnienie w danym roku zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, było skutkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy o dofinansowanie, pomoc z tytułu realizacji danego wymogu podlega zwrotowi w wysokości odpowiadającej kwocie pomocy wypłaconej z tytułu realizacji danego wymogu za rok, w którym ten wymóg nie został zrealizowany";

2) w § 37 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „strony umowy" dodaje się wyrazy „ , w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji";

3) w § 40 w ust. 4 po wyrazach „w formie pisemnej" dodaje się wyrazy „ , w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" ";

4) w § 42 w ust. 2 wyrazy „z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" " zastępuje się wyrazami „o świadczeniu usług drogą elektroniczną";

5) w § 51c:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli beneficjent w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w § 51a lub 51b, pomoc podlega zwrotowi w wysokości 1/365 kwoty pomocy wypłaconej za dany rok realizacji zobowiązań określonych w § 24 lub § 29 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia 1 czerwca roku następującego po każdym roku realizacji operacji.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli beneficjent w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po każdym roku realizacji operacji nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w § 51a lub 51b, pomoc podlega zwrotowi w całości.";

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w ust. „1. Działanie innowacje" w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

b) w ust. „3. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

c) w ust. „4. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury" w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

d) w ust. „5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) dokumentacja potwierdzająca wystąpienie okoliczności niezależnych od beneficjenta uniemożliwiających wypełnienie w danym roku zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli dotyczy;".

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do zwrotu pomocy finansowej objętej umowami o dofinansowanie w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o której mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), objętego Priorytetem 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze", zawartymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli w danej sprawie nie została wydana ostateczna decyzja określająca kwotę do zwrotu i nie został dokonany zwrot tej pomocy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18, Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22, Dz. Urz. UE L 256 z 04.10.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 85I z 27.03.2019, str. 22, Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 11, Dz. Urz. UE L 400 z 30.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 195 z 22.07.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 304 z 24.11.2022, str. 104.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA