REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 515

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację operacji w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym dalej „programem”, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) katalog beneficjentów;

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc finansowa, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

2. W zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy pomoc finansową przyznaje się w ramach następujących działań:

1) innowacje, o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;

2) usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, o których mowa w art. 49 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”;

3) inwestycje produkcyjne w akwakulturę – obejmującego następujące poddziałania:

a) o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a–d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014,

b) zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014,

c) efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014;

4) zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury”;

5) akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o której mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”;

6) promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o których mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”;

7) ubezpieczenie zasobów akwakultury, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „ubezpieczenie zasobów akwakultury”.

3. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się na realizację operacji:

1) która nie jest finansowana z innych środków publicznych;

2) która spełnia wymagania określone w programie w zakresie zapewnienia osiągnięcia i zachowania celów działania, w ramach którego operacja jest realizowana;

3) która jest realizowana zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie;

4) która spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;

5) która jest uzasadniona ekonomicznie – w przypadku operacji realizowanych w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę oraz działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury;

6) dla której wykazano racjonalność kosztów, z wyłączeniem operacji realizowanej w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe;

7) która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji kwota pomocy mieści się w limicie środków finansowych przyznanych na dany nabór wniosków o dofinansowanie.

4. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, ustala się na podstawie dotychczasowych i prognozowanych wyników finansowych wnioskodawcy, możliwości sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowane na podstawie analizy danych ekonomicznych zawartych w biznesplanie.

5. Przez racjonalność kosztów, o której mowa w ust. 3 pkt 6, rozumie się dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem następujących zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

6. Operacje realizowane w ramach działań, o których mowa w ust. 2, nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”.

§ 2. [Pomoc w ramach działania innowacje]

1. Pomoc w ramach działania innowacje, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „innowacje”, jest przyznawana na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

2. Pomoc na realizację operacji, o których mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) szkołom wyższym:

a) kształcącym w zakresie rybactwa lub

b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa,

2) instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,

3) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez te podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum

– na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb zgodnych z celami, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.

3. Pomoc na realizację operacji, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przyznaje się, jeżeli operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

§ 3. [Analiza naukowa operacji]

1. W przypadku realizacji operacji w ramach działania innowacje wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji zawierającą w szczególności:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) nazwy i adresy siedzib podmiotów wspólnie realizujących operację – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez grupę podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy;

4) cele i założenia operacji;

5) określenie przedmiotu operacji;

6) wykazanie innowacyjnego charakteru operacji;

7) opis wykonalności technicznej badań proponowanych w ramach operacji;

8) wskazanie miejsca prowadzenia badań oraz miejsca wdrażania wyników przeprowadzonych badań;

9) źródła finansowania operacji;

10) datę sporządzenia.

2. Analiza naukowa, o której mowa w ust. 1, jest poddawana ocenie przez organ opiniodawczo-doradczy, powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. [Forma pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż:

1) 3 000 000 zł albo

2) 6 000 000 zł – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez grupę podmiotów składającą się co najmniej z dwóch podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum.

2. Wysokość kwoty pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zwiększona o 2 000 000 zł – w przypadku gdy realizacja operacji przewiduje wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym obiekcie chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Wdrożenie nowej technologii, o której mowa w ust. 2:

1) polega na zapewnieniu przez podmiot realizujący operację wsparcia polegającego w szczególności na doradztwie, nadzorze, przygotowaniu dokumentacji technicznej, zakupie lub produkcji, lub instalacji urządzeń w obiekcie chowu lub hodowli ryb, w którym będzie wdrażana nowa technologia;

2) nie może trwać dłużej niż 24 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z tym że do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty poniesione do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) nie może obejmować przeniesienia prawa własności urządzeń objętych operacją przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach tej operacji.

§ 5. [Udostępnianie wyników realizacji operacji]

Wyniki realizacji operacji w ramach działania innowacje są udostępniane na stronie internetowej beneficjenta przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach danej operacji oraz upubliczniane w szczególności przez udział w konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z akwakulturą.

§ 6. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury przyznaje się na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

§ 7. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury w zakresie określonym w art. 49 ust. 1:

1) lit. a rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się:

a) szkołom wyższym:

– kształcącym w zakresie rybactwa lub

– prowadzącym badania w zakresie rybactwa,

b) instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa;

2) lit. b rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującym podjęcie takiej działalności w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:

a) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej „zaleceniem 2003/361/WE”, lub

b) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom lub stowarzyszeniom realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 8. [Osoby zapewniające usługi doradcze]

W ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury usługi doradcze, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, zapewniają osoby, które wykonują zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874), lub osoby, które uzyskały tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, lub weterynaryjnych, lub rolniczych oraz spółki tych osób, a także podmioty świadczące usługi z zakresu opracowywania ocen wpływu na środowisko.

§ 9. [Usługi doradcze]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury w zakresie określonym w art. 49 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na usługi doradcze realizowane przez podmioty, o których mowa w § 7 pkt 1, obejmujące przygotowanie programu doradczego dla akwakultury, którego przedmiot dotyczy dobrych praktyk, rozwoju technologicznego lub zastosowania technologii w gospodarstwach akwakultury.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca opracowuje program doradczy zawierający w szczególności:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) cele i założenia programu doradczego;

3) określenie przedmiotu programu doradczego;

4) wskazanie miejsca realizacji programu doradczego.

3. Program doradczy jest poddawany ocenie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej przeprowadzenie.

4. Program doradczy nie może dotyczyć jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującego podjęcie takiej działalności i nie może być zlecony przez taki podmiot.

5. Efekty i wyniki programów doradczych są publikowane w źródłach ogólnodostępnych, a także udostępniane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującym podjęcie takiej działalności.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności koszty:

1) bezpośrednio związane z opracowaniem, przygotowaniem i realizacją programu doradczego, w tym koszty:

a) zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do zrealizowania programu doradczego,

b) wynagrodzenia dla doradców i ekspertów,

c) podróży służbowych doradców i ekspertów,

d) administracyjne, energii, połączeń telekomunikacyjnych – nie więcej jednak niż 10% kosztów kwalifikowalnych operacji;

2) związane z promocją, informacją i rozpowszechnianiem programu doradczego lub efektów lub wyników tego programu, w tym koszty:

a) zakupu ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i specjalistycznej oraz w Internecie,

b) wydruku ulotek informacyjno-promocyjnych,

c) udziału w krajowych konferencjach i szkoleniach rozpowszechniających wyniki programu doradczego,

d) opracowania i wydruku lub udostępnienia z wykorzystaniem informatycznych nośników danych materiałów powstałych w ramach programu doradczego.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 2 000 000 zł.

§ 10. [Forma pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury w zakresie określonym w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 50% tych kosztów – w przypadku beneficjentów będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/261/WE;

2) 75% tych kosztów – w przypadku beneficjentów będących uznaną organizacją producentów sektora akwakultury lub związkiem organizacji producentów sektora akwakultury;

3) 30% tych kosztów – w przypadku beneficjentów innych niż wymienieni w pkt 1 i 2.

§ 11. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę przyznaje się na:

1) budowę nowego obiektu chowu lub hodowli ryb i wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne lub zakup środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w danym obiekcie, zwanych dalej „środkami transportu wewnętrznego”, lub środków transportu przeznaczonych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych, lub produktów rybnych, zwanych dalej „środkami transportu zewnętrznego”, lub

2) odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub

3) adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne, lub zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego.

2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć integralny terytorialnie system urządzeń wodnych lub urządzeń służących do prowadzenia działalności polegającej na wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych wraz z budynkami lub budowlami, w których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, a organizmy te pozostają własnością beneficjenta przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu, któremu został nadany jeden numer weterynaryjny nadawany na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

3. Pomoc finansowa na zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego może zostać przyznana tylko raz w trakcie trwania programu, z wyjątkiem przypadku, w którym zakup kolejnych środków transportu wynika z udokumentowanego wzrostu produkcji obiektu chowu lub hodowli ryb lub dywersyfikacji działalności, uzasadniających zwiększenie potrzeb transportowych.

§ 12. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę przyznaje się:

1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub

2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub

3) posiadaczowi gruntów – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

2. W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

3. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

§ 13. [Pomoc na zakup materiału obsadowego]

1. Pomoc na realizację działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę obejmuje również zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych, zwanych dalej „materiałem obsadowym”, przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli trwających nie krócej niż 3 miesiące, na potrzeby:

1) pierwszego cyklu hodowlanego w nowym obiekcie chowu lub hodowli ryb powstałym w wyniku realizacji operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury lub

2) zwiększenia produkcji modernizowanych, rozbudowywanych, odbudowywanych lub przebudowywanych obiektów chowu lub hodowli ryb.

2. Ilość materiału obsadowego:

1) określa się zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;

2) nie może być większa niż 50% wielkości produkcji zaplanowanej dla nowego obiektu chowu lub hodowli ryb lub wielkości produkcji zwiększonej w wyniku operacji realizowanej w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

3. Koszt zakupu materiału obsadowego zalicza się do kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości nieprzekraczającej 30% całości kosztów kwalifikowalnych tej operacji.

§ 14. [Operacje, na które nie jest udzielana pomoc]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę nie obejmuje operacji w zakresie dotyczącym:

1) ryb akwariowych lub ozdobnych;

2) przetwórstwa produktów rybnych, z wyjątkiem:

a) sprzedaży bezpośredniej produktów rybnych, do której stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1703) dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa,

b) operacji realizowanych w zakresie art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014, służących podnoszeniu wartości dodanej i jakości produktów akwakultury pochodzących z produkcji przedsiębiorstwa akwakultury;

3) odbudowy istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu lub inwestycji mających na celu zapobieganie odkładaniu się mułu;

4) budowy nowych obiektów chowu lub hodowli ryb typu karpiowego;

5) rozbudowy obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50% sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany.

2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb typu karpiowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, należy rozumieć integralny terytorialnie system płytkich ziemnych zbiorników wody stojącej lub wolno płynącej w ilościach niezbędnych do uzupełnienia strat wynikających z przesiąków lub parowania, służących do chowu lub hodowli karpia lub innych gatunków ryb o zbliżonych do niego wymaganiach środowiskowych, w których woda w sezonie letnim nagrzewa się w sposób naturalny do temperatury powyżej 20ºC, któremu został nadany jeden numer weterynaryjny nadawany na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

§ 15. [Forma pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

2. W przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, pomoc przyznaje się w wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych.

§ 16. [Przeznaczenie pomocy w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a)]

1. Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a, przyznaje się na realizację operacji:

1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

2) mieszczących się w zakresie jednej z następujących grup operacji:

a) prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b) polegających na różnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014,

c) modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014,

d) modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości określonej w § 15, z tym że w przypadku operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) lit. a, jeżeli operacja zakłada wzrost produkcji:

a) do 99 ton rocznie – pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 2 000 000 zł,

b) powyżej 99 ton rocznie – pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 5 000 000 zł, z tym że pomoc powyżej kwoty 2 000 000 zł nie może być wyższa niż 10 000 zł na każdą tonę wzrostu produkcji powyżej 99 ton;

2) lit. b – pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 2 000 000 zł;

3) lit. c – pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 1 000 000 zł;

4) lit. d – pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 2 000 000 zł.

3. Operacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, polegające na modernizacji obiektu chowu lub hodowli ryb, są realizowane w szczególności w zakresie:

1) zakupu środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego służących poprawie bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt;

2) wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny lub urządzenia służące poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub poprawie bezpieczeństwa pracy;

3) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb, służących poprawie warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt;

4) zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 2 i 3 elementów infrastruktury technicznej, w tym budynków gospodarczych, placów manewrowych, magazynów, warsztatów, magazynów pasz, pomieszczeń socjalnych w istniejącym obiekcie chowu lub hodowli ryb, wpływających bezpośrednio na poprawę warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt;

5) wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w sprzęt służący ochronie tego obiektu przed dzikimi drapieżnikami;

6) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności w zakresie chowu lub hodowli ryb.

§ 17. [Przeznaczenie pomocy w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b)]

1. Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b, przyznaje się na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się podmiotom:

1) prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb albo

2) planującym podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a i c, oraz działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obejmujących energię:

1) pochodzącą z niekopalnych odnawialnych źródeł, w tym energię wiatru;

2) promieniowania słonecznego;

3) aerotermalną;

4) geotermalną;

5) hydrotermalną;

6) spadku wody (hydroenergia);

7) fal, prądów i pływów morskich;

8) otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się do kwoty nie wyższej niż:

1) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

a) 500 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi do 99 ton rocznie,

b) 1 000 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 100 ton do 249 ton rocznie,

c) 1 500 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 250 ton do 500 ton rocznie,

d) 2 000 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi powyżej 500 ton rocznie;

2) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 1 000 000 zł.

§ 18. [Przeznaczenie pomocy w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. c)]

1. Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. c, przyznaje się na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury:

1) prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014;

2) które nie muszą prowadzić do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia nr 508/2014.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – przyznaje się do kwoty:

a) nie wyższej niż 3 000 000 zł – w przypadku operacji zakładającej wzrost produkcji ryb w danym obiekcie chowu lub hodowli do 99 ton rocznie,

b) nie wyższej niż 10 000 000 zł – w przypadku operacji zakładającej wzrost produkcji ryb w danym obiekcie chowu lub hodowli powyżej 99 ton rocznie, z tym że pomoc powyżej kwoty 3 000 000 zł nie może być wyższa niż 15 000 zł na każdą tonę wzrostu produkcji powyżej 99 ton;

2) pkt 2 – przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 2 000 000 zł.

§ 19. [Przeznaczenie pomocy, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1]

1. Pomoc, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, przyznaje się na budowę nowego obiektu chowu lub hodowli ryb z zamkniętym obiegiem wody lub przebudowę, rozbudowę, adaptację istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub wyposażenie takiego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne.

2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb z zamkniętym obiegiem wody, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć obiekt, w którym występuje ciągła rotacja wody, a jej wymiana następuje nie częściej niż raz na dobę.

§ 20. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury przyznaje się na realizację operacji mających na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności mikro- i małych przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) osobom fizycznym, które po raz pierwszy zakładają przedsiębiorstwo chowu lub hodowli ryb oraz posiadają:

a) wykształcenie wyższe lub zawodowe w zakresie rybactwa lub

b) co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w obiektach chowu lub hodowli ryb, udokumentowane świadectwami pracy lub umowami o pracę, lub umowami o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego;

2) spółkom posiadającym osobowość prawną utworzonym w celu prowadzenia chowu lub hodowli ryb, które po raz pierwszy zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w których wspólnicy lub akcjonariusze posiadający co najmniej 50% udziałów lub akcji i co najmniej 50% członków zarządu posiadają wykształcenie lub doświadczenie, o których mowa w pkt 1.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.

§ 21. [Przeznaczenie pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury obejmuje:

1) budowę obiektu chowu lub hodowli ryb;

2) wyposażenie w maszyny i urządzenia techniczne obiektu oraz zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego;

3) zakup sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych oraz montaż instalacji obniżających negatywny wpływ lub zwiększających pozytywny wpływ na środowisko w zakresie chowu lub hodowli organizmów wodnych.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, obejmuje również zakup materiału obsadowego. Do zakupu materiału obsadowego stosuje się przepis § 13.

3. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 14.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być przyznana na operacje zrealizowane na podstawie umowy zawartej między:

1) beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta lub

2) osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz samymi osobami prawnymi powiązanymi ze sobą osobowo lub kapitałowo.

§ 22. [Pomoc w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe]

Pomoc w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe przyznaje się na realizację operacji mających na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie:

1) wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb;

2) ochrony zasobów genetycznych ryb.

§ 23. [Przyznanie pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, którymi są:

1) stosowanie minimalnych obsad karpia w ilości nie mniejszej niż normy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) terminowa realizacja, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb;

3) prowadzenie księgi stawowej, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. poz. 326);

4) posiadanie przez cały okres realizacji operacji:

a) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

b) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu dobrostanu ryb.

2. W przypadku gdy obiekt chowu lub hodowli ryb jest przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego wyrazili zgodę, w formie pisemnej, pozostali współposiadacze.

3. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego wyrazili zgodę, w formie pisemnej, pozostali wspólnicy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się, jeżeli:

1) zobowiązania, o których mowa w § 24, będą realizowane w obiekcie chowu lub hodowli ryb o wielkości co najmniej 1 ha powierzchni ogroblowanej;

2) wnioskodawca zobowiązał się do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb lub co najmniej na całej powierzchni ogroblowanej jednego stawu lub sumy całej powierzchni ogroblowanej kilku stawów, przy jednoczesnym spełnieniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

§ 24. [Realizacja zadań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej]

1. Zobowiązania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, o których mowa w § 23 ust. 1, mogą być realizowane w ramach następujących pakietów:

1) Pakiet 1 – podstawowy, obejmujący łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów:

a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb,

b) wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września;

2) Pakiet 2 – rozszerzony, obejmujący wypełnianie co najmniej jednego z poniższych wymogów:

a) produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb,

b) wapnowanie wapnem palonym (tlenkowym) o zawartości nie mniejszej niż 60% CaO w ilości co najmniej 0,5 t na hektar powierzchni ogroblowanej stawu,

c) utrzymanie i udostępnienie co najmniej jednej ścieżki edukacyjnej nie krótszej niż 2 tys. metrów bieżących łącznie, na której jest zlokalizowanych co najmniej 5 przystanków edukacyjnych,

d) utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca;

3) Pakiet 3 – NATURA 2000, obejmujący wypełnianie wymogu położenia stawów na obszarze NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).

2. Za powierzchnię ogroblowaną obiektu chowu lub hodowli ryb przyjmuje się powierzchnię obejmującą powierzchnię stawów łącznie z groblami, a w przypadku braku grobli powierzchnię stawów ograniczoną granicą działki ewidencyjnej.

3. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, dotyczy stawów, z których odłowiono cenne gatunki ryb, oraz nie obejmuje produkcji wylęgu, selektów i tarlaków.

4. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest możliwa tylko przy wykorzystaniu wapna posiadającego certyfikat potwierdzający zawartość tlenku wapnia.

5. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, polega w szczególności na umożliwieniu zwiedzania obiektu chowu lub hodowli ryb z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej nie rzadziej niż trzykrotnie w roku kalendarzowym.

6. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się zgodnie z planem zadań ochronnych dla danego obszaru, jeżeli jest ustanowiony.

§ 25. [Sposoby realizacji pakietów, o których mowa w § 24 ust. 1]

Pakiety, o których mowa w § 24 ust. 1, są realizowane w następujący sposób:

1) wyłącznie Pakiet 1 – podstawowy albo

2) łącznie Pakiet 1– podstawowy i Pakiet 2 – rozszerzony, albo

3) łącznie Pakiet 1– podstawowy i Pakiet 3 – NATURA 2000, albo

4) łącznie Pakiet 1– podstawowy, Pakiet 2 – rozszerzony i Pakiet 3 – NATURA 2000.

§ 26. [Forma pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej raz na rok, przez 5 lat, za każdy rok kalendarzowy realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24, według następujących stawek:

1) Pakiet 1 – podstawowy – stawka rekompensaty wynosi 478 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb, na którym jest realizowany ten pakiet, jednak nie może być wyższa od kwoty 239 000 zł na rok;

2) Pakiet 2 – rozszerzony – w zakresie określonym w § 24 ust. 1 pkt 2:

a) lit. a – stawka rekompensaty wynosi 301 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 150 500 zł na rok,

b) lit. b – stawka rekompensaty wynosi 181 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 90 500 zł na rok,

c) lit. c – stawka rekompensaty wynosi 10 056 zł na rok na ścieżkę edukacyjną i obejmuje tylko 1 ścieżkę edukacyjną w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb,

d) lit. d – stawka rekompensaty wynosi 124 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 62 000 zł na rok;

3) Pakiet 3 – NATURA 2000 – stawka rekompensaty wynosi 223 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 111 500 zł na rok.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu w tym samym obiekcie chowu lub hodowli ryb wysokość rekompensaty ustala się jako sumę stawek rekompensat przysługujących za realizację tych pakietów.

3. W przypadku gdy zobowiązania określone w § 23 ust. 4 pkt 2 nie są wypełniane od początku roku kalendarzowego, od którego będą realizowane 5-letnie zobowiązania, o których mowa w § 24, pomoc przyznaje się w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie za okres, w którym te zobowiązania nie były wypełniane.

4. Wnioskodawca nie może realizować zobowiązań, o których mowa w § 24, jeżeli jednocześnie realizuje zobowiązania w tym samym zakresie na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1073).

§ 27. [Wypłata rekompensaty w zmniejszonej wysokości]

1. Rekompensatę, o której mowa w § 26 ust. 1, wypłaca się w zmniejszonej wysokości:

1) w przypadku niewypełnienia przez beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1:

a) pkt 1 – proporcjonalnie do powierzchni ogroblowanej, na której nie były one wypełniane, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) pkt 2 lub 3 – o iloczyn wysokości stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu i powierzchni ogroblowanej, na której nie był on wypełniany, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) jeżeli nie są spełnione wymagania określone w § 23 ust. 1 – proporcjonalnie za okres, w którym wymagania te nie były wypełniane.

2. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązania, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, pomoc dotychczas wypłacona podlega zwrotowi w całości zgodnie z art. 32 ustawy i Agencja wypowiada umowę o dofinansowanie.

3. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, pomoc z tytułu realizacji danego wymogu podlega zwrotowi zgodnie z art. 32 ustawy i beneficjent nie otrzymuje rekompensaty za realizację danego wymogu w latach następnych.

§ 28. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb przyznaje się na operacje mające na celu zachowanie oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych lub populacji ryb dziko żyjących zagrożonych oraz budowanie właściwej polimorficzności gatunków restytuowanych przez:

1) utrzymanie do 150 sztuk tarlaków i selektów dziko żyjących populacji ryb z gatunków wykorzystywanych w gospodarce rybackiej lub utrzymanie do 150 sztuk tarlaków i selektów oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych jako żywych banków genów;

2) konserwację i przechowywanie materiału biologicznego pochodzącego od ryb;

3) prowadzenie badań genetycznych ryb.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) szkołom wyższym:

a) kształcącym w zakresie rybactwa lub

b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa;

2) instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na ochronę zasobów genetycznych następujących gatunków ryb:

1) karp linii:

a) gołyska nr 2 (landecka),

b) gołyska nr 3 (ochabska),

c) gołyska nr 6,

d) knyszyńska K,

e) starzawska St,

f) węgierska W,

g) węgierska 7,

h) węgierska 8,

i) węgierska 0,

j) węgierska T,

k) francuska F,

l) jugosłowiańska J,

m) ukraińska Ur i Up,

n) litewska B i BVP,

o) izraelska Dor-70,

p) niemiecka N,

q) jaktorowska JK,

r) sobieszyńska S,

s) zatorska Z;

2) pstrąg tęczowy – szczep wiosenny i jesienny tarła linii „Rutki”;

3) łosoś atlantycki;

4) jesiotr ostronosy;

5) troć:

a) wiślana letnia,

b) wiślana zimowa,

c) jeziorowa;

6) sieja:

a) wędrowna (pomorska),

b) szlachetna (jeziorowa);

7) lipień;

8) głowacica;

9) certa.

§ 29. [Przyznanie pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie, zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb.

2. W przypadku gdy obiekt chowu lub hodowli jest przedmiotem współposiadania, przepis § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej corocznie, jeżeli wnioskodawca zobowiązał się do realizacji operacji:

1) co najmniej na jednym stawie lub w jednym obiekcie chowu lub hodowli ryb;

2) stosując podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, o których mowa w § 23 ust. 1, w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

4. Zobowiązania z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych – za którego realizację stawka rekompensaty wynosi 40 zł na dany rok kalendarzowy;

2) jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych – za którego realizację stawka rekompensaty wynosi 5 zł;

3) pobranie porcji nasienia o objętości 12,5 mikrolitra od ryb łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym – za którego realizację stawka rekompensaty wynosi 3,50 zł;

4) pobranie porcji nasienia o objętości 70 mikrolitrów od ryb karpiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym – za którego realizację stawka rekompensaty wynosi 21 zł;

5) przeprowadzenie, nie częściej niż raz na trzy pokolenia w obrębie tego samego stada, testu genetycznego jednego tarlaka lub selekta – za którego realizację stawka rekompensaty wynosi 200 zł.

5. W przypadku realizacji więcej niż jednego zobowiązania w tym samym obiekcie chowu lub hodowli ryb wysokość rekompensaty ustala się jako sumę stawek rekompensat przysługujących za realizację poszczególnych zobowiązań, z tym że wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie z wzorem:

P ≤ 4000 zł × ha × H × 5,

gdzie:

P – oznacza wysokość pomocy za realizowanie przez 5 lat zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb,

ha – oznacza powierzchnię ogroblowaną wyrażoną w hektarach,

H – oznacza współczynnik zagęszczenia ryb w stadzie podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych na 1 hektar powierzchni obiektu chowu lub hodowli, przy czym:

a) H = 1 – w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli ryb w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach wynoszących do 500 sztuk na hektar,

b) infoRgrafika

– w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli ryb w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach przekraczających 500 sztuk na hektar.

§ 30. [Pomoc w ramach działania promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów]

1. Pomoc w ramach działania promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów przyznaje się na realizację operacji mających na celu rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) szkołom wyższym:

a) kształcącym w zakresie rybactwa lub

b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa;

2) instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa;

3) szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa;

4) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom;

5) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa.

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 5, pomoc przyznaje się, jeżeli podmioty te realizowały swoje statutowe działania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 31. [Forma pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

2. W przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, pomoc przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 90% tych kosztów.

3. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2, wnioskodawca uzyskuje opinię instytutu badawczego lub instytutu naukowego, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, w zakresie innowacyjnych właściwości planowanej operacji.

4. Do wnioskodawcy, który jest instytutem badawczym, instytutem naukowym lub pomocniczą jednostką naukową, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, lub innego podmiotu realizującego operację wspólnie z tymi podmiotami przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. O pomoc finansową na realizację operacji, o której mowa w ust. 1, beneficjent może ubiegać się tylko dwa razy w danym roku kalendarzowym.

§ 32. [Pomoc w ramach działania ubezpieczenia zasobów akwakultury]

1. Pomoc w ramach działania ubezpieczenia zasobów akwakultury przyznaje się podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb na realizację operacji mających na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska, promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie dofinansowania rocznej składki ubezpieczenia w wysokości do 50% tej składki.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana, jeżeli umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym lub szczegółowe warunki ubezpieczenia zawierają postanowienia potwierdzające wystąpienie okoliczności stanowiących przesłanki do wypłaty ewentualnego odszkodowania, wymienionych w art. 57 ust. 1 lit. a–d rozporządzenia nr 508/2014, które spowodowały straty powyżej 30% rocznego obrotu danego hodowcy w stosunku do średniej z trzech poprzednich lat, według następujących kryteriów:

1) wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zostanie potwierdzone przez właściwego wójta lub burmistrza, lub prezydenta miasta;

2) wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego, skutkującego wystąpieniem przyduchy w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb, zostanie potwierdzone przez właściwego wójta lub burmistrza, lub prezydenta miasta, lub Państwową Straż Pożarną, lub Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, lub Inspekcję Weterynaryjną;

3) nagłe zmiany jakości i ilości wody w obiekcie chowu lub hodowli ryb, za które dany podmiot nie jest odpowiedzialny, zostaną potwierdzone przez właściwego wójta lub burmistrza, lub prezydenta miasta, lub Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, lub Inspekcję Ochrony Środowiska, lub Państwową Straż Pożarną;

4) wystąpienie choroby zwierząt w akwakulturze, awaria lub zniszczenie obiektów produkcyjnych, za które dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności, zostaną potwierdzone przez wójta lub burmistrza, lub prezydenta miasta, lub Inspekcję Weterynaryjną, lub Państwową Straż Pożarną.

§ 33. [Przesłanki przyznania pomocy w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe]

1. Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe jest przyznawana, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną trwałość gospodarczą;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko.

2. Trwałe korzyści gospodarcze powstają, jeżeli proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.

3. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w planie biznesowym operacji.

4. Plan biznesowy operacji wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.

5. Należyte gwarancje techniczne operacji są zapewnione, jeżeli na jej realizację:

1) zostało wydane pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) opracowano studium wykonalności zgodnie z wzorem opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą w oparciu o instrukcję wypełniania opracowaną i udostępnioną przez instytucję zarządzającą – w przypadku beneficjentów rozpoczynających działalność polegającą na chowie lub hodowli ryb, jeżeli całkowity koszt planowanej operacji przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro.

6. Realizacja operacji ma zapewnioną trwałość gospodarczą, jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania obiektu chowu lub hodowli oraz 5-letni okres prawidłowego działania urządzeń technicznych.

7. Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko.

8. W przypadku beneficjentów rozpoczynających działalność polegającą na chowie lub hodowli ryb jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 34. [Koszty kwalifikowalne w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się koszty realizacji tych operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r., jeżeli są spełnione warunki określone w art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

§ 35. [Koszty niezaliczane do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2]

Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:

a) jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b) jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową określoną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych,

d) powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił w formie pisemnej oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6) realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;

7) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, stanowiących integralną część obiektów podstawowych, powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych;

8) w przypadku umowy leasingu, która nie zawiera postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

9) odsetek, opłat ubezpieczeniowych z wyłączeniem działania ubezpieczenie zasobów akwakultury, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu;

10) nakładu rzeczowego wniesionego w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych.

§ 36. [Nakłady rzeczowe]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta, jeżeli ten budynek lub ta budowla dodatkowo zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.

2. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1) w drodze wyceny nieruchomości dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi;

2) w kosztorysie inwestorskim sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389) – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

4. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się również koszty niezbędne do realizacji operacji w wysokości do 10% wartości operacji, obejmujące koszty:

1) przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów technologicznych i architektoniczno-budowlanych,

c) operatów wodnoprawnych,

d) ocen lub raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, konserwatorskiego;

3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) przygotowania biznesplanu.

§ 37. [Ustalanie wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2]

1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy;

2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 38. [Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie]

1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) działanie lub typ operacji, lub zakres operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.

5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinansowanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Jeden nabór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działanie, poddziałanie lub grupę operacji, dla której ustanowione zostały odrębne kryteria wyboru operacji określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zwane dalej „kryteriami wyboru operacji”.

7. Prezes Agencji może określić w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, minimalną liczbę punktów, jaką musi uzyskać wniosek o dofinansowanie podczas jego oceny w oparciu o kryteria wyboru operacji.

§ 39. [Możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie w ramach jednego naboru wniosków]

1. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie:

1) na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb – w przypadku realizacji operacji w ramach działań: inwestycje produkcyjne w akwakulturę, zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury;

2) na jedną operację – w przypadku realizacji operacji w ramach działań: innowacje, inwestycje produkcyjne w akwakulturę oraz promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja rozpatruje wniosek, który:

1) pierwszy został złożony do Agencji – w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie nie w tym samym dniu;

2) zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu.

3. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 40. [Treść wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli został nadany, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe;

5) kwotę wnioskowanej pomocy;

6) charakterystykę prowadzonej działalności, w tym określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

7) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę, zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy lub małżonka wnioskodawcy związane z przyznaniem pomocy;

9) wskazanie kryteriów wyboru operacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji, w formie pisemnej, informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 41. [Składanie wniosku]

1. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

3. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 1, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

4. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony inną przesyłką niż wskazana w ust. 1, dniem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Agencji.

5. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

§ 42. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]

1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie jest wypełniony w zakresie elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy lub wymienionych w § 40 ust. 1 pkt 4 i 5, lub

2) nie jest zgodny z działaniem lub typem operacji lub zakresem operacji, o których mowa w § 38 ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 38 ust. 1, albo

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 38 ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 43. [Lista wniosków o dofinansowanie do oceny]

1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działania, o którym mowa w § 1 ust. 2:

1) pkt 1–4, 6 i 7, z wyłączeniem operacji, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d oraz art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 508/2014 – przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku;

2) pkt 2 i 3, w zakresie operacji, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d oraz w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 508/2014 – na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) pkt 5 – na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku operacji, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów,

b) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy,

c) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście wniosków o dofinansowanie uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy;

2) pkt 2:

a) kolejność wniosków ustala się od operacji, na którą wniosek o dofinansowanie został złożony jako pierwszy w ramach naboru, do operacji, na którą wniosek o dofinansowanie został złożony jako ostatni w ramach naboru,

b) w przypadku takiej samej daty złożenia wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosków decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy;

3) pkt 3:

a) kolejność wniosków o dofinansowanie ustala się od operacji, dla której wnioskodawca dostarczył dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów w stawach rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, zwanych dalej „sprawozdaniami statystycznymi”, za okres co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na dany obiekt chowu lub hodowli ryb, do operacji, dla której wnioskodawca dostarczył sprawozdania statystyczne za najkrótszy okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na dany obiekt chowu lub hodowli ryb,

b) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców sprawozdań statystycznych za taką samą liczbę lat pierwszeństwo na liście uzyskuje wnioskodawca, który złożył wniosek o dofinansowanie jako pierwszy,

c) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców sprawozdań statystycznych za taką samą liczbę lat oraz takiej samej dacie złożenia wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosku na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

§ 44. [Ocena wniosku dokonywana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa]

1. W przypadku realizacji operacji w ramach działania innowacje Prezes Agencji, po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie, przekazuje te wnioski wraz z załącznikami do ministra właściwego do spraw rybołówstwa celem dokonania oceny, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Ocena, o której mowa w § 3 ust. 2, jest:

1) sporządzana na piśmie i zawiera sumę punktów przyznanych poszczególnym wnioskom o dofinansowanie zgodnie z kryteriami wyboru operacji;

2) wydawana w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania wniosków o dofinansowanie przez Prezesa Agencji.

3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami i oceną, o której mowa w § 3 ust. 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje do Prezesa Agencji.

§ 45. [Upublicznienie listy wniosków o dofinansowanie]

1. Prezes Agencji, po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie, podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

2. Lista wniosków o dofinansowanie zawiera imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji, kwotę wnioskowanej pomocy oraz dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Jeżeli dane zawarte we wniosku o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie kolejności na liście wniosków o dofinansowanie ulegną zmianie, aktualizacji tej listy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że wniosek o dofinansowanie powinien znajdować się na dalszej pozycji na liście niż pierwotnie ustalona.

4. Aktualizacja, o której mowa w ust. 3, jest dokonywana nie rzadziej niż co 20 dni.

§ 46. [Ocena wniosków]

1. Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie Agencja dokonuje oceny tych wniosków w zakresie określonym w art. 13 ust. 4 ustawy, w ramach limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania wniosku.

2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawca jest wzywany w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy.

4. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

6. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji.

7. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej.

§ 47. [Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie]

1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 46 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.

3. W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 48. [Informacja o odmowie przyznania pomocy]

1. W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie, został wyczerpany, Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie, uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica między wysokością limitu środków przyznanych na dany nabór a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w tym naborze jest niewystarczająca na przyznanie pomocy w pełnej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 43 ust. 1.

3. Limit środków finansowych dla danego działania uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica między wysokością limitu środków przyznanych dla danego działania a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego działania jest niewystarczająca na przyznanie pomocy w pełnej wnioskowanej kwocie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 43 ust. 1.

§ 49. [Umowa o dofinansowanie]

1. Warunkiem przyznania pomocy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która, poza postanowieniami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, takie jak:

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, w terminie wskazanym w umowie,

d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

g) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

h) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej z uwzględnieniem środków finansowych otrzymanych zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,

i) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego,

j) osiągnięcia kryteriów wyboru operacji,

k) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji;

2) terminy i warunki złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;

3) warunki zwrotu pomocy.

2. Okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 50. [Zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2) składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent, będący osobą fizyczną, dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 51. [Wniosek o płatność]

1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie wniosku o płatność.

2. Wniosek o płatność może zostać złożony po zrealizowaniu:

1) danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym (płatność pośrednia);

2) całej operacji (płatność końcowa).

3. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

4. Operacja może być realizowana w nie więcej niż czterech etapach, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie:

1) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

2) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

– z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań: innowacje, usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury.

5. Terminy, o których mowa w ust. 4, mogą zostać wydłużone w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

6. W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią następuje nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

7. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, dołącza się w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

9. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 52. [Wezwanie do złożenia wniosku o płatność]

1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie wypłaca pomocy.

3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej.

7. Do wniosku o płatność przepis § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie beneficjenta o wprowadzonych zmianach.

§ 53. [Pomoc finansowa podlegająca zwrotowi]

1. Zwrotowi podlega pomoc finansowa, o której mowa w § 1, wypłacona beneficjentowi, który w szczególności:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

2) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ustalenie kwoty pomocy finansowej, o której mowa w § 1, podlegającej zwrotowi następuje z uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uchybień, o których mowa w ust. 1, i postanowień umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 49 ust. 1.

3. Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w § 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 54. [Wstąpienie następcy prawnego do postępowania w miejsce wnioskodawcy]

1. Następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy są spełnione następujące warunki:

1) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

2) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 40–47 stosuje się odpowiednio.

§ 55. [Przyznanie pomocy finansowej następcy prawnemu beneficjenta]

1. Następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc finansowa, o której mowa w § 1, na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku, o którym mowa w ust. 2, po upływie terminu, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

10. Do wniosku następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w ust. 2, i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 40–47.

11. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 56. [Przeliczanie na złote wysokości stawek pomocy wyrażonych w euro]

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro, przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, ogłoszonym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

1) 31 grudnia – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 30 czerwca – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

§ 57. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 oraz Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

Załącznik 1. [MINIMALNE NORMY OBSADY KARPIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 28 lutego 2017 r. (poz. 515)

Załącznik nr 1

MINIMALNE NORMY OBSADY KARPIA

Lp.

Kategoria stawu karpiowego

Rodzaj materiału obsadowego karpi

Minimalna wielkość obsady (szt./ha powierzchni ogroblowanej)

1

przesadka I

wylęg

25000

2

przesadka II

wylęg

10000

przesadka II

narybek letni

3000

3

staw kroczkowy

narybek

1000

4

staw towarowy w obrocie dwuletnim

narybek

400

5

staw towarowy w obrocie trzyletnim

kroczki

400

 

Załącznik 2. [LISTA DODATKOWYCH CENNYCH GATUNKÓW RYB]

Załącznik nr 2

LISTA DODATKOWYCH CENNYCH GATUNKÓW RYB

RYBY REOFILNE

RYBY DRAPIEŻNE

RYBY NIEDRAPIEŻNE

RYBY ŁOSOSIOWATE

RYBY ROŚLINOŻERNE

boleń

szczupak

lin

sieja

amur biały

brzana

sandacz

 

 

tołpyga biała

certa

sum europejski

 

 

tołpyga pstra

jaź

miętus

 

 

 

jelec

 

 

 

 

kleń

 

 

 

 

świnka

 

 

 

 

 

Załącznik 3. [KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA]

Załącznik nr 3

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

I. Działanie innowacje:

1. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1) wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):

a) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10 pkt,

b) której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia – 7 pkt,

c) realizującą zadania mogące służyć rozwojowi rybactwa śródlądowego w zakresie medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także w innym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego – 5 pkt;

2) projekt jest realizowany w konsorcjum (maksymalnie 15 pkt):

a) z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami akwakultury – 10 pkt,

b) z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami akwakultury – 8 pkt,

c) z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 5 pkt,

d) z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 2 pkt

– przy czym w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym dodatkowo uczestniczy przynajmniej jedna zagraniczna jednostka naukowa – 5 pkt;

3) projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku rybackim (maksymalnie 5 pkt):

a) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany na każdym etapie projektu – 5 pkt,

b) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie wdrożeniowym projektu – 4 pkt,

c) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie badawczym projektu – 3 pkt,

d) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie publikacji efektów projektu – 2 pkt.

2. W ramach oceny dokonywanej przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948):

1) cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa – 15 pkt;

2) projekt przewiduje (maksymalnie suma 15 pkt):

a) opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie akwakultury – 5 pkt,

b) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności ekonomicznej i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą – 5 pkt,

c) aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub wystawie o tematyce związanej z akwakulturą oraz w ogólnodostępnych źródłach – 5 pkt;

3) ocena poziomu innowacyjności projektu (maksymalnie 40 pkt):

– liczba punktów uzyskanych na podstawie rankingu opracowanego na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy dla danego naboru.

II. Działanie usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury:

Grupa 1 – operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 4000 euro

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

Grupa 2 – pozostałe operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie w wysokości powyżej 4000 euro

1. W ramach operacji przewiduje się dofinansowanie usług prowadzących do przygotowania dokumentacji będącej podstawą wniosku o dofinansowanie w innych działaniach (maksymalnie 40 pkt) na operacje, w których:

1) przewiduje się wzrost produkcji w akwakulturze – 40 pkt;

2) nie przewiduje się wzrostu produkcji w akwakulturze – 20 pkt.

2. Wnioskodawca jest organizacją społeczną lub innym podmiotem niekomercyjnym, statutowo działającym na rzecz rybactwa (maksymalnie 60 pkt):

1) wsparcie akwakultury jest głównym celem działalności wnioskodawcy – 30 pkt;

2) wsparcie akwakultury jest jednym z kierunków działalności wnioskodawcy – 15 pkt;

3) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną udostępnione co najmniej 10-osobowej grupie podmiotów – 20 pkt;

4) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną opublikowane w ogólnodostępnych źródłach – 30 pkt.

III. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę – poddziałanie, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a–d oraz f i h:

Grupa 1 – operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 20 pkt):

1) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy – 20 pkt;

2) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy – 15 pkt;

3) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy – 10 pkt;

4) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy – 15 pkt;

5) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji – 10 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji (maksymalnie 35 pkt):

1) możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą powyżej 500 ton rocznie – 35 pkt;

2) możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 250 do 500 ton rocznie – 30 pkt;

3) możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 100 do 249 ton rocznie – 20 pkt;

4) możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 50 do 99 ton rocznie – 15 pkt.

4. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 25 pkt):

1) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi do 74 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 25 pkt;

2) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 74 do 79 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 23 pkt;

3) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 79 do 89 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 22 pkt;

4) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 89 do 99 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 20 pkt;

5) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 99 do 109 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 18 pkt;

6) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 109 do 124 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 15 pkt;

7) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 124 do 139 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 12 pkt;

8) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 139 do 159 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 9 pkt;

9) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 159 do 179 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 6 pkt;

10) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 179 do 200 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 3 pkt.

Grupa 2 – operacje polegające na różnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków ryb w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 30 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 30 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 20 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 25 pkt):

1) w wyniku operacji powstanie 1 lub więcej nowych miejsc pracy – 25 pkt;

2) w wyniku operacji 3 lub więcej miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności lub w wyniku podnoszenia wartości dodanej produktów rybactwa – 20 pkt;

3) w wyniku operacji od 1 do 2 miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności lub w wyniku podnoszenia wartości dodanej produktów rybactwa – 10 pkt.

3. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 45 pkt):

1) koszty operacji wynoszą do 10% całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 45 pkt;

2) koszty operacji wynoszą powyżej 10% do 25% całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 25 pkt;

3) koszty operacji wynoszą powyżej 25% do 50% całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 10 pkt.

Grupa 3 – pozostałe operacje modernizacyjne w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

Grupa 4 – operacje modernizacyjne zwiększające wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujące dochody przedsiębiorstw akwakultury w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności (maksymalnie 45 pkt):

1) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 30% do 40% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 45 pkt;

2) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 20% do 30% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 40 pkt;

3) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 10% do 20% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 35 pkt;

4) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą do 10% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 30 pkt.

3. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 35 pkt):

1) w wyniku operacji powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy – 35 pkt;

2) w wyniku operacji powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy – 30 pkt;

3) w wyniku operacji powstanie 1 nowe miejsce pracy – 25 pkt;

4) w wyniku operacji 3 lub więcej miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności – 20 pkt;

5) w wyniku operacji od 1 do 2 miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności – 15 pkt.

IV. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę – zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):

1) w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 30 pkt;

2) w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 25 pkt;

3) w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 75% do 50% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 20 pkt;

4) w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 50% do 20% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 10 pkt.

3. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):

1) koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł – 50 pkt,

2) koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł – 30 pkt,

3) koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł – 20 pkt,

4) koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł – 10 pkt,

5) operacja zakłada zastosowanie innych niż odnawialne źródła energii (OZE) technologii zwiększania efektywności energetycznej – 30 pkt

– przy czym koszt mocy przyłączeniowej jest liczony jako iloraz łącznych kosztów operacji netto i zaplanowanej mocy przyłączeniowej operacji.

V. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014:

Grupa 1 – operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 10 pkt):

1) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowe miejsca pracy – 10 pkt;

2) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy – 7 pkt;

3) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy – 5 pkt;

4) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy – 7 pkt;

5) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji – 5 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji:

1) niedotyczących obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 30 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji powyżej 300 ton rocznie – 30 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 200 do 300 ton rocznie – 25 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 100 do 199 ton rocznie – 20 pkt,

d) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 50 do 99 ton rocznie – 15 pkt;

2) w przypadku obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 70 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie co najmniej 100 litrów ikry – 70 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 60 do 99 litrów ikry – 60 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 10 do 59 litrów ikry – 50 pkt.

4. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (nie dotyczy obiektów wylęgarniczo-podchowowych) (maksymalnie 40 pkt):

1) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji powyżej 10 ton z 1 l/s poboru wody – 40 pkt;

2) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 7,5 do 10 ton z 1 l/s poboru wody – 35 pkt;

3) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 5 do poniżej 7,5 tony z 1 l/s poboru wody – 30 pkt;

4) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 3 do poniżej 5 ton z 1 l/s poboru wody – 25 pkt.

Grupa 2 – operacje nieprowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 25 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 25 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 20 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (maksymalnie 25 pkt):

1) w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji – 25 pkt;

2) w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 30%, jednak nie więcej niż 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji – 20 pkt;

3) w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20%, jednak nie więcej niż 30% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji – 15 pkt;

4) w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji – 10 pkt.

3. Zaawansowanie technologiczne (maksymalnie 30 pkt):

1) operacja przewiduje zastosowanie technologii akwaponicznej – 15 pkt;

2) operacja przewiduje zastosowanie technologii wymiany cieplnej lub wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z innych źródeł – 15 pkt;

3) operacja przewiduje zastosowanie systemu multitroficznego – 15 pkt;

4) operacja przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – 15 pkt.

4. Inwestycje (maksymalnie 20 pkt) o wartości dofinansowania do:

1) 300 tys. zł – 20 pkt;

2) powyżej 300 tys. zł do 400 tys. zł – 10 pkt;

3) powyżej 400 tys. zł – 5 pkt.

VI. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub decyzji o pozwoleniu na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 20 pkt):

1) w wyniku operacji powstaną 4 lub więcej miejsc pracy – 20 pkt;

2) w wyniku operacji powstaną 3 miejsca pracy – 15 pkt;

3) w wyniku operacji powstaną 2 miejsca pracy – 10 pkt;

4) w wyniku operacji powstanie 1 miejsce pracy – 5 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji:

1) niedotyczących obiektu wylęgarniczo-podchowowego (maksymalnie 30 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji powyżej 250 ton rocznie – 30 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 150 do 249 ton rocznie – 25 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 100 do 149 ton rocznie – 20 pkt,

d) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 50 do 99 ton rocznie – 15 pkt,

e) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 20 do 49 ton rocznie – 10 pkt;

2) w przypadku obiektu wylęgarniczo-podchowowego (maksymalnie 30 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie co najmniej 100 litrów ikry – 30 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 60 do 99 litrów ikry – 20 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 10 do 59 litrów ikry – 10 pkt.

4. Efektywność ekonomiczna operacji:

1) niedotyczących obiektu wylęgarniczo-podchowowego (maksymalnie 30 pkt):

a) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi do 74 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 30 pkt,

b) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi od 75 do 99 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 20 pkt,

c) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi od 100 do 149 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 15 pkt,

d) współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi od 150 do 200 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji – 5 pkt;

2) w przypadku obiektu wylęgarniczo-podchowowego (maksymalnie 30 pkt), jeżeli wartość dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż:

a) 1 mln zł – 30 pkt,

b) 1,5 mln zł – 15 pkt,

c) 2 mln zł – 5 pkt.

VII. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

VIII. Działanie promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów:

1. Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):

1) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt;

2) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt;

3) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.

2. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń lub konferencji w obszarze rybactwa śródlądowego (maksymalnie 35 pkt):

1) przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt;

2) przez okres dłuższy niż 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt;

3) przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.

3. Dostęp do rozpowszechnianych informacji (maksymalnie 30 pkt):

1) operacja przewiduje udział co najmniej 150 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 30 pkt;

2) operacja przewiduje udział od 100 do 149 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 25 pkt;

3) operacja przewiduje udział od 50 do 99 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 20 pkt.

IX. Działanie ubezpieczenie zasobów akwakultury:

1. Wnioskodawca (maksymalnie 40 pkt):

1) prowadzi działalność w zakresie akwakultury przez okres dłuższy niż 20 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 40 pkt;

2) prowadzi działalność w zakresie akwakultury przez okres od 15 do 20 lat włącznie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 30 pkt;

3) prowadzi działalność w zakresie akwakultury przez okres od 10 do 14 lat włącznie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 20 pkt;

4) prowadzi działalność w zakresie akwakultury przez okres od 5 do 9 lat włącznie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 10 pkt.

2. Okres ubezpieczenia zasobów akwakultury (maksymalnie 60 pkt):

1) umowa ubezpieczenia przewiduje okres ubezpieczenia powyżej 5 lat – 60 pkt;

2) umowa ubezpieczenia przewiduje okres ubezpieczenia od 4 do 5 lat – 40 pkt;

3) umowa ubezpieczenia przewiduje okres ubezpieczenia do 3 lat – 20 pkt.

Załącznik 4. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 4

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Działanie innowacje:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) umowa konsorcjum zawarta przez podmioty podejmujące realizację wspólnego projektu obejmującego badania naukowe oraz prace wdrożeniowe, działających na podstawie umowy i reprezentowanych przez beneficjenta (lidera) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

7) analizę naukową, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

2. Działanie usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokument potwierdzający, że usługi doradcze są świadczone przez podmiot posiadający niezbędne kwalifikacje – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

7) pozytywna opinia ministra właściwego do spraw rybołówstwa – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności w sektorze akwakultury – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

3) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot współposiadania;

4) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

5) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) plan biznesowy operacji;

7) studium wykonalności – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

9) kosztorys inwestorski dla robót budowlanych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb – w przypadku gdy w ramach realizowanej operacji jest planowany zakup materiału obsadowego;

11) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku gdy na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) kopia zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w polskich obszarach morskich, którego uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

13) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że wnioskodawca dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy operacja dotyczy inwestycji w istniejącym obiekcie chowu lub hodowli ryb;

14) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) dokument potwierdzający zmniejszenie negatywnego lub wzrost pozytywnego oddziaływania operacji na środowisko – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

16) oświadczenie wnioskodawcy zawierające określenie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – w przypadku gdy operacja dotyczy inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z sektora akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii;

17) kopia promesy umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

18) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy wnioskodawca był zobowiązany do złożenia formularza statystycznego;

19) kopia ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

4. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

3) dokumenty potwierdzające odpowiednie umiejętności i kompetencje w zakresie chowu lub hodowli ryb;

4) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot współposiadania;

5) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

6) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) plan biznesowy operacji;

8) studium wykonalności – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

10) formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb – w przypadku gdy w ramach realizowanej operacji jest planowany zakup materiału obsadowego;

11) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku gdy na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) kopia zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w polskich obszarach morskich, którego uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

13) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych nabycie nieruchomości na cel związany z inwestycją;

14) dokument potwierdzający zmniejszenie negatywnego lub wzrost pozytywnego oddziaływania operacji na środowisko – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) kopia promesy umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

16) kosztorys inwestorski dla robót budowlanych zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

17) kopia ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

3) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot współposiadania;

4) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

5) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

7) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb;

8) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

9) kopia księgi stawowej potwierdzona własnoręcznym podpisem beneficjenta za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

10) dokument potwierdzający położenie stawów na obszarze NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. Działanie promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów:

1) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

4) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w sektorze akwakultury;

5) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry dydaktycznej;

6) oświadczenie o dysponowaniu bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji maszyn, urządzeń, materiałów lub środków przeznaczonych dla sektora akwakultury lub obrotu takimi maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami;

8) szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji;

9) harmonogram realizacji operacji;

10) wzór dokumentu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia lub wzór certyfikatu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) opinia instytutu badawczego dotycząca innowacyjnych właściwości operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) umowa zawarta między podmiotami wspólnie realizującymi operację – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

7. Działanie ubezpieczenie zasobów akwakultury:

1) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku osób fizycznych;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

4) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy wnioskodawca był zobowiązany do złożenia formularza statystycznego.

Załącznik 5. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ]

Załącznik nr 5

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Działanie innowacje:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) publikacje naukowe dotyczące realizowanego projektu, informacje na temat publicznych wystąpień oraz stron internetowych (np. kopia strony www na elektronicznym nośniku danych) zawierających dane na temat realizowanej operacji oraz inne elementy świadczące o podaniu efektów pracy naukowej do wiadomości publicznej;

4) dokumenty świadczące o zaangażowaniu osób kształcących się zawodowo, tj. słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim, na różnych etapach realizacji projektu, np. porozumienie w sprawie praktyk zawodowych zawarte między jednostką kształcącą i beneficjentem;

5) kopia umowy potwierdzającej zawarcie stosunku cywilnoprawnego na wdrożenie innowacji w gospodarstwie chowu lub hodowli ryb – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. Działanie usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kopia dokumentu sporządzonego przez uprawniony podmiot doradczy, potwierdzającego rodzaj, zakres oraz realizację usług doradczych;

3) wzory materiałów informacyjno-promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych;

4) certyfikat lub inny dokument potwierdzający poprawę jakości produktów akwakultury – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pisemne oświadczenie sprzedającego potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej sprzedaż nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

8) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych;

4) pisemne oświadczenie sprzedającego potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej sprzedaż nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

7) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej odnoszące się do wapnowania wraz z dowodami zapłaty – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) certyfikat potwierdzający co najmniej 60% zawartości tlenku wapnia w wapnie palonym – w przypadku realizacji wymogu, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia;

3) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok, którego dotyczy wniosek o płatność;

4) opis realizacji wymogu zawierający opis ścieżki edukacyjnej i umiejscowienie przystanków edukacyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) mapa z zaznaczeniem przebiegu ścieżki oraz przystanków edukacyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) opis realizacji wymogu „utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie od 1 do 31 lipca” – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. Działanie promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów:

1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia lub otrzymania certyfikatu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) dokument stwierdzający ilość wystawionych certyfikatów, zaświadczeń bądź innych równorzędnych dokumentów potwierdzający ukończenie szkolenia przez jego uczestników – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

4) kopie list obecności osób uczestniczących w szkoleniu lub kursie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumentacja fotograficzna – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

7. Działanie ubezpieczenie zasobów akwakultury:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) umowa ubezpieczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-10
  • Data wejścia w życie: 2017-03-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-21
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA