REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 525

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I P OLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. z 2021 r. poz. 499), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. poz. 512).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. poz. 512), które stanową:

„§ 2. Do postępowań dotyczących powoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 26 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 525)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
1)

z dnia 26 marca 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, zamieszcza informację o terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą Nadzorczą”, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, Pełnomocnik może dodatkowo zamieścić w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

2. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, zgłaszają po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej.

3. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje do podmiotów uprawnionych do posiadania przedstawiciela w Radzie Nadzorczej o zgłoszenie kandydatów.

4. (uchylony).2)

§ 2. 1. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej, skierowany do Pełnomocnika, powinien być przekazany ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z opinią Pełnomocnika w terminie 7 dni od daty wpływu.

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wniosku Pełnomocnika.

3. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje z wnioskiem o powołanie członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty odwołania.

§ 3. 1. Rada Nadzorcza rozstrzyga w sprawach należących do jej zadań na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 4.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 4. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej, zwanego dalej „Prezesem”.

4. Uchwałę uważa się za ważną, jeśli głosowanie odbywało się w obecności co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu planu działalności i projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności i realizacji planu finansowego Funduszu uważa się za ważne, jeżeli głosowanie odbyło się w obecności co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezesa, uchwały, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 3 ust. 5, mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, przez głosowanie pisemne. Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów całego składu Rady Nadzorczej.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej.

2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

4. Protokół posiedzenia zawiera:

1) numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;

2) porządek obrad;

3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

4) imiona i nazwiska osób zabierających głos wraz ze streszczeniem ich wypowiedzi;

5) podjęte ustalenia oraz uchwały wraz z wynikiem głosowania;

6) inne sprawy, których zaprotokołowanie poleci przewodniczący posiedzenia.

5. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał.

6. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Prezes.

7. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują protokolant, Prezes i członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 7. Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla członków Rady Nadzorczej w celu zdobycia lub pogłębienia wiedzy niezbędnej dla realizacji zadań Rady Nadzorczej.

§ 8. 1.3) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie ze środków Funduszu w kwocie 500 złotych za jedno posiedzenie, niezależnie od czasu jego trwania.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługują w okresie pełnienia funkcji, pokrywane ze środków Funduszu, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. poz. 512), które weszło w życie z dniem 4 marca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 1998 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-21
  • Data wejścia w życie: 2023-03-21
  • Data obowiązywania: 2023-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA