Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 531

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2007);

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2719).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2007), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2719), które stanowią:

„§ 2. 1. Konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół artystycznych lub publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone według przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. przez poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia zmienianego w § 1, rozumie się także poświadczoną przez kandydata kopię karty oceny dorobku zawodowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 531)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą", lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „placówką", ogłasza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie konkursu zawiera:

1) oznaczenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

2) nazwę i adres szkoły lub placówki, których dotyczy konkurs;

3) wskazanie wymagań wobec osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, zwanych dalej „kandydatami", określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

4) wskazanie wymaganych dokumentów:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)3) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 i 185) - w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m)4) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)5) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.6)), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p)8) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

5) informacje o:

a) sposobie i terminie składania ofert,

b) sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego szkołę lub placówkę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego również na stronie internetowej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

4. Wskazany w ogłoszeniu konkursu termin składania ofert przez kandydatów nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu w sposób określony w ust. 3.

§ 2. Organ prowadzący szkołę lub placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją", który kieruje jej pracami.

§ 3. 1.9) Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej pozostałych członków komisji oraz kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2.9) Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu konkursu.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 4. 1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

2. W celu wykonania czynności komisji, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata oryginałów dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. d-g, l oraz m.

3. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu;

3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

4. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, odbywają się bez udziału kandydatów. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

5. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może, w terminie 3 dni od dnia otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić do przewodniczącego komisji z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata pisemnie w postaci papierowej o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5. 1. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

2. Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

§ 6. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera:

1) imiona i nazwiska przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) uchwały o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert;

4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach;

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

6) informację o wyniku postępowania konkursowego.

§ 8. 1. Po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.

2. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) naruszenia tajności głosowania;

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2719), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2007), które weszło w życie z dniem 20 listopada 2021 r.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-21
  • Data wejścia w życie: 2023-03-21
  • Data obowiązywania: 2023-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw