REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 549

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, zwanego dalej „programem", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. [Podmiot udzielający pomocy publicznej]

Pomoc publiczna jest udzielana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem", na projekty realizowane w ramach programu, spełniające warunki określone w art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".

§ 3. [Podmioty otrzymujące pomoc publiczną]

Pomoc publiczna może być udzielana podmiotom określonym w programie, o ile są one przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 4. [Forma pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 8.

2. Minister dokonuje wyboru projektu w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny.

3. W sposób niekonkurencyjny mogą być wybrane projekty spełniające warunki określone w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 5. [Wniosek o dofinansowanie projektu]

1. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną składa do ministra wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

1) informacje określone w regulaminie wyboru projektów, niezbędne do dokonania oceny wniosku;

2) informacje określone w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną załącza do wniosku dokumenty wymagane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. [Warunki udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może być udzielona pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o pomoc publiczną w okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krócej niż przez 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej oraz przechowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia tej zgodności.

§ 7. [Ograniczenia dotyczące udzielania pomocy publicznej]

1. Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz podmiotu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, ani podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) przekraczającej progi, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. [Koszty kwalifikowalne]

Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w regulaminie wyboru projektów.

§ 9. [Wysokość pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 8.

§ 10. [Okres udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-04-07
  • Data obowiązywania: 2023-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA