REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 558

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 296) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie rekompensat oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do tego wniosku;

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, zwanej dalej „ustawą", oraz sposób obliczania tych danych;

3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz sposób gromadzenia tych danych;

4) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora;

5) szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy.

§ 2. [Wzór wniosku o przyznanie rekompensat]

1. Wzór wniosku o przyznanie rekompensat określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku xls, xlsx, xlsm lub xml.

3. Załączniki do wniosku o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku pdf, xls, xlsx lub xlsm.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób ich obliczania

§ 3. [Wskazanie produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych]

1. Dla instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat wskazuje się co najmniej jeden wytwarzany w niej produkt zaliczany do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

2. Dla każdego z produktów wskazanych w ramach instalacji wskazuje się:

1) wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg);

2) zużycie energii elektrycznej na produkcję produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażone w megawatogodzinach (MWh);

3) wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 2 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, lub wskaźnik emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającego zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/447", lub wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 3 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty - zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy.

§ 4. [Wskazanie we wniosku stosunku odpowiednich emisji pośrednich do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty]

W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331", dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447, we wniosku o przyznanie rekompensat wskazuje się stosunek odpowiednich emisji pośrednich do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

§ 5. [Obliczanie wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych]

1. Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przyjmuje się, że wielkość emisji pośrednich odpowiada zużyciu energii elektrycznej określonemu w granicach procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów wskazanych w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447 w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażonemu w megawatogodzinach, pomnożonemu przez 0,376 Mg CO2/MWh. Wielkość emisji pośrednich wyraża się w megagramach dwutlenku węgla (CO2).

2. Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 przyjmuje się, że emisje bezpośrednie oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, w odniesieniu do procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów.

§ 6. [Podstawa przyporządkowania wartości danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, do produktów dostępnych jedynie dla instalacji jako całości]

1. W stosunku do produktów, w odniesieniu do których dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne jedynie dla instalacji jako całości, odpowiednie wartości tych danych przyporządkowuje się do tych produktów na podstawie:

1) wskaźników technologicznych umożliwiających oszacowanie odpowiednich wartości w stosunku do danego procesu związanego z wytwarzaniem określonego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego produktu odniesionej do całkowitej produkcji danej instalacji albo

2) innej metody zgodnej z aktualną i zweryfikowaną wiedzą naukową i techniczną - w przypadku braku możliwości zastosowania metod wskazanych w pkt 1.

2. W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w ust. 1, do wniosku o przyznanie rekompensat dołącza się opis sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń.

3. Jeżeli dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne częściowo, brakujące dane zastępuje się zachowawczymi szacunkami, w szczególności wykorzystując aktualną wiedzę naukową i techniczną w danym sektorze. Zachowawczy szacunek oznacza, że wartość ekstrapolowana nie może przekraczać 90% wartości uzyskanej przy wykorzystaniu dostępnych danych.

Rozdział 3

Zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji oraz sposób gromadzenia tych danych

§ 7. [Obliczanie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5]

Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, oblicza się na podstawie:

1) danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830);

2) informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295);

3) faktur wystawianych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.2));

4) danych i informacji zawartych w zweryfikowanych raportach na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576, 1967 i 2687);

5) informacji zawartych w zweryfikowanych raportach dotyczących poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

6) umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi lub towarowym domem maklerskim lub giełdą towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380) w zakresie obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz faktur wystawianych przez te podmioty;

7) odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w instalacji oraz pomiarów energii elektrycznej na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych w przypadku jednostek wytwórczych, z których energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do instalacji;

8) faktur wystawionych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat oraz deklaracji podatkowych i ewidencji ilościowych energii elektrycznej, składanych przez ten podmiot zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.3));

9) dokumentacji przygotowywanej na potrzeby wdrożenia i utrzymania:

a) systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.4)), lub

b) systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub

c) systemu zarządzania energią potwierdzonego certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;

10) innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do obliczenia tych danych.

§ 8. [Gromadzenie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5]

1. Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są gromadzone dla każdego produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, wytwarzanego w instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat, na poziomie odpowiedniego kodu PRODCOM 2019 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1933 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiającym „wykaz Prodcom" - wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz. Urz. UE L 309 z 29.11.2019, str. 1).

2. Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, mogą być gromadzone łącznie dla wszystkich produktów zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, na poziomie kategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), wyłącznie dla produktów, dla których nie zostały określone wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych w załączniku nr 2 do ustawy i wskaźniki emisyjności w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331.

3. Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się w sposób zapewniający ich kompletność i spójność oraz w taki sposób, aby dane dotyczące produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt.

4. Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się, wskazując zastosowaną metodę kompilacji danych oraz ich źródła, a także opis założeń, na podstawie których dokonano przyporządkowania odpowiednich wartości określonym produktom i instalacjom. W przypadku braku danych przedstawia się wyjaśnienie dotyczące przyczyn ich braku.

§ 9. [Sposób gromadzenia danych w przypadku instalacji, których granice odpowiadają granicom instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych]

W przypadku instalacji, których granice odpowiadają granicom instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, powinny być gromadzone w sposób spójny z raportami na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 tej ustawy, oraz raportami dotyczącymi poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

§ 10. [Zakres opinii sporządzonej przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat]

1. Opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje:

1) dokonanie analizy danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat oraz analizy dotyczącej metodyki zbierania tych danych;

2) przeprowadzenie weryfikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat;

3) informację, czy w celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania w instalacji lub pozyskania brakujących danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat przeprowadzono sprawdzenie działania mierników i systemów monitorowania lub pozyskano brakujące dane i informacje wskazane w planie weryfikacji na terenie zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana.

2. W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w § 6 ust. 1 i 3, opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje również zastosowane metody.

§ 11. [Pozytywna weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5]

Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat ocenia się jako zweryfikowane pozytywnie, w przypadku gdy weryfikacja wykazała, że informacje te zostały przygotowane na podstawie przyjętej przez wnioskodawcę metodyki zbierania danych oraz są poprawne, wiarygodne i dokładne. Jako zweryfikowane pozytywnie ocenia się także informacje, które zawierają niezgodności, o ile te niezgodności nie wpływają na poprawność, wiarygodność i dokładność danych.

Rozdział 5

Zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia rekompensat

§ 12. [Określenie danych potwierdzających wartość dodaną brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty]

W dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy, dane potwierdzające wartość dodaną brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, określa się na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535 i 556.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i 2707.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18, Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 19 i 24.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (Dz. U. poz. 790), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMPENSAT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 17 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 558)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMPENSAT

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-24
  • Data wejścia w życie: 2023-03-25
  • Data obowiązywania: 2023-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA