REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 580

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. poz. 1464) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymienione w ust. 1 kryteria wyłączające obowiązek sporządzenia planu nie mają zastosowania do przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), w przypadku gdy organem nakładającym zadania jest minister właściwy do spraw informatyzacji lub Minister Obrony Narodowej.";

2) w § 7 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Plan sporządzany przez przedsiębiorcę realizującego zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zawiera elementy określone w ust. 1 oraz:",

b) w pkt 3 wyrazy „obronności państwa" zastępuje się wyrazami „Sił Zbrojnych";

3) w § 8 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przesyła projekt planu i dokonuje jego uzgodnień z:",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z właściwym szefem służby specjalnej, o ile Minister Obrony Narodowej nałożył w decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 652 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zadania na rzecz tej służby - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7.".

§ 2. [Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń]

Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń sporządzone i uzgodnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z którymi zawarto umowy, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują aktualność w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, do upływu terminu ważności umowy, o którym mowa w art. 807 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), jeżeli termin, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie upłynie wcześniej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-29
  • Data obowiązywania: 2023-03-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA