REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania, sposób dokumentowania tych okresów oraz postępowania w przypadku zbiegu prawa do kilku nagród, a także termin wypłacania nagrody.

§ 2. [Okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej]

1. Do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) okresy czynnej służby wojskowej, w tym również:

a) okresy pełnienia służby kandydackiej,

b) okresy pełnienia zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako nadterminowa, służby przygotowawczej, służby okresowej lub odbywania przeszkolenia wojskowego;

2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej lub Urzędzie Ochrony Państwa, Służbie Celnej i Biurze Ochrony Rządu;

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) jeden okres ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz jeden okres ukończonych studiów drugiego stopnia albo jeden okres ukończonych jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, ale nie dłuższy od czasu trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

2. Jeśli równocześnie pozostaje się w więcej niż jednym stosunku pracy albo jeśli pozostaje się równocześnie w stosunku służby lub pracy lub kontynuowania nauki w szkole wyższej, to do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) wszystkie zakończone okresy służby, pracy lub nauki, z tym że okresy, które się pokrywają, wlicza się jednokrotnie;

2) tylko jeden z zakończonych okresów służby, pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla żołnierza, w przypadku gdy te okresy się w sobie zawierają.

§ 3. [Dokumenty potwierdzające okresy pełnienia służby]

1. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 2 ust. 1, są dokumenty zgromadzone w ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w szczególności:

1) karta ewidencyjna;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie lub inny dokument wystawione przez uczelnię wyższą, określające w szczególności datę rozpoczęcia i zakończenia studiów lub programowy czas ich trwania.

2. Wliczenie okresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4, następuje z urzędu na podstawie dokumentów dostarczonych dowódcy jednostki wojskowej przez żołnierza zawodowego, potwierdzających te okresy, w przypadku gdy nie zostały one dostarczone w trakcie procesu powołania do zawodowej służby wojskowej.

3. Wliczenie okresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4, do okresu czynnej służby wojskowej, który uprawnia do nagrody jubileuszowej, następuje z urzędu, w formie dokumentu wydawanego do celów ewidencyjnych.

§ 4. [Podstawa obliczania nagrody jubileuszowej]

1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego podstawę jej obliczenia stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu za ostatni miesiąc pełnienia służby, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia należnego w dniu nabycia prawa do nagrody.

3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej w okresie, w którym żołnierz nie otrzymuje uposażenia w pełnej wysokości, stanowi pełne uposażenie.

§ 5. [Podmiot dokonujący wypłaty nagrody]

Nagrodę jubileuszową wypłaca z urzędu dowódca jednostki wojskowej, na którego zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz, na podstawie decyzji lub innego dokumentu przyznającego tę nagrodę wydanych z urzędu lub na wniosek żołnierza zawodowego złożony najwcześniej w dniu upływu okresu służby uprawniającego do nagrody - nie później niż w terminie 14 dni od dnia nabycia prawa do tej nagrody.

§ 6. [Nagroda jubileuszowa dla żołnierza zawodowego nabywającego prawo do kilku nagród]

1. Żołnierzowi zawodowemu, który w związku z udokumentowaniem okresu zaliczanego do okresu służby, o którym mowa w § 2 ust. 1, nabył prawo do kilku nagród jubileuszowych, przysługuje tylko jedna nagroda jubileuszowa - w najwyższej wysokości.

2. Jeśli żołnierz zawodowy w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do niższej nagrody, uzyskanej w okolicznościach określonych w ust. 1, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, to wypłaca mu się z tego tytułu tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

§ 7. [Wypłata nagrody jubileuszowej żołnierzowi zawodowemu uprawnionemu do emerytury lub renty]

Żołnierzowi zawodowemu uprawnionemu do emerytury lub renty nagrodę jubileuszową wypłaca się z urzędu w dniu zwolnienia ze służby, w przypadku gdy w tym dniu brakuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy.

§ 8. [Okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej]

Do okresu czynnej służby wojskowej, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której żołnierz zawodowy nabył prawo w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 lipca 2004 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1918), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-03
  • Data wejścia w życie: 2023-04-18
  • Data obowiązywania: 2023-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA