REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino (PLH220085)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino (PLH2200852)), obejmujący obszar 99,87 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 638)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

706385,28

376544,50

2

706306,48

376550,89

3

706272,57

376553,63

4

706263,16

376602,07

5

706275,51

376625,45

6

706236,85

376707,91

7

706223,06

376737,33

8

706229,39

376750,00

9

706207,69

376761,02

10

706186,79

376793,02

11

706187,54

376799,92

12

706190,11

376819,64

13

706170,41

376894,79

14

706146,92

376887,02

15

706131,24

376881,72

16

706111,95

376922,17

17

705906,94

376947,30

18

705854,83

376957,24

19

705754,57

376976,77

20

705750,64

376927,94

21

705637,10

376932,05

22

705644,93

376891,18

23

705649,42

376867,76

24

705649,40

376834,26

25

705649,39

376829,88

26

705412,42

376828,95

27

705409,64

376820,03

28

705406,95

376821,43

29

705406,17

376821,82

30

705380,28

376835,04

31

705362,02

376850,89

32

705350,19

376861,16

33

705314,61

376863,32

34

705252,05

376793,40

35

705245,74

376786,79

36

705233,35

376773,83

37

705228,80

376769,07

38

705176,08

376713,92

39

705192,68

376687,24

40

705209,50

376660,21

41

705207,95

376658,91

42

705190,13

376643,96

43

705188,59

376642,67

44

705161,96

376620,34

45

705164,72

376616,29

46

705210,48

376541,51

47

705101,01

376463,62

48

705046,64

376424,93

49

705045,57

376401,75

50

705092,00

376375,62

51

705122,90

376355,92

52

705179,06

376280,03

53

705184,66

376272,47

54

705230,47

376196,94

55

705232,20

376194,08

56

705238,61

376160,65

57

705268,69

376144,78

58

705290,97

376130,82

59

705331,93

376100,98

60

705360,71

376082,64

61

705408,60

376045,26

62

705409,19

376044,81

63

705455,24

375995,95

64

705542,14

375869,94

65

705552,90

375872,56

66

705668,12

375903,69

67

705724,03

375918,80

68

705913,21

375983,34

69

705924,10

375986,86

70

706072,47

376034,85

71

706105,64

376014,39

72

706165,94

376026,73

73

706305,67

376055,29

74

706300,48

376158,73

75

706320,21

376211,41

76

706340,26

376264,88

77

706343,33

376265,15

78

706362,93

376266,83

79

706366,47

376267,13

80

706364,53

376302,51

81

706362,59

376338,17

82

706354,85

376377,45

83

706359,02

376402,38

84

706359,07

376402,48

85

706358,49

376413,15

86

706367,12

376414,78

87

706375,35

376420,12

88

706378,72

376420,05

89

706427,01

376419,20

90

706424,09

376420,02

91

706420,20

376447,61

92

706419,02

376456,08

93

706417,91

376463,91

94

706416,27

376475,58

95

706408,42

376488,09

96

706408,26

376542,64

97

706385,28

376544,501) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO TRZEBIELINO (PLH220085)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo­sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-04
  • Data wejścia w życie: 2023-04-19
  • Data obowiązywania: 2023-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA