REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 671

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa laboratoria będące:

1) laboratoriami urzędowymi, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625";

2) krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625.

§ 2. [Laboratoria urzędowe]

Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Krajowe laboratoria referencyjne]

Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686, z 2019 r. poz. 1067, z 2021 r. poz. 334 i 946 oraz z 2022 r. poz. 946), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588).

Załącznik 1. [LABORATORIA URZĘDOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 ROZPORZĄDZENIA 2017/625]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 671)

Załącznik nr 1

LABORATORIA URZĘDOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Lp.

Laboratorium urzędowe

Opis zadań

1

2

3

1

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy

Instytut Badawczy

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Analiza żywności, produktów rolnych, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

2

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku

Analiza żywności, produktów rolnych, pasz, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

3

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu

Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

4

Hamilton UO - Technologia Sp. z o.o.

Analiza żywności, produktów rolnych, materiału roślinnego, gleb i podłoży uprawowych zgodnie

z aktualnym zakresem akredytacji

5

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Laboratorium

Analiza żywności i pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

6

GBA Polska Sp. z o.o.

Analiza żywności, produktów rolnych, gleb, wody i pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

7

Laboratorium Badania GMO

w Centralnym Laboratorium Głównego

Inspektoratu Ochrony Roślin

i Nasiennictwa

Analiza roślin uprawnych i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

8

Laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o.

Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

9

Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy

Analiza żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

10

Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy

Analiza żywności, pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

11

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

12

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

13

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

14

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

15

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

16

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

17

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

18

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

19

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

20

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

21

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

22

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

23

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

24

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

25

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

26

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

27

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji


Załącznik 2. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 ROZPORZĄDZENIA 2017/625]

Załącznik nr 2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Lp.

Krajowe laboratorium referencyjne

Opis zadań

1

2

3

1

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu

Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

2

Laboratorium Kontroli Genetycznie

Modyfikowanych Organizmów

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Analiza żywności, pasz, komponentów do pasz, roślin i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

3

Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy

Analiza żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

4

Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy

Analiza żywności i pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

5

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Dział Laboratoryjny

Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-11
  • Data wejścia w życie: 2023-04-26
  • Data obowiązywania: 2023-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA