REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 673

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w pkt 1 skreśla się wyrazy „i chronologię",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na etapie opracowywania programu szkolenia dopuszcza się możliwość zaplanowania ćwiczeń oraz zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych.";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Opracowując plan wykonania szkolenia, uwzględnia się w nim w szczególności:

1) harmonogram zajęć zaplanowany na poszczególne dni kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego ze wskazaniem zakresu tematycznego lub modułu, które będą realizowane podczas poszczególnych dni zajęć kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego;

2) wskazanie planowanych metod szkolenia.";

3) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 po lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) wcześniejszego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39d ust. 2 i 5 ustawy.";

4) w § 7:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia przed przyjęciem osoby szkolonej na szkolenie:",

- uchyla się pkt 2,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wpisuje do profilu kierowcy zawodowego informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego w formie kursu okresowego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia wpisuje do profilu kierowcy zawodowego informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć.",

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku jednostki systemu oświaty.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, mogą być prowadzone w odpowiadającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia albo jednostki systemu oświaty umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych. Kierownik ośrodka szkolenia prowadzącego szkolenie lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia prowadzącego szkolenie oraz dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba przez niego upoważniona oraz osoba prowadząca zajęcia i osoba szkolona potwierdzają swoje wpisy unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia albo jednostki systemu oświaty.";

5) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po zakończeniu zajęć poprzez wpisanie godziny zakończenia zajęć, liczby godzin przeprowadzonych zajęć, rodzaju zajęć, ich formy, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia oraz złożenie podpisu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną w nich uczestniczącą.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zajęć praktycznych w warunkach specjalnych prowadzonych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy zamiast wpisu do książki przeprowadzonych zajęć ośrodek doskonalenia techniki jazdy może wystawić zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie zajęć. Zaświadczenie wystawia się w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać dane tożsame z książką przeprowadzonych zajęć. Drugi egzemplarz zaświadczenia pozostaje w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Do zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 8 i § 23 ust. 1.";

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie w ramach kwalifikacji prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i zajęcia praktyczne:

1) w formie kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie:

a) części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz

b) części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:

- C1, C1+E, C i C+E lub

- D1, D1+E, D i D+E,

2) w formie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:

a) C1, C1+E, C i C+E lub

b) D1, D1+E, D i D+E

- zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.";

7) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy, 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia.";

8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie okresowe jest prowadzone:

1) w formie kursu okresowego i trwa 35 godzin oraz obejmuje zakres tematyczny wybranych 5 modułów odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

a) C, C+E, C1 i C1+E lub

b) D, D+E, D1 i D1+E, lub

2) w formie cyklu zajęć przeprowadzanych w zakresie 5 modułów trwających po 7 godzin każdy i obejmuje zakres tematyczny wybranych modułów, odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

a) C, C+E, C1 i C1+E lub

b) D, D+E, D1 i D1+E

- zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.";

9) w § 13 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych, zajęcia praktyczne w sali lub na placu manewrowym ośrodka szkolenia. Ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób.

4. W ramach jednego kursu okresowego albo cyklu zajęć nie mogą powtarzać się moduły szkolenia okresowego.";

10) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy § 13 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.";

11) w § 15 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Osobie szkolonej, która ukończyła moduł szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć, kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia aktualizuje profil kierowcy zawodowego w zakresie następujących danych:";

12) w § 16 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osoby szkolonej, która ukończyła inne szkolenie, można zmniejszyć wymiar godzinowy zajęć teoretycznych w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:";

13) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpowiednią do programu szkolenia, przyjętą przez ośrodek szkolenia w postaci wykładów, ćwiczeń, pokazów, prezentacji czy testów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia.",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i 8,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Godzina zajęć i ćwiczeń jest równa 60 minutom. W godzinie tej uwzględnia się przerwę w zajęciach i ćwiczeniach trwającą od 5 do 10 minut.";

14) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty, w których prowadzi się szkolenie, w przypadku przerwania szkolenia dokonuje odpowiednio w książce przeprowadzonych zajęć osoby szkolonej, w dzienniku zajęć albo w dzienniku lekcyjnym odpowiedniej adnotacji po ostatniej wpisanej pozycji.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty przekazuje osobie szkolonej plik książki przeprowadzonych zajęć w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, oraz dokonuje jej wydruku, podkreśla i podpisuje książkę po ostatniej wpisanej pozycji oraz umieszcza odręczną informację, że książka była prowadzona w postaci elektronicznej.

4. Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi, który utworzył profil kierowcy zawodowego, informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kierowcy zawodowego kolejnemu ośrodkowi szkolenia albo jednostce systemu oświaty, które będą prowadzić szkolenie dla tej osoby.";

15) w § 19 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty stosuje odpowiednio przepisy § 7 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 6, zachowując poprzednią książkę przeprowadzonych zajęć w prowadzonej dokumentacji.";

16) w § 20:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia:",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty:",

c) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po ukończeniu szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz wymaganej liczby modułów szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia:",

- w pkt 1 uchyla się lit. b,

- po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydaje osobie szkolonej świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej; drugi egzemplarz tego świadectwa pozostaje w ośrodku szkolenia i do tego egzemplarza stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 1.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 5, kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia wprowadza do profilu kierowcy zawodowego po ukończeniu ostatniego wymaganego modułu szkolenia okresowego dane modułu w postaci informacji o nazwie innego szkolenia, dacie wydania i numerze zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia.",

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

17) w § 23:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba upoważniona przez dyrektora jednostki systemu oświaty prowadzących szkolenie przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi, który utworzył profil kierowcy zawodowego, informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kierowcy zawodowego innemu ośrodkowi szkolenia albo jednostce systemu oświaty prowadzącym szkolenie tej osoby.";

18) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny, informuje o potrzebie obecności tłumacza, o którym mowa w § 29 pkt 3 i 4, oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.";

19) w § 25 uchyla się ust. 2;

20) w § 29 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub którego obecność jest zapewniona przez ośrodek egzaminowania,

4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego testu,";

21) w § 31 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w tym co najmniej 1 i nie więcej niż 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:

- 1.5,

- 1.6,

- 1.6.(a),

- 1.7,

- 2.3,

- 3.8.";

22) w § 33 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wydaje osobie egzaminowanej świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej; drugi egzemplarz tego świadectwa pozostaje w ośrodku egzaminowania i do tego egzemplarza stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 1.";

23) w § 42 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wydaje osobie egzaminowanej świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej; drugi egzemplarz tego świadectwa pozostaje w okręgowej komisji egzaminacyjnej i do tego egzemplarza stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 1;";

24) w § 47 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 1002), można przeprowadzić część specjalistyczną testu kwalifikacyjnego w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, i D+E bez uwzględnienia pytań z działu 1.6(a). W takiej sytuacji test kwalifikacyjny układa się z pytań z działów: 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 3.8, przy czym z jednego działu można wykorzystać 2 pytania na teście kwalifikacyjnym.";

25) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu uzyskania profilu kierowcy zawodowego kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia wydaje osobie szkolonej, o której mowa w ust. 1, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu okresowym.";

26) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu uzyskania profilu kierowcy zawodowego kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia wydaje osobie szkolonej, o której mowa w ust. 1, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym.";

27) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 w kolumnie „Zakres tematyczny" w poz. 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. i 3.6. wyraz „tematy" zastępuje się wyrazem „zagadnienia",

b) w tabeli nr 2 w kolumnie „Zakres prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E":

- w poz. 1.3., 1.4., 1.4(a)., 2.2., 3.7. wyraz „tematy" zastępuje się wyrazem „zagadnienia",

- w temacie 1.4.10. wyrazy „kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego))" zastępuje się wyrazami „kontrola dwuobwodowego układu hamulcowego (w szczególności kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola działania hamulców)",

- w poz. 2.2.11 i w poz. 2.2.12 w kolumnie „Metodyka" wpisuje się literę „T",

c) tabela nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

28) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pod tabelą:

a) wyrazy „T" - zajęcia praktyczne" zastępuje się wyrazami „T" - zajęcia teoretyczne",

b) po kropce dodaje się zdanie w brzmieniu: „Ilekroć jest mowa o „T/C", rozumie się przez to „T i C".";

29) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin na dostosowanie planu wykonania szkolenia]

1. Ośrodek szkolenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosuje plan wykonania szkolenia określony w § 5a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeśli jest to wymagane. Do czasu dostosowania planu wykonania szkolenia ośrodek szkolenia stosuje dotychczasowy plan wykonania szkolenia.

2. Dotychczasowy program szkolenia może być stosowany i zmieniony, przy czym zmiana dotychczasowego programu szkolenia powinna być dokonana nie później niż do czasu dostosowania planu wykonania szkolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Termin na wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej]

Osobie, która rozpoczęła szkolenie przed dniem 6 kwietnia 2022 r. i je ukończyła lub uzyskała pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego po dniu 6 kwietnia 2022 r., oraz osobie, która rozpoczęła szkolenie po dniu 6 kwietnia 2022 r. i je ukończyła lub uzyskała pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na jej wniosek, ośrodek szkolenia albo ośrodek egzaminowania, albo okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c oraz pkt 19, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) § 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie i lit. b, pkt 5 lit. a oraz pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

3) § 1 pkt 16 lit. c tiret trzecie, pkt 22 i pkt 23 lit. b oraz pkt 27 lit. b i c, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).

Załącznik 1. [Zakres prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 673)

Załącznik nr 1

Tabela nr 3

Zakres prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E

Metodyka*

Czas trwania

KW

KWP

KWU

KWUP

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa


1.5. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej zagadnienia:


20

12

15

5

1.5.1. znaczenie przewidywania zachowania uczestników ruchu drogowego

T/J

1.5.2. zachowanie odpowiedniej odległości od innych pojazdów i wykorzystanie dynamiki pojazdu

T/J

1.5.3. stała prędkość, płynna jazda i odpowiednie ciśnienie w oponach

T/J

1.5.4. inteligentne systemy transportu, które poprawiają efektywność prowadzenia pojazdu oraz umożliwiają lepsze planowanie trasy (ćwiczenia polegające na nauce obsługi urządzeń mogą być realizowane w sali szkoleniowej)

T/C

1.5.5. jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa

T/J

1.5.6. jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa

T/J

1.5.7. jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa

T/J

1.5.8. jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu

T/J

1.5.9. jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie

T/J

1.5.10. kontrola dwuobwodowego układu hamulcowego (w szczególności kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola działania hamulców)

T/C

1.5.11. nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu

T/J

1.5.12. nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno

T/J

1.5.13. nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach

T/J

1.5.14. nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego

T/J

1.5.15. ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie

T/J

1.5.16. próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu

T/J

1.5.17. nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy

T/J

1.6. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, w tym co najmniej zagadnienia:


20

9

10

10

1.6.1. prawidłowa ocena wzdłużnych i poprzecznych ruchów pojazdu na drodze

T/J

1.6.2. zachowania w ruchu drogowym

T/J

1.6.3. położenie pojazdu na jezdni

T/J

1.6.4. łagodne zakończenie hamowania

T/J

1.6.5. uwzględnianie zwisów pojazdu

T/J

1.6.6. wykorzystanie właściwej infrastruktury (ogólnodostępne obszary, drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych uczestników ruchu)

T/J

1.6.7. właściwa ocena priorytetów pod względem bezpiecznego kierowania pojazdem oraz spełnienia innych zadań nałożonych na kierującego

T

1.6.8. zachowanie wobec pasażerów

T/C

1.6.9. specyfika pewnych grup pasażerów (osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży i dzieci)

T/C

1.6(a). Umiejętność przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu oraz dostosowanie się do nich, w tym zagadnienia:


10

5

10

5

1.6(a).1. świadomość różnych warunków na drodze, w ruchu i warunków pogodowych oraz dostosowanie się do nich

T

1.6(a).2. umiejętność przygotowania i planowania podróży podczas anomalii pogodowych

T

1.6(a).3. wiedza na temat użytkowania powiązanego wyposażenia bezpieczeństwa, a także rozeznanie, kiedy daną podróż należy przełożyć lub odwołać ze względu na ekstremalne warunki pogodowe

T

1.6(a).4. dostosowanie się do zagrożeń związanych z ruchem, w tym niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym lub nieuważnej jazdy (spowodowanej korzystaniem z urządzeń elektronicznych, jedzeniem, piciem itp.)

T

1.6(a).5. identyfikacja niebezpiecznych sytuacji i dostosowanie się do nich oraz radzenie sobie ze stresem z nich wynikającym, w szczególności w odniesieniu do wielkości i masy pojazdów oraz szczególnie zagrożonych użytkowników dróg, takich jak piesi, rowerzyści i motocykliści

T

1.6(a).6. zidentyfikowanie możliwych sytuacji niebezpiecznych i prawidłowa interpretacja tego, w jaki sposób te potencjalnie niebezpieczne sytuacje mogą przekształcić się w sytuacje, w których nie da się już zapobiec zderzeniu

T

1.6(a).7. dobór i zastosowanie działań, które zwiększają margines bezpieczeństwa w taki sposób, że można jeszcze uniknąć zderzenia, w przypadku gdy wystąpią potencjalne zagrożenia

T/J

1.7. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej zagadnienia:


10

6

10

5

1.7.1. siły działające na pojazd podczas jazdy

T

1.7.2. zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu i profilowi jezdni

T/J

1.7.3. wykorzystanie automatycznych skrzyń biegów

T/J

1.7.4. obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub zespołów pojazdów

T

1.7.5. rozmieszczenie pasażerów w autobusie

T/C

1.7.6. skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś

T

1.7.7. stabilność pojazdu i środek ciężkości

T

2. Stosowanie przepisów


2.3. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów, w tym co najmniej zagadnienia:


15

6

15

5

2.3.1. przewóz szczególnych grup osób

T

2.3.2. urządzenia bezpieczeństwa w autobusach

T

2.3.3. pasy bezpieczeństwa

T

2.3.4. obciążenie pojazdu

T

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska


3.8. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej zagadnienia:


10

5

10

5

3.8.1. przewóz drogowy osób w stosunku do innych rodzajów transportu osób (kolej, samochód osobowy)

T

3.8.2. działalność w zakresie przewozu drogowego osób (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne)

T

3.8.3. uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych

T

3.8.4. przekraczanie granic (transport międzynarodowy)

T

3.8.5. organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego osób

T

Razem


85

43

70

35

*) „T" - zajęcia teoretyczne, „J" - indywidualna jazda z instruktorem, „C" - ćwiczenia prowadzone w grupie. Jeżeli ćwiczenia są realizowane na placu manewrowym ośrodka szkolenia, to mogą być prowadzone w grupie nie większej niż 10 osób.

Ilekroć w tabelach nr 2 i 3 jest mowa o „T/C" albo „T/J", rozumie się przez to „T i C" albo „T i J".

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-11
  • Data wejścia w życie: 2023-04-26
  • Data obowiązywania: 2023-04-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA