REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 676

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 213 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci, zwanej dalej „pomocą", będących na utrzymaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami", których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

§ 2. [Wniosek]

1. Pomoc jest przyznawana na wniosek.

2. Wniosek składają do kierownika jednostki organizacyjnej dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy, jeżeli dziecko nie jest pełnoletnie lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Wniosek składa się do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby zmarłego funkcjonariusza.

4. Wniosek składa się w terminie:

1) do dnia 31 lipca - w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) do dnia 30 września - w przypadku studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

§ 3. [Zawartość wniosku]

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, a w przypadku gdy jest składany przez przedstawiciela ustawowego - również jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;

2) numer i datę wydania aktu zgonu funkcjonariusza oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu;

3) numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu funkcjonariusza ze służbą oraz oznaczenie tej komisji;

4) informację, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem liczby semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

5) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego oraz przedstawiania zaświadczenia o kontynuacji nauki w każdym nowym semestrze;

6) numer rachunku bankowego, na który wypłacona zostanie pomoc finansowa;

7) podpis osoby składającej wniosek.

§ 4. [Wystąpienie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy po upływie terminu]

Jeżeli okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy nastąpiły po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4, wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu funkcjonariusza ze służbą.

§ 5. [Przyznanie pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi:

1) dla uczniów i słuchaczy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 - dwukrotność przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariusza;

2) dla studentów i słuchaczy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 - trzykrotność przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariusza.

2. Pomoc jest wypłacana w dwóch równych ratach:

1) pierwsza rata, za okres od września do grudnia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 listopada;

2) druga rata, za okres od stycznia do czerwca, jest wypłacana w terminie do dnia 30 kwietnia.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.

4. W przypadkach, o których mowa w § 4, pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. z 2020 r. poz. 1924), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-11
  • Data wejścia w życie: 2023-04-26
  • Data obowiązywania: 2023-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA