REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 687

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1920), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1100);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1214).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1100), które stanowią:

„§ 2. 1. Zwrot kosztów na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczy również leczenia uzdrowiskowego osób uprawnionych w okresie od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. W terminie do dnia 15 grudnia 2005 r. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, za okres od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1214), które stanowią:

„§ 2. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 687)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kosztów z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez pracowników zatrudnionych:

1) w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą w zakładach wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej „ustawą", oraz

2) w zakładach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, produkują wyroby zawierające azbest

- zwanych dalej „osobami uprawnionymi".

§ 2. 1. Osoba uprawniona jest kierowana na leczenie uzdrowiskowe na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwanego dalej „skierowaniem".

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) wpisy dokonane w książeczce badań profilaktycznych oraz aktualny stan zdrowia osoby uprawnionej;

2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;

3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych i klimatu) na stan zdrowia osoby uprawnionej;

4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile osoba uprawniona z takiego leczenia korzystała.

3. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wskazuje, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego.

4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)" umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

5. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po otrzymaniu skierowania dokonuje jego rejestracji.

2.2) Po rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą", zatrudniony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonuje weryfikacji skierowania pod względem miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza, o którym mowa w § 2, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

§ 4. 1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie, wskazując jednocześnie zakład lecznictwa uzdrowiskowego i określając rodzaj leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia i czas jego trwania.

2. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie doręcza osobie uprawnionej potwierdzone skierowanie.

§ 5. 1. W przypadku gdy z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego nie jest możliwa realizacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe osoby uprawnionej w terminie 30 dni od wskazanej w skierowaniu daty rozpoczęcia leczenia, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza dane tej osoby na listę osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby uprawnionej:

1) imię i nazwisko;

2) PESEL;

3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Osoba uprawniona ma prawo do informacji o swojej kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie podjęcia leczenia uzdrowiskowego.

4. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie powiadamia osobę uprawnioną o ustaleniu terminu leczenia uzdrowiskowego.

§ 6.3) Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozliczeniu z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, pokrywa koszty będące częściową odpłatnością za koszty wyżywienia i zakwaterowania, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658).

§ 7. 1.4) Zwrot kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych, poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów wyliczonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza raz na kwartał oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych zebranych z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminach:

1) do dnia 15 kwietnia za I kwartał;

2) do dnia 15 lipca za II kwartał;

3) do dnia 15 października za III kwartał;

4) do dnia 20 grudnia za IV kwartał.

3. Wzór zestawienia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, po uprzednim sprawdzeniu i zaakceptowaniu jest dokonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do rozliczania kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 stycznia 2004 r. z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez osoby uprawnione.

2. W terminie do dnia 30 listopada 2004 r. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w § 7 ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 687)

Załącznik nr 16)

WZÓR - SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)


Załącznik nr 26)

WZÓR - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM UZDROWISKOWYM OSÓB UPRAWNIONYCH (AZBEST)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1214), które weszło w życie z dniem 22 czerwca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1100), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2004 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-12
  • Data wejścia w życie: 2023-04-12
  • Data obowiązywania: 2023-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA