REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

2) sposób przeprowadzania i potwierdzania złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, zwanego dalej „egzaminem", oraz wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu;

3) wysokość opłaty za egzamin, o której mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, zwanej dalej „opłatą".

§ 2. [Zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego]

Zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego obejmuje:

1) umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa z zakresu medycyny laboratoryjnej oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) umiejętność porozumiewania się - w związku z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego - z pacjentami, diagnostami laboratoryjnymi oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne udzielanie zrozumiałych dla pacjentów porad i informacji;

3) umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych;

4) umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, w szczególności w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności medycyny laboratoryjnej, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

§ 3. [Wniosek o przeprowadzenie egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek osoby składany do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „Krajową Radą", po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty.

2. Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;

2) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku - rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz państwo jego wydania;

3) obywatelstwo (obywatelstwa) wnioskodawcy;

4) adres do korespondencji, a także, jeżeli wnioskodawca posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

5) własnoręczny podpis wnioskodawcy - w przypadku wniosku w postaci papierowej albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty - w przypadku wniosku w postaci elektronicznej.

3. Do wniosku wnioskodawca dołącza potwierdzenie uiszczenia opłaty.

4. Krajowa Rada powiadamia wnioskodawcę przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

5. W przypadku niekompletności wniosku, nieuiszczenia opłaty albo niedołączenia do wniosku jej potwierdzenia Krajowa Rada wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 4. [Komisja egzaminacyjna]

1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją", w skład której wchodzi czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Krajową Radę.

2. W skład komisji wchodzi:

1) dwóch diagnostów laboratoryjnych, w tym jeden posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego, lub tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

2) przedstawiciel wskazany przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny laboratoryjnej;

3) osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez tę komisję i zatwierdzonego przez Krajową Radę.

§ 5. [Części egzaminu]

1. Egzamin składa się z czterech części: dwóch części pisemnych i dwóch części ustnych.

2. Część A obejmuje napisanie ze słuchu dyktanda odtwarzanego dwukrotnie z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.

3. Część B obejmuje rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, sprawdzającego rozumienie wysłuchanego dwukrotnie tekstu odtwarzanego z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.

4. Część C obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania i zrozumienia tekstu.

5. Część D obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznych w ramach symulowanego udzielania porad pacjentom, w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych zagadnień z zakresu medycyny laboratoryjnej.

§ 6. [Punktacja za każdą część egzaminu]

1. Komisja ocenia każdą część egzaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów.

2. Komisja przyznaje maksymalnie z części:

1) A - 8 punktów;

2) B - 10 punktów;

3) C - 12 punktów;

4) D - 10 punktów.

§ 7. [Ilość punktów niezbędna do złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym]

1. Do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu jest niezbędne uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 60% liczby punktów możliwych do uzyskania, łącznie nie mniej niż 24 punktów.

2. Krajowa Rada wydaje wnioskodawcy, który pozytywnie złożył egzamin, zaświadczenie potwierdzające pozytywne złożenie egzaminu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 8. [Ponowne przystąpienie do egzaminu]

1. Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie wyznaczonym przez Krajową Radę. Przepisy § 3 stosuje się.

2. W przypadku gdy wnioskodawca ponownie przystąpi do egzaminu, za zaliczone uznaje się te części egzaminu, które wnioskodawca zaliczył podczas poprzedniego egzaminu.

§ 9. [Protokół]

1. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) imiona i nazwiska wnioskodawców;

4) liczbę punktów uzyskanych z każdej części egzaminu przez wnioskodawców;

5) podpisy członków komisji.

2. Wnioskodawcy, na podstawie wniosku złożonego do komisji, przysługuje prawo wglądu do części protokołu, która go dotyczy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez komisję. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 10. [Upoważnienie do otrzymania wyniku egzaminu]

1. Krajowa Rada niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną o wyniku egzaminu.

2. Upoważnienie do otrzymania wyniku egzaminu zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej;

2) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku - rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz państwo jego wydania;

3) własnoręczny podpis wnioskodawcy - w przypadku udzielenia upoważnienia w postaci papierowej albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty - w przypadku sporządzenia go w postaci elektronicznej.

§ 11. [Odwołanie od wyniku egzaminu]

1. Wnioskodawca może wnieść do Prezesa Krajowej Rady na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu, w tym od liczby punktów uzyskanej z każdej części egzaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.

2. Prezes Krajowej Rady rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Opłata za egzamin]

1. Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł.

2. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu za przeprowadzenie każdej z części egzaminu wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 100 zł.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POZYTYWNE ZŁOŻENIE EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 690)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POZYTYWNE ZŁOŻENIE EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-12
  • Data wejścia w życie: 2023-04-13
  • Data obowiązywania: 2023-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA