REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 692

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 1286), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 1632).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 1632), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 692)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii2)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278 oraz z 2022 r. poz. 1570 i 2722) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1, z późn. zm.), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, które podlegają zatwierdzeniu zgodnie z art. 13,

2) dokonania zmian w zatwierdzeniu zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 16,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a,

4) cofnięcia zatwierdzenia zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c,

5) warunkowego zatwierdzenia zakładów albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2,

6) zawieszenia zatwierdzenia zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 14,

7) odmowy rejestracji zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 9,

8) odmowy dokonania zmian w rejestracji zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 16,

9) zawieszenia rejestracji zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 14,

10) cofnięcia rejestracji zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a,

11) cofnięcia rejestracji zakładów - w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c

- tego rozporządzenia.

§ 2.3) Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań w zakresie urzędowej kontroli pasz, wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.4)), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 66 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 67 i art. 138 ust. 2 lit. c-j,

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 66 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 67 i art. 138 ust. 2 lit. c-j

- tego rozporządzenia.

§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w:

a) rozdziale III w sekcji B w pkt 1 i 2,

b) rozdziale IV:

- w sekcji D w lit. d,

- w sekcji E w lit. c,

2) udzielenia zgody na odstępstwo od stosowania przepisów, o których mowa w załączniku IV w rozdziale III w sekcji D w pkt 2,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w:

a) rozdziale III w sekcji B w pkt 1 i 2,

b) rozdziale IV:

- w sekcji D w lit. d,

- w sekcji E w lit. c

- tego rozporządzenia.

§ 4. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 4-9 i 11, § 2 i § 3 pkt 3, wydaje się z urzędu.

§ 5. 1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-3 i 10, § 3 pkt 1 i 2, wydaje się na wniosek podmiotu działającego na rynku pasz.

2. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, oprócz informacji określonych w art. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, zawiera:

1) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1 - planowaną datę rozpoczęcia działalności;

2) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 2:

a) datę pierwszego zatwierdzenia zakładu,

b) numer identyfikacyjny zakładu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia określonego w § 1,

c) rodzaj i zakres dokonywanych zmian,

d) datę rozpoczęcia działalności w zakresie dokonanym zmianą.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniającego załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2013, str. 3).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 1632), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2007 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-13
  • Data wejścia w życie: 2023-04-13
  • Data obowiązywania: 2023-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA