REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 701

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH220102)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH2201022)), obejmujący obszar 19,70 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 701)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

746877,48

456734,41

2

746875,83

456754,92

3

746880,67

456782,59

4

746881,46

456794,54

5

746871,26

456857,38

6

746873,11

456870,90

7

746880,09

456889,63

8

746883,84

456911,50

9

746877,71

456931,17

10

746868,35

456955,98

11

746858,89

456969,05

12

746840,68

456994,22

13

746824,65

457016,19

14

746820,79

457021,47

15

746811,90

457038,34

16

746810,48

457037,82

17

746723,89

457006,09

18

746640,11

456969,95

19

746638,22

456969,13

20

746531,93

456919,99

21

746507,26

456911,29

22

746461,08

456908,50

23

746455,47

456890,09

24

746440,90

456842,23

25

746416,22

456761,15

26

746415,92

456760,17

27

746360,91

456579,47

28

746364,67

456581,51

29

746384,45

456592,24

30

746457,13

456583,61

31

746483,39

456576,49

32

746504,19

456551,85

33

746518,41

456520,02

34

746527,41

456508,01

35

746541,08

456497,19

36

746590,43

456475,22

37

746592,08

456472,74

38

746593,47

456470,65

39

746614,46

456469,35

40

746653,03

456479,84

41

746655,64

456480,62

42

746670,13

456489,55

43

746707,28

456511,20

44

746731,71

456526,02

45

746756,42

456557,45

46

746785,80

456590,11

47

746799,77

456604,71

48

746800,85

456605,46

49

746850,56

456640,22

50

746864,93

456648,28

51

746874,11

456653,44

52

746911,53

456674,45

53

746912,84

456675,18

54

746911,80

456676,88

55

746909,31

456680,94

56

746880,14

456729,95

57

746877,48

456734,411) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

2

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BEZLIST KOŁO GNIEWOWA (PLH220102)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-13
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA