REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 709

USTAWA

z dnia 9 marca 2023 r.

o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Utworzenie Akademii Piotrkowskiej]

1. Tworzy się z dniem 1 czerwca 2023 r. Akademię Piotrkowską, zwaną dalej „Akademią".

2. Siedzibą Akademii jest miasto Piotrków Trybunalski.

3. Akademia jest uczelnią publiczną.

Art. 2. [Podmiot, z którego tworzy się Akademię]

1. Akademię tworzy się z Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej „Filią".

2. Z dniem utworzenia Akademii znosi się Filię.

Art. 3. [Nadzór nad Akademią]

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 4. [Kompetencje Uniwersytetu]

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej „Uniwersytetem", przeprowadza inwentaryzację, wycenia aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy dotyczący Filii na dzień 31 maja 2023 r., z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295).

2. Aktywa i pasywa ujawnione w toku inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, stają się aktywami i pasywami Akademii z dniem jej utworzenia.

3. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe dotyczące Filii, w szczególności prawo własności nieruchomości, staje się mieniem Akademii z dniem jej utworzenia.

Art. 5. [Ciągłość prawna]

Akademia wstępuje z dniem jej utworzenia we wszystkie prawa i obowiązki Uniwersytetu w zakresie dotyczącym Filii, w tym prawa i obowiązki:

1) wynikające z decyzji administracyjnych w sprawie pozwoleń na utworzenie studiów albo z uchwał senatu Uniwersytetu dotyczących studiów prowadzonych w Filii w dniu jej zniesienia;

2) strony postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, których do dnia utworzenia Akademii stroną był Uniwersytet, a które dotyczą stosunków prawnych związanych z działalnością Uniwersytetu prowadzoną w Filii;

3) strony umów zawartych przez Uniwersytet związanych z działalnością Uniwersytetu prowadzoną w Filii, a których stroną do dnia utworzenia Akademii był Uniwersytet.

Art. 6. [Skutki utworzenia Akademii]

1. Z dniem utworzenia Akademii:

1) pracownicy Uniwersytetu, w których aktach stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy z Uniwersytetem jako miejsce wykonywania pracy została wskazana Filia, stają się pracownikami Akademii; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) stosuje się odpowiednio;

2) studenci Uniwersytetu kształcący się w Filii stają się studentami Akademii;

3) uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Uniwersytetu kształcący się w Filii stają się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Akademii.

2. Rekrutacja na studia w Akademii na rok akademicki 2023/2024 jest prowadzona na podstawie uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)), podjętej przez senat Uniwersytetu do dnia 30 czerwca 2022 r.

Art. 7. [Uprawnienia Akademii]

Akademii przysługują uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+, o której mowa w art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w dyscyplinie naukowej pedagogika, nie dłużej jednak niż do zakończenia pierwszej po utworzeniu Akademii ewaluacji jakości działalności naukowej.

Art. 8. [Pierwszy statut Akademii]

1. Pierwszy statut Akademii nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Pierwszego rektora Akademii powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2024 r.

3. Pierwszy rektor Akademii zarządza wybory do senatu Akademii. Wybory do senatu Akademii zostaną zorganizowane i przeprowadzone do dnia 30 września 2023 r.

4. Do dnia wybrania senatu Akademii na pierwszą kadencję jego zadania wykonuje rektor Akademii.

5. Pierwsza kadencja senatu Akademii trwa do dnia 31 sierpnia 2024 r.

6. Senat Akademii powołuje członków rady Akademii w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

7. Pierwsza kadencja rady Akademii trwa do dnia 31 grudnia 2024 r.

8. Pierwszej kadencji rektora Akademii, senatu Akademii i rady Akademii nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze, art. 30 ust. 2 i art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 9. [Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w Uniwersytecie wobec nauczycieli akademickich będących pracownikami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1]

Postępowania dyscyplinarne prowadzone w Uniwersytecie wobec nauczycieli akademickich będących pracownikami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, wszczęte i niezakończone do dnia utworzenia Akademii prowadzi Uniwersytet.

Art. 10. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 55 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca sierpnia roku, w którym była dokonana weryfikacja.";

2) w art. 120 w ust. 1 pkt 7-10 otrzymują brzmienie:

„7) w 2024 r. - 515 mln zł;

8) w 2025 r. - 362 mln zł;

9) w 2026 r. - 475 mln zł;

10) w 2027 r. - 536 mln zł.".

Art. 11. [Postępowanie w przypadku dokonania w 2023 r. weryfikacji]

W przypadku dokonania w 2023 r. weryfikacji, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 10, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, obowiązują od dnia 15 maja 2023 r. Przepisu art. 55 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 10 nie stosuje się.

Art. 12. [Weryfikacja maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych]

1. W przypadku gdy w 2023 r. maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, ulegną weryfikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 10:

1) dyrektor szkoły podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, który złożył odpowiednio wniosek lub informację, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy zmienianej w art. 10, przed dniem dokonania tej weryfikacji,

2) jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy zmienianej w art. 10, przed dniem dokonania tej weryfikacji

- ponownie składa odpowiednio wniosek lub informację, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy zmienianej w art. 10, uwzględniające maksymalne kwoty dotacji celowej, które uległy weryfikacji.

2. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku i informacji zgodnie z ust. 1 pkt 1, przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zwiększeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku i informacji, w tym ich aktualizacji, złożonych przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana szkole przez jednostkę samorządu terytorialnego była niższa niż kwota wskazana w złożonym ponownie wniosku i informacji, jednostka samorządu terytorialnego w terminie do dnia 20 września 2023 r. przekazuje szkole kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku i informacji.

3. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku i informacji zgodnie z ust. 1 pkt 1, przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku i informacji, w tym ich aktualizacji, złożonych przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana szkole przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w złożonym ponownie wniosku i informacji, szkoła w terminie 10 dni od dnia złożenia ponownie wniosku i informacji zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku i informacji.

4. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku i informacji zgodnie z ust. 1 pkt 1, przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zwiększeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku i informacji, w tym ich aktualizacji, złożonych przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana szkole przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego była niższa niż kwota wskazana w złożonym ponownie wniosku i informacji, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 20 września 2023 r. przekazuje szkole kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku i informacji.

5. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku i informacji zgodnie z ust. 1 pkt 1, przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku i informacji, w tym ich aktualizacji złożonych przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana szkole przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekracza kwotę wskazaną w złożonym ponownie wniosku i informacji, szkoła w terminie 10 dni od dnia złożenia ponownie wniosku i informacji zwraca ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku i informacji.

6. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku zgodnie z ust. 1 pkt 2, przez jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zwiększeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku, w tym jego aktualizacji, złożonym przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę była niższa niż kwota wskazana w złożonym ponownie wniosku, wojewoda w terminie do dnia 15 września 2023 r. przekazuje jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku.

7. W przypadku gdy w wyniku złożenia ponownie wniosku zgodnie z ust. 1 pkt 2, przez jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu względem wnioskowanej kwoty dotacji celowej we wniosku, w tym jego aktualizacji, złożonym przed dniem dokonania weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, a dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę przekracza kwotę wskazaną w złożonym ponownie wniosku, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia ponownie wniosku zwraca wojewodzie kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą ze złożonego ponownie wniosku i informacji.

8. W przypadku złożenia ponownie wniosku i informacji zgodnie z ust. 1-7 przepisy dotyczące dokonywania aktualizacji informacji i wniosków, o której mowa odpowiednio w art. 58 ust. 8-10 oraz art. 62 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 10, stosuje się odpowiednio.

Art. 13. [Złożenie wniosku o zwiększenie wydatków części budżetu państwa w przypadku weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej]

W przypadku gdy w 2023 r. maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10, ulegną weryfikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 10, wojewoda ponownie składa wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy zmienianej w art. 10.

Art. 14. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 10-13, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-14
  • Data wejścia w życie: 2023-04-29
  • Data obowiązywania: 2023-04-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA