REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 797

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o przyznanie tej płatności, zwanej dalej „płatnością dobrostanową”;

2) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania płatności dobrostanowej następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo;

3) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;

4) praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, których realizacja jest warunkiem przyznania płatności dobrostanowej, oraz liczbę punktów przyznawanych za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia (Sus scrofa) oraz bydło domowe (Bos taurus).

§ 2. [Definicje]

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) cielę – zwierzę z gatunku bydło domowe (Bos taurus), bez względu na płeć, do ukończenia 6. miesiąca życia;

2) indyk utrzymywany z przeznaczeniem do produkcji mięsa – ptak z gatunku indyk (Meleagris gallopavo), utrzymywany z przeznaczeniem do produkcji mięsa;

3) koń dorosły – zwierzę z gatunku koń domowy (Equus caballus), mające co najmniej 24 miesiące;

4) krowa mamka – samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, mająca powyżej 24 miesięcy życia;

5) krowa mleczna – samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku jej użytkowania, mająca powyżej 24 miesięcy życia;

6) kura nioska – ptak płci żeńskiej z gatunku kura (Gallus gallus), który jest utrzymywany w celu produkcji jaj nieprzeznaczonych do wylęgu;

7) kurczę brojler – ptak z gatunku kura (Gallus gallus), utrzymywany z przeznaczeniem do produkcji mięsa;

8) locha – samica z gatunku świnia (Sus scrofa) po pierwszym wyproszeniu;

9) loszka – samica z gatunku świnia (Sus scrofa) od osiągnięcia dojrzałości płciowej do pierwszego wyproszenia;

10) opas – samiec lub samica bydła domowego (Bos taurus), mające poniżej 18 miesięcy życia, przeznaczone do opasu i utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa;

11) tucznik – zwierzę z gatunku świnia (Sus scrofa), przeznaczone do tuczu, bez względu na płeć, od ukończenia 10. tygodnia życia do dnia uboju;

12) warchlak – zwierzę z gatunku świnia (Sus scrofa), od odsadzenia do ukończenia 10. tygodnia życia.

2. Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

3. Typ użytkowy i kierunek użytkowania bydła oraz przeznaczenie bydła do opasu ustala się na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwanej dalej „komputerową bazą danych”.

§ 3. [Przyznawanie płatności dobrostanowej]

1. Płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi za realizację poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w ramach następujących wariantów:

1) Wariant Dobrostan loch;

2) Wariant Dobrostan tuczników;

3) Wariant Dobrostan krów mlecznych;

4) Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;

5) Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym;

6) Wariant Dobrostan opasów;

7) Wariant Dobrostan owiec;

8) Wariant Dobrostan kur niosek;

9) Wariant Dobrostan kurcząt brojlerów;

10) Wariant Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa;

11) Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;

12) Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym;

13) Wariant Dobrostan kóz.

2. Realizacja praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt polega na przestrzeganiu wymogów określonych w art. 31 ust. 5 rozporządzenia 2021/2115, w tym wymogów wykraczających poza określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia odpowiednie minimalne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt i inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, przy czym w przypadku:

1) Wariantu Dobrostan loch są realizowane następujące praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt:

a) zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

b) zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

c) utrzymywanie na ściółce,

d) późniejsze odsadzanie prosiąt;

2) Wariantu Dobrostan tuczników są realizowane następujące praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt:

a) zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

b) zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

c) utrzymywanie na ściółce,

d) utrzymywanie w cyklu zamkniętym;

3) Wariantu Dobrostan krów mlecznych są realizowane następujące praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt:

a) zapewnienie wypasu,

b) zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

c) zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

d) utrzymywanie na ściółce,

e) zapewnienie wybiegu,

f) późniejsze odsadzanie cieląt;

4) Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach są realizowane następujące praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt:

a) zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

b) zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

c) utrzymywanie na ściółce,

d) zapewnienie wybiegu,

e) zapewnienie wypasu;

5) Wariantu Dobrostan opasów są realizowane następujące praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt:

a) zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

b) zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach,

c) utrzymywanie na ściółce,

d) zapewnienie wybiegu,

e) zapewnienie wypasu;

6) wariantów wymienionych w ust. 1 pkt 5 i 7–13 – przestrzeganie wszystkich wymogów w ramach danego wariantu jest równoznaczne z realizacją praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt.

3. Wymogi, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przestrzeganie wymogów przez rolnika]

1. Rolnik przestrzega wymogów w ramach:

1) wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, 8–10 i 12, oraz w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, pkt 3 lit. b–f, pkt 4 lit. a–d oraz pkt 5 lit. a–d – od dnia, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku;

2) wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7:

a) co najmniej przez 120 dni w okresie od dnia 1 kwietnia roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 30 września tego roku, zwanym dalej „okresem pastwiskowym” – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 28 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

b) od dnia, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku – w przypadku wymogów, o których mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

3) wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11:

a) od dnia, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku – w przypadku wymogów, o których mowa w ust. 32 pkt 1, 2 i 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

b) co najmniej przez 140 dni w okresie pastwiskowym – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

c) od dnia, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku, z wyłączeniem okresu pastwiskowego, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku, z wyłączeniem okresu pastwiskowego – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

4) wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13:

a) od dnia, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku – w przypadku wymogów, o których mowa w ust. 34 pkt 2–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

b) co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 34 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

5) praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e oraz pkt 5 lit. e – co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym.

2. Uznaje się, że praktyka podwyższająca poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d oraz pkt 5 lit. d, jest realizowana, jeżeli w okresie pastwiskowym rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e oraz pkt 5 lit. e, zgodnie z wymogami, o których mowa odpowiednio w ust. 11 pkt 1 i 2, ust. 20 pkt 1 i 2 oraz ust. 26 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, co najmniej przez 8 godzin dziennie.

3. Uznaje się, że wymóg, o którym mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest przestrzegany, jeżeli w okresie pastwiskowym rolnik przestrzega wymogu, o którym mowa w ust. 34 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Utrzymywanie zwierząt na uwięzi]

1. Uznaje się, że praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3–4, 6 i 11–13, nie są realizowane, jeżeli rolnik utrzymuje na uwięzi zwierzęta objęte wymogami w ramach tych wariantów.

2. Rolnik, który utrzymuje na uwięzi bydło w pomieszczeniu lub w budynku, może realizować warianty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, wyłącznie w zakresie praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, d–f, pkt 4 lit. c–e oraz pkt 5 lit. c–e.

§ 6. [Rejestr wypasu]

1. Uznaje się, że praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e oraz pkt 5 lit. e, nie są realizowane, jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru wypasu odpowiednio:

1) krów mlecznych;

2) krów mamek;

3) opasów.

2. Rejestr wypasu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania.

3. Rejestr wypasu, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę rozpoczęcia wypasu.

4. Rejestr wypasu, o którym mowa w ust. 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

5. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4, lub przekazał niekompletny rejestr wypasu, o którym mowa w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub uzupełnił już ten rejestr.

6. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, zostanie stwierdzone, że rejestr wypasu, o którym mowa w ust. 1, nie jest prowadzony lub jest niekompletny, płatności dobrostanowej w ramach realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e oraz pkt 5 lit. e, w odniesieniu odpowiednio do krowy mlecznej, krowy mamki lub opasa, dla których ten rejestr nie jest prowadzony lub ten rejestr jest niekompletny, nie przyznaje się.

7. W odniesieniu do rolnika, który spełnia wymagania dotyczące produkcji zwierzęcej określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/848”, i został ujęty w wykazie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2022 r. poz. 412 i 588), zwanego dalej „rolnikiem ekologicznym”, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.

§ 7. [Rejestr wybiegu]

1. Uznaje się, że praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d oraz pkt 5 lit. d, nie są realizowane, jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru wybiegu odpowiednio:

1) krów mlecznych;

2) krów mamek;

3) opasów.

2. Rejestr wybiegu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania.

3. Rejestr wybiegu, o którym mowa w ust. 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

4. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 3, lub przekazał niekompletny rejestr wybiegu, o którym mowa w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru wybiegu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub uzupełnił już ten rejestr.

5. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, zostanie stwierdzone, że rejestr wybiegu, o którym mowa w ust. 1, nie jest prowadzony lub jest niekompletny, płatności dobrostanowej w ramach realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d oraz pkt 5 lit. d, w odniesieniu odpowiednio do krowy mlecznej, krowy mamki lub opasa, dla których ten rejestr nie jest prowadzony lub ten rejestr jest niekompletny, nie przyznaje się.

§ 8. [Rejestr terminów odsadzenia]

1. Uznaje się, że praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. f, nie są realizowane, jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru terminów odsadzenia odpowiednio:

1) prosiąt;

2) cieląt.

2. Rejestr terminów odsadzenia, o którym mowa w ust. 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

3. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 2, lub przekazał niekompletny rejestr terminów odsadzenia, o którym mowa w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub uzupełnił już ten rejestr.

4. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, zostanie stwierdzone, że rejestr terminów odsadzenia, o którym mowa w ust. 1, nie jest prowadzony lub jest niekompletny, płatności dobrostanowej w ramach realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. f, w odniesieniu odpowiednio do lochy lub krowy mlecznej, dla których ten rejestr nie jest prowadzony lub ten rejestr jest niekompletny, nie przyznaje się.

§ 9. [Zdjęcia dokumentujące stosowanie ściółki w pomieszczeniu lub w budynku]

1. Uznaje się, że praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. c oraz pkt 5 lit. c, nie są realizowane, jeżeli rolnik:

1) nie wykonał zdjęć geotagowanych, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanej dalej „ustawą”, z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, które to zdjęcia dokumentują stosowanie ściółki w pomieszczeniu lub w budynku, w których są utrzymywane zwierzęta, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 5, 10, 14, 21 i 27 załącznika nr 2 do rozporządzenia, albo

2) nie złożył do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom utrzymywania na ściółce zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 5, 10, 14, 21 i 27 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rolnik przesyła z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej.

4. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 2 albo 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności.

5. Jeżeli rolnik nie przesłał zdjęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, płatności dobrostanowej w ramach realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. c oraz pkt 5 lit. c, nie przyznaje się.

§ 10. [Wypas]

1. Uznaje się, że wymogi w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, 9–11 i 13, nie są przestrzegane, jeżeli rolnik nie złoży oświadczenia o zapewnieniu utrzymywanym w gospodarstwie:

1) zwierzętom z gatunku owca domowa wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegu lub okólnika), zwanej dalej „zewnętrzną powierzchnią bytową”, co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym, a w przypadku tymczasowego przemieszczenia tych zwierząt w okresie pastwiskowym, w celu ich wypasu, do siedziby stada w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „siedzibą stada”, posiadacza w rozumieniu art. 2 pkt 16 tej ustawy, zwanego dalej „posiadaczem”, innego niż ten rolnik, również wskazania w tym oświadczeniu miejsca tego przemieszczenia – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 28 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7;

2) kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 30 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9;

3) indykom co najmniej 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 31 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10;

4) zwierzętom z gatunku koń domowy wypasu co najmniej przez 140 dni w okresie pastwiskowym, a w przypadku tymczasowego przemieszczenia tych zwierząt w okresie pastwiskowym, w celu ich wypasu, do siedziby stada posiadacza innego niż ten rolnik, również wskazania w tym oświadczeniu miejsca tego przemieszczenia – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11;

5) zwierzętom z gatunku koń domowy dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej lub do biegalni w pomieszczeniu lub w budynku, w których są utrzymywane te konie, w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11;

6) zwierzętom z gatunku koza domowa:

a) wypasu co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 34 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13,

b) dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a – w przypadku wymogu, o którym mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13.

2. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i pkt 6 lit. a, rolnik podaje datę rozpoczęcia wypasu.

3. Rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej oświadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 4 i pkt 6 lit. a, w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) pkt 2, 3, 5 i pkt 6 lit. b, w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

4. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności.

5. W odniesieniu do rolnika ekologicznego przepisów ust. 1 nie stosuje się.

§ 11. [Plan poprawy dobrostanu zwierząt]

1. W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b, płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który ma plan poprawy dobrostanu zwierząt.

2. Plan poprawy dobrostanu zwierząt zawiera informacje, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządza się w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, przy udziale doradcy rolniczego.

4. Plan poprawy dobrostanu zwierząt zawierający podpis rolnika i doradcy rolniczego, przy którego udziale ten plan został sporządzony, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

5. W przypadku realizacji więcej niż jednego z wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, lub więcej niż jednej z praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b, rolnik może mieć więcej niż jeden plan poprawy dobrostanu zwierząt odrębnie dla każdego z tych wariantów lub dla każdej z tych praktyk.

6. Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku, za który przyznano mu płatność dobrostanową w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b, realizuje ten sam wariant lub tę samą praktykę, to w odniesieniu do tego samego wariantu lub tej samej praktyki:

1) ma ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli w gospodarstwie nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f lub g lub pkt 2 lit. e, lub pkt 5 lit. e, lub pkt 6 lit. c, lub pkt 7 lit. b, lub pkt 8 lit. c, lub pkt 9 lit. d lub e, lub pkt 10 lit. b lub d, lub pkt 11 lit. b lub d, lub pkt 12 lit. b lub d, lub pkt 13 lit. d lub f, lub pkt 14 lit. b, lub pkt 15 lit. d, e lub g załącznika nr 3 do rozporządzenia, albo

2) ma nowy plan poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli w gospodarstwie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w pkt 1.

7. Zmianą skutkującą koniecznością zmiany informacji, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. g załącznika nr 3 do rozporządzenia, nie jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym lub odstąpienie od utrzymywania loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym;

2) pkt 9 lit. e i pkt 15 lit. e załącznika nr 3 do rozporządzenia, nie jest zmiana sposobu utrzymywania z utrzymywania pojedynczo na utrzymywanie grupowo lub z utrzymywania grupowo na utrzymywanie pojedynczo zwierząt objętych wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 13, oraz zmiana plenności maciorek.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej oświadczenie, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f lub g lub pkt 2 lit. e, lub pkt 5 lit. e, lub pkt 6 lit. c, lub pkt 7 lit. b, lub pkt 8 lit. c, lub pkt 9 lit. d lub e, lub pkt 10 lit. b lub d, lub pkt 11 lit. b lub d, lub pkt 12 lit. b lub d, lub pkt 13 lit. d lub f, lub pkt 14 lit. b, lub pkt 15 lit. d, e lub g załącznika nr 3 do rozporządzenia, które to oświadczenie jest sporządzane w roku, w którym ten rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, które zawiera również oświadczenie, że:

1) lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym – w przypadku realizacji wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) nastąpiła zmiana sposobu utrzymywania zwierząt z utrzymywania pojedynczo na utrzymywanie grupowo lub z utrzymywania grupowo na utrzymywanie pojedynczo oraz nastąpiła zmiana plenności maciorek – w przypadku realizacji wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 13.

9. Jeżeli rolnik przestrzega wymogów w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a lub pkt 3 lit. b, i realizował w poprzednim roku warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 382, z 2021 r. poz. 441 oraz z 2022 r. poz. 571), to ma:

1) ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli w gospodarstwie nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f lub g lub pkt 2 lit. e, lub pkt 5 lit. e, lub pkt 7 lit. b, lub pkt 9 lit. d lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia, albo

2) nowy plan poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli w gospodarstwie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w pkt 1.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej oświadczenie, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 9, które jest sporządzane w roku, w którym ten rolnik składa wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, które zawiera również:

1) oświadczenie, że:

a) lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym – w przypadku realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, c i d,

b) świniom został zapewniony stały dostęp do wystarczającej ilości materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę oraz że te materiały lub te przedmioty są bezpieczne oraz jadalne lub nadają się do żucia lub manipulacji, a także że świniom zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które same lub w połączeniu z innymi materiałami lub przedmiotami będą zaspokajały potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy – w przypadku realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, c i d oraz pkt 2 lit. a, c i d,

c) nastąpiła zmiana sposobu utrzymywania zwierząt z utrzymywania pojedynczo na utrzymywanie grupowo lub z utrzymywania grupowo na utrzymywanie pojedynczo oraz nastąpiła zmiana plenności maciorek – w przypadku realizacji wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7;

2) informacje dotyczące:

a) wieku, w jakim odsadza się jagnięta lub prosięta – w przypadku realizacji wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, lub praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a,

b) sposobu utrzymywania zwierząt – w przypadku gdy zwierzęta rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a lub pkt 3 lit. b, są utrzymywane w gospodarstwie razem ze zwierzętami posiadacza innego niż ten rolnik oraz dane tego posiadacza.

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 8 i 10, są składane przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

12. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 4, 8 lub 10, w terminie określonym w ust. 4 lub 11, lub przekazał niekompletne informacje, o których mowa w ust. 2, 8 lub 10, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tych czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tych czynności lub przekazał już te informacje.

13. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 12, rolnik nie dostarczył lub nie uzupełnił planu poprawy dobrostanu zwierząt lub nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 8 lub 10, płatności dobrostanowej w ramach odpowiednio wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b, nie przyznaje się.

14. Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan poprawy dobrostanu zwierząt w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. f załącznika nr 3 do rozporządzenia, dotyczących maksymalnej liczby loch i loszek po pokryciu,

2) pkt 2 lit. e załącznika nr 3 do rozporządzenia, dotyczących maksymalnej liczby warchlaków i tuczników,

3) pkt 5 lit. e załącznika nr 3 do rozporządzenia,

4) pkt 6 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia,

5) pkt 7 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia,

6) pkt 8 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia,

7) pkt 9 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia,

8) pkt 10 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia,

9) pkt 11 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia,

10) pkt 12 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia,

11) pkt 13 lit. d i f załącznika nr 3 do rozporządzenia,

12) pkt 14 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia,

13) pkt 15 lit. d i g załącznika nr 3 do rozporządzenia

– zawiera błędy skutkujące niezapewnieniem zwierzętom odpowiedniej powierzchni bytowej, płatności dobrostanowej nie przyznaje się w ramach wariantu lub praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do których ten plan zawiera te błędy.

15. Jeżeli w gospodarstwie nastąpią zmiany wpływające na informacje podane w planie poprawy dobrostanu zwierząt, w szczególności w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f lub g lub pkt 2 lit. e, lub pkt 5 lit. e, lub pkt 6 lit. c, lub pkt 7 lit. b, lub pkt 8 lit. c, lub pkt 9 lit. d lub e, lub pkt 10 lit. b lub d, lub pkt 11 lit. b lub d, lub pkt 12 lit. b lub d, lub pkt 13 lit. d lub f, lub pkt 14 lit. b, lub pkt 15 lit. d, e lub g załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik we współpracy z doradcą rolniczym dokonuje zmiany planu poprawy dobrostanu zwierząt i niezwłocznie informuje o tych zmianach kierownika biura powiatowego Agencji.

16. Do rolnika, który ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a i d–f, pkt 4 lit. c–e oraz pkt 5 lit. c–e, oraz do rolnika ekologicznego przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 12. [Rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym]

1. Rolnik, który w planie poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub w oświadczeniach, o których mowa w § 11 ust. 8 pkt 1 lub ust. 10 pkt 1 lit. a, zobowiązał się do utrzymywania loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż 14 dni w okresie okołoporodowym, prowadzi rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym.

2. Rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, o którym mowa w ust. 1, rolnik składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

3. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 2, lub przekazał niekompletny rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, o którym mowa w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie tego rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub uzupełnił już ten rejestr.

4. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, zostanie stwierdzone, że rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, o którym mowa w ust. 1, nie jest prowadzony lub jest niekompletny, płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do lochy, w odniesieniu do której ten rejestr nie jest prowadzony lub ten rejestr jest niekompletny, nie przyznaje się.

§ 13. [Przyznanie płatności w odniesieniu do loch]

W przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, płatność dobrostanową przyznaje się, jeżeli:

1) rolnik posiada w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej co najmniej jedną lochę oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) wszystkie lochy w gospodarstwie są oznakowane kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

3) lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym.

§ 14. [Przyznanie płatności w odniesieniu do krów]

1. W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3–5, płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który posiada, na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, co najmniej jedną:

1) krowę mleczną – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

2) krowę mamkę – w przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5.

2. W przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, płatność dobrostanowa przysługuje do krowy, w odniesieniu do której rolnik określił mleczny typ użytkowy, a w przypadku krowy typu użytkowego kombinowanego – mleczny kierunek jej użytkowania, w terminie przed upływem:

1) 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) 7 dni od dnia objęcia krowy wymogami wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – w przypadku krowy objętej wymogami tego wariantu w okresie przestrzegania wymogów w ramach tego wariantu.

3. W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, płatność dobrostanowa przysługuje do krowy mamki, w odniesieniu do której rolnik określił mięsny typ użytkowy, a w przypadku krowy typu użytkowego kombinowanego – mięsny kierunek jej użytkowania, w terminie przed upływem:

1) 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) 7 dni od dnia objęcia krów wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 – w przypadku krowy objętej wymogami danego wariantu w okresie przestrzegania wymogów w ramach tego wariantu.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 3, obejmuje również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg.

§ 15. [Przyznanie płatności w odniesieniu do opasów]

1. W przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, płatność dobrostanową przyznaje się, jeżeli rolnik utrzymuje co najmniej przez 120 dni przynajmniej jedną sztukę bydła przeznaczonego do opasu w wieku od ukończenia 4. miesiąca życia do ukończenia 18. miesiąca życia – w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych wariantami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 5, lub o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18. miesiąca życia – w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych wariantami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 5, przy czym przyjmuje się, że opasy te osiągają masę ciała 300 kg w wieku 8 miesięcy.

2. W przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, płatność dobrostanowa przysługuje do opasa, w odniesieniu do którego rolnik określił przeznaczenie do opasu w terminie przed upływem:

1) 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) 7 dni od dnia objęcia bydła wymogami wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 – w przypadku bydła objętego wymogami tego wariantu w okresie przestrzegania wymogów w ramach tego wariantu.

§ 16. [Przyznanie płatności dobrostanowej w odniesieniu do kur]

W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–10, płatność dobrostanową przyznaje się, jeżeli:

1) rolnik ma, w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej:

a) kurnik na minimum:

– 350 stanowisk – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8,

– 500 stanowisk – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9,

b) pomieszczenie na minimum 100 stanowisk – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10;

2) zakładowi drobiu w rozumieniu art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt został nadany numer zgodnie z przepisami tej ustawy;

3) kurom nioskom w gospodarstwie nie są przycinane dzioby – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8;

4) kury nioski są utrzymywane bez klatek na ściółce – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.

§ 17. [Przyznanie płatności dobrostanowej w odniesieniu do koni]

W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 i 12, płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej ma:

1) co najmniej dwa konie dorosłe lub

2) klacz wraz ze źrebięciem do ukończenia 12. miesiąca życia.

§ 18. [Utrzymywanie koni w warunkach dzikich lub półdzikich]

Rolnikowi, który utrzymuje konie w warunkach dzikich lub półdzikich na obszarach parku narodowego albo parku krajobrazowego, płatności dobrostanowej nie przyznaje się – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12.

§ 19. [Ustalanie posiadania zwierząt]

Posiadanie zwierząt, o których mowa w § 13 pkt 1, § 14 ust. 1 lub § 17, lub kurnika, o którym mowa w § 16 pkt 1 lit. a, lub pomieszczenia, o którym mowa w § 16 pkt 1 lit. b, ustala się na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

§ 20. [Realizacja jednocześnie więcej niż jedengo wariantu]

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jeden wariant spośród wariantów wymienionych w § 3 ust. 1, z tym że wariant, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, w zakresie praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, nie może być realizowany łącznie z wariantem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, a wariant, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 – łącznie z wariantem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12.

§ 21. [Realizacja poszczególnych wariantów]

1. Rolnik może realizować wariant, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w zakresie praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c i d, jeżeli realizuje praktyki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a lub b.

2. Rolnik może realizować wariant, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w zakresie praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, jeżeli realizuje praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b.

3. Rolnik może realizować wariant, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w zakresie praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. d, jeżeli jednocześnie realizuje warianty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, a tuczniki:

1) spełniają warunki, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i tiret drugie podwójne tiret pierwsze, oraz

2) w odniesieniu do których jest realizowana praktyka w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w okresie od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, lub do dnia przemieszczenia do podmiotów wymienionych w § 26 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret trzecie lub podwójne tiret czwarte, za pośrednictwem których te tuczniki zostaną przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, były utrzymywane w gospodarstwie jedynie przez rolnika, który realizował praktykę w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 22. [Możliwość realizowania oddzielnie każdej z praktyk w ramach wariantów omówionych w § 3 ust. 1 pkt 3, 4 i 6]

Rolnik może realizować oddzielnie każdą z praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

§ 23. [Przyznawanie płatności dobrostanowej rolnikowi ekologicznemu]

1. W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–11 i 13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a oraz pkt 5 lit. a, płatność dobrostanową rolnikowi ekologicznemu przyznaje się, jeżeli:

1) spełnia warunki, o których mowa w § 16 pkt 2 i 4, oraz kury nioski w gospodarstwie nie są poddawane zabiegowi przycinania dziobów, o którym mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848 – w przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–10;

2) spełnia warunki, o których mowa w § 17, oraz koniom jest zapewniony dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej lub do biegalni w pomieszczeniu lub w budynku, w których są utrzymywane te konie, w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11;

3) kozom jest zapewniony dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13;

4) spełnia warunki, o których mowa w § 14, oraz bydło nie jest utrzymywane na uwięzi, mimo wydanego zezwolenia, o którym mowa w pkt 1.7.5 zdanie trzecie w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848 – w przypadku praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a oraz pkt 5 lit. a.

2. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, uznaje się, że wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–11 i 13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a oraz pkt 5 lit. a, są spełnione.

3. W przypadku rolnika ekologicznego, który spełnia warunki, o których mowa w:

1) § 14, uznaje się, że wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, są spełnione;

2) § 17, uznaje się, że wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12, są spełnione;

3) § 13, uznaje się, że wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla praktyki podwyższającej poziom dobrostan zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, są spełnione.

4. W przypadku rolnika ekologicznego uznaje się, że wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 13, oraz praktyki podwyższającej poziom dobrostan zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, są spełnione.

§ 24. [Przyznawanie płatności dobrostanowej rolnikowi ekologicznemu w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt]

Rolnikowi ekologicznemu przyznaje się również płatność dobrostanową w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b–d, pkt 2 lit. b–d, pkt 3 lit. c–f, pkt 4 lit. b–e oraz pkt 5 lit. b–e, jeżeli złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach danej praktyki, a tę praktykę realizował i dokumentował zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 25. [Przyznawanie płatności dobrostanowej posiadaczowi innemu niż rolnik]

W przypadku gdy zwierzęta rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej objęte wymogami w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt są utrzymywane w pomieszczeniu lub w budynku razem ze zwierzętami danego gatunku należącymi do posiadacza innego niż ten rolnik:

1) maksymalna liczba zwierząt, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie, oznacza liczbę zwierząt:

a) rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być utrzymywane jednocześnie w pomieszczeniu lub w budynku z wydzielonymi sekcjami dla zwierząt różnych posiadaczy, jeżeli to pomieszczenie lub ten budynek ma wydzielone sekcje,

b) wszystkich posiadaczy utrzymujących zwierzęta w pomieszczeniu lub w budynku bez wydzielonych sekcji dla zwierząt różnych posiadaczy, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być utrzymywane jednocześnie w takim pomieszczeniu lub w takim budynku, jeżeli to pomieszczenie lub ten budynek nie ma wydzielonych sekcji

– w przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–10, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. b i c;

2) wielkość powierzchni bytowych, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być przeznaczone dla zwierząt utrzymywanych jednocześnie w gospodarstwie, oznacza powierzchnie bytowe przeznaczone dla:

a) zwierząt rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być utrzymywane jednocześnie:

– w pomieszczeniu lub w budynku z wydzielonymi sekcjami dla zwierząt różnych posiadaczy, jeżeli to pomieszczenie lub ten budynek ma wydzielone sekcje,

– na zewnętrznej powierzchni bytowej z wydzielonymi sekcjami dla zwierząt różnych posiadaczy, jeżeli ta zewnętrzna powierzchnia bytowa ma wydzielone sekcje,

b) zwierząt wszystkich posiadaczy utrzymujących zwierzęta w pomieszczeniu lub w budynku bez wydzielonych sekcji dla zwierząt różnych posiadaczy, które ze względu na wymogi w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt mogą być utrzymywane jednocześnie:

– w takim pomieszczeniu lub w takim budynku, jeżeli to pomieszczenie lub ten budynek nie ma wydzielonych sekcji,

– na zewnętrznej powierzchni bytowej bez wydzielonych sekcji dla zwierząt różnych posiadaczy, jeżeli ta zewnętrzna powierzchnia bytowa nie ma wydzielonych sekcji

– w przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 11–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. a i b.

§ 26. [Podstawa ustalenia liczby punktów uzyskanych przez rolnika]

1. Płatność dobrostanową w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–6, przyznaje się za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, a jej wysokość ustala się na podstawie liczby punktów, która w odniesieniu do każdej z tych praktyk została określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Podstawą ustalenia liczby punktów uzyskanych przez rolnika:

1) za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1:

a) pkt 1, jest średnia liczba loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1, zgodnie z wymogami w ramach tych praktyk,

b) pkt 2, jest liczba tuczników, które

– w okresie ustalonym na podstawie § 29 lub § 50 zostały:

– – poddane ubojowi w gospodarstwie albo

– – przemieszczone bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, albo

– – przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem wyłącznie jednego podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), albo

– – przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem grupy producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395 oraz z 2023 r. poz. 412),

– pochodzą od loch:

– – objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub

– – utrzymywanych w siedzibie stada położonej w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od siedziby stada, w której są utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których jest realizowana praktyka podwyższająca poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

– w okresie od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub od dnia przemieszczenia z siedziby stada urodzenia położonej w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od siedziby stada, w której są utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których jest realizowana praktyka w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, lub do dnia przemieszczenia do podmiotów wymienionych w tiret pierwsze podwójne tiret trzecie lub podwójne tiret czwarte, za pośrednictwem których te tuczniki zostaną przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, były utrzymywane w gospodarstwie jedynie przez rolnika, który realizował praktykę w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

2) za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2:

a) pkt 3 lit. a, jest liczba krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika i wypasanych zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5,

b) pkt 3 lit. b–e, jest średnia liczba krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika zgodnie z wymogami w ramach tych praktyk w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1;

c) pkt 3 lit. f, jest liczba krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1, których cielęta urodzone w tym okresie zostały odsadzone zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 16 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

d) pkt 4 lit. a–d, jest średnia liczba krów mamek utrzymywanych przez rolnika zgodnie z wymogami w ramach tych praktyk w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1,

e) pkt 4 lit. e, jest liczba krów mamek utrzymywanych przez rolnika i wypasanych zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 20 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5,

f) pkt 5 lit. a–d, jest średnia liczba opasów spełniających warunki, o których mowa w § 15, utrzymywanych przez rolnika zgodnie z wymogami w ramach tych praktyk co najmniej przez 120 dni w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1,

g) pkt 5 lit. e, jest liczba opasów spełniających warunki, o których mowa w § 15, utrzymywanych przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i wypasanych zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 26 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5

– w odniesieniu do których do dnia objęcia wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych wymaganych na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy oraz w odniesieniu do których, najpóźniej od dnia objęcia tym wnioskiem, zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub w przepisach tej ustawy.

§ 27. [Utrata przez zwierzę środków identyfikacji a spełnienie warunków omówionych w § 26 ust. 2]

1. Warunki, o których mowa w § 26 ust. 2, uznaje się za spełnione, jeżeli potwierdzają to informacje zawarte w komputerowej bazie danych, przy czym uznaje się, że wymagania, o których mowa w § 26 w ust. 2 w części wspólnej w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub w przepisach tej ustawy, w odniesieniu do bydła, są spełnione również w przypadku, gdy:

1) zwierzę utraciło jeden z dwóch środków identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą innych środków identyfikacji, określonych w lit. a oraz c–e załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.4));

2) zwierzę utraciło obydwa środki identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub komputerowej bazy danych, pod warunkiem że posiadacz zwierzęcia udowodni, że podjął działania w celu oznakowania tego zwierzęcia przed otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

2. W przypadku gdy stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu niezgodności dotyczą wymaganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wpisów do księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 tej ustawy, lub informacji zawartych w komputerowej bazie danych, ale nie mają wpływu na spełnienie warunków przyznania danej płatności dobrostanowej, zwierzęcia nie uznaje się za zwierzę zatwierdzone jedynie w przypadku, gdy takie niezgodności wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych w okresie 24 miesięcy.

§ 28. [Ustalanie średniej liczby zwierząt]

Średnią liczbę zwierząt, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b, d oraz f, ustala się jako iloraz sumy dziennych liczb tych zwierząt i liczby dni w okresie, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt.

§ 29. [Terminy dotyczące wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt]

W przypadku gdy rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w poprzednim roku, okres, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, trwa od dnia następującego po dniu, w którym upływają 4 miesiące od dnia złożenia takiego wniosku w danym roku, do dnia 14 marca kolejnego roku.

§ 30. [Ustalanie liczby punktów w związku z wypasem zwierząt]

1. Liczbę punktów uzyskanych przez rolnika za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e lub pkt 5 lit. e, w przypadku zwierząt, które nie były wypasane przez 120 dni w okresie pastwiskowym, ustala się jako iloraz iloczynu liczby punktów i liczby dni wypasu tych zwierząt zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 11 pkt 1, ust. 20 pkt 1 i ust. 26 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz liczby 120.

2. W przypadku gdy dane zwierzę jest uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e lub pkt 5 lit. e, przysługujących więcej niż jednemu rolnikowi, a okres wypasania tych zwierząt zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 11 pkt 1, ust. 20 pkt 1 i ust. 26 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przekracza 120 dni w okresie pastwiskowym, to liczba tych punktów przysługuje do tych zwierząt za pierwsze 120 dni ich wypasania zgodnie z danym wymogiem.

§ 31. [Ustalanie liczby zwierząt zatwierdzonych do płatności dobrostanowej w ramach wariantu omówionego w § 3 ust. 1]

Liczbą zwierząt zatwierdzonych do płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 7, jest średnia liczba samic z gatunku owca domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, zgodnie z wymogami w ramach tego wariantu,

2) pkt 8, jest średnia liczba kur niosek utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1, zgodnie z wymogami w ramach tego wariantu,

3) pkt 9 i 10, jest liczba kurcząt brojlerów lub indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa, które w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1, zostały przemieszczone bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju,

4) pkt 11 i 12, jest średnia liczba koni dorosłych utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. a, zgodnie z wymogami w ramach danego wariantu,

5) pkt 13, jest średnia liczba samic z gatunku koza domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, utrzymywanych przez rolnika w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a, zgodnie z wymogami w ramach tego wariantu

– w odniesieniu do których do dnia objęcia wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych wymaganych na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy oraz w odniesieniu do których, najpóźniej od dnia objęcia tym wnioskiem, zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub w przepisach tej ustawy.

§ 32. [Utrata przez zwierzę środków identyfikacji a spełnienie warunków omówionych w § 31]

1. Warunki, o których mowa w § 31, uznaje się za spełnione, jeżeli potwierdzają to informacje zawarte w komputerowej bazie danych, przy czym uznaje się, że wymagania, o których mowa w § 31 w części wspólnej w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub w przepisach tej ustawy, są spełnione również w przypadku, gdy:

1) zwierzę utraciło jeden z dwóch środków identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą innych środków identyfikacji określonych w lit. a–g załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych – w odniesieniu do owiec i kóz;

2) zwierzę utraciło obydwa środki identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub komputerowej bazy danych, pod warunkiem, że posiadacz zwierzęcia udowodni, że podjął działania w celu oznakowania tego zwierzęcia przed otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

2. W przypadku gdy stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu niezgodności dotyczą wymaganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wpisów do księgi rejestracji, o której mowa w art. 70 tej ustawy, lub informacji zawartych w komputerowej bazie danych, ale nie mają wpływu na spełnienie warunków przyznania płatności dobrostanowej, zwierzęcia nie uznaje się za zwierzę zatwierdzone jedynie w przypadku, gdy takie niezgodności wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych w okresie 24 miesięcy.

§ 33. [Ustalanie średniej liczby zwierząt omówionych w § 31 pkt 1, 2, 4 i 5]

Średnią liczbę zwierząt, o których mowa w § 31 pkt 1, 2, 4 i 5, ustala się jako iloraz sumy dziennych liczb tych zwierząt i liczby dni w okresie, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach danego wariantu.

§ 34. [Okres utrzymywania zwierząt przez rolnika]

1. Okres, w jakim rolnik utrzymuje zwierzęta, i liczbę zwierząt utrzymywanych w tym okresie ustala się na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

2. Czasowe przemieszczanie zwierząt na wystawy, pokazy lub konkursy nie narusza warunku posiadania przez rolnika zwierząt w okresach, o których mowa w § 26 ust. 2 i § 31.

§ 35. [Terminy dotyczące wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantów omówionych w § 3 ust. 1 pkt 9 lub 10]

W przypadku gdy rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 lub 10, w poprzednim roku, okres, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, trwa od dnia następującego po dniu, w którym upływa:

1) 42 dni od dnia złożenia takiego wniosku w danym roku, do dnia 14 marca kolejnego roku – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9;

2) 100 dni od dnia złożenia takiego wniosku w danym roku, do dnia 14 marca kolejnego roku – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10.

§ 36. [Zasady płatności dobrostanowej dla dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt]

1. Jeżeli liczba zwierząt wyrażona w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP), z uwzględnieniem współczynników przeliczania zwierząt na DJP określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1, przekracza 100 DJP, płatność dobrostanową, o której mowa w § 26 lub § 31, w odniesieniu do liczby zwierząt powyżej 100 DJP do 150 DJP przyznaje się w wysokości 75%.

2. Jeżeli liczba zwierząt, o których mowa w ust. 1, przekracza 150 DJP, płatności dobrostanowej, o której mowa w § 26 lub § 31, w odniesieniu do liczby zwierząt powyżej 150 DJP nie przyznaje się.

3. Do zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej, o której mowa w § 23 ust. 1, płatność dobrostanową przyznaje się w pełnej wysokości niezależnie od liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie wyrażonej w DJP.

§ 37. [Refundacja kosztów transakcyjnych dla planów poprawy dobrostanu zwierząt]

1. Rolnikowi może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych, o których mowa w art. 31 ust. 7 lit. b rozporządzenia 2021/2115, poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b.

2. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów, o których mowa w ust. 1, poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 lit. a i b, i nie może być wyższa niż 1200 zł w odniesieniu do jednego gatunku zwierzęcia spośród gatunków wymienionych w art. 36 ust. 1 ustawy, a w przypadku drobiu – wszystkich gatunków ptaków wymienionych w tym przepisie, objętych płatnością dobrostanową, niezależenie od liczby planów poprawy dobrostanu zwierząt sporządzonych w ramach jednego wariantu, a w przypadku drobiu – w ramach wszystkich gatunków ptaków.

3. Do zmiany planu poprawy dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 11 ust. 15, dokonanej w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 4, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Do przypadków, o których mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 i ust. 9 pkt 1, oraz w odniesieniu do rolnika ekologicznego, który realizuje warianty lub praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 23 ust. 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 38. [Wniosek o przyznanie płatności]

1. Wniosek o przyznanie płatności, poza elementami podania określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), z wyłączeniem adresu, a także poza informacjami określonymi w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, i w art. 58 ustawy, zawiera również:

1) informacje, oświadczenia i zobowiązania, jakie są zawarte we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 lit. a–d ustawy;

2) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z płatnością dobrostanową;

3) informację o załącznikach dołączonych do tego wniosku.

2. W przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik może wyrazić zgodę na udostępnienie potencjalnym nabywcom prosiąt na stronie internetowej Agencji następujących danych tego rolnika:

1) imienia i nazwiska albo jego nazwy;

2) miejsca zamieszkania albo jego siedziby i adresu;

3) adresu do korespondencji, a także jego numeru telefonu oraz adresu e-mail.

§ 39. [Obowiązek informacyjny dotyczący zmian w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej]

Rolnik informuje na piśmie kierownika biura powiatowego Agencji o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, niezwłocznie po ich zaistnieniu, nie później jednak niż do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności dobrostanowej.

§ 40. [Poprawa oczywistych błędów we wniosku]

Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą zostać poprawione przez rolnika po złożeniu tego wniosku, nie później jednak niż do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności dobrostanowej.

§ 41. [Śmierć rolnika]

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej, spadkobierca rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej na miejsce zmarłego rolnika, jeżeli:

1) objął w posiadanie gospodarstwo, w tym wszystkie zwierzęta w gospodarstwie objęte tym wnioskiem;

2) nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się zmarły rolnik.

2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których zmarły rolnik nie posiadał w dniu śmierci, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.

3. Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce zmarłego rolnika na wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.

5. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny nadany mu w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca rolnika dołącza:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

7. Spadkobierca rolnika w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

8. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 7

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności dobrostanowej.

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 3, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

11. Przy ustalaniu na podstawie § 26 i § 31 wysokości płatności dobrostanowej przysługującej spadkobiercy rolnika uwzględnia się również zwierzęta, w odniesieniu do których ta płatność dobrostanowa zostałaby przyznana zmarłemu rolnikowi.

12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo, w tym wszystkie zwierzęta w gospodarstwie objęte wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej złożonym przez tego rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych zwierząt, przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio.

§ 42. [Rozwiązanie albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego prowadzącego do powstania następstwa prawnego]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 41 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej następca prawny tego rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika, jeżeli:

1) objął w posiadanie gospodarstwo, w tym wszystkie zwierzęta w gospodarstwie objęte tym wnioskiem;

2) nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się ten rolnik.

2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których rolnik, o którym mowa w ust. 1, nie posiadał w dniu wystąpienia zdarzenia wskazanego w ust. 1, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.

3. Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.

5. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

7. Przy ustalaniu na podstawie § 26 i § 31 wysokości płatności dobrostanowej przysługującej następcy prawnemu rolnika uwzględnia się również zwierzęta, w odniesieniu do których ta płatność dobrostanowa zostałaby przyznana temu rolnikowi.

§ 43. [Nowy posiadacz gospodarstwa]

1. W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gospodarstwa, w tym wszystkich zwierząt w gospodarstwie objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej złożonym przez rolnika w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej, nowy posiadacz tych zwierząt może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika, jeżeli nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się ten rolnik.

2. Nowy posiadacz gospodarstwa, w tym wszystkich zwierząt w gospodarstwie, o których mowa w ust. 1, wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych zwierząt.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Nowy posiadacz gospodarstwa, w tym wszystkich zwierząt w gospodarstwie, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz zwierząt, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych zwierząt, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

6. Jeżeli posiadanie zwierząt w gospodarstwie objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tych zwierząt wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności dobrostanowej.

§ 44. [Dokumenty dołączane do wniosku omówionego w § 41 ust. 3, § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 41 ust. 3, § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2, dołącza się również:

1) nowy plan poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w § 11 ust. 1;

2) dokumenty wymienione w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1 i § 12 ust. 1, których złożenie jest wymagane na podstawie tych przepisów, chyba że te dokumenty zostały złożone przed dniem złożenia tego wniosku.

2. Do wniosków, o których mowa w § 41 ust. 3, § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2, do których nie dołączono nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1 i § 12 ust. 1, których złożenie jest wymagane na podstawie tych przepisów, przepis § 11 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

§ 45. [Następca prawny rolnika]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, spadkobiercy rolnika przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność dobrostanowa, ta płatność dobrostanowa jest wypłacana spadkobiercy.

5. Jeżeli płatność dobrostanowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika albo na rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, spadkobierca tego rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej do kierownika biura powiatowego Agencji wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo

2) wypisem albo odpisem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli płatność dobrostanowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 5, albo na rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, następca prawny rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy rolnika płatności dobrostanowej.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności dobrostanowej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty płatności dobrostanowej.

12. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty płatności dobrostanowej, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

13. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo, w tym wszystkie zwierzęta w gospodarstwie, do których została przyznana temu rolnikowi płatność dobrostanowa, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych zwierząt, przepisy ust. 1, 3–6 i 9–12 stosuje się odpowiednio.

§ 46. [Decyzja o wypłacie zaliczek omówiona w art. 50 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczek, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, na poczet płatności dobrostanowej:

1) współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116”, nie jest brany pod uwagę;

2) kwotę wypłacaną na podstawie decyzji o przyznaniu płatności dobrostanowej pomniejsza się o kwotę zaliczki wypłaconej na poczet tej płatności dobrostanowej oraz o współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116, mający zastosowanie do danego roku składania wniosków w odniesieniu do sumy płatności dobrostanowej należnej rolnikowi.

§ 47. [Kara za przekroczenie liczby zwierząt zatwierdzonych do płatności dobrostanowej]

Jeżeli w ramach płatności dobrostanowej w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1, liczba zwierząt, o których mowa w § 26 ust. 2 lub § 31, ustalona na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych przekracza liczbę zwierząt zatwierdzonych do tej płatności dobrostanowej, wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a–d ustawy.

§ 48. [Kara za uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt]

1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7–13, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–5, wysokość kary stanowi iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i

b) współczynnika trwałości danego uchybienia

– określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz

2) kwoty wysokości płatności dobrostanowej, jaka przysługiwałaby w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 7–13, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–5, gdyby rolnik przestrzegał wymogów w ramach tych wariantów lub tych praktyk.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt i innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, wysokość kary stanowi iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i

b) współczynnika trwałości danego uchybienia

– określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

2) kwoty wysokości płatności dobrostanowej, jaka przysługiwałaby w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 7–13, lub praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–5, gdyby rolnik przestrzegał wymogów w ramach tych wariantów lub tych praktyk.

3. Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 10 ust. 3, stosuje się kary, których wysokość stanowi 10% płatności dobrostanowej w ramach wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, 9–11 lub 13.

4. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na niewypasaniu zwierząt objętych wymogami praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e lub pkt 5 lit. e, co najmniej przez 6 godzin dziennie w okresie co najmniej 120 dni, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach danej praktyki, i niewypasanie w tym okresie lub wypasanie w tym okresie przez mniej niż 6 godzin dziennie nie są usprawiedliwione przyczynami niezależnymi od rolnika wskazanymi w rejestrach wypasu, o których mowa w § 6 ust. 1, wysokość kary stanowi 1% płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. e lub pkt 5 lit. e, w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami danej praktyki, za każdy dzień:

1) nieusprawiedliwionego niewypasania tych zwierząt lub

2) nieusprawiedliwionego wypasania tych zwierząt przez mniej niż 6 godzin dziennie.

5. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na niezapewnieniu wybiegu zwierzętom objętym wymogami praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d lub pkt 5 lit. d, co najmniej przez 4 godziny dziennie w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i niezapewnienie wybiegu w tym okresie lub zapewnienie wybiegu w tym okresie przez mniej niż 4 godziny dziennie nie jest usprawiedliwione przyczynami niezależnymi od rolnika wskazanymi w rejestrach wybiegu, o których mowa w § 7 ust. 1, wysokość kary stanowi 0,3% płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d lub pkt 5 lit. d, w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami danej praktyki, za każdy dzień:

1) nieusprawiedliwionego niezapewnienia wybiegu tym zwierzętom lub

2) nieusprawiedliwionego zapewnienia wybiegu tym zwierzętom przez mniej niż 4 godziny dziennie.

6. Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w § 11 ust. 1, jest niekompletny w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a–e, h lub i załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,

2) pkt 2 lit. a–d, f lub g załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

3) pkt 5 lit. a–d lub f załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a i b,

4) pkt 6 lit. a, b lub d załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. b i c,

5) pkt 7 lit. a lub c załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,

6) pkt 8 lit. a, b, d lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 lit. a i b,

7) pkt 9 lit. a–c lub f załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7,

8) pkt 10 lit. a, c lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8,

9) pkt 11 lit. a, c lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9,

10) pkt 12 lit. a, c lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10,

11) pkt 13 lit. a–c lub e załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11,

12) pkt 14 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12,

13) pkt 15 lit. a–c, f lub h załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13

– rolnik uzupełnia lub poprawia ten plan i składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

7. W przypadku niedokonania w terminie czynności, o której mowa w ust. 6, wysokość kary stanowi 1% płatności dobrostanowej w ramach wariantu lub praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do których plan poprawy dobrostanu zwierząt jest niekompletny.

8. Jeżeli w odniesieniu do uchybień, o których mowa w ust. 1–7, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 59 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 2012/2116, rozumiana jako ponowne stwierdzenie popełnienia przez danego rolnika takiego samego uchybienia w przestrzeganiu wymogów, wysokość kary ustala się jako iloczyn liczby lat, w których wcześniej w ramach tego samego wymogu stwierdzono takie samo uchybienie, oraz kwoty wynoszącej 1% części płatności dobrostanowej, w odniesieniu do której stwierdzono popełnienie tego uchybienia, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło.

§ 49. [Obliczanie kar w odniesieniu do płatności dobrostanowej]

Kary w odniesieniu do płatności dobrostanowej oblicza się w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się karę, o której mowa w § 47;

2) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kary wymienionej w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w § 48;

3) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;

4) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–3 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy;

5) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–4 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy;

6) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–5 służy jako podstawa obliczenia kar wynikających z zastosowania:

a) zmniejszenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy,

b) współczynnika korygującego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116;

7) kwota płatności dobrostanowej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–6 służy jako podstawa obliczenia kar z tytułu nieprzestrzegania norm lub wymogów podstawowych, o których mowa w art. 52 ustawy.

§ 50. [Okres składania wniosków o płatność dobrostanową dla praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt]

W przypadku gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, okres, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, trwa od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r.

§ 51. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej złożonych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 52. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 03.05.2021, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 22.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 23.09.2021, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, str. 38.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

Załącznik 1. [ODPOWIEDNIE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT I INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 5 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 797)

Załącznik nr 1

ODPOWIEDNIE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT I INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 5 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115

Wymogi

Rodzaj uchybienia

Współczynnik dotkliwości uchybienia

Współczynnik trwałości uchybienia

Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości

odwracalna krótkotrwała

odwracalna długotrwała

nieodwracalna

I. ODPOWIEDNIE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 5 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115

Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie, zgodnie z wymaganiem określonym w § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.)

Stwierdzono, że świniom nie zapewnia się stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie zgodnie z wymaganiem określonym w § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan loch, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach i praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

W przypadku utrzymywania loch i loszek po pokryciu powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi odpowiednio w § 24 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch i loszek po pokryciu powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi odpowiednio w § 24 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan tuczników, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach i praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

W przypadku utrzymywania grupowo warchlaków i tuczników powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania grupowo warchlaków i tuczników powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan kur niosek

1. W przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek maksymalna obsada ptaków na metr kwadratowy powierzchni użytkowej podłogi w kurniku jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek maksymalna obsada ptaków na metr kwadratowy powierzchni użytkowej podłogi w kurniku nie jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek i stosowania pojedynczych gniazd maksymalna liczba ptaków przypadająca na to gniazdo jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek i stosowania pojedynczych gniazd maksymalna liczba ptaków przypadająca na to gniazdo nie jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

3. W przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek i stosowania gniazd grupowych maksymalna liczba ptaków przypadająca na gniazdo jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

3. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek i stosowania gniazd grupowych maksymalna liczba ptaków przypadająca na gniazdo nie jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

4. W przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek minimalna długość grzędy jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

4. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania kur niosek bez klatek minimalna długość grzędy nie jest zgodna z wymaganiem określonym w § 29 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan kurcząt brojlerów

1. W przypadku utrzymywania kurcząt brojlerów w kurniku maksymalne zagęszczenie obsady jest zgodne z wymaganiem określonym w § 34 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że kurczęta brojlery utrzymywane są w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie obsady nie jest zgodne z wymaganiem określonym w § 34 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku kurcząt brojlerów w okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju oświetlenie jest dostosowane do wymagań określonych w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że w okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju oświetlenie nie jest dostosowane do wymagań określonych w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

II. INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 5 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115

Wariant Dobrostan krów mlecznych, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach i praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. W przypadku utrzymywania krów mlecznych objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami wymiary wydzielonego legowiska są zgodne z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1966)

1. Stwierdzono, że co najmniej jeden z wymiarów wydzielonego legowiska dla krowy mlecznej objętej wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania krów mlecznych objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną krowę mleczną objętą wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mamek, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach i praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. W przypadku utrzymywania krów mamek i jałówek objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami wymiary wydzielonego legowiska są zgodne z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że co najmniej jeden z wymiarów wydzielonego legowiska dla krowy mamki i jałówki objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

3. W przypadku utrzymywania opasów o masie ciała do 300 kg i jałówek objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 5 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

3. Stwierdzono, że w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg i jałówek objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 5 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

W przypadku utrzymywania krów mamek objętych wymogami wariantu w systemie otwartym zewnętrzna powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi odpowiednio dla:

– cieląt objętych wymogami wariantu w § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

– jałówek i krów objętych wymogami wariantu w § 12 pkt 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania krów mamek objętych wymogami wariantu w systemie otwartym zewnętrzna powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi odpowiednio dla:

– cieląt objętych wymogami wariantu w § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

– jałówek i krów objętych wymogami wariantu w § 12 pkt 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan opasów

1. W przypadku utrzymywania cieląt objętych wymogami wariantu w kojcu pojedynczo wymiary tego kojca są zgodne z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania cieląt objętych wymogami wariantu w kojcu pojedynczo co najmniej jeden z wymiarów wydzielonego kojca nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania cieląt objętych wymogami wariantu w kojcu grupowo powierzchnia bytowa tego kojca jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania cieląt objętych wymogami wariantu w kojcu grupowo powierzchnia bytowa tego kojca nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

3. W przypadku utrzymywania opasów o masie ciała powyżej 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

3. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania opasów o masie ciała powyżej 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

4. W przypadku utrzymywania opasów o masie ciała powyżej 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

4. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania opasów o masie ciała powyżej 300 kg objętych wymogami wariantu w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan owiec

W przypadku utrzymywania owiec objętych wymogami wariantu w pomieszczeniach lub w budynkach powierzchnia bytowa pomieszczenia lub budynku jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że powierzchnia bytowa pomieszczenia lub budynku dla owiec objętych wymogami wariantu nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa

W przypadków indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa utrzymywanych w pomieszczeniach maksymalne zagęszczenie obsady jest zgodne z wymaganiem określonym w § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że indyki utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa utrzymuje się w pomieszczeniach, w których maksymalne zagęszczenie obsady nie jest zgodne z wymaganiem określonym w § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w budynkach lub w pomieszczeniach

1. W przypadku utrzymywania koni objętych wymogami wariantu w boksie powierzchnia bytowa boksu jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania koni objętych wymogami wariantu w boksie powierzchnia bytowa boksu w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania koni w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi powierzchnia bytowa ich utrzymywania jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania koni w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi powierzchnia bytowa ich utrzymywania nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym

W przypadku utrzymywania koni objętych wymogami wariantu w systemie otwartym powierzchnia bytowa ich utrzymywania jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Stwierdzono, że powierzchnia bytowa utrzymywania koni objętych wymogami wariantu w systemie otwartym nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan kóz

1. W przypadku utrzymywania w kojcu kóz objętych wymogami wariantu powierzchnia bytowa kojca jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1. Stwierdzono, że powierzchnia bytowa kojca, w którym są utrzymywane kozy objęte wymogami wariantu nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

2. W przypadku utrzymywania kóz objętych wymogami wariantu w pomieszczeniach lub w budynkach powierzchnia wybiegu jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2. Stwierdzono, że powierzchnia wybiegu dla kóz nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

80%

1,25

100%

 

Załącznik 2. [WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW I PRAKTYK]

Załącznik nr 2

WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW I PRAKTYK

1. Wymóg wspólny dla Wariantu Dobrostan loch i Wariantu Dobrostan tuczników – świniom zapewnia się stały dostęp do wystarczającej ilości materiałów, takich jak słoma, siano, drewno, trociny, kompost grzybniowy, torf lub mieszanki tych materiałów, lub przedmiotów absorbujących ich uwagę, przy czym te materiały lub te przedmioty powinny być bezpieczne oraz powinny być jadalne lub nadawać się do żucia lub manipulacji, a także świniom zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które same lub w połączeniu z innymi materiałami lub przedmiotami będą zaspokajały potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy.

2. Wymogi dla Wariantu Dobrostan loch:

1) wszystkie lochy i loszki po pokryciu są utrzymywane w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami wariantu;

2) liczba wszystkich loch i loszek po pokryciu utrzymywanych w gospodarstwie nie jest większa niż maksymalna liczba loch i loszek po pokryciu określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt;

3) świnia inna niż locha nie została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i nie została zarejestrowana jako locha zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3. Wymogi dla Wariantu Dobrostan loch, praktyki – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 4,2 m2 – dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,

b) 2,7 m2 – dla utrzymywanych pojedynczo loch lub loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia – w przypadku gospodarstw rolnych utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia,

c) 2,7 m2 – dla utrzymywanych grupowo loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

d) 2 m2 – dla utrzymywanych grupowo loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

e) 3 m2 – dla loch – w przypadku utrzymywania grupowo do 5 sztuk loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

f) 2,4 m2 – dla loch – w przypadku utrzymywania grupowo powyżej 39 sztuk loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

g) 2,2 m2 – dla loszek po pokryciu – w przypadku utrzymywania grupowo do 5 sztuk loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

h) 1,8 m2 – dla loszek po pokryciu – w przypadku utrzymywania grupowo powyżej 39 sztuk loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż lochy i loszki po pokryciu, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

4. Wymogi dla Wariantu Dobrostan loch, praktyki – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 5,25 m2 – dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,

b) 3,4 m2 – dla utrzymywanych pojedynczo loch lub loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia– w przypadku gospodarstw rolnych utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia,

c) 3,4 m2 – dla loch – w przypadku utrzymywania grupowo loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

d) 2,5 m2 – dla loszek po pokryciu – w przypadku utrzymywania grupowo loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

e) 3,8 m2 – dla loch – w przypadku utrzymywania grupowo do 5 sztuk loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

f) 3 m2 – dla loch – w przypadku utrzymywania grupowo powyżej 39 sztuk loch, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

g) 2,7 m2 – dla loszek po pokryciu – w przypadku utrzymywania grupowo do 5 sztuk loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża,

h) 2,2 m2 – dla loszek po pokryciu – w przypadku utrzymywania grupowo powyżej 39 sztuk loszek po pokryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni bytowej kojca powinno stanowić stałe podłoże, a otwory odpływowe – nie więcej niż 15% tego podłoża;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż lochy i loszki po pokryciu, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

5. Wymóg dla Wariantu Dobrostan loch, praktyki – utrzymywanie na ściółce – lochy i loszki po pokryciu utrzymuje się na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek tych zwierząt.

6. Wymogi dla Wariantu Dobrostan loch, praktyki – późniejsze odsadzanie prosiąt:

1) prosięta odsadza się od lochy nie wcześniej niż w 35. dniu od dnia ich urodzenia;

2) rejestr odsadzania prosiąt, który jest prowadzony na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, zawiera dane dotyczące loch oraz terminy urodzenia i odsadzenia prosiąt pochodzących od tych loch.

7. Wymogi dla wariantu Dobrostan tuczników:

1) wszystkie warchlaki i tuczniki utrzymywane w gospodarstwie są utrzymywane zgodnie z wymogami wariantu;

2) liczba wszystkich tuczników utrzymywanych w gospodarstwie nie przekracza maksymalnej liczby tuczników określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

8. Wymogi dla Wariantu Dobrostan tuczników, praktyki – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymywania grupowo warchlaków i tuczników, wynosi co najmniej:

a) 0,18 m2 – w przypadku świń o masie ciała do 10 kg,

b) 0,24 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 kg do 20 kg,

c) 0,36 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 kg do 30 kg,

d) 0,48 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 kg do 50 kg,

e) 0,66 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 kg do 85 kg,

f) 0,78 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 kg do 110 kg,

g) 1,2 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż warchlaki i tuczniki, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

9. Wymogi dla Wariantu Dobrostan tuczników, praktyki – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymywania grupowo warchlaków i tuczników, wynosi co najmniej:

a) 0,23 m2 – w przypadku świń o masie ciała do 10 kg,

b) 0,3 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg,

c) 0,45 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg,

d) 0,6 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg,

e) 0,83 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg,

f) 0,98 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg,

g) 1,5 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż warchlaki i tuczniki, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

10. Wymóg dla Wariantu Dobrostan tuczników, praktyki – utrzymywanie na ściółce – warchlaki i tuczniki utrzymuje się na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej im na jednoczesny odpoczynek.

11. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – zapewnienie wypasu:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mlecznych na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, lub na obszarach przyrodniczych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wskazanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 58 ustawy, w okresie pastwiskowym, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi co najmniej 6 godzin dziennie;

2) wypasanie bez uwięzi krów mlecznych, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wypasu krów mlecznych, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej kwalifikującej się do płatności dobrostanowej od dnia rozpoczęcia wypasu tej krowy wskazuje się dni, w których ta krowa nie była wypasana, wraz z podaniem przyczyny jej niewypasania.

12. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2,

b) w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m2;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mleczne, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

3) utrzymywanie bez uwięzi krów mlecznych, o których mowa w pkt 1;

4) liczba wszystkich krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie nie przekracza maksymalnej liczby krów mlecznych określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

13. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 6,8 m2,

b) w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 6,8 m2;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mleczne, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

3) utrzymywanie bez uwięzi krów mlecznych, o których mowa w pkt 1;

4) liczba wszystkich krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie nie przekracza maksymalnej liczby krów mlecznych określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

14. Wymóg dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – utrzymywanie na ściółce – wszystkie krowy mleczne utrzymywane w gospodarstwie utrzymuje się na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na ich jednoczesny odpoczynek.

15. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – zapewnienie wybiegu:

1) wszystkim krowom mlecznym utrzymywanym w gospodarstwie zapewnia się dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej co najmniej przez 4 godziny dziennie w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych krów oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) utrzymywanie bez uwięzi krów mlecznych, o których mowa w pkt 1, na zewnętrznej powierzchni bytowej;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wybiegu krów mlecznych, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej kwalifikującej się do płatności dobrostanowej wskazuje się dni, w których ta krowa nie przebywała na zewnętrznej powierzchni bytowej, wraz z podaniem przyczyny tego nieprzebywania.

16. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – późniejsze odsadzanie cieląt:

1) cielęta odsadza się od wszystkich krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia;

2) w rejestrze odsadzania cieląt prowadzonym na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej podaje się dane dotyczące krów mlecznych, o których mowa w pkt 1, oraz terminy urodzenia i odsadzenia cieląt pochodzących od każdej z tych krów.

17. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, praktyki – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mamek, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2,

b) w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m2;

2) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie cieląt typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) szerokość – co najmniej wysokość cielęcia w kłębie zwiększona o 20%, długość – co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia zwiększonej o 20%, mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego – w przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo,

b) co najmniej 1,8 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała do 150 kg utrzymywanych grupowo,

c) co najmniej 2 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg utrzymywanych grupowo,

d) co najmniej 2,2 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 220 kg utrzymywanych grupowo;

3) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 1,9 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

b) 1,6 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

4) powierzchnia bytowa dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie jałówek typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) w przypadku jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2,

b) w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 1,9 m, szerokość – co najmniej 0,9 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2,

c) co najmniej 5,4 m2 – w przypadku jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

d) co najmniej 2,6 m2 – w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

e) co najmniej 2,2 m2 – w przypadku jałówek powyżej 19. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki,

f) co najmniej 1,9 m2 – w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia do 19. miesiąca życia utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

5) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

6) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1–4.

18. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, praktyki – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mamek, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 5 m2,

b) w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 6,8 m2;

2) powierzchnia bytowa kojca w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie cieląt typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) szerokość – co najmniej wysokość cielęcia w kłębie zwiększona o 50%, długość – co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia zwiększonej o 50%, mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego – w przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo,

b) co najmniej 2,3 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała do 150 kg utrzymywanych grupowo,

c) co najmniej 2,6 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg utrzymywanych grupowo,

d) co najmniej 2,7 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 220 kg utrzymywanych grupowo;

3) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 2,4 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

b) 2 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

4) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie jałówek typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) w przypadku jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 5 m2,

b) w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:

– wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 1,9 m, szerokość – co najmniej 0,9 m,

– powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 5 m2,

c) co najmniej 6,8 m2 – w przypadku jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

d) co najmniej 3,3 m2 – w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

e) co najmniej 3 m2 – w przypadku jałówek powyżej 19. miesiąca życia, ale nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki,

f) co najmniej 2,4 m2 – w przypadku jałówek powyżej 6. miesiąca życia do 19. miesiąca życia utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

5) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

6) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1–4.

19. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, praktyki – zapewnienie wybiegu:

1) wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania zapewnia się dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej co najmniej przez 4 godziny dziennie w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wybiegu krów mamek, obejmującego również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w którym wskazuje się dni, w których te zwierzęta nie przebywały na zewnętrznej powierzchni bytowej, wraz z podaniem przyczyny tego nieprzebywania.

20. Wymogi dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, praktyki – zapewnienie wypasu:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, lub na obszarach przyrodniczych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wskazanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 58 ustawy, w okresie pastwiskowym, przy czym dla każdej krowy mamki, cielęcia, jałówki i opasa o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania okres wypasu wynosi co najmniej 6 godzin dziennie, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) wypasanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wypasu krów mamek, obejmującego również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w którym od dnia rozpoczęcia wypasu tych zwierząt wskazuje się dni, w których te zwierzęta nie były wypasane, wraz z podaniem przyczyny ich niewypasania.

21. Wymóg dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, praktyki – utrzymywanie na ściółce – wszystkie utrzymywane w gospodarstwie krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania utrzymuje się na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej tym zwierzętom na jednoczesny odpoczynek.

22. Wymóg dla Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym – zapewnienie wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania zewnętrznej powierzchni bytowej wynoszącej, w przeliczeniu na jedną sztukę, dla:

1) cieląt – co najmniej 6 m2;

2) jałówek – co najmniej 12 m2;

3) opasów o masie ciała do 300 kg – co najmniej 12 m2;

4) krów mamek – co najmniej 18 m2.

23. Wymogi dla Wariantu Dobrostan opasów, praktyki – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie cieląt przeznaczonych do opasu w wieku od ukończenia 4. miesiąca życia do ukończenia 6. miesiąca życia kwalifikujących się do płatności dobrostanowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) szerokość – co najmniej wysokość cielęcia w kłębie zwiększona o 20%, długość – co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia zwiększonej o 20%, mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego – w przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo,

b) co najmniej 1,8 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała do 150 kg utrzymywanych grupowo,

c) co najmniej 2 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg utrzymywanych grupowo,

d) co najmniej 2,2 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 220 kg utrzymywanych grupowo;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie w pomieszczeniach lub w budynkach i kwalifikujących się do płatności dobrostanowej opasów w wieku powyżej 6. miesiąca życia, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 1,9 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

b) 2,6 m2 – w przypadku opasów o masie ciała powyżej 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

c) 1,6 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki,

d) 2,2 m2 – w przypadku opasów o masie ciała powyżej 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

3) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż zwierzęta, o których mowa w pkt 1 i 2, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

4) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1 i 2;

5) liczba wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej nie przekracza maksymalnej liczby opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

24. Wymogi dla Wariantu Dobrostan opasów, praktyki – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie cieląt lub opasów w wieku od ukończenia 4. miesiąca życia do ukończenia 6. miesiąca życia kwalifikujących się do płatności dobrostanowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) szerokość – co najmniej wysokość cielęcia w kłębie zwiększona o 50%, długość – co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia zwiększonej o 50%, mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego – w przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo,

b) co najmniej 2,3 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała do 150 kg utrzymywanych grupowo,

c) co najmniej 2,6 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg utrzymywanych grupowo,

d) co najmniej 2,7 m2 – w przypadku cieląt o masie ciała powyżej 220 kg utrzymywanych grupowo;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej w wieku powyżej 6. miesiąca życia, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 2,4 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

b) 3,3 m2 – w przypadku opasów o masie ciała powyżej 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

c) 2 m2 – w przypadku opasów o masie ciała do 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki,

d) 2,7 m2 – w przypadku opasów o masie ciała powyżej 300 kg utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki;

3) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż zwierzęta, o których mowa w pkt 1 i 2, jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

4) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1 i 2.

25. Wymogi dla Wariantu Dobrostan opasów, praktyki – zapewnienie wybiegu:

1) wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie opasom kwalifikującym się do płatności dobrostanowej zapewnia się dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej co najmniej przez 4 godziny dziennie w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) utrzymywanie bez uwięzi opasów, o których mowa w pkt 1, na zewnętrznej powierzchni bytowej;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wybiegu opasów, w którym w odniesieniu do każdego opasa kwalifikującego się do płatności dobrostanowej wskazuje się dni, w których ten opas nie przebywał na zewnętrznej powierzchni bytowej, wraz z podaniem przyczyny tego nieprzebywania.

26. Wymogi dla Wariantu Dobrostan opasów, praktyki – zapewnienie wypasu:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, lub na obszarach przyrodniczych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wskazanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 58 ustawy, w okresie pastwiskowym, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych opasów oraz niekorzystne zjawiska pogodowe, przy czym każdy opas jest wypasany co najmniej przez 6 godzin dziennie;

2) wypasanie bez uwięzi opasów, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestru wypasu opasów, w którym wskazuje się w odniesieniu do każdego opasa dni, w których ten opas nie był wypasany, począwszy od dnia rozpoczęcia jego wypasu, wraz z podaniem przyczyny tego niewypasania.

27. Wymóg dla Wariantu Dobrostan opasów, praktyki – utrzymywanie na ściółce – opasy kwalifikujące się do płatności dobrostanowej utrzymuje się na ściółce ze słomy lub z podobnego materiału na powierzchni, która pozwala tym opasom na jednoczesny odpoczynek.

28. Wymogi dla Wariantu Dobrostan owiec:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienie tym owcom dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych owiec oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku owca domowa wynosi co najmniej:

a) w przypadku utrzymywania pojedynczo:

– samicy z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 2,16 m2,

– samicy z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem – 3 m2 i dla każdego następnego jagnięcia ssącego dodatkowo co najmniej 0,84 m2,

– samicy z gatunku owca domowa w wieku od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 1,8 m2,

– samca z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyłączeniem skopka – 3,6 m2,

– samca z gatunku owca domowa w wieku od 6 miesięcy do 12 miesięcy, z wyłączeniem skopka – 2,4 m2,

– skopka – 0,96 m2,

b) w przypadku utrzymywania grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę:

– samicy z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,2 m2,

– samicy z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem – 1,8 m2 i dla każdego następnego jagnięcia ssącego dodatkowo co najmniej 0,6 m2,

– samicy z gatunku owca domowa w wieku od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 0,96 m2,

– samca z gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyłączeniem skopka – 2,4 m2,

– samca z gatunku owca domowa w wieku od 6 miesięcy do 12 miesięcy, z wyłączeniem skopka – 1,8 m2,

– skopka – 0,72 m2;

29. Wymogi dla Wariantu Dobrostan kur niosek – wszystkim kurom nioskom utrzymywanym w gospodarstwie zapewnia się:

1) zwiększoną powierzchnię bytową w kurniku – maksymalna obsada kur niosek na metr kwadratowy powierzchni użytkowej podłogi w kurniku wynosi 7 sztuk;

2) zwiększoną dostępność gniazd:

a) gniazdo przypada nie więcej niż na 5 kur niosek – w przypadku stosowania gniazd pojedynczych,

b) obsada na metr kwadratowy powierzchni gniazda wynosi nie więcej niż 96 kur niosek – w przypadku gniazd grupowych;

3) grzędę, której minimalną długość ustala się, mnożąc 0,2 m przez liczbę kur niosek w kurniku;

4) stały dostęp do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę kur niosek, nieszkodliwych dla ich zdrowia.

30. Wymogi dla Wariantu Dobrostan kurcząt brojlerów – wszystkim kurczętom brojlerom utrzymywanym w gospodarstwie zapewnia się:

1) zwiększoną powierzchnię bytową w kurniku – maksymalne zagęszczenie wynosi 30 kg i jednocześnie 20 sztuk kurcząt brojlerów na metr kwadratowy powierzchni użytkowej podłogi w kurniku;

2) okres nieprzerwanej ciemności trwający co najmniej 6 godzin podczas doby;

3) stały dostęp do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę nieszkodliwych dla ich zdrowia.

31. Wymogi dla Wariantu Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa – indykom utrzymywanym w gospodarstwie z przeznaczeniem do produkcji mięsa zapewnia się:

1) zwiększoną powierzchnię bytową w pomieszczeniach – maksymalne zagęszczenie na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia wynosi 50 kg;

2) okres nieprzerwanej ciemności trwający 8 godzin podczas doby;

3) stały dostęp do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę indyków nieszkodliwych dla ich zdrowia.

32. Wymogi dla Wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach:

1) powierzchnia bytowa boksu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koń domowy, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 7,2 m2 – dla koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m,

b) 10,8 m2 – dla koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m,

c) 14,4 m2 – dla klaczy ze źrebięciem;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koń domowy, w przypadku utrzymywania bez uwięzi w systemie wolnostanowiskowym, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej:

a) 12 m2 – w przypadku koni dorosłych lub młodzieży po odsadzeniu od matki,

b) 14,4 m2 – w przypadku klaczy ze źrebięciem;

3) w okresie pastwiskowym – wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koń domowy na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub na obszarach przyrodniczych, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, wskazanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 58 ustawy, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe, przy czym okres ich wypasu lub utrzymywania na zewnętrznej powierzchni bytowej wynosi co najmniej 6 godzin dziennie;

4) poza okresem pastwiskowym – zapewnienie wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koń domowy dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej lub do biegalni w pomieszczeniach lub w budynkach co najmniej przez 2 godziny dziennie, których powierzchnia, w przeliczeniu na jedną sztukę zwierzęcia, wynosi:

a) co najmniej 70 m2 – w przypadku utrzymywania konia dorosłego lub młodzieży,

b) co najmniej 85 m2 – w przypadku utrzymywania klaczy ze źrebięciem

– biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

5) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1–4.

33. Wymogi dla Wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym:

1) wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koń domowy zapewnia się:

a) zewnętrzną powierzchnię bytową, która w przeliczeniu na jedno zwierzę, niezależnie od wieku i płci, wynosi co najmniej 0,12 ha,

b) zadaszenie o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie pod tym zadaszeniem wszystkich koni, a także ściółkę pod tym zadaszeniem;

2) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1.

34. Wymogi dla Wariantu Dobrostan kóz:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koza domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, lub na obszarach przyrodniczych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wskazanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 58, co najmniej przez 120 dni w okresie pastwiskowym, biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych kóz oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koza domowa wynosi co najmniej:

a) w przypadku utrzymywania pojedynczo:

– samicy z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,8 m2,

– samicy z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z koźlęciem ssącym – 1,8 m2 i dla każdego następnego koźlęcia ssącego dodatkowo co najmniej 0,36 m2,

– samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,8 m2,

– samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu – 3,6 m2,

b) w przypadku utrzymywania grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę:

– samicy z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,8 m2,

– samicy z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z koźlęciem ssącym – 1,8 m2 i dodatkowo dla każdego następnego koźlęcia ssącego co najmniej 0,36 m2,

– samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,8 m2,

– samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu – 3,6 m2,

– samicy lub samca z gatunku koza domowa od odsadzenia do ukończenia 12 miesięcy życia – 1,2 m2;

3) zapewnienie w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, która w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi:

a) co najmniej 4,8 m2 – w przypadku wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyłączeniem samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym przeznaczonego do rozrodu,

b) co najmniej 7,2 m2 – w przypadku samca z gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym przeznaczonego do rozrodu

– biorąc pod uwagę stan fizjologiczny tych zwierząt oraz niekorzystne zjawiska pogodowe;

4) utrzymywanie bez uwięzi zwierząt, o których mowa w pkt 1–3.

Załącznik 3. [ZAWARTOŚĆ PLANU POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

ZAWARTOŚĆ PLANU POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

1. Część ogólna – dotyczy wszystkich wariantów i praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt i zawiera:

1) dane rolnika realizującego schematy na rzecz dobrostanu zwierząt;

2) dane doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony plan poprawy dobrostanu zwierząt, wraz z podaniem numeru uprawnienia tego doradcy;

3) wykaz wariantów dostępnych w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt;

4) dane posiadacza innego niż rolnik ubiegający się o przyznanie płatności dobrostanowej oraz sposób utrzymywania zwierząt w pomieszczeniu lub w budynku – w przypadku gdy zwierzęta objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej są utrzymywane w pomieszczeniu lub w budynku razem ze zwierzętami tego posiadacza;

5) oświadczenie rolnika o przekazaniu zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt;

6) datę sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt lub datę sporządzenia zmiany planu poprawy zwierząt;

7) podpis rolnika i podpis doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony plan poprawy dobrostanu zwierząt.

2. Część szczegółowa – dotyczy poszczególnych wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i zawiera informacje niezbędne do ich prawidłowej realizacji:

1) w przypadku Wariantu Dobrostan loch:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie loch i loszek po pokryciu zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 15), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie komputerowej bazy danych”, z zaznaczeniem utrzymywania tych zwierząt na ściółce,

b) wskazanie liczby loch i loszek po pokryciu na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt,

c) podanie wieku, w jakim prosięta są odsadzane,

d) opis pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla loch i loszek po pokryciu,

e) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla loch i loszek po pokryciu oraz dla świń (bez prosiąt nieodsadzonych),

f) wskazanie maksymalnej liczby loch i loszek po pokryciu oraz maksymalnej liczby świń (bez prosiąt nieodsadzonych), które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w danym gospodarstwie,

g) oświadczenie o nieutrzymywaniu w gospodarstwie loch w systemie jarzmowym albo o ich utrzymywaniu w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym,

h) oświadczenie o zapewnieniu świniom stałego dostępu do wystarczającej ilości materiałów wzbogacających lub przedmiotów absorbujących ich uwagę oraz że te materiały lub przedmioty są bezpieczne i jadalne lub nadają się do żucia lub do manipulacji, a także że tym świniom zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które same lub w połączeniu z innymi materiałami lub przedmiotami będą zaspokajały potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy,

i) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż lochy i loszki po pokryciu;

2) w przypadku Wariantu Dobrostan tuczników:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie warchlaków i tuczników i modelu produkcji w gospodarstwie zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych, z zaznaczeniem utrzymywania tych zwierząt na ściółce,

b) szacowaną liczbę tuczników, które ze względu na wymogi wariantu mogą być wyprodukowane w gospodarstwie w okresie realizacji tego wariantu,

c) opis pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla warchlaków i tuczników,

d) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla warchlaków i tuczników oraz dla świń (bez prosiąt nieodsadzonych),

e) wskazanie maksymalnej liczby warchlaków i tuczników i maksymalnej liczby świń (bez prosiąt nieodsadzonych), które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

f) oświadczenie o zapewnieniu świniom stałego dostępu do wystarczającej ilości materiałów wzbogacających lub przedmiotów absorbujących ich uwagę oraz że te materiały lub przedmioty są bezpieczne i jadalne lub nadają się do żucia lub do manipulacji, a także że tym świniom zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które same lub w połączeniu z innymi materiałami lub przedmiotami będą zaspokajały potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy,

g) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się świnie inne niż warchlaki i tuczniki;

3) w przypadku Wariantu Dobrostan krów mlecznych lub Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym – poinformowanie przez doradcę rolniczego o konieczności dokonania przez rolnika zgłoszenia do komputerowej bazy danych odpowiednio zmiany typu użytkowego kombinowanego krów na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny lub zgłoszenia mlecznego lub mięsnego kierunku ich użytkowania, a w przypadku Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym – dodatkowo o konieczności dokonania przez rolnika zgłoszenia do komputerowej bazy danych również zmiany typu użytkowego kombinowanego cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny lub zgłoszenia mlecznego lub mięsnego kierunku ich użytkowania;

4) w przypadku Wariantu Dobrostan opasów – poinformowanie przez doradcę rolniczego o konieczności dokonania przez rolnika zgłoszenia do komputerowej bazy danych przeznaczenia bydła do opasu;

5) w przypadku Wariantu Dobrostan krów mlecznych:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie krów mlecznych, w tym krów mlecznych typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania, zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych, z zaznaczeniem utrzymywania tych zwierząt na ściółce,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla krów mlecznych, w tym krów mlecznych typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla krów mlecznych, w tym dla krów mlecznych typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania,

d) wskazanie wieku, w jakim są odsadzane cielęta,

e) wskazanie maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

f) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mleczne;

6) w przypadku Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych, z zaznaczeniem utrzymywania tych zwierząt na ściółce,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania,

d) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania;

7) w przypadku Wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) i terminów wykorzystania posiadanej zewnętrznej powierzchni bytowej przeznaczonej dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania,

c) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości zewnętrznej powierzchni bytowej, na której utrzymuje się bydło inne niż krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania;

8) w przypadku Wariantu Dobrostan opasów:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie opasów zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych, z zaznaczeniem utrzymywania tych zwierząt na ściółce,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla opasów,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla opasów,

d) wskazanie maksymalnej liczby opasów, które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

e) oświadczenie o spełnianiu odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż opasy;

9) w przypadku Wariantu Dobrostan owiec:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie zwierząt z gatunku owca domowa zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych, z uwzględnieniem sezonowości w odniesieniu do tego utrzymywania,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa,

c) wskazanie, w jakim wieku są odsadzane jagnięta,

d) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia – dla każdej siedziby stada oddzielnie,

e) wskazanie oddzielnie dla każdej siedziby stada sposobu utrzymywania zwierząt z gatunku owca domowa (pojedynczo lub grupowo), a w przypadku jednoczesnego utrzymywania tych zwierząt zarówno pojedynczo, jak i grupowo – również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo oraz plenności maciorek,

f) opis posiadanej zewnętrznej powierzchni bytowej przeznaczonej dla zwierząt z gatunku owca domowa oraz sposobu realizacji wymogu, o którym mowa w ust. 28 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

10) w przypadku Wariantu Dobrostan kur niosek:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie kur niosek i kierunku ich produkcji zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) wskazanie liczby stanowisk dla kur niosek w gospodarstwie wynikającej z minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, oraz wymogów dotyczących wielkości powierzchni bytowej w kurniku, w którym utrzymuje się zwierzęta, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań i sposobów postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w kurniku przeznaczonej dla kur niosek,

d) wskazanie maksymalnej liczby kur niosek, które ze względu na wymogi wariantu (wielkość posiadanej powierzchni bytowej w kurniku, rodzaj i liczbę gniazd, długość grzędy) mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

e) oświadczenia o zapewnieniu wszystkim kurom nioskom utrzymywanym w gospodarstwie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę, nieszkodliwych dla ich zdrowia;

11) w przypadku Wariantu Dobrostan kurcząt brojlerów:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie kurcząt brojlerów i kierunku ich produkcji zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) wskazanie liczby stanowisk dla kurcząt brojlerów w gospodarstwie wynikającej z minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, oraz wymogów dotyczących wielkości powierzchni bytowej w kurniku, w którym utrzymuje się zwierzęta, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań i sposobów postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w kurniku przeznaczonej dla kurcząt brojlerów,

d) wskazanie maksymalnej liczby kurcząt brojlerów, które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

e) oświadczenie o zapewnieniu wszystkim kurczętom brojlerom utrzymywanym w gospodarstwie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę, nieszkodliwych dla ich zdrowia;

12) w przypadku Wariantu Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie indyków i kierunku ich produkcji zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) wskazanie liczby stanowisk dla indyków w gospodarstwie wynikającej z minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, oraz wymogów dotyczących wielkości powierzchni bytowej w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań i sposobów postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

c) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa,

d) wskazanie maksymalnej liczby indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa, które ze względu na wymogi wariantu mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie,

e) oświadczenie o zapewnieniu indykom utrzymywanym z przeznaczeniem do produkcji mięsa stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę, nieszkodliwych dla ich zdrowia;

13) w przypadku Wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie zwierząt z gatunku koń domowy zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla zwierząt z gatunku koń domowy,

c) podanie wieku, w jakim są odsadzane źrebięta,

d) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku koń domowy,

e) opis posiadanej zewnętrznej powierzchni bytowej przeznaczonej dla zwierząt z gatunku koń domowy oraz sposobu realizacji wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia,

f) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) i terminów wykorzystania posiadanych zewnętrznych powierzchni bytowych lub biegalni w budynkach lub w pomieszczeniach dostępnych poza okresem pastwiskowym dla wszystkich zwierząt z gatunku koń domowy w gospodarstwie oraz sposobu realizacji wymogu, o którym mowa w ust. 32 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia;

14) w przypadku Wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie zwierząt z gatunku koń domowy zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) i terminów wykorzystania posiadanych zewnętrznych powierzchni bytowych, w tym zadaszonych, przeznaczonych dla wszystkich zwierząt z gatunku koń domowy w gospodarstwie;

15) w przypadku Wariantu Dobrostan kóz:

a) opis systemu utrzymywania w gospodarstwie zwierząt z gatunku koza domowa zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie komputerowej bazy danych,

b) opis posiadanych pomieszczeń i budynków w gospodarstwie przeznaczonych dla zwierząt z gatunku koza domowa,

c) podanie wieku, w jakim są odsadzane koźlęta,

d) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) posiadanej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku koza domowa,

e) wskazanie oddzielnie dla każdej siedziby stada sposobu utrzymywania zwierząt z gatunku koza domowa (pojedynczo lub grupowo), a w przypadku jednoczesnego utrzymywania tych zwierząt zarówno pojedynczo, jak i grupowo – również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo oraz plenności maciorek,

f) wskazanie planowanej liczby samców z gatunku koza domowa przeznaczonych do rozrodu,

g) podanie wielkości (w metrach kwadratowych) i terminów wykorzystania posiadanych zewnętrznych powierzchni bytowych przeznaczonych dla wszystkich zwierząt z gatunku koza domowa oraz sposobu realizacji wymogu, o którym mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia.

3. Załącznikiem do planu poprawy dobrostanu zwierząt jest szkic gospodarstwa ze wskazanymi działkami ewidencyjnymi, na których – w zależności od wariantu i praktyki:

1) są zlokalizowane zewnętrzne powierzchnie bytowe przeznaczone dla zwierząt objętych wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 12 rozporządzenia;

2) są zlokalizowane zewnętrzne powierzchnie bytowe przeznaczone dla zwierząt objętych wymogami wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lub 11 rozporządzenia, jeżeli wymogi, o których mowa w ust. 28 pkt 1 lub ust. 32 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, są realizowane przez zapewnienie dostępu do zewnętrznych powierzchni bytowych tym zwierzętom;

3) są zlokalizowane zewnętrzne powierzchnie bytowe przeznaczone dla zwierząt objętych wymogami wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 13 rozporządzenia, na której jest realizowany wymóg, o którym mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

4) są zlokalizowane zewnętrzne powierzchnie bytowe lub biegalnie w pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczone dla zwierząt objętych wymogami wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11, na których jest realizowany wymóg, o którym mowa w ust. 34 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz dla zwierząt objętych wymogami praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. e, pkt 4 lit. d lub pkt 5 lit. d rozporządzenia, a także pomieszczenia lub budynki, w których są utrzymywane te zwierzęta.

Załącznik 4. [LICZBA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ PRAKTYK PODWYŻSZAJĄCYCH POZIOM DOBROSTANU ZWIERZĄT]

Załącznik nr 4

LICZBA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ PRAKTYK PODWYŻSZAJĄCYCH POZIOM DOBROSTANU ZWIERZĄT

Lp.

Warianty i praktyki

Liczba punktów

Wariant Dobrostan loch

1

Praktyka: zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

3,9

2

Praktyka: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

9,3

3

Praktyka: utrzymywanie na ściółce

1,6

4

Praktyka: późniejsze odsadzanie prosiąt

2,7

Wariant Dobrostan tuczników

1

Praktyka: zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,4

2

Praktyka: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,6

3

Praktyka: utrzymywanie na ściółce

0,6

4

Praktyka: utrzymywanie w cyklu zamkniętym

0,3

Wariant Dobrostan krów mlecznych

1

Praktyka: zapewnienie wypasu

3,1

2

Praktyka: zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

6,9

3

Praktyka: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

10

4

Praktyka: utrzymywanie na ściółce

1

5

Praktyka: zapewnienie wybiegu

2

6

Praktyka: późniejsze odsadzanie cieląt

1,7

Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

1

Praktyka: zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

3,6

2

Praktyka: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

9,1

3

Praktyka: utrzymywanie na ściółce

0,9

4

Praktyka: zapewnienie wybiegu

1,5

5

Praktyka: zapewnienie wypasu

1,5

Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

3,8

Wariant Dobrostan opasów

1

Praktyka: zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,8

2

Praktyka: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

2

3

Praktyka: utrzymywanie na ściółce

0,9

4

Praktyka: zapewnienie wybiegu

2,8

5

Praktyka: zapewnienie wypasu

2,9

 

Załącznik 5. [WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)]

Załącznik nr 5

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

1

Lochy

0,5

2

Tuczniki

0,3

3

Krowy mleczne

1

4

Krowy mamki

1

5

Bydło opasowe

0,7

6

Owce w wieku co najmniej 12 miesięcy

0,1

7

Kury nioski

0,014

8

Kurczęta brojlery

0,007

9

Indyki utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa

0,03

10

Konie w wieku co najmniej 24 miesięcy

0,8

11

Kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy

0,1

 

Załącznik 6. [WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ]

Załącznik nr 6

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ

Rodzaj uchybienia

Współczynnik dotkliwości uchybienia

Współczynnik trwałości uchybienia

Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości

odwracalna krótkotrwała

odwracalna długotrwała

nieodwracalna

Praktyka utrzymywanie na ściółce w ramach wariantów: Wariant Dobrostan loch, Wariant Dobrostan tuczników, Wariant Dobrostan krów mlecznych, Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i Wariant Dobrostan opasów

1. Stwierdzenie niezastosowanie przez rolnika ściółki

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan loch, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. W przypadku nieoznakowania kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i niezarejestrowania wszystkich loch w gospodarstwie, suma liczby loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz loch bez takiego oznakowania i zarejestrowania w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%

32%

1,25

40%

8. W przypadku nieoznakowania kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i niezarejestrowania wszystkich loch w gospodarstwie, suma liczby loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz loch bez takiego oznakowania i zarejestrowania w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

9. Oznakowanie świni innej niż locha kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanie tej świni jako locha zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

80%

1,25

100%

10. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

16%

1,25

20%

11. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

32%

1,25

40%

12. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

64%

1,25

80%

13. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

80%

1,25

100%

14. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

80%

1,25

100%

15. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 albo w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% tych zwierząt

8%

1,25

10%

16. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 albo w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% tych zwierząt

16%

1,25

20%

17. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 albo w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% tych zwierząt

40%

1,25

50%

18. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 albo w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% tych zwierząt

80%

1,25

100%

19. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się zwierzęta danego gatunku inne niż objęte wymogami wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan tuczników

16%

1,25

20%

Wariant Dobrostan loch, praktyka – późniejsze odsadzanie prosiąt

1. Rejestr terminów odsadzania prosiąt nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% miotów odsadzanych od loch objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

2. Rejestr terminów odsadzania prosiąt nie jest prowadzony dla więcej niż 10%, ale mniej niż 20% miotów odsadzanych od loch objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

48%

1,25

60%

3. Rejestr terminów odsadzania prosiąt nie jest prowadzony dla więcej niż 20% wszystkich miotów od loch objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

4. Stwierdzenie nieusprawiedliwionego osadzania prosiąt przed 35 dniem od urodzenia w odniesieniu do mniej niż 10% miotów

32%

1,25

40%

5. Stwierdzenie nieusprawiedliwionego osadzania prosiąt przed 35 dniem od urodzenia w odniesieniu do więcej niż 10%, ale mniej niż 20% miotów

48%

1,25

60%

6. Stwierdzenie nieusprawiedliwionego osadzania prosiąt przed 35 dniem od urodzenia w odniesieniu do więcej niż 20% miotów

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan tuczników, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

16%

1,25

20%

8. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

32%

1,25

40%

9. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

64%

1,25

80%

10. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

80%

1,25

100%

11. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

80%

1,25

100%

12. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 8 pkt 1 albo w ust. 9 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% tych zwierząt

8%

1,25

10%

13. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 8 pkt 1 albo w ust. 9 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% tych zwierząt

16%

1,25

20%

14. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 8 pkt 1 albo w ust. 9 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% tych zwierząt

40%

1,25

50%

15. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 8 pkt 1 albo w ust. 9 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% tych zwierząt

80%

1,25

100%

16. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się zwierzęta danego gatunku inne niż objęte wymogami danego wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie Wariantu Dobrostan loch

16%

1,25

20%

Praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla Wariantu Dobrostan loch i Wariantu Dobrostan tuczników

1. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

64%

1,25

80%

4. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

80%

1,25

100%

5. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu (bez prosiąt nieodsadzonych) w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie Wariant Dobrostan loch i Wariant Dobrostan tuczników

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się zwierzęta danego gatunku inne niż objęte wymogami wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

16%

1,25

20%

Wariant Dobrostan krów mlecznych, praktyka – zapewnienie wypasu

1. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wypasu krów mlecznych nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wypasu krów mlecznych nie jest prowadzony dla więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla nie więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mlecznych, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

8. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

9. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

10. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

11. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

12. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

13. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

14. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 12 pkt 1 albo w ust. 13 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

15. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mleczne, w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

16%

1,25

20%

Wariant Dobrostan krów mlecznych, praktyka – zapewnienie wybiegu

1. Wybieg krów mlecznych jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wybieg krów mlecznych jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wybieg krów mlecznych jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wybieg krów mlecznych jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wybiegu krów mlecznych nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wybiegu krów mlecznych nie jest prowadzony dla więcej niż 10% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wybiegu krów mlecznych wskazano, że wybieg nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wybiegu krów mlecznych wskazano, że wybieg nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla więcej niż 10% wszystkich krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mlecznych, praktyka – późniejsze odsadzanie cieląt

1. Rejestr terminów odsadzania cieląt nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich cieląt odsadzanych od krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

2. Rejestr terminów odsadzania cieląt nie jest prowadzony dla więcej niż 10%, ale mniej niż 20% wszystkich cieląt osadzanych od krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

48%

1,25

60%

3. Rejestr terminów odsadzania cieląt nie jest prowadzony dla więcej niż 20% wszystkich cieląt odsadzanych od krów mlecznych objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

4. Stwierdzono odsadzanie cieląt przed 5 dniem od urodzenia w odniesieniu do mniej niż 10% cieląt

32%

1,25

40%

5. Stwierdzono odsadzanie cieląt przed 5 dniem od urodzenia w odniesieniu do więcej niż 10%, ale mniej niż 20% cieląt

48%

1,25

60%

6. Stwierdzono odsadzanie cieląt przed 5 dniem od urodzenia w odniesieniu do więcej niż 20% cieląt

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mamek, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie zwierzętom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejszy niż określony w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% zwierząt objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

8. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejszy niż określony w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% zwierząt objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

9. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejszy niż określony w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

10. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejszy niż określony w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

11. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% zwierząt objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

12. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% zwierząt objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

13. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

14. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 17 pkt 1–4 albo w ust. 18 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

15. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania, w przeliczeniu na jedną sztukę nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

16%

1,25

20%

Wariant Dobrostan krów mamek, praktyka – zapewnienie wybiegu

1. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania w objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wybiegu nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wybiegu nie jest prowadzony dla więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wybiegu wskazano, że wybieg nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wybiegu wskazano, że wybieg nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mamek, praktyka – zapewnienie wypasu

1. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wypasu nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wypasu nie jest prowadzony dla więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wypasu wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla nie więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wypasu wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – dla więcej niż 10% wszystkich krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

9. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono nie więcej niż 5% zwierząt objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

10. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% zwierząt objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

11. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

12. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

1. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane krowy mamki, cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym krowom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan opasów, praktyka – zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach oraz praktyka – zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane opasy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym opasom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% albo zwiększonej co najmniej o 50% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo – wymiary kojca w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% cieląt objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

8. W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo – wymiary kojca w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% cieląt objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

9. W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo – wymiary kojca w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% cieląt objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

10. W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo – wymiary kojca w przeliczeniu na jedną sztukę są mniejsze niż określone w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% cieląt objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

11. W przypadku utrzymywania cieląt grupowo – powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% cieląt objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

12. W przypadku utrzymywania cieląt grupowo – powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% cieląt objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

13. W przypadku utrzymywania cieląt grupowo – powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% cieląt objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

14. W przypadku utrzymywania cieląt grupowo – powierzchnia bytowa kojca w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% cieląt objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

15. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% opasów objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

16. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% opasów objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

17. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% opasów objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

18. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% opasów objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

19. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku nie więcej niż 5% opasów objętych wymogami wariantu

8%

1,25

10%

20. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% opasów objętych wymogami wariantu

16%

1,25

20%

21. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% opasów objętych wymogami wariantu

40%

1,25

50%

22. W przypadku utrzymywania bez uwięzi opasów w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki – powierzchnia bytowa w przeliczeniu na jedną sztukę jest mniejsza niż określona w ust. 23 pkt 1 i 2 albo w ust. 24 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku więcej niż 20% opasów objętych wymogami wariantu

80%

1,25

100%

23. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których utrzymuje się bydło inne niż zwierzęta, o których mowa w ust. 23 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w przeliczeniu na jedną sztukę, nie jest zgodna z odpowiednimi minimalnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, oraz z innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

16%

1,25

20%

Wariant Dobrostan opasów, praktyka – zapewnienie wybiegu

1. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wybieg jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wybiegu cieląt i opasów nie jest prowadzony w odniesieniu do nie więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wybiegu cieląt i opasów nie jest prowadzony w odniesieniu do więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wybiegu cieląt i opasów wskazano, że wybieg nie jest w prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – w odniesieniu do nie więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wybiegu cieląt i opasów wskazano, że wybieg nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – w odniesieniu do więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan opasów, praktyka – zapewnienie wypasu

1. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku nie więcej niż 5% cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

8%

1,25

10%

2. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

16%

1,25

20%

3. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

40%

1,25

50%

4. Wypas jest prowadzony na uwięzi – w przypadku więcej niż 20% cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

5. Rejestr wypasu cieląt i opasów nie jest prowadzony w odniesieniu do nie więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

6. Rejestr wypasu cieląt i opasów nie jest prowadzony w odniesieniu do więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

7. W rejestrze wypasu cieląt i opasów wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – w odniesieniu do nie więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

32%

1,25

40%

8. W rejestrze wypasu cieląt i opasów wskazano, że wypas nie jest prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika – w odniesieniu do więcej niż 10% wszystkich cieląt i opasów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan owiec

1. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, jednak dłużej niż przez 3 dni

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane owce objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym owcom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 28 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%.

80%

1,25

100%

7. Zapewnienie owcom wypasu lub wybiegu (w sezonie pastwiskowym) przez mniej niż 140 dni, ale więcej niż 100 dni

32%

1,25

20%

8. Zapewnienie owcom wypasu lub wybiegu (w sezonie pastwiskowym) przez 100 lub mniej dni

32%

1,25

40%

Wariant Dobrostan kur niosek

1. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, jednak dłużej niż przez 3 dni

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Liczba wszystkich kur niosek w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Niezapewnienie kurom nioskom stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę

32%

1,25

40%

Wariant Dobrostan kurcząt brojlerów

1. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Liczba wszystkich kurcząt brojlerów w gospodarstwie jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Niezapewnienie co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby

32%

1,25

40%

8. Niezapewnienie kurczętom brojlerom stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę

32%

1,25

40%

Wariant Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa

1. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których są utrzymywane indyki utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym indykom powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 31 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Niezapewnienie indykom utrzymywanym z przeznaczeniem do produkcji mięsa stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę

32%

1,25

40%

8. Niezapewnienie minimum 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby

32%

1,25

40%

Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

1. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa boksu lub powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane konie objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom powierzchni bytowej boksu lub powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 32 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Zewnętrzna powierzchnia bytowa lub powierzchnia biegalni w pomieszczeniach lub w budynkach dostępnych poza okresem pastwiskowym koniom objętym, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 32 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%

16%

1,25

20%

8. Zewnętrzna powierzchnia bytowa lub powierzchnia biegalni w pomieszczeniach lub w budynkach dostępnych poza okresem pastwiskowym koniom objętym, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 32 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

32%

1,25

40%

9. Prowadzenie wypasu koni (w sezonie pastwiskowym) przez mniej niż 140 dni, ale więcej niż 100 dni

32%

1,25

20%

10. Prowadzenie wypasu koni (w sezonie pastwiskowym) przez 100 lub mniej dni

32%

1,25

40%

Wariant Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym

1. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane konie objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym koniom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 33 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

Wariant Dobrostan kóz

1. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni

16%

1,25

20%

2. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

32%

1,25

40%

3. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

48%

1,25

60%

4. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10%, ale nie dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64%

1,25

80%

5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%, ale dłużej niż przez 20% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80%

1,25

100%

6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których są utrzymywane kozy objęte wymogami, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach zwiększonej co najmniej o 20% w odniesieniu do powierzchni bytowej określonej w ust. 34 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

80%

1,25

100%

7. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane kozy objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – nie więcej niż o 5%

16%

1,25

20%

8. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której są utrzymywane kozy objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym kozom wielkości powierzchni bytowej, o której mowa w ust. 34 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – więcej niż o 5%

32%

1,25

40%

9. Prowadzenie wypasu kóz (w sezonie pastwiskowym) przez mniej niż 120 dni, ale więcej niż 100 dni

32%

1,25

20%

10. Prowadzenie wypasu kóz (w sezonie pastwiskowym) przez 100 lub mniej dni

32%

1,25

40%

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA