REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 841

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. z 2017 r. poz. 931), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 2136).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 2136), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 841)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej „kolegium":

Lp.

Stanowisko

Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego

Dodatek funkcyjny

1

Prezes kolegium

3,75

0,74

2

Wiceprezes kolegium

3,5

0,42

3

Członek kolegium

3,32

-

§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium, w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi prezes właściwego kolegium.

2. Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 60% miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

§ 3. Dla pracowników biura kolegium ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Prezes kolegium dokonuje przeszeregowania pracownika biura kolegium, w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska, oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

2. Prezes kolegium może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.

§ 5. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

§ 5a. 1. Pracownikom kolegium może być przyznany, na czas określony, nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikom kolegium z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, jak również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.

3. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 521, z 2000 r. poz. 756 oraz z 2001 r. poz. 1019).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia1).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 841)

Załącznik nr 12)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

2340-3300

II

2360-3400

III

2380-3500

IV

2400-3600

V

2420-3700

VI

2440-3800

VII

2470-3900

VIII

2500-4000

IX

2530-4100

X

2580-4200

XI

2630-4300

XII

2690-4450

XIII

2750-4600

XIV

2800-4750

XV

2850-4900

XVI

2900-5050

XVII

2950-5200

XVIII

3000-5350

XIX

3050-5500

XX

3100-5650

XXI

3150-5800

Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent od kwoty 800 zł

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 85

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

Załącznik nr 32)

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Kierownik biura

XV-XXI

do 10

wyższe

4

2

Główny księgowy

XV-XXI

do 10

według odrębnych przepisów

-

3

Starszy inspektor

XIII-XVII

-

wyższe

3

średnie

5

4

Starszy informatyk

XII-XVII

-

wyższe

2

średnie

4

5

Inspektor

XII-XVI

-

wyższe

2

średnie

4

6

Informatyk

XI-XVI

-

średnie

-

7

Księgowy

X-XIV

-

średnie

-

8

Referent

VIII-XIV

-

średnie

-

9

Archiwista

I-VII

-

średnie

-

10

Sprzątaczka

I-III

-

podstawowe

-1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 lipca 2002 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 2136), które weszło w życie z dniem 2 listopada 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-04
  • Data wejścia w życie: 2023-05-04
  • Data obowiązywania: 2023-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA