REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 876

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bobrzy (PLH260014)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Bobrzy (PLH2600142)), obejmujący obszar 618,22 ha, położony w województwie świętokrzyskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 876)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014) Lp. Kod1) Naz]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
2 3150
3 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
4 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
5 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
7 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
8 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
10 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
11 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

dzwonecznik wonny

Adenophora liliifolia

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BOBRZY (PLH260014)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

przeplatka aurinia

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia

osiadła

4

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-09
  • Data wejścia w życie: 2023-05-24
  • Data obowiązywania: 2023-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA