REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1005

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1201), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1303).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1303), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1005)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:

1) art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą",

2) art. 365 pkt 2 lit. a-d ustawy,

3) art. 459 pkt 5 ustawy, na realizację zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz diagnostów laboratoryjnych

- dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem".

§ 2. 1. Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się część zasadniczą i część uzupełniającą.

2. Sposób podziału części zasadniczej przeznaczonej dla uczelni medycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, na rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Sposób podziału środków na realizację zadań związanych z kształceniem podyplomowym w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, przeznacza się na:

1) uzupełnienia i korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;

2) uzupełnienia subwencji wynikające z § 3;

3) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;

4) subwencję dla nowo utworzonej uczelni medycznej przyznawaną w roku jej utworzenia.

§ 3. 1. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 98%,

2) wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.

§ 4. 1. W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni medycznych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w 2019 r.:

a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.2)), w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,

b) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni medycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min - oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:


gdzie:

M – oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

SSRi – oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:


gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dni – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

c) składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lnai oblicza się według wzoru:


gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających tytuł profesora,

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

d) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci – oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

e) składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

- 1,50 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

- 1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

- 0,70 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

f) składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym oznacza liczbę uczelni medycznych,

g) wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2)4) w latach 2019-2022 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru:


gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni medycznej, obliczany według wzoru:


gdzie:

Nfj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Naj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Nbj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Ncj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej;

3)5) w latach 2020-2022 składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

a) 1,50 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

b) 1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

c) 0,70 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B;

4) w latach 2020-2023:

a) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

2. W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:

1) w roku 2019:

a) 0,60 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,40 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,40 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,05 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,00 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

2) w roku 2020:

a) 0,57 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,38 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,35 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,10 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,02 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

3) w roku 2021:

a) 0,53 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,36 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,30 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,10 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,04 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

4) w roku 2022:

a) 0,50 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,34 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 7,5 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,15 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,06 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

5) w roku 2023:

a) 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,32 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 7,5 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,15 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,08 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp.

§ 5. Rozporządzenie stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1005)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra dzielona jest według algorytmu:


gdzie:

Dui - oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej „subwencją", z części zasadniczej dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Du - oznacza kwotę przyjętą do obliczania części zasadniczej dla uczelni medycznych w danym roku,

Dpi - oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

C - oznacza stałą przeniesienia,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni medycznej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej,

Wu - oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui - oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

Bi - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni medycznej,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej,

Wn - oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego,

Ni - oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej,

Wp – oznacza wagę składnika projektowego,

Pi – oznacza składnik projektowy i-tej uczelni medycznej,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

2. Składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min - oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:


gdzie:

SSRi - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:


gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

M - oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

Lnai - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:


gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpui – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpni – oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

4. Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

Lsui – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspi – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie w i-tej uczelni medycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspci – oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsni – oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldpci – oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

5. Składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

y - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdnj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

- 1,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

- 1,25 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

- 1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B+,

- 0,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

6. Składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

y - oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną,

Ldi,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni medycznej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:


gdzie:

l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

kj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd – oznacza sumę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

7. Składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

Nbri - oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą uczelnię medyczną na działalność badawczo-rozwojową wykazanych w PNT-01/s - Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

8.8) Składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:


gdzie:

Lkraji – oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni medycznej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lzagri – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020" oraz w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA",

Lhi – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020" lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA",

Uhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną jako członka konsorcjum, niebędącego liderem tego konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020" lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA",

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

9. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

a) 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,30 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 7 - dla parametru referencyjnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,20 - dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,20 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,10 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp.


Załącznik nr 2

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PODYPLOMOWYM W CELU ZDOBYCIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1. Dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dzielona jest dla uczelni medycznych według wzoru:


gdzie:

Dpi - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Dp - oznacza kwotę dotacji dla uczelni w danym roku na zadania związane z prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji,

s - oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego, odpowiednio:

s = 1 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy,

s = 2 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,

s = 3 - kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,

s = 4 - kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

s = 5 - kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

lsi - oznacza liczbę uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego prowadzonego w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

gsi - oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego przypadającą na jednego uczestnika w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

2. Dane dotyczące liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, które były finansowane w ramach przyznanej przez Ministra Zdrowia dotacji, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie medyczne prowadzące kształcenie podyplomowe.1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232, z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1303), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 2022 r.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z prowadzeniem przez uczelnie medyczne podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-25
  • Data wejścia w życie: 2023-05-25
  • Data obowiązywania: 2023-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA