REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1020

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom, w ramach inwestycji A1.2.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności" wskazanej w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, pomocy de minimis, zwanej dalej „pomocą", a także podmioty udzielające tej pomocy.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014";

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

4) przedsięwzięciu MŚP - należy przez to rozumieć działania realizowane przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, których celem jest dywersyfikacja działalności w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. [Podmioty otrzymujące pomoc]

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 4. [Podmioty udzielające pomocy]

1. Podmiotami udzielającymi pomocy są ostateczni odbiorcy wsparcia realizujący przedsięwzięcia w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1.

2. Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom realizującym przedsięwzięcia MŚP.

§ 5. [Cel pomocy]

1. Pomoc ma na celu wsparcie odbudowy i zwiększenie odporności kraju przez wspieranie przedsięwzięć MŚP w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, w obszarze: inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w tym spójność gospodarcza, miejsca pracy, produktywność, konkurencyjność, badania naukowe, rozwój i innowacje, a także dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnymi MŚP, o którym mowa w art. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.4)), i jest udzielana na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięć MŚP.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty dywersyfikacji działalności mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 6. [Forma udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w formie dotacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013, zgodnie z art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 7. [Warunki udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 8. [Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy]

Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 9. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem", do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia MŚP;

3) cel realizacji przedsięwzięcia MŚP;

4) opis przedsięwzięcia MŚP;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia MŚP;

6) wartość przedsięwzięcia MŚP;

7) koszty kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę pomocy;

9) źródła finansowania przedsięwzięcia MŚP;

10) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. [Ocena wniosku]

1. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając:

1) cel pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) koszty kwalifikowalne;

3) wartość dopuszczalnej pomocy.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o udzielenie pomocy, zwanej dalej „umową".

§ 11. [Przedstawienie kopii zaświadczeń i informacji]

Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

§ 12. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 100 z 13.04.2023, str. 102.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-29
  • Data wejścia w życie: 2023-06-13
  • Data obowiązywania: 2023-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA