REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1026

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

Tekst pierwotny

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Pa-ryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Meksykańskie Stany Zjednoczone stają się dnia 1 lipca 2023 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 lipca 2023 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Meksykańskie Stany Zjednoczone, składając dokument ratyfikacyjny, złożyły:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 7 ust. 17 lit. c), art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 12 ust. 5, art. 12. ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) oraz art. 35 ust. 3,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a) oraz art. 35 ust. 6

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Meksykańskie Stany Zjednoczone notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.2).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Meksyk planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny / Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

443)

Konwencja między Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Polska

Tekst pierwotny

30-11-1998

06-09-2002

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Mexico wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original / Amending Instrument

Date of Signature

Date of Entry into Force

44

Convention between the Government of the United Mexican States and the

Government of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Poland

Original

30-11-1998

06-09-2002

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Meksyk zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez niego Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Mexico reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Cove-red Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 4 ust. 3

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 4(3)

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły

44

Polska

pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Mexico considers that the following agreements are not within the scope of a re-servation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambles paragraph is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

44

Poland

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Meksyk dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

44

Polska

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Mexico hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Mexico considers that the following agreements do not contain preamble langu-age referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

44

Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 7

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention Mexico considers that the following agreements are not subject to a reserva-tion described in Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph numbers of each such provisions are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 11(8), Article 12(7)

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c) Konwencji Meksyk dokonuje wyboru stosowania Przepisu Dotyczącego Uproszczonego Ograniczenia Korzyści Umownych zgodnie z art. 7 ust. 6.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(c) of the Convention Mexico hereby chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Pro-vision pursuant to Article 7(6).

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 10 ust. 2 lit. a

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 10(2)(a)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

część art. 13 ust. 2

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Part of Article 13(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Meksyk dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention the Mexico hereby chooses to apply Article 9(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 5 ust. 5

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 5(5)

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 5 ust. 7

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 5(7)

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Meksyk dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 5 ust. 4

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Mexico hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Meksyk zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez niego Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Mexico reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

44

Polska

art. 25 ust. 1

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Mexico considers that the following agreements contain a provision descri-bed in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

44

Poland

Article 25(1)

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i) Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt i).

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

44

Polska

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(i) of the Convention Mexico considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(i).

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

44

Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) Konwencji Meksyk wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt ii).

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

44

Polska

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention Mexico considers that the following agreements do not contain a provi-sion described in Article 16(4)(b)(ii).

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

44

Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji, wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b), Meksyk dokonuje wyboru zastąpienia odesłania do pojęcia „okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do pojęcia „okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and (5)(b), Mexico hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6

Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Meksyk zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez niego Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention Mexico reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Cove-red Tax Agreements.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Wawrzyk


1) Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.

2) Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2003 r. poz. 131 oraz z 2011 r. poz. 865.

3) Numer wskazany przez Meksyk w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-30
  • Data wejścia w życie: 2023-05-30
  • Data obowiązywania: 2023-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA