REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1050

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „i § 13zv" zastępuje się wyrazami „ , § 13zv i § 13zy",

b) w ust. 4 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) § 13zy, wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu;";

2) w § 13zt w ust. 7 w pkt 3 po liczbie „875" dodaje się wyraz „zł";

3) w § 13zu:

a) w ust. 3 i 4 wyrazy „31 sierpnia" zastępuje się wyrazami „15 września",

b) w ust. 8 wyraz „lipca" zastępuje się wyrazem „sierpnia",

c) w ust. 9a w zdaniu pierwszym i drugim liczbę „200" zastępuje się liczbą „400";

4) w § 13zw w ust. 9:

a) w pkt 2 po liczbie „3025" dodaje się wyraz „zł",

b) w pkt 3 po liczbie „875" dodaje się wyraz „zł";

5) po § 13zx dodaje się § 13zy w brzmieniu:

„§ 13zy. 1. W 2023 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, podmiotowi:

1) prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:

a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub

b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, do dnia 15 października 2023 r.

3. Kwota kredytów bankowych objętych pomocą, o której mowa w ust. 1, udzielonych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

1) kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub

2) kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo

3) sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

4. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego.

5. Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepis § 3 ust. 12.

6. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 2%;

2) Agencję - w pozostałej części.

7. Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, do którego jest stosowana pomoc, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich dołącza oświadczenie:

1) o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

2) że w 2023 r. nie ubiegał się o inną pomoc w związku z obrotem zbożami lub skupem zbóż - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż.".

§ 2. [Pomoc publiczna]

Pomoc publiczna określona w § 13zy rozporządzenia zmienianego w § 1 może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087, z 2022 r. poz. 45, 642, 1000, 1172, 1536, 2117, 2315 i 2399 oraz z 2023 r. poz. 308, 757, 761 i 929.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-02
  • Data wejścia w życie: 2023-06-10
  • Data obowiązywania: 2023-06-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA