REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1053

USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Akademia Wymiaru Sprawiedliwości]

Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości nadaje się nazwę „Akademia Wymiaru Sprawiedliwości".

Art. 2. [Ustawa o Służbie Więziennej]

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:

a) w ust. 8 wyrazy „pozbawionym i wolności" zastępuje się wyrazami „pozbawionymi wolności",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadkach wskazanych w ust. 9 każdorazowe zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, odnotowuje się w Centralnej Bazie.";

2) w art. 23s w ust. 6 wyrazy „w ust. 3" zastępuje się wyrazami „w ust. 4";

3) w art. 39c w ust. 2:

a) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) etapu końcowego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.";

4) po art. 39c dodaje się art. 39ca w brzmieniu:

„Art. 39ca. 1. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, o którym mowa w art. 39c ust. 2 pkt 4, dokonują komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1, lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.

2. W przypadku ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych odwołanie od orzeczenia przysługuje za ich pośrednictwem do jednostki nadrzędnej medycyny pracy Służby Więziennej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

3. W przypadku ustalania zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 398 oraz z 2023 r. poz. 658) oraz przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 3 tej ustawy.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej, uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.";

5) w art. 43j ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor Generalny wyznacza jednostki organizacyjne, z wyłączeniem Uczelni, w których przeprowadza się egzamin.";

6) w art. 66a:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Senat Uczelni po powołaniu Rektora określa przyporządkowanie go do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Rektor po powołaniu prorektorów Uczelni określa przyporządkowanie ich do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.

3b. W przypadku gdy Rektor nie jest funkcjonariuszem, prorektora odpowiedzialnego za kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy powołuje spośród funkcjonariuszy i odwołuje Minister Sprawiedliwości. Przyporządkowanie do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, określa Rektor. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.";

7) po art. 164b dodaje się art. 164c w brzmieniu:

„Art. 164c. 1. W przypadku uczestniczenia przez funkcjonariusza lub pracownika w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych przełożony, o którym mowa w art. 32, zapewnia temu funkcjonariuszowi lub pracownikowi, na jego wniosek lub za jego zgodą, pomoc psychologiczną udzielaną przez psychologów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

2. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, organizację udzielania pomocy psychologicznej, o której mowa w ust. 1.";

8) art. 190 i art. 191 otrzymują brzmienie:

„Art. 190. 1. Decyzję o opróżnieniu kwatery tymczasowej wydaje się w przypadkach, o których mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1-4, 7 i 8 oraz ust. 2.

2. Funkcjonariusz zwalnia kwaterę tymczasową w terminie 14 dni od dnia:

1) ustania stosunku służbowego albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

2) zakończenia okresu służby przygotowawczej.

3. Jeżeli funkcjonariusz nie zwolni kwatery tymczasowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, o jej opróżnieniu rozstrzyga się w drodze rozkazu personalnego. W takim przypadku opróżnienie kwatery tymczasowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.2)).

Art. 191. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, szczegółowe warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a także dokument przyjęcia i zdania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, mając na względzie zapewnienie sprawności postępowania w sprawach dotyczących przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz terminowości uiszczania opłat ponoszonych przez funkcjonariusza z tytułu zajmowania kwatery tymczasowej.";

9) w art. 219 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) opróżnienia kwatery tymczasowej w przypadku, o którym mowa w art. 190 ust. 3,".

Art. 3. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 i 919) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej;";

2) w art. 100ah w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej;".

Art. 4. [Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności]

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2023 r. poz. 200) w art. 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tworzenie i utrzymanie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej;".

Art. 5. [Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej]

W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 202 i 547) w art. 35 w ust. 4 uchyla się pkt 7a.

Art. 6. [Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 851) w art. 33 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 1105,2 mln zł, w tym w:

1) 2022 r. - do kwoty 536,6 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 568,6 mln zł;

3) w latach 2024-2031 - 0 zł.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, w:

1) 2022 r. - do kwoty 292 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 463,2 mln zł.".

Art. 7. [Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) użyte w art. 8 w ust. 1 oraz w art. 9 w pkt 11 wyrazy „Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości" zastępuje się wyrazami „Akademii Wymiaru Sprawiedliwości".

Art. 8. [Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) użyte w art. 59 w ust. 1 i 6 wyrazy „Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjnej przez niego nadzorowanej" zastępuje się wyrazami „Ministra Sprawiedliwości, jednostki organizacyjnej mu podległej lub przez niego nadzorowanej".

Art. 9. [Powołanie Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości]

1. W roku 2023 Minister Sprawiedliwości do dnia 31 lipca powoła Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. Przepis art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) stosuje się.

2. Czynności podjęte na podstawie art. 66a ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za nieskuteczne.

3. Dotychczasowy Rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości pełni swoją funkcję do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Art. 10. [Umorzenie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umorzeniu podlegają postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi, których przedmiotem są decyzje administracyjne wydane w przypadkach, o których mowa w art. 190 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Osoby, wobec których wydano decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1, i które nie zwolniły kwater tymczasowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do zwolnienia kwater tymczasowych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1, art. 2 pkt 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 556, 614 i 852.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA