REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1060

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 2154), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 634);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 304).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 634), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 304), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1060)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej „planem";

2) ramowy wzór planu;

3) zakres danych podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Plan zawiera:

1) informacje o jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą", centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zakresie:

a) liczby, rodzaju, dysponentów, miejsc stacjonowania i adresów miejsc stacjonowania w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu,

b) liczby, rodzaju, dysponentów, adresów miejsca stacjonowania dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem maksymalnego czasu uruchomienia zespołu,

c) liczby i miejsc stacjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wraz z ich czasem działania,

d) liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w poszczególnych powiatach,

e) liczby i rozmieszczenia centrów urazowych, wraz z informacją o świadczeniach opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji ich zadań,

f) liczby i rozmieszczenia centrów urazowych dla dzieci, wraz z informacją o świadczeniach opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji ich zadań,

g) liczby i rozmieszczenia jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wraz z profilem tych jednostek oraz liczbą łóżek;

2) informacje o planowanych na kolejne lata nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „jednostkami systemu", centrach urazowych oraz centrach urazowych dla dzieci na obszarze województwa, w zakresie:

a) planowanej daty uruchomienia, likwidacji lub przeniesienia, liczby, rodzaju, miejsc stacjonowania w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu,

b) planowanej dacie uruchomienia, liczbie i rozmieszczeniu w poszczególnych powiatach szpitalnych oddziałów ratunkowych,

c) planowanej dacie uruchomienia, liczbie, rozmieszczeniu centrów urazowych i centrów urazowych dla dzieci;

3) informacje dotyczące funkcjonowania jednostek systemu, o liczbie pacjentów izby przyjęć szpitala, pacjentów urazowych, pacjentów urazowych dziecięcych, a także osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu, w zakresie:

a) liczby wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni, w przeliczeniu na jeden zespół, obszar działania, rejon operacyjny i województwo oraz czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (liczony od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do powrotu zespołu ratownictwa medycznego do gotowości operacyjnej), w przeliczeniu na jeden zespół, obszar działania, rejon operacyjny i województwo, obejmujące:

- liczbę wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego,

- medianę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia,

- maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia,

- średni i maksymalny czas trwania akcji medycznej,

- liczbę wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia,

b) liczby pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego, za rok poprzedni,

c) liczby pacjentów izby przyjęć szpitala, za rok poprzedni,

d) liczby pacjentów urazowych oraz liczby pacjentów urazowych dziecięcych, za rok poprzedni,

e) liczby osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu, za rok poprzedni;

4) opis i organizację struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w zakresie:

a) adresu dyspozytorni medycznej, rejonu działania, liczby rezerwowych stanowisk dyspozytorów medycznych, liczby i rodzaju obsługiwanych zespołów ratownictwa medycznego, liczby, rodzaju i godzin pracy stanowisk dyspozytorów medycznych,

b) adresu centrum powiadamiania ratunkowego,

c) liczby i kwalifikacji zawodowych dyspozytorów medycznych,

d) liczby i godzin pracy stanowisk dyspozytorów medycznych,

e) liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych,

f) sposobu organizacji i działania systemów łączności radiowej, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń,

g) sposobu prowadzenia korespondencji radiowej, z wykorzystaniem przydzielonych numerów identyfikacyjnych zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych w ramach zapewnienia sprawnej komunikacji między zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego a szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, izbami przyjęć szpitali, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 15 ustawy,

h) sposobu współpracy dyspozytorni medycznych, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji i trybu podejmowanych działań, z uwzględnieniem zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób w przypadkach, o których mowa w art. 30 ustawy,

i) sposobu powiadamiania o zdarzeniach właściwych jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej przez dyspozytorów medycznych,

j) sposobu funkcjonowania zastępowalności dyspozytorni medycznych,

k) sposobu funkcjonowania systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w przypadku awarii;

5) opis sposobu współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w tym jeżeli dotyczy opisu współpracy zawartego w umowach międzynarodowych, dotyczącego współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego, w zakresie:

a) procedur współpracy,

b) kompetencji i trybu podejmowania działań,

c) obiegu i wymiany informacji;

6) informację o ujęciu w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne danych dotyczących liczby, rodzaju i rozmieszczenia jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 15 ustawy;

7) opis sposobu współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa, w zakresie:

a) procedur współpracy,

b) organizacji wspólnych ćwiczeń i analizy działań ratowniczych oraz procedur powiadamiania, alarmowania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych i zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, o których mowa w art. 30 ustawy,

c) kompetencji i trybu podejmowania działań,

d) obiegu i wymiany informacji;

8) (uchylony);2)

9)3) kalkulację rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni w zakresie:

a) kosztów osobowych,

b) wydatków technicznych.

§ 3. Ramowy wzór planu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. c-g i pkt 6, podlegają upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1060)6)

RAMOWY WZÓR PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 304), które weszło w życie z dniem 17 lutego 2023 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 634), które weszło w życie z dniem 19 marca 2022 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 listopada 2018 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902), które utraciło moc z dniem 1 listopada 2018 r. na podstawie art. 25 pkt 1a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

6) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie i lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3, oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA