REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1063

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją", związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2406 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2022, str. 56), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2406", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

§ 2. [Zadania Agencji]

1. Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 2022/2406, zwanego dalej „wsparciem", w tym przeprowadzaniem kontroli, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 2022/2406. Do przeprowadzania przez Agencję czynności kontrolnych stosuje się przepisy art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 3-9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

2. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej rozliczenie płatności, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 2022/2406.

§ 3. [Wsparcie udzielane producentowi rolnemu]

Wsparcie jest udzielane producentowi rolnemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwanemu dalej „producentem rolnym", który w okresach od dnia 29 grudnia 2019 r. do dnia 13 maja 2020 r. lub od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 28 lipca 2021 r. prowadził gospodarstwo drobiarskie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, zwane dalej „gospodarstwem", w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570):

1) które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752), w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, o których mowa w art. 1 rozporządzenia 2022/2406;

2) w którym zastosowano w tych okresach środki, o których mowa w § 11 ust. 1-3 lub § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, zwane dalej „środkami w zakresie zdrowia zwierząt".

§ 4. [Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) rozporządzenia 2022/2406]

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) rozporządzenia 2022/2406, zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 6,948615 zł - za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,

b) 1,287126 zł - za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego kaczki objętego kodem CN 0407 19 19,

c) 0,699525 zł - za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,

d) 0,74616 zł - za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

2. Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja wylęgowego uważa się sprzedaż tego jaja wylęgowego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż:

1) 5,20 zł - za sztukę jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11;

2) 0,89 zł - za sztukę jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

3. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj wylęgowych liczba jaj wylęgowych zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii jest wyrażona w jednostkach masy, uznaje się, że 1 kilogram jaj wylęgowych:

1) gęsi objętych kodem CN 0407 19 11 jest równy 5,3 sztuki tych jaj;

2) kaczki objętych kodem CN 0407 19 19 jest równy 11,6 sztuki tych jaj;

3) kury nioski objętych kodem CN 0407 11 00 jest równy 17,5 sztuki tych jaj.

4. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj wylęgowych liczba jaj wylęgowych, za które producentowi rolnemu przysługuje wsparcie, jest wyrażona inną liczbą niż liczba całkowita, tę liczbę jaj wylęgowych zaokrągla się:

1) w górę do pełnych sztuk, jeżeli wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,5;

2) w dół do pełnych sztuk, jeżeli wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,5.

§ 5. [Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406]

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk jaj spożywczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406, zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,242502 zł - za sztukę zniszczonego jaja spożywczego objętego kodem CN 0407 11 00,

b) 0,139905 zł - za sztukę jaja spożywczego zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0407 11 00.

2. Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jajo spożywcze zostało sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, zwanym dalej „biuletynem informacyjnym".

3. Jajo spożywcze podlega zaszeregowaniu do niższej kategorii w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych jaj spożywczych z uwzględnieniem systemów chowu drobiu, jeżeli ceny za jaja spożywcze w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych tych jaj spożywczych z uwzględnieniem systemów chowu drobiu zostały odnotowane w biuletynie informacyjnym odnoszącym się do tygodnia, w którym producent rolny sprzedał jajo spożywcze po obniżonej cenie.

4. Jeżeli w biuletynie informacyjnym odnoszącym się do tygodnia, w którym producent rolny sprzedał jajo spożywcze, ceny za jaja spożywcze w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych tych jaj spożywczych nie zostały odnotowane z uwzględnieniem systemów chowu drobiu, za zaszeregowanie jaja spożywczego do niższej kategorii w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych jaj spożywczych uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego po cenie netto niższej niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego w danej kategorii wagowej w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jajo spożywcze zostało sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

5. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż jaj spożywczych cena za sztukę sprzedanego jaja spożywczego nie ma odniesienia do kategorii wagowych jaj spożywczych, za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego z uwzględnieniem systemów chowu drobiu po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego klasy L w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jaja spożywcze zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

6. W przypadku gdy cena jaj spożywczych uzyskana przez producenta rolnego odnosi się do jednostki masy, za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego z uwzględnieniem systemów chowu drobiu po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego klasy L w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jaja spożywcze zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

7. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj spożywczych liczba jaj spożywczych zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii jest wyrażona w jednostkach masy, uznaje się, że 1 kilogram jaj spożywczych jest równy 18 sztukom tych jaj.

8. W przypadku gdy liczba jaj spożywczych, za które producentowi rolnemu przysługuje wsparcie, jest wyrażona inną liczbą niż liczba całkowita, tę liczbę jaj spożywczych zaokrągla się:

1) w górę do pełnych sztuk - jeżeli wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,5;

2) w dół do pełnych sztuk - jeżeli wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,5.

§ 6. [Ograniczenia dotyczące udzielanego wsparcia]

Wsparcie, o którym mowa w § 4 i § 5, nie przysługuje do jaj zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2022/2406, zwanej dalej „wysoce zjadliwą grypą ptaków".

§ 7. [Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406]

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406, w odniesieniu do których produkcja w gospodarstwie nie została podjęta w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,083943 zł - na dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,

b) 0,018654 - na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,

c) 0,195867 zł - na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,

d) 0,046635 zł - na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,

e) 0,074616 zł - na dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30,

f) 0,018654 zł - na dzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50,

g) 0,065289 zł - na dzień za kurczę chowane na kurę nioskę objęte kodem CN 0105 94 00,

h) 0,018654 zł - na dzień za indyka z odchowalni objętego kodem CN 0105 99 30,

i) 0,018654 zł - na dzień za kaczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 10,

j) 0,009327 zł - na dzień za perliczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 50,

k) 0,055962 zł - na dzień za kurę nioskę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 94 00,

l) 0,317118 zł - na dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,

m) 0,009327 zł - na dzień za kaczkę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 10,

n) 0,09327 zł - na dzień za indyka reprodukcyjnego objętego kodem CN 0105 99 30, oraz

3) liczby dni niepodejmowania w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406.

2. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406, rozpoczyna się:

1) w dniu następującym po dniu wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji, w której został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo

2) w dniu następującym po dniu przemieszczenia tych zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa za zgodą powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu tych zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt, albo

3) pierwszego dnia stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się przed dniem stosowania tych środków i w tym dniu te zwierzęta nie były utrzymywane w gospodarstwie ze względu na okresową przerwę technologiczną.

3. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406, kończy się:

1) ostatniego dnia stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt albo

2) w dniu poprzedzającym dzień, w którym za zgodą powiatowego lekarza weterynarii możliwe było wprowadzenie tych zwierząt do gospodarstwa w okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - jeżeli taka zgoda została wydana.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli przed pierwszym dniem okresu stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt w gospodarstwie zwierzęta z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406, nie były utrzymywane przez okres dłuższy niż:

1) 9 dni - w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,

2) 14 dni - w odniesieniu do pozostałych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406

- wsparcie nie przysługuje.

5. Za liczbę sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się:

1) liczbę sztuk zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresach, o których mowa w § 3, lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, lub padłych z powodu zachorowania na wysoce zjadliwą grypę ptaków, wskazanych w protokole szacowania zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) liczbę sztuk zwierząt przemieszczonych z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do cyklu produkcyjnego chowu zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

6. W przypadku niepodejmowania w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) tiret siódme-dziesiąte rozporządzenia 2022/2406, wsparcie przysługuje producentowi rolnemu prowadzącemu gospodarstwo w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 8. [Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406]

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) wyrażonej w kilogramach masy żywych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, sprzedanych w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,671544 zł - za kilogram brojlera zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 94 00,

b) 2,089248 zł - za kilogram kaczki zaszeregowanej do niższej kategorii objętej kodem CN 0105 99 10,

c) 1,063278 zł - za kilogram indyka zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 99 30.

2. Za zaszeregowanie zwierzęcia z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, do niższej kategorii uważa się sprzedaż tego zwierzęcia po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto skupu tych zwierząt w zakładach drobiarskich notowana w skali kraju w tygodniu, w którym te zwierzęta zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

3. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, nie określono masy sprzedanych zwierząt, a określono ich liczbę, uznaje się, że średnia masa:

1) 1 sztuki brojlera objętego kodem CN 0105 94 00 wynosi 2,43 kilograma;

2) 1 sztuki kaczki objętej kodem CN 0105 99 10 typu brojler wynosi 3,13 kilograma;

3) 1 sztuki indyka objętego kodem CN 0105 99 30 wynosi 12,91 kilograma.

4. Wsparcie nie przysługuje do zwierząt:

1) w odniesieniu do których dokonano wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców, oraz

2) ze stad towarowych kur niosek.

§ 9. [Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2022/2406]

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2022/2406, których tucz uległ wydłużeniu w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,382407 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,

b) 0,596928 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do gęsi objętej kodem CN 0105 99 20,

c) 0,065289 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do kaczki objętej kodem CN 0105 99 10,

d) 0,942027 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do indyka objętego kodem CN 0105 99 30, oraz

3) liczby dni tuczu tych zwierząt następujących po upływie normalnego okresu ich tuczu.

2. Za liczbę sztuk zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni w celu uboju po zakończeniu wydłużonego okresu tuczu.

3. Za normalny okres tuczu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uważa się:

1) 45 dni - w przypadku brojlera objętego kodem CN 0105 94 00;

2) 112 dni - w przypadku gęsi objętej kodem CN 0105 99 20;

3) 47 dni - w przypadku kaczki objętej kodem CN 0105 99 10;

4) 147 dni - w przypadku indyka objętego kodem CN 0105 99 30.

4. Liczbę dni tuczu zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi liczba dni między ostatnim dniem normalnego okresu tuczu tych zwierząt, o której mowa w ust. 3, a dniem:

1) sprzedaży zwierząt w celu uboju - w przypadku gdy ta sprzedaż nastąpiła w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt albo

2) następującym po ostatnim dniu stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - w przypadku gdy sprzedaż zwierząt w celu uboju nastąpiła po okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt.

5. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2022/2406, nie określono liczby sprzedanych zwierząt, których tucz uległ wydłużeniu, a określono ich masę, uznaje się, że średnia masa 1 sztuki:

1) brojlera objętego kodem CN 0105 94 00 wynosi 2,67 kilograma;

2) gęsi objętej kodem CN 0105 99 20 wynosi 5,52 kilograma;

3) kaczki objętej kodem CN 0105 99 10 wynosi 3,97 kilograma;

4) indyka objętego kodem CN 0105 99 30 wynosi 15,86 kilograma.

§ 10. [Ubieganie się o jeden rodzaj wsparcia]

W odniesieniu do gospodarstwa i każdego z okresów, o których mowa w § 3, producent rolny może ubiegać się o jeden rodzaj wsparcia spośród rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 i § 7-9.

§ 11. [Wniosek producenta rolnego]

1. Wsparcie jest udzielane, w drodze decyzji, na wniosek producenta rolnego składany:

1) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego;

2) w postaci papierowej na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;

3) w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, producent rolny wskazuje co najmniej:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy producent rolny nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany;

4) adres gospodarstwa, w odniesieniu do którego producent rolny ubiega się o wsparcie;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny gospodarstwa lub producenta rolnego - jeżeli został nadany;

6) dane geolokalizacyjne umożliwiające określenie położenia gospodarstwa;

7) wskazanie rodzaju wsparcia, o które ubiega się producent rolny;

8) wskazanie liczby sztuk:

a) jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) rozporządzenia 2022/2406, lub ich masy wyrażonej w kilogramach lub

b) jaj spożywczych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406, lub ich masy wyrażonej w kilogramach, lub

c) zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) lub lit. c rozporządzenia 2022/2406, lub masy żywych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, wyrażonej w kilogramach;

9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) rozporządzenia 2022/2406:

a) kopie faktur potwierdzających zniszczenie jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) tiret pierwsze i drugie rozporządzenia 2022/2406, w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

b) kopię dokumentu handlowego stosowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy przewozie produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych - w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) tiret pierwsze i drugie rozporządzenia 2022/2406,

c) kopie faktur potwierdzających sprzedaż jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) tiret trzecie i czwarte rozporządzenia 2022/2406, po obniżonych cenach w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie z gospodarstwa jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) tiret trzecie i czwarte rozporządzenia 2022/2406,

e) kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub dokumentu o dokonaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców - w przypadku zwierząt, od których pochodzą zniszczone lub sprzedane jaja wylęgowe;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406:

a) kopie faktur potwierdzających zniszczenie jaj spożywczych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) tiret pierwsze rozporządzenia 2022/2406, w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

b) kopię dokumentu handlowego stosowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy przewozie produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych,

c) kopie faktur potwierdzających sprzedaż jaj spożywczych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) tiret drugie rozporządzenia 2022/2406, po obniżonych cenach w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie jaj spożywczych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) tiret drugie rozporządzenia 2022/2406, z gospodarstwa w okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 2022/2406:

a) kopię decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1,

b) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt sporządzonego przed wydaniem tej decyzji, jeżeli zostało przyznane odszkodowanie za zwierzęta zabite, poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1,

c) kopię decyzji, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt określającego liczbę padłych zwierząt z powodu zachorowania na wysoce zjadliwą grypę ptaków przed dokonaniem zawiadomienia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, jeżeli dotyczy,

d) kopię dokumentu potwierdzającego zakaz zasiedlania kurnika wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, jeżeli dotyczy,

e) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2,

f) kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3,

g) kopie faktur potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do ostatniego cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3,

h) kopię dokumentu potwierdzającego liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni, jeżeli faktury, o których mowa w lit. g, nie określają liczby sprzedanych sztuk zwierząt - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3,

i) kopie faktur potwierdzających zakup zwierząt w odniesieniu do ostatniego cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3,

j) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt do gospodarstwa - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2,

k) kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub dokumentu o dokonaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców - w przypadku gdy producent rolny ubiega się o wsparcie w odniesieniu do kur, gęsi, kaczek lub indyków reprodukcyjnych;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406:

a) kopie faktur potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni po obniżonych cenach w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

b) kopię dokumentu potwierdzającego liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni, jeżeli faktury, o których mowa w lit. a, nie określają tej liczby,

c) kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni,

d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa do rzeźni w celu uboju w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

e) kopie faktur zakupu zwierząt;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2022/2406:

a) kopie faktur zakupu piskląt potwierdzających rozpoczęcie okresu tuczu,

b) kopie faktur potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni w celu uboju,

c) kopię dokumentu potwierdzającego liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni, jeżeli faktury, o których mowa w lit. b, nie określają liczby sprzedanych sztuk zwierząt,

d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa do rzeźni - w przypadku gdy sprzedaż zwierząt do rzeźni kończąca wydłużony okres tuczu miała miejsce w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,

e) kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się również oświadczenie producenta rolnego, że w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia 2022/2406, w związku ze stosowaniem środków w zakresie zdrowia zwierząt w gospodarstwie, ten producent nie ubiega się albo temu producentowi nie przyznano wsparcia z innych źródeł.

§ 12. [Współczynnik redukcji]

1. Jeżeli z rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, wynika, że dla poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 lub § 7-9, zostały przekroczone maksymalne limity jaj, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) lub (ii) rozporządzenia 2022/2406, albo maksymalne limity zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii), lit. b lub c rozporządzenia 2022/2406, Prezes Agencji w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, ustala współczynnik redukcji łącznej wnioskowanej liczby jaj lub zwierząt dla poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 lub § 7-9, w odniesieniu do maksymalnego limitu jaj, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) lub (ii) rozporządzenia 2022/2406, lub maksymalnego limitu zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii), lit. b lub c rozporządzenia 2022/2406, i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

2. Współczynnik redukcji stanowi iloraz:

1) maksymalnego limitu jaj, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (i) albo (ii) rozporządzenia 2022/2406, albo maksymalnego limitu zwierząt, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (iii), lit. b albo c rozporządzenia 2022/2406, oraz odpowiednio

2) łącznej liczby jaj albo łącznej liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia poszczególnym rodzajem wsparcia, o którym mowa w § 4, § 5 albo § 7-9, i wynikających z rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1.

3. Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.

4. Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do ustalenia liczby jaj, liczby zwierząt lub masy żywych zwierząt objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 i § 7-9, do których może zostać udzielone wsparcie, zaokrąglając te liczby w dół do pełnych sztuk.

§ 13. [Przeznaczenie pozostałej kwoty niewykorzystanych środków finansowych]

1. W przypadku gdy po zastosowaniu współczynnika redukcji, o którym mowa w § 12 ust. 1, pozostała kwota niewykorzystanych środków finansowych, tę kwotę przeznacza się na zwiększenie wysokości poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 albo § 7-9, do których zastosowano współczynnik redukcji, o którym mowa w § 12 ust. 1.

2. Łączna kwota środków finansowych, jaka może zostać wykorzystana na zwiększenie wsparcia zgodnie z ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 15 896 059,26 zł.

3. Prezes Agencji w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, ustala:

1) kwotę niewykorzystanych środków finansowych, o której mowa w ust. 1, oraz

2) wysokość łącznej kwoty, jaka może zostać wypłacona w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 i § 7-9, na zwiększenie danego wsparcia zgodnie z ust. 1, oraz

3) współczynnik zwiększenia wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 lub § 7-9, do których zastosowano współczynnik redukcji, o którym mowa w § 12 ust. 1

- i podaje je do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

4. Współczynnik zwiększenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, stanowi iloraz:

1) łącznej kwoty wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 albo § 7-9, jaka może zostać wypłacona, oraz

2) łącznej kwoty wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4, § 5 albo § 7-9, wynikającej z rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, po zastosowaniu współczynnika redukcji, o którym mowa w § 12 ust. 1.

5. Współczynnik zwiększenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.

§ 14. [Łączne wsparcie wynikające ze wszystkich złożonych wniosków]

1. Łączne wsparcie wynikające ze wszystkich złożonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 158 960 592,60 zł.

2. Jeżeli z rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, wynika, że łączne zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do wypłaty łącznego wsparcia przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, ustala współczynnik przydziału wsparcia i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

3. Współczynnik przydziału wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:

1) kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe wynikającej ze wszystkich rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 11 ust. 1, po zastosowaniu współczynników redukcji, o których mowa w § 12 ust. 1, jeżeli te współczynniki zostały zastosowane.

4. Współczynnik przydziału wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.

§ 15. [Ograniczenia dotyczące przysługującego wsparcia]

Wsparcie nie przysługuje producentowi rolnemu, którego gospodarstwo było położone w obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, i w stosunku do którego w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję, o której mowa w art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 16. [Termin wypłaty wsparcia]

Wsparcie wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w § 11 ust. 1, na rachunek bankowy producenta rolnego albo rachunek tego producenta prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 17. [Sankcja]

Sankcja, o której mowa w art. 4 akapit czwarty rozporządzenia 2022/2406:

1) stanowi 10% wsparcia przyznanego producentowi rolnemu;

2) jest wymierzana w drodze decyzji przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 18. [Przyznawanie wsparcia w przypadku śmierci producenta rolnego]

1. W przypadku śmierci producenta rolnego wsparcie jest przyznawane spadkobiercy producenta rolnego.

2. Wsparcie jest przyznawane spadkobiercy producenta rolnego mimo niespełnienia przez tego spadkobiercę warunków, o których mowa w § 3, jeżeli ten spadkobierca objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta rolnego, który spełniał te warunki.

3. W przypadku gdy gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2, jest przedmiotem współposiadania, wsparcie jest udzielane temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

4. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1, spadkobierca producenta rolnego dołącza ponadto:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy o wsparcie ubiega się spadkobierca producenta rolnego;

2) zgodę, o której mowa w ust. 3 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2, jest przedmiotem współposiadania.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2406 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2022, str. 56).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-09
  • Data obowiązywania: 2023-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA