REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1064

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731, 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza lub lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej, zwanego dalej „lekarzem", oraz wzory dokumentów, o których mowa w art. 16x ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą".

§ 2. [Miejsce odbywania szkolenia]

Lekarz może odbyć szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiocie leczniczym wpisanym na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za zgodą odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wojewody.

§ 3. [Umowa]

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne po zawarciu pisemnej umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.

§ 4. [Pisemne powiadomienie o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego]

Lekarz pisemnie powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego.

§ 5. [Szkolenie specjalizacyjne lekarza i lekarza dentysty]

Lekarz i lekarz dentysta będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej odbywa szkolenie specjalizacyjne zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1-3 ustawy.

§ 6. [Przekazanie kopii dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia]

1. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym przekazuje kopię dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia kierownikowi jednostki, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, w celu dołączenia do akt osobowych.

2. Wzory dokumentów, o których mowa w art. 16x ust. 1 pkt 10 ustawy, są określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1-3 ustawy.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1261), które utraciło moc z dniem 9 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 2770).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA