REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1070

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 2261), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1302);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1233);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1074).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1302), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1233), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2009 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1074), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1070)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919 i 1053) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.

§ 2. Za wydanie poświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, pobiera się opłatę w wysokości 700 złotych.

§ 3. 1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 98 oraz z 2003 r. poz. 458).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

1

2

3

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12

(skreślona)3)


1.13

(skreślona)3)


1.14

(skreślona)3)


1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16

(skreślona)3)


1.17

tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18

tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19

tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20

tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21

trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

1.224)

motorower

50,00

1.234)

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3
(skreślona)5)


3.1
(skreślona)5)


3.2
(skreślona)5)


3.3
(skreślona)5)


3.4
(skreślona)5)


3.5
(skreślona)5)


3.6
(skreślona)5)


3.7
(skreślona)5)


3.8
(skreślona)5)


3.9
(skreślona)5)


3.10
(skreślona)5)


3.11
(skreślona)5)


4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne

(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1
(skreślona)6)


6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa

(za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych

(za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

(za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.87)

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.97)

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.107)

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.118)

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.129)

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

6.1310)

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)

50,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku

o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub „HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. - masa własna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2004 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1233), które weszło w życie z dniem 22 września 2009 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

1) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1302), które weszło w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodana przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 1074), które weszło w życie z dniem 5 sierpnia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-06
  • Data obowiązywania: 2023-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA