REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1112

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 1774), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 184).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 184), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1112)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

Na podstawie art. 570 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 85 - Budżety wojewodów ogółem, w kwocie 104.579.165 zł do części 22 - Gospodarka wodna, działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność.

2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w ramach części 85 - Budżety wojewodów ogółem w kwocie 23.805.047 zł, w tym w ramach:

1) części 85/02 - Województwo dolnośląskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

2) części 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

3) części 85/06 - Województwo lubelskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

4) części 85/08 - Województwo lubuskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

5) części 85/10 - Województwo łódzkie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

6) części 85/12 - Województwo małopolskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

7) części 85/14 - Województwo mazowieckie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

8) części 85/16 - Województwo opolskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

9) części 85/18 - Województwo podkarpackie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne i rozdziału 01095 - Pozostała działalność, oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

10) części 85/20 - Województwo podlaskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

11) części 85/22 - Województwo pomorskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

12) części 85/24 - Województwo śląskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne i rozdziału 01095 - Pozostała działalność, oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

13) części 85/26 - Województwo świętokrzyskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne i rozdziału 01095 - Pozostała działalność, oraz z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

14) części 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność oraz z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

15) części 85/30 - Województwo wielkopolskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe;

16) części 85/32 - Województwo zachodniopomorskie, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

3. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, w ramach części 22 - Gospodarka wodna, w kwocie 16.192.104 zł, z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71016 - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i rozdziału 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej, do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność.

2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 22 - Gospodarka wodna, w kwocie 4.743.896 zł, z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71016 - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i rozdziału 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej, do części 69 - Żegluga śródlądowa, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60042 - Urzędy żeglugi śródlądowej.

3. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Szczegółowy podział kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Przenosi się planowane dochody budżetowe, z części 85 - Budżety wojewodów ogółem, w kwocie 3.709.821 zł, do części 22 - Gospodarka wodna, działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1), z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1112)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH CZĘŚCI 85 ORAZ MIĘDZY CZĘŚCIAMI 85 I 22

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

85/02
Województwo dolnośląskie

12.586.000010Rolnictwo i łowiectwo

12.500.000
01008


Melioracje wodne

12.500.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9.500.000


6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.000.000710Działalność usługowa

86.000
71095


Pozostała działalność

86.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

86.000


85/02
Województwo dolnośląskie


516.481


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


516.48175421


Zarządzanie kryzysowe


516.481
2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


16.481
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


250.000
4270

Zakup usług remontowych


100.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


150.000

85/04
Województwo kujawsko-pomorskie

5.332.000010Rolnictwo i łowiectwo

5.332.000
01008


Melioracje wodne

5.332.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

5.032.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

300.000


85/04
Województwo kujawsko-pomorskie


820.500


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


820.50075421


Zarządzanie kryzysowe


820.500
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


220.500
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


300.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


300.000

85/06
Województwo lubelskie

5.841.000010Rolnictwo i łowiectwo

5.735.000
01008


Melioracje wodne

5.735.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

5.235.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

500.000900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

106.000
90095


Pozostała działalność

106.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

106.000zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa85/06
Województwo lubelskie


1.492.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


1.492.00075421


Zarządzanie kryzysowe


1.492.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


156.000
4270

Zakup usług remontowych


214.000
4430

Różne opłaty i składki


11.000
4480

Podatek od nieruchomości


11.000
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


170.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


930.000

85/08
Województwo lubuskie

5.931.000010Rolnictwo i łowiectwo

5.931.000
01008


Melioracje wodne

5.931.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

5.431.000zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

500.000


85/08
Województwo lubuskie


1.200.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


1.200.00075421


Zarządzanie kryzysowe


1.200.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


500.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


700.000

85/10
Województwo łódzkie

4.872.000010Rolnictwo i łowiectwo

4.556.000
01008


Melioracje wodne

4.556.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

4.556.000


 


710Działalność usługowa

316.000
71095


Pozostała działalność

316.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

316.000


85/10
Województwo łódzkie


1.572.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


1.572.00075421


Zarządzanie kryzysowe


1.572.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


116.000
4270

Zakup usług remontowych


8.000
4430

Różne opłaty i składki


16.100
4480

Podatek od nieruchomości


6.900
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


1.425.000

85/12
Województwo małopolskie

4.891.000010Rolnictwo i łowiectwo

4.391.000
01008


Melioracje wodne

4.391.000


 
2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

4.174.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

217.000710Działalność usługowa

500.000
71095


Pozostała działalność

500.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

500.000


85/12
Województwo małopolskie


344.969


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


344.96975421


Zarządzanie kryzysowe


344.969
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


344.969

 

85/14
Województwo mazowieckie

10.335.000010Rolnictwo i łowiectwo

10.335.000
01008


Melioracje wodne

10.335.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

7.335.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.000.000


85/14
Województwo mazowieckie


5.680.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


5.680.00075421


Zarządzanie kryzysowe


5.680.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


680.000
4270

Zakup usług remontowych


1.250.000
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


3.550.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


200.000


85/16
Województwo opolskie

4.389.632010Rolnictwo i łowiectwo

4.389.632
01008


Melioracje wodne

4.389.632

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.189.632

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1.200.000


85/16
Województwo opolskie


160.500


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


160.50075421


Zarządzanie kryzysowe


160.500
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń


300
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


120.200
4270

Zakup usług remontowych


40.000


85/18
Województwo podkarpackie

7.983.000010Rolnictwo i łowiectwo

7.883.000
01008


Melioracje wodne

7.368.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

4.350.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.018.000
01095


Pozostała działalność

515.000

2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

475.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

40.000
710Działalność usługowa

100.000
71095


Pozostała działalność

100.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

100.000


85/18
Województwo podkarpackie


833.118


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


833.11875421


Zarządzanie kryzysowe


833.118
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


679.418
4270

Zakup usług remontowych


3.000
4480

Podatek od nieruchomości


700
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


150.000

85/20
Województwo podlaskie

3.712.508010Rolnictwo i łowiectwo

3.628.000
01008


Melioracje wodne

3.628.000


2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.628.000750Administracja publiczna

84.508
75011


Urzędy wojewódzkie

84.508

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

84.508


85/20
Województwo podlaskie


700.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


700.00075421


Zarządzanie kryzysowe


700.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


270.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


430.000

85/22
Województwo pomorskie

14.650.000010Rolnictwo i łowiectwo

14.500.000
01008


Melioracje wodne

14.500.000


2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

14.500.000710Działalność usługowa

150.000
71095


Pozostała działalność

150.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

150.000


85/22
Województwo pomorskie


1.806.700


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


1.806.70075421


Zarządzanie kryzysowe


1.806.700
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


456.700
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


1.350.000

85/24
Województwo śląskie

3.082.000010Rolnictwo i łowiectwo

2.848.000
01008


Melioracje wodne

2.101.000


2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

2.084.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

17.000
01095


Pozostała działalność

747.000

2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

624.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

123.000710Działalność usługowa

234.000
71095


Pozostała działalność

234.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

234.00085/24
Województwo śląskie


302.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


302.00075421


Zarządzanie kryzysowe


302.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


50.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


252.000

85/26
Województwo świętokrzyskie

5.044.000010Rolnictwo i łowiectwo

4.944.000
01008


Melioracje wodne

4.644.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3.444.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1.200.000
01095


Pozostała działalność

300.000


2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

300.000900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000
90095


Pozostała działalność

100.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

100.000


85/26
Województwo świętokrzyskie


470.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


470.00075421


Zarządzanie kryzysowe


470.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


269.100
4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego


900
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


200.000

85/28
Województwo warmińsko-mazurskie

10.726.000010Rolnictwo i łowiectwo

9.980.000

01008


Melioracje wodne

9.980.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9.000.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

980.000710Działalność usługowa

30.000
71095


Pozostała działalność

30.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

30.000750Administracja publiczna

716.000
75011


Urzędy wojewódzkie

716.000


2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

716.000


85/28
Województwo warmińsko-mazurskie


593.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


593.00075421


Zarządzanie kryzysowe


593.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


313.000
4270

Zakup usług remontowych


3.000
4430

Różne opłaty i składki


5.000
4480

Podatek od nieruchomości


6.000
4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego


1.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


265.000

85/30
Województwo wielkopolskie

16.559.072010Rolnictwo i łowiectwo

16.559.072
01008


Melioracje wodne

16.559.072


2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11.833.072

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

4.726.000


85/30
Województwo wielkopolskie


3.500.000


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


3.500.00075421


Zarządzanie kryzysowe


3.500.000
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń


46.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


1.625.000
4170

Wynagrodzenia bezosobowe


10.000
4270

Zakup usług remontowych


10.000
4430

Różne opłaty i składki


10.000
4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe


32.000

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego


207.000
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


560.000
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


1.000.000

85/32
Województwo zachodniopomorskie

12.450.000010Rolnictwo i łowiectwo

12.400.000
01008


Melioracje wodne

12.400.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

12.000.000

6510

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

400.000710Działalność usługowa

50.000
71095


Pozostała działalność

50.000

2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

50.00085/32
Województwo zachodniopomorskie


3.813.779


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


3.813.77975421


Zarządzanie kryzysowe


3.813.779
2210

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


500.000
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


3.313.779

22
Gospodarka wodna


104.579.165


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


104.579.16590095


Pozostała działalność


104.579.165
2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


85.287.165
6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych


19.292.000


Województwa ogółem

128.384.212

23.805.047

Gospodarka wodna ogółem


104.579.165

Razem

128.384.212

128.384.212


Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH CZĘŚCI 22 ORAZ MIĘDZY CZĘŚCIAMI 22 I 69

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

22
Gospodarka wodna

20.936.000710Działalność usługowa

20.936.000
71016


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

697.000

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

588.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

14.000
71018


Regionalne zarządy gospodarki wodnej

20.239.000

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

17.052.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.769.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

418.00022
Gospodarka wodna


16.192.104


750Administracja publiczna


592.72175001


Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


592.721
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


495.420
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


85.163
4120

Składki na Fundusz Pracy


12.138


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


15.599.38390095


Pozostała działalność


15.599.383
2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


15.599.383

69
Żegluga śródlądowa


4.743.896


750Administracja publiczna


592.72175001


Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


592.721
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


495.420

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


85.163
4112

Składki na Fundusz Pracy


12.138


600Transport i łączność


4.151.17560042


Urzędy żeglugi śródlądowej


4.151.175
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


663.037
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


2.130.116
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


206.422
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


860.260
4120

Składki na Fundusz Pracy


66.340
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


225.000

Załącznik nr 3

PRZENIESIENIE KWOT WYNAGRODZEŃ W RAMACH CZĘŚCI 22 ORAZ MIĘDZY CZĘŚCIAMI 22 I 69

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

22Gospodarka wodna

17.640.000710


Działalność usługowa

17.640.000
71016

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

588.000

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

588.000
71018

Regionalne zarządy gospodarki wodnej

17.052.000

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

17.052.000


22Gospodarka wodna


495.420


750


Administracja publiczna


495.42075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


495.420

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


495.420

69Żegluga śródlądowa


2.831.958


750


Administracja publiczna


495.42075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


495.420
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


495.420


600


Transport i łączność


2.336.53860042

Urzędy żeglugi śródlądowej


2.336.538
Wynagrodzenia osobowe pracowników


2.130.116
Dodatkowe wynagrodzenie roczne


206.422
Razem

17.640.000

3.327.378

Załącznik nr 42)

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY CZĘŚCIAMI 85 I 22

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

85/02
Województwo dolnośląskie

64.000010Rolnictwo i łowiectwo

29.000
01008


Melioracje wodne

29.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

29.000710Działalność usługowa

35.000
71095


Pozostała działalność

35.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

35.00085/04
Województwo kujawsko-pomorskie

361.000010Rolnictwo i łowiectwo

361.000
01008


Melioracje wodne

361.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

361.000


85/06
Województwo lubelskie

135.000010Rolnictwo i łowiectwo

135.000
01008


Melioracje wodne

135.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

135.000


85/08
Województwo lubuskie

15.000010Rolnictwo i łowiectwo

15.000
01008


Melioracje wodne

15.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

15.000


85/10
Województwo łódzkie

211.000010Rolnictwo i łowiectwo

211.000

01008


Melioracje wodne

211.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

211.000


85/12
Województwo małopolskie

57.000010Rolnictwo i łowiectwo

57.000
01008


Melioracje wodne

57.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

57.000


85/14
Województwo mazowieckie

1.271.000010Rolnictwo i łowiectwo

1.271.000
01008


Melioracje wodne

1.271.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

1.271.000


85/16
Województwo opolskie

67.000010Rolnictwo i łowiectwo

67.000
01008


Melioracje wodne

67.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

67.00085/18
Województwo podkarpackie

79.000010Rolnictwo i łowiectwo

79.000
01008


Melioracje wodne

79.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

79.000


85/20
Województwo podlaskie

290.000010Rolnictwo i łowiectwo

290.000
01008


Melioracje wodne

290.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

290.000


85/22
Województwo pomorskie

175.000010Rolnictwo i łowiectwo

175.000
01008


Melioracje wodne

175.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

175.000


85/24
Województwo śląskie

43.000010Rolnictwo i łowiectwo

43.000

01006


Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

43.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

43.000


85/26
Województwo świętokrzyskie

55.000010Rolnictwo i łowiectwo

55.000
01008


Melioracje wodne

55.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

55.000


85/28
Województwo warmińsko-mazurskie

429.000010Rolnictwo i łowiectwo

429.000
01008


Melioracje wodne

429.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

429.000


85/30
Województwo wielkopolskie

168.821010Rolnictwo i łowiectwo

168.821
01008


Melioracje wodne

168.821

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

168.82185/32
Województwo zachodniopomorskie

289.000010Rolnictwo i łowiectwo

289.000
01008


Melioracje wodne

289.000

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

289.000


22
Gospodarka wodna


3.709.821


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


3.709.82190095


Pozostała działalność


3.709.821
2340

Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych


3.709.821

Razem

3.709.821

3.709.821


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 września 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 184), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-15
  • Data wejścia w życie: 2023-06-15
  • Data obowiązywania: 2023-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA