REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1723

USTAWA

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Straży Granicznej]

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088 i 1489) w art. 10c:

1) ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art. 9e ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Straż Graniczna może korzystać z informacji i danych:

1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego;

2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, 1394 i 1407);

3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.3));

4) stanowiących indywidualne dane, o których mowa w art. 79 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380);

6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825);

7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825);

8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614 i 825);

9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930 i 1672);

10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188);

11) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1394);

12) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414).

2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG albo komendanta oddziału Straży Granicznej przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1:

1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614 i 1234),

2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.4)),

3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, a także dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie kontaktu z tą osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej dokonywali transakcji dotyczących towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego albo inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

9) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy o świadczenie usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, a także dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie kontaktu z tą osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

10) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej jest klientem usługi finansowania społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1)

- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG albo komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionych przez nich pisemnie funkcjonariuszy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;

5) wskazanie podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji i danych;

6) rodzaj i zakres informacji i danych.”;

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera informacje określone w ust. 5 pkt 1, 2 i 4-6.”;

3) w ust. 6 po wyrazach „wniosku” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 3,”;

4) w ust. 14 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2”.

Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14:

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13 i ust. 9”,

b) w ust. 3 w pkt 13 po wyrazach „budżetu państwa” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Podatnik może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia lub kwoty otrzymane od agencji wykonawczych, jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymał, określonego w art. 45 ust. 1, złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zaliczeniu określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji wykonawczych do przychodów. Do kosztów stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z przychodów, których dotyczy to oświadczenie, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.”;

2) w art. 21 po ust. 42 dodaje się ust. 42a w brzmieniu:

„42a. Podatnik może nie stosować zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, w odniesieniu do określonych dotacji, jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymał, określonego w art. 45 ust. 1, złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do wskazanych w nim dotacji. Do wydatków i kosztów, w tym do odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych z dotacji, których dotyczy to oświadczenie, przepisów art. 23 ust. 1 pkt 45 i 56 nie stosuje się.”.

Art. 3. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „samorządowe zakłady budżetowe” dodaje się wyrazy „i instytucje gospodarki budżetowej”,

b) w ust. 4 w pkt 15 w lit. c:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przychodów ze zbycia funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności”,

- w tiret drugim skreśla się wyraz „sekurytyzowanych”,

c) w ust. 4f zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przychód ze zbycia funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności na podstawie umowy o subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności albo w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu wymagalności.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprzekazanych funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności - po upływie 5 dni roboczych od dnia wymagalności ich przekazania.”;

2) w art. 15:

a) w ust. 1h pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) strata ze zbycia funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu udzielonego przez bank kredytu (pożyczki) - do wysokości kwoty udzielonego kredytu (pożyczki), z wyłączeniem odsetek, prowizji i opłat, jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału tego kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12 miesięcy;

3) przekazane funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności:

a) pożytki z wierzytelności,

b) kwoty główne z wierzytelności,

c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń wierzytelności

- objęte umową o subpartycypację;

4) zwrócone funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw do strumienia pieniądza z wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c;”,

b) w ust. 1ha pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) strata ze zbycia funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą;

2) przekazane funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności:

a) pożytki z wierzytelności,

b) kwoty główne z wierzytelności,

c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń wierzytelności

- objęte umową o subpartycypację;

3) zwrócone funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw do strumienia pieniądza z wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c.”;

3) w art. 16 w ust. 1 w pkt 10 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową funduszowi wierzytelności albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz wierzytelności środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych funduszem wierzytelności;”;

4) w art. 17 po ust. 1f dodaje się ust. 1g w brzmieniu:

„1g. Podatnik może nie stosować zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 21, 47 lub 48, w odniesieniu do określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymał, określonego w art. 27 ust. 1, złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze stosowania tych zwolnień w odniesieniu do wskazanych w nim dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych. Do wydatków i kosztów, w tym do odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych z dochodów (przychodów), których dotyczy to oświadczenie, przepisów art. 16 ust. 1 pkt 48 i 58 nie stosuje się.”.

Art. 4. [Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników]

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614 i 1234) w art. 15:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem;”;

2) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku udostępniania danych podatnikowi, organom egzekucyjnym innym niż komornicy sądowi, sądom i Straży Granicznej;

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku udostępniania danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem sądów i Straży Granicznej, 1a, 1d, 1e, 2, 4, 5, i 7-9.”.

Art. 5. [Prawo bankowe]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) bank hipoteczny - bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 110);”,

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) fundusz wierzytelności - fundusz wierzytelności w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;”,

c) pkt 33a otrzymuje brzmienie:

„33a) metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w art. 143 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której mowa w art. 151 ust. 4, art. 221, art. 283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych oszacowań, o której mowa w art. 151 ust. 9 i art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o której mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013;”,

d) po pkt 33a dodaje się pkt 33b i 33c w brzmieniu:

„33b) rozszerzenia lub zmiany znaczne w zakresie metod wewnętrznych - rozszerzenia lub zmiany, które zgodnie z art. 143 ust. 3, art. 312 ust. 2 i art. 363 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013 wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego;

33c) pozostałe rozszerzenia lub zmiany w zakresie metod wewnętrznych - rozszerzenia i zmiany, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 529/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny istotności rozszerzeń i zmian metody wewnętrznych ratingów oraz metody zaawansowanego pomiaru (Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 36, z późn. zm.8));”;

2) w art. 5 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

3) w art. 6 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1 i 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi na warunkach określonych w art. 70 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;”;

4) w art. 6a:

a) w ust. 1:

- w pkt 1:

- - lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zawieraniu i zmianie umów o kartę płatniczą lub inny instrument płatniczy lub o świadczenie usług bankowości elektronicznej, których stroną jest konsument oraz przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. c”,

- - w lit. m wyrazy „uzyskaniu zezwolenia” zastępuje się wyrazami „wcześniejszym zawiadomieniu”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzenie przez bank wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f, następuje na podstawie umowy agencyjnej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bank może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny lub do istotnego obniżenia kosztów tej działalności.”,

d) uchyla się ust. 5 i 6,

e) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określonych w umowie zawartej z bankiem czynności, po uzyskaniu szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody banku, lub”,

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Dalsze powierzanie przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z ust. 7 pkt 1, wykonywania czynności innym przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym odbywa się z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 7.

7b. W przypadku ogólnej pisemnej zgody przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, informuje bank o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, dając tym samym bankowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.”,

g) uchyla się ust. 9;

5) w art. 6b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 6a ust. 1, wobec banku za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 i 7a, nie można wyłączyć.”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, do której zastosowanie mają przepisy prawa obcego, bank zawiera w niej postanowienia odpowiadające przepisom art. 473 § 2, art. 474 i art. 483 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 i 1615), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.

4. Bank jest obowiązany wprowadzić adekwatne i skuteczne rozwiązania zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń klientów lub osób trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w zakresie, w jakim nie poniósłby odpowiedzialności, w szczególności przez:

1) zawarcie w umowie, o której mowa w art. 6a ust. 1, postanowień przewidujących pełną odpowiedzialność przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego za te koszty lub

2) zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, na podstawie której bank jest uprawniony do otrzymania świadczenia w związku z tymi kosztami, lub

3) posiadanie odpowiednich funduszy własnych na pokrycie tych kosztów.”;

6) w art. 6c:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”,

- w pkt 3 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”,

b) w ust. 3 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja Nadzoru Finansowego może żądać od banku dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności:

1) przedstawienia projektu umowy, o której mowa w art. 6a ust. 7 lub 7a, a w przypadku braku takiej możliwości - wyjaśnień o jej przyczynach;

2) złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umów powierzających wykonywanie czynności;

3) przedstawienia planu działania banku zapewniającego ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a;

4) przedstawienia dokumentów określających status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, z którym bank zawarł umowę;

5) dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych banku oraz przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej;

6) przedstawienia zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem wykonywania czynności, o którym mowa w art. 6a ust. 1, 7 i 7a;

7) dostarczenia opisu rozwiązań zabezpieczających pokrycie ewentualnych kosztów, o których mowa w art. 6b ust. 4;

8) dostarczenia informacji z rejestru karnego dotyczących:

a) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną,

b) osób fizycznych, pełniących funkcje członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzorującego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną

- w zakresie skazań prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2190) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;

9) dostarczenia oświadczenia o niekaralności osób fizycznych, o których mowa w pkt 8, w zakresie skazań prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;

10) dostarczenia urzędowego poświadczenia, z którego jednoznacznie wynika, że prawo państwa ojczystego lub prawo państwa stałego zamieszkania osób fizycznych, o których mowa w pkt 8, lub prawo państwa siedziby przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego nie przewiduje sporządzenia informacji z rejestru karnego;

11) dostarczenia oświadczenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, że nie toczą się przeciwko niemu postępowania, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową tego przedsiębiorcy lub tego przedsiębiorcy zagranicznego, lub wykonywanie powierzanych czynności;

12) dostarczenia oświadczenia zarządu banku, że w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą zagranicznym:

a) prawo obowiązujące w państwie, w którym powierzone czynności mają być wykonywane, nie uniemożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wykonywania efektywnego nadzoru,

b) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez bank działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku, możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy oraz ochronę tajemnic prawnie chronionych.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny przedkłada bankowi, zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, informację pochodzącą z rejestru karnego państwa ojczystego lub państwa stałego zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 8, lub państwa siedziby przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego.

4b. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny przedkłada bankowi, zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 9 i 10, oświadczenie złożone przez osobę fizyczną, o której mowa w ust. 4 pkt 8, o niekaralności wraz z urzędowym poświadczeniem, z którego jednoznacznie wynika, że prawo państwa ojczystego lub prawo państwa stałego zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 8, lub prawo państwa siedziby przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego nie przewiduje sporządzenia informacji z rejestru karnego.

4c. Przez siedzibę przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, należy rozumieć siedzibę organu zarządzającego.”,

e) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 6a ust. 1 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 lub 7a”,

f) w ust. 7 wyrazy „art. 6a ust. 1 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 lub 7a”,

g) w ust. 8 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”;

7) w art. 6d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w:

1) art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m;

2) art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego, lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1l w brzmieniu:

„1a. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, bank załącza:

1) dokumenty dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w postaci:

a) informacji z właściwego rejestru ze względu na formę prawną przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego,

b) zezwolenia udzielonego przez organ państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego - w przypadku gdy prawo państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego przewiduje wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonego rodzaju,

c) rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego za ostatni rok obrotowy wraz z dokumentem potwierdzającym jego zatwierdzenie lub dokumentu jednoznacznie wskazującego, czy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny w ostatnim roku obrotowym osiągnął zysk czy stratę;

2) projekt umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1.

1b. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1a, Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie wzywa bank do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

1c. Komisja Nadzoru Finansowego, z chwilą otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1a, wszczyna postępowanie w przedmiocie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. O wszczęciu postępowania oraz dacie upływu terminu postępowania niezwłocznie informuje bank.

1d. Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego bank udostępnia dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 6c ust. 4, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Żądanie zawiesza bieg postępowania od dnia wysłania żądania do dnia otrzymania wszystkich żądanych dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu ich przekazania. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po otrzymaniu żądanych dokumentów informuje bank o dacie upływu terminu postępowania, o którym mowa w ust. 1c.

1e. Komisja Nadzoru Finansowego może jednorazowo, w terminie 10 dni roboczych przed upływem terminu postępowania, o którym mowa w ust. 1c, wezwać bank do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub dokumentów. Wezwanie zawiesza bieg postępowania od dnia wysłania wezwania do dnia otrzymania wszystkich żądanych informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu ich przekazania. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po ich otrzymaniu informuje bank o dacie upływu terminu postępowania, o którym mowa w ust. 1c.

1f. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zawarcia umów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) bank składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w załączanych do zawiadomienia dokumentach;

2) bank składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ust. 1d i 1e;

3) prawo obowiązujące w państwie, w którym powierzone czynności mają być wykonywane, uniemożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru;

4) powierzenie wykonywania czynności może wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie przez bank działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku lub możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy lub ochronę tajemnic prawnie chronionych;

5) uzna za nieadekwatne lub nieskuteczne przedstawione przez bank rozwiązania zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów, o których mowa w art. 6b ust. 4.

1g. Komisja Nadzoru Finansowego może, w terminie określonym w ust. 1h, doręczyć decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1f.

1h. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza bankowi decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1f, w terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1c. Jeżeli sprzeciw nie może być doręczony w tym terminie z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, Komisja Nadzoru Finansowego informuje bank o terminie doręczenia sprzeciwu, nie dłuższym jednak niż 60 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1c. Przepisy ust. 1d-1f stosuje się odpowiednio.

1i. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, banku wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”.

1j. Umowa, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, może zostać zawarta, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 1h, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja Nadzoru Finansowego doręczy decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

1k. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze istotnej zmiany, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, o których mowa w ust. 1. Za istotną zmianę umowy uważa się w szczególności zmianę zakresu czynności powierzonych przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, lub miejsca ich wykonywania.

1l. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1k, przepisy ust. 1-1j stosuje się odpowiednio.”,

c) uchyla się ust. 2-4;

8) po art. 6d dodaje się art. 6da-6dc w brzmieniu:

„Art. 6da. Do powierzania przez bank wykonywania czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1, przedsiębiorcy będącemu bankiem krajowym, dostawcą usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, albo instytucją kredytową, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6db, przepisu art. 6c ust. 2 pkt 2, a także wymogu zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m, nie stosuje się.

Art. 6db. 1. Do powierzenia przez bank hipoteczny wykonywania czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1, bankowi krajowemu, który jest jedynym akcjonariuszem tego banku hipotecznego, nie stosuje się przepisu art. 6a ust. 3.

2. Bank hipoteczny ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z czynności powierzonych w sposób określony w art. 6a ust. 3.

3. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zawarcia umowy, której przedmiotem jest powierzenie wykonywania czynności, o których mowa w art. 6a ust. 3, w przypadku gdy:

1) bank krajowy, któremu ma zostać powierzone wykonywanie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 3, jest w trakcie realizacji planu naprawy lub wystąpiły w tym banku przesłanki, o których mowa w art. 142 ust. 1 i ust. 3 pkt 1;

2) powierzenie wykonywania czynności, o których mowa w art. 6a ust. 3, zagrażałoby stabilnemu zarządzaniu bankiem hipotecznym, w tym wpływałoby negatywnie na bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, a także bezpieczeństwo emitowanych listów zastawnych.

4. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza bankowi sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3. Jeżeli sprzeciw nie może być wydany w tym terminie z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, Komisja Nadzoru Finansowego informuje bank o terminie doręczenia sprzeciwu, nie dłuższym jednak niż 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Bieg terminu ulega zawieszeniu od dnia wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień do dnia doręczenia, uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Art. 6dc. 1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m, art. 6c ust. 2 oraz art. 6d ust. 1 i 1k, wraz z załącznikami oraz dokumenty, o których mowa w art. 6c ust. 4, są wysyłane na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpisany do bazy adresów elektronicznych.

2. Zawiadomienie wraz z załącznikami oraz dokumenty, o których mowa w art. 6c ust. 4, sporządza się w języku polskim, a w przypadku gdy dokumenty są w języku obcym - tłumaczy się je na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) w art. 6e wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”;

10) uchyla się art. 7a;

11) w art. 10a w ust. 4:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów sprawowanego przez te władze nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym lub emerytalnym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, jeżeli wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnione jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym lub emerytalnym lub w sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, oraz zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielenie Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji niezbędnych do realizacji ich zadań, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów dotyczących utworzenia i działalności tych podmiotów;”;

12) w art. 11 w ust. 2 w pkt 28 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

„29) zgłoszenia sprzeciwu wobec zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego, lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego,

30) zgłoszenia sprzeciwu wobec zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m”;

13) w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Doręczanie pism w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 12 części AA następuje na adres do doręczeń elektronicznych banku wpisany do bazy adresów elektronicznych.”;

14) w art. 22d w ust. 1 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”;

15) w art. 25n ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub założyciel banku krajowego nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 25 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 25h ust. 3 lub art. 30 ust. 1b, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot lub założyciela banku krajowego karę pieniężną w wysokości:

1) do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego sprawozdania - w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej osoby prawnej - w przypadku osób prawnych;

2) do wysokości 21 312 000 zł - w przypadku osób fizycznych.”;

16) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowe określenie przedmiotu działalności banku i jego zakresu, w tym określenie czynności bankowych oraz innych czynności, do wykonywania których bank ma być upoważniony, w tym określenie czynności, o których mowa w:

a) art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub

b) art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, lub

c) art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) siedzibę, przedmiot działalności i jej zakres, z wyszczególnieniem czynności bankowych oraz innych czynności, do wykonywania których bank ma być upoważniony, w tym określenie czynności, o których mowa w:

a) art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub

b) art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, lub

c) art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;”;

17) w art. 34:

a) w ust. 1 wyrazy „działalność, do wykonywania której bank jest upoważniony” zastępuje się wyrazami „przedmiot działalności, do wykonywania którego bank jest upoważniony”,

b) w ust. 3 po wyrazach „art. 36 ust. 2a” dodaje się wyrazy „ i 2aa”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku niepodjęcia w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia wykonywania czynności określonej w statucie lub zaprzestania przez bank wykonywania czynności określonej w statucie nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, bank niezwłocznie występuje z wnioskiem o zezwolenie na zmianę statutu w zakresie wykreślenia niewykonywanej czynności.”;

18) w art. 36:

a) w ust. 2a:

- w pkt 1 po wyrazach „zgodnie z art. 70 ust. 2” dodaje się wyrazy „ , i art. 69 ust. 4”,

- w pkt 2 po wyrazach „zgodnie z art. 70 ust. 2” dodaje się wyrazy „ , i art. 69 ust. 4”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. W przypadku gdy przedmiotem działalności banku mają być czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wykonywane na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub w art. 69 ust. 4 tej ustawy, do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w art. 111 ust. 2 tej ustawy.”;

19) w art. 42e ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spółka w organizacji, która ma stać się bankiem, o którym mowa w ust. 1, składa do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m i art. 6d ust. 1, jeżeli do czynności powierzanych z chwilą wpisu banku do rejestru przedsiębiorców zastosowanie znajdą przepisy art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m i art. 6d ust. 1.”;

20) w art. 48h w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6, 7 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i 8”;

21) w art. 48j wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 6-8”;

22) w art. 48k w ust. 2 wyrazy „art. 133 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 133 ust. 3-3e”;

23) w art. 70a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, przekazując osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej ubiegającej się o kredyt informację o dokonanej ocenie zdolności kredytowej, mają obowiązek pouczyć tę osobę o prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, i terminie jego złożenia.

1b. Pouczenie formułuje się w sposób jasny i zrozumiały dla klienta i przekazuje się mu na trwałym nośniku.

1c. Termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wynosi rok od dnia otrzymania przez wnioskującego oceny zdolności kredytowej, o której mowa w ust. 1.

1d. Odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1, udziela się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do udzielania wyjaśnień w przypadku dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 105a ust. 1a.”;

24) po art. 88m dodaje się art. 88ma w brzmieniu:

„Art. 88ma. 1. Bank, który rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wykonuje te czynności na terytorium innego państwa, jest obowiązany przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące rozpoczęcia, ograniczenia i zaprzestania prowadzenia tej działalności, istotnego naruszenia przepisów związanych z prowadzeniem tej działalności oraz oferowanych lub zawieranych lokat strukturyzowanych.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, formę, termin oraz sposób ich przekazywania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego zadań związanych z monitorowaniem rynku lokat strukturyzowanych, o którym mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015 str. 4, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021 str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022 str. 1), oraz nadzorem nad tym rynkiem.”;

25) po rozdziale 6a dodaje się rozdział 6b w brzmieniu:

„Rozdział 6b

Emisja bankowych praw pochodnych

Art. 88o. 1. Banki mogą emitować w serii papiery wartościowe inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub wykonywane przez dokonanie rozliczenia pieniężnego, w których wypłata i wysokość świadczenia są uzależnione od uprzednio określonych warunków dotyczących kształtowania się wartości lub ceny czynników takich jak indeks lub połączenie indeksów, instrument finansowy lub połączenie instrumentów finansowych, towar lub połączenie towarów, inne aktywo lub połączenie innych aktywów oraz kurs walutowy lub połączenie kursów walutowych (bankowe prawa pochodne).

2. Warunki emisji bankowego prawa pochodnego mogą stanowić, że emitent w momencie wykupu tych papierów jest zobowiązany do świadczenia na rzecz osoby uprawnionej z bankowego prawa pochodnego kwoty nie niższej, niż kwota odpowiadająca całości albo części uiszczonej ceny emisyjnej bankowego prawa pochodnego (całkowita albo częściowa ochrona kapitału). W przypadku braku takiego postanowienia warunki emisji bankowego prawa pochodnego wskazują brak takiego zobowiązania.

3. Bankowe prawa pochodne nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych.

4. Do powstawania i przenoszenia bankowych praw pochodnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące zdematerializowanych papierów wartościowych.

5. Bankowe prawa pochodne wyemitowane przez bank prowadzący działalność maklerską i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, mogą zostać zapisane na rachunku papierów wartościowych tego banku w celu umorzenia lub sprzedaży.

6. Emitent nie może nabywać własnych bankowych praw pochodnych po upływie terminu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z bankowych praw pochodnych, określonego w warunkach emisji.

Art. 88p. 1. Bankowe prawa pochodne, których warunki emisji nie stanowią o całkowitej albo częściowej ochronie kapitału, podlegają obowiązkowi dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych. Emitent bankowych praw pochodnych jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania tych praw w depozycie papierów wartościowych do złożenia wniosku o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

2. W przypadku gdy oferta nie jest dokonywana na podstawie prospektu i dotyczy bankowych praw pochodnych, które nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, emitent zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem jej rozpoczęcia, wskazując wartość oferty, a także wartość programu emisji, w ramach którego oferta będzie prowadzona. Przepisów art. 37a ust. 4 oraz art. 37b ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się.

3. Bankowe prawa pochodne podlegające obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, które nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w terminie wskazanym w warunkach emisji na podstawie art. 88q ust. 4 pkt 1, emitent umarza na zasadach określonych w warunkach emisji, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego na podstawie art. 88q ust. 4 pkt 1, z tym że emitent zobowiązany jest zwrócić osobie uprawnionej z bankowego prawa pochodnego kwotę nie niższą niż cena emisyjna tego bankowego prawa pochodnego.

Art. 88q. 1. Świadczenia wynikające z bankowych praw pochodnych, sposób ich określenia i realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i osoby uprawnionej z bankowego prawa pochodnego określają warunki emisji.

2. Warunki emisji sporządza się w języku polskim w formie jednolitego dokumentu.

3. Warunki emisji zawierają w szczególności:

1) oznaczenie emitenta, w tym jego nazwę (firmę) i siedzibę, a w przypadku gdy emitent podlega obowiązkowi wpisu do rejestru - dodatkowo numer wpisu do rejestru;

2) wskazanie adresu strony internetowej emitenta;

3) wskazanie decyzji emitenta o emisji;

4) cenę emisyjną i maksymalną liczbę bankowych praw pochodnych proponowanych do nabycia;

5) wskazanie, czy bankowe prawa pochodne będą przedmiotem oferty publicznej oraz czy będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

6) opis świadczeń emitenta wynikających z bankowych praw pochodnych, zawierający określenie sposobu ustalania wysokości i wypłaty tych świadczeń oraz termin, miejsce i sposób ich spełnienia;

7) szczegółowy opis konstrukcji bankowego prawa pochodnego, w szczególności wskazanie czynników, o których mowa w art. 88o ust. 1, i opis, w jaki sposób wartość i wysokość świadczeń z bankowego prawa pochodnego jest od nich uzależniona;

8) określenie terminów, w których ustala się uprawnionych do świadczeń z bankowych praw pochodnych;

9) wskazanie, czy przewidziana jest całkowita albo częściowa ochrona kapitału, albo wskazanie, że bankowe prawo pochodne nie przewiduje ochrony kapitału;

10) miejsce i datę sporządzenia warunków emisji;

11) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania emitenta.

4. Warunki emisji zawierają dodatkowo:

1) termin, w którym bankowe prawa pochodne zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz zasady umorzenia bankowych praw pochodnych w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub niewprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu w tym terminie - w przypadku gdy przewidziane jest dopuszczenie bankowych praw pochodnych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu;

2) wskazanie papierów wartościowych, do których nabycia lub objęcia uprawniają bankowe prawa pochodne, oraz wskazanie warunków nabycia lub objęcia tych papierów wartościowych - w przypadku gdy bankowe prawo pochodne inkorporuje uprawnienie do nabycia lub objęcia innych papierów wartościowych;

3) szczegółowe określenie warunków oraz formuły wypłaty poszczególnych świadczeń, wskazanie aktywów bazowych, według których określana jest wysokość poszczególnych świadczeń, oraz podanie źródła danych stanowiącego podstawę do wyznaczenia kwoty świadczeń - w przypadku gdy bankowe prawo pochodne jest wykonywane przez dokonanie rozliczenia pieniężnego, a wypłacane z takiego prawa świadczenia oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych warunków dotyczących kształtowania się wartości lub ceny czynników, o których mowa w art. 88o ust. 1;

4) wskazanie terminu lub szczegółowy opis zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania do umorzenia bankowego prawa pochodnego - w przypadku gdy powstanie tego zobowiązania zależy od upływu określonego terminu lub wystąpienia określonych zdarzeń.

5. Warunki emisji są publikowane na stronie internetowej emitenta.

Art. 88r. W przypadku gdy emitent bankowych praw pochodnych nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 88p ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł. Przy ustalaniu wysokości tej kary Komisja Nadzoru Finansowego bierze pod uwagę w szczególności sytuację finansową emitenta, na którego kara jest nakładana.”;

26) w art. 92a:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz wierzytelności albo z funduszem wierzytelności:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bank może także przenieść, w drodze umowy, wierzytelności na spółkę kapitałową niebędącą towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz wierzytelności, w celu emisji papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności (podmiot emisyjny).”;

27) w art. 104:

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. b po wyrazach „art. 6a ust. 7” dodaje się wyrazy „i 7a”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do informacji udzielonych:

1) organom Krajowej Administracji Skarbowej na zasadach i w trybie określonych w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.9)) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a ust. 12 tej ustawy;

2) organom Żandarmerii Wojskowej na zasadach i w trybie określonych w art. 40b ust. 2-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266);

3) organom Straży Granicznej na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ust. 3-9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 10c ust. 12 tej ustawy;

4) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ust. 3-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 12 tej ustawy;

5) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ust. 3-9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 34a ust. 12 tej ustawy;

6) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2487 i 2600) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 11p ust. 13 tej ustawy.”;

28) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2:

a) po lit. la dodaje się lit. lb w brzmieniu:

„lb) Straży Granicznej w zakresie niezbędnym do zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c tej ustawy,”,

b) lit. p otrzymuje brzmienie:

„p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie niezbędnym do zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń albo deklaracji dotyczących konfliktu interesów, podlegających weryfikacji Centralnego Biura Administracyjnego na podstawie przepisów odrębnych, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 tej ustawy,”,

c) lit. x otrzymuje brzmienie:

„x) Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym lub emerytalnym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym lub emerytalnym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym lub emerytalnym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188) lub art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207),”,

d) lit. z otrzymuje brzmienie:

„z) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie niezbędnym do zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, w trybie i na zasadach określonych w art. 34a tej ustawy,”;

29) w art. 105b wyrazy „art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v” zastępuje się wyrazami „art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, v, z oraz za”;

30) w art. 111b w ust. 1 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”;

31) art. 111c otrzymuje brzmienie:

„Art. 111c. 1. Po upływie 2 lat od dnia powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego bank jest obowiązany w terminie 7 dni poinformować pisemnie organ wykonawczy gminy ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o:

1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego;

2) możliwości nabycia przez gminę prawa do środków pieniężnych po śmierci posiadacza rachunku bankowego, zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przed upływem 2-letniego terminu, o którym mowa w ust. 1, do banku zgłosi się osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku bankowego;

2) łączna wysokość środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku lub rachunkach bankowych jest niższa lub równa 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”;

32) po art. 128c dodaje się art. 128ca w brzmieniu:

„Art. 128ca. 1. Stosowanie metod wewnętrznych oraz wprowadzenie rozszerzeń lub zmian znacznych w zakresie metod wewnętrznych wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielanego w drodze decyzji.

2. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na:

1) klasyfikację ekspozycji kredytowych inną niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, opartą w szczególności na podstawie wewnętrznych systemów ratingów i metod szacowania oczekiwanych strat, zwanych dalej „modelami ryzyka kredytowego”;

2) utworzenie rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi w wysokości wynikającej z oszacowań modeli ryzyka kredytowego.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zawierać warunki i terminy.

4. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.”;

33) w art. 133 po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3e w brzmieniu:

„3b. W przypadku zmiany zakresu kontroli niezwłocznie informuje się o tym kontrolowanego.

3c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, jest udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej. Upoważnienie udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Upoważnienie utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Komisji Nadzoru Finansowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

3d. Upoważnienie udzielone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych banku wpisany do bazy adresów elektronicznych.

3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio do zawiadomień, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, oraz do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 53 tej ustawy.”;

34) w art. 138:

a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku postępowania w sprawie zezwolenia na stosowanie metody wewnętrznej lub zezwolenia na wprowadzenie rozszerzeń lub zmian znacznych w zakresie metod wewnętrznych oraz uchybień stwierdzonych w toku oceny pozostałych rozszerzeń lub zmian w zakresie metod wewnętrznych;

12) usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku postępowań w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 128ca ust. 2.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym podpisem własnoręcznym albo w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Komisji Nadzoru Finansowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

1b. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych banku wpisany do bazy adresów elektronicznych.”,

c) w ust. 3:

- w pkt 2a po wyrazie „osobę” dodaje się wyrazy „lub członka rady nadzorczej banku, lub członka zarządu banku bezpośrednio nadzorujących obszar, w którym miało miejsce naruszenie, pełniących funkcję w okresie, w którym miało miejsce naruszenie,”,

- pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, przy czym przepisy art. 141 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio;”,

d) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „art. 6a ust. 1 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 6a ust. 1, 7 i 7a”,

e) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. W przypadku stwierdzenia, że bank, z naruszeniem art. 88a-88m oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88n, wykonuje czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, lub że bank, z naruszeniem art. 88a-88m oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88n, wykonuje czynności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 lub 12, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki, o których mowa w ust. 7aa. Przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio.”,

f) po ust. 7a dodaje się ust. 7aa-7af w brzmieniu:

„7aa. W przypadku stwierdzenia, że bank, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 tej ustawy, lub bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 tej ustawy, wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 tej ustawy, lub bank wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 tej ustawy, z naruszeniem przepisów tej ustawy i innych ustaw regulujących warunki lub zasady i tryb ich wykonywania, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub bezpośrednio obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej odnoszących się do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania tych czynności, lub w tym zakresie nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy zleceniodawcy, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) nakazać bankowi zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości lub nałożyć na bank karę pieniężną do wysokości 21 312 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 21 312 000 zł, albo - gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej w wyniku naruszenia - nałożyć na bank karę pieniężną do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści;

2) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł;

3) zawiesić w czynnościach członka zarządu banku odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

4) wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka zarządu banku - w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny, przy czym przepis art. 22d stosuje się odpowiednio;

5) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych;

6) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku, przy czym przepisy art. 147 ust. 3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio.

7ab. Ograniczenie zakresu działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 7aa pkt 5, może polegać w szczególności na zakazie:

1) zawierania na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy;

2) wykonywania przez bank czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, lub zakazie wykonywania przez bank czynności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 i 12;

3) wykonywania wszystkich albo niektórych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wykonywanych na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 tej ustawy, wykonywanych zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, lub w art. 69 ust. 4 tej ustawy.

7ac. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, od chwili wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 7aa, ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych w sposób, o którym mowa w ust. 7ab pkt 3, na okres nie dłuższy niż miesiąc. W przypadku zastosowania tego środka Komisja Nadzoru Finansowego informuje o tym Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

7ad. Środki, o których mowa w ust. 7aa, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować również wobec banku, który powierzył wykonywanie czynności wskazanych w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tego banku narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu, interesy zleceniodawców lub stwarza zagrożenie dla uczestników obrotu instrumentami finansowymi.

7ae. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o ograniczeniu zakresu działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych polegającym na zakazie wykonywania wszystkich czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wykonywanych na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 tej ustawy, wykonywanych zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, lub czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 tej ustawy, lub zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 7aa pkt 6.

7af. Przepisy ust. 3a, 7aa-7ae i 7d-8 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji o naruszeniu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego przez bank wykonujący czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wykonywane na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 tej ustawy, wykonywane zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, lub czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 tej ustawy, przepisów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu środków Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwy organ nadzoru tego państwa członkowskiego.”,

g) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

„7b. W przypadku naruszenia przez bank przepisów art. 88m ust. 4-14 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 88n pkt 1 lit. e lub przepisów art. 83b ust. 7-17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ograniczenie zakresu działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 7ab pkt 5, może polegać również na zakazie zawierania określonych umów, których przedmiotem są instrumenty finansowe.”,

h) w ust. 7c w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 7a i 7b” zastępuje się wyrazami „ust. 7a i 7aa”,

i) w ust. 7d wyrazy „ust. 7a pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 7aa pkt 1”,

j) w ust. 7e wyrazy „ust. 7a pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 7aa pkt 1”,

k) w ust. 8:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując decyzje, o których mowa w ust. 3, 3a, 7a, 7aa i 7f, uwzględnia:”,

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) stopień naprawienia szkody wyrządzonej wskutek działań podmiotów lub osób.”;

35) w art. 141:

a) w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w stosownych przypadkach”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać również nałożona po zakończeniu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej banku, jeżeli naruszenie miało miejsce w trakcie jej pełnienia.”;

36) w art. 141s:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „Komisji Nadzoru Finansowego” dodaje się wyrazy „oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek wraz z uchwałą oraz uzasadnieniem, o których mowa w ust. 2, bank niezwłocznie przekazuje również Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.”;

37) w art. 171:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”.”,

b) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta, nabywa bankowe prawa pochodne z naruszeniem zakazów, o których mowa w art. 88o ust. 6,

podlega grzywnie do 1 000 000 zł.

10. Kto, będąc umocowanym do działania w imieniu lub na rachunek emitenta, nie wykonuje obowiązku umorzenia przez emitenta bankowych praw pochodnych, o którym mowa w art. 88p ust. 3,

podlega grzywnie do 1 000 000 zł.”.

Art. 6. [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych]

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170 i 1463) w art. 9 w pkt 9 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

„e) bankom państwowym prowadzącym działalność maklerską,

f) dokonywaną za pośrednictwem banków państwowych prowadzących działalność maklerską,

g) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez banki państwowe prowadzące działalność maklerską, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te banki w ramach obrotu zorganizowanego”.

Art. 7. [Ustawa o giełdach towarowych]

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Towarowy dom maklerski, dom maklerski, a także podmioty, które spełniają warunek, o którym mowa w art. 50b ust. 1 pkt 2, w transakcjach giełdowych są reprezentowane przez osoby, które spełniają wymagania określone w art. 41a ust. 1.”;

2) w art. 14:

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Ogłoszenie upadłości, obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego lub wydanie innego orzeczenia lub decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności:

1) Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

2) spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową lub pełniącej taką funkcję na podstawie obowiązujących przepisów

- skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem dokonywania przez ten podmiot spłaty zadłużenia albo ograniczających jego zdolność swobodnego rozporządzania mieniem, nie wywołuje skutków prawnych wobec środków znajdujących się na rachunku pieniężnym, rachunku bankowym lub ewidencji towarów giełdowych tych podmiotów, służących do realizacji zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji w Krajowym Depozycie, spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, albo giełdowej izbie rozrachunkowej lub spółce pełniącej taką funkcję na podstawie obowiązujących przepisów, w zakresie, w jakim środki te są potrzebne do realizacji tych zobowiązań, chociażby postępowanie zostało wszczęte albo inne orzeczenie lub decyzja zostały wydane przed ich zrealizowaniem.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcjonariuszami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie spółki prowadzące giełdę, akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę, banki, Skarb Państwa oraz Krajowy Depozyt.”;

3) w art. 15:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 3 wyrazy „za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję” zastępuje się wyrazami „na warunkach określonych w regulaminie izby, o którym mowa w art. 16”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Giełdowa izba rozrachunkowa zapewnia przeprowadzanie rozliczeń członków z tytułu transakcji giełdowych, w szczególności przez organizowanie i zarządzanie systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających bezpośrednio z tych transakcji.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Giełdowa izba rozrachunkowa może realizować zadania z zakresu rozliczeń i rozrachunku w odniesieniu do jednolitego łączenia rynków dnia następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego na zasadach określonych w art. 68 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 24, z późn. zm.10)).”;

4) w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Funkcję giełdowej izby rozrachunkowej może pełnić również podmiot będący CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 26:

a) uchyla się ust. 6,

b) w ust. 7 wyrazy „ust. 1-6” zastępuje się wyrazami „ust. 1-5”;

6) w art. 50b:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkostwa w giełdowej izbie rozrachunkowej.”,

b) uchyla się ust. 4-9;

7) w art. 50c:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członka innej giełdowej izby rozrachunkowej lub spółki pełniącej taką funkcję na podstawie obowiązujących przepisów”,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem dokonywania przez niego spłaty zadłużenia albo ograniczających jego zdolność swobodnego rozporządzania mieniem, nie wywołuje skutków prawnych wobec środków znajdujących się na rachunku pieniężnym, rachunku bankowym lub ewidencji towarów giełdowych, służących do realizacji zobowiązań tego członka wynikających z rozliczeń transakcji w Krajowym Depozycie, spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, albo giełdowej izbie rozrachunkowej lub spółce pełniącej taką funkcję na podstawie obowiązujących przepisów, w zakresie, w jakim środki te są potrzebne do realizacji tych zobowiązań, chociażby postępowanie zostało wszczęte albo inne orzeczenie lub decyzja zostały wydane przed ich zrealizowaniem.”,

b) w ust. 2 wyrazy „lub giełdowa izba rozrachunkowa” zastępuje się wyrazami „giełdowa izba rozrachunkowa lub spółka pełniąca taką funkcję na podstawie obowiązujących przepisów”;

8) w art. 51a:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w art. 5 w pkt 1 i 2 oraz pkt 12-14” zastępuje się wyrazami „w art. 5 pkt 1, 2, 12 i 13”,

- w pkt 5 wyrazy „w art. 5 w pkt 1 i 2 oraz pkt 12-14” zastępuje się wyrazami „w art. 5 pkt 1, 2, 12 i 13”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-5.”;

9) w art. 54 w ust. 1 po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:

„7c) Straży Granicznej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);”;

10) w art. 55a po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego gazowego przez spółkę prowadzącą giełdę towarową lub spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, jeżeli ze względu na interes rynku towarowego spółka uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione;”.

Art. 8. [Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających]

W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2b:

a) w ust. 5 po wyrazie „zebrań” dodaje się wyrazy „przedstawicieli albo”,

b) uchyla się ust. 6,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do formy i trybu zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w ust. 5, przepisów art. 37 § 3 i art. 39 § 4 ustawy - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.”;

2) w art. 22b dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Do umowy systemu ochrony przepisów art. 6a-6d ustawy - Prawo bankowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6e ustawy - Prawo bankowe nie stosuje się.”;

3) w art. 22j ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Organ zarządzający systemem ochrony może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowienie:

1) kuratora nadzorującego wykonanie wewnętrznego planu naprawy w banku, jeżeli grupowy plan naprawy, o którym mowa w art. 141o ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, określa przesłanki i tryb opracowania przez bank i zatwierdzenia przez organ zarządzający systemem ochrony wewnętrznego planu naprawy banku;

2) zarządu komisarycznego w banku:

a) jeżeli bank nie opracował wewnętrznego planu naprawy lub jego aktualizacji, nie podejmuje w tym zakresie skutecznych działań albo nie realizuje tego planu,

b) gdy bank rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa lub postanowienia umowy systemu ochrony.

5. Zarząd komisaryczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powołuje się na okres niezbędny do opracowania lub realizacji wewnętrznego planu naprawy albo do czasu zaprzestania dokonywania naruszeń przepisów prawa lub postanowień umowy systemu ochrony oraz usunięcia ich skutków.”;

4) po art. 22j dodaje się art. 22ja-22jc w brzmieniu:

„Art. 22ja. Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję, o której mowa w art. 22j ust. 4 pkt 1, w celu zapewnienia efektywności działań naprawczych objętych wewnętrznym planem naprawy w ramach grupowego planu naprawy banków należących do systemu ochrony.

Art. 22jb. Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję, o której mowa w art. 22j ust. 4 pkt 2:

1) lit. a - w celu zapewnienia efektywności działań naprawczych w banku, w ramach grupowego planu naprawy, o którym mowa w art. 141o ust. 1 ustawy - Prawo bankowe;

2) lit. b - w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu banku, o których mowa w tym przepisie.

Art. 22jc. Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję w sprawie ustanowienia kuratora w banku będącym uczestnikiem systemu ochrony, jeżeli system zarządzania bankiem nie zapewnia realizacji postanowień umowy systemu ochrony, utrudnia lub uniemożliwia realizację zadań systemu ochrony, stwarza zagrożenie dla uczestników systemu ochrony lub stwarza zagrożenie dla efektywności systemu zarządzania bankiem.”;

5) w art. 22n w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia, że organy systemu ochrony nie realizują zaleceń określonych w ust. 4, a także gdy ich działalność jest wykonywana z naruszeniem przepisów prawa, postanowień umowy systemu ochrony lub statutu lub stwarza zagrożenie dla interesów uczestników systemu ochrony, Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może:”.

Art. 9. [Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1581) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT w rozumieniu art. 3 pkt 28aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi system ich rozrachunku można prowadzić także na podstawie zezwolenia KNF na prowadzenie systemu rozrachunku opartego na DLT, wydanego na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1), lub zezwolenia KNF na prowadzenie systemu obrotu i rozrachunku opartego na DLT, wydanego na podstawie art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia.”.

Art. 10. [Prawo upadłościowe]

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825) w art. 65a:

1) w ust. 2 wyrazy „Fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „Fundusz wierzytelności”;

2) w ust. 3 wyrazy „funduszowi sekurytyzacyjnemu” zastępuje się wyrazami „funduszowi wierzytelności”.

Art. 11. [Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych]

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1123 i 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 uchyla się ust. 2 i 3;

2) w art. 22a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekazując informację, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń informuje jednocześnie poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości wytoczenia powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie, na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego, stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 4 pkt 1 lub 2, oraz o możliwości zgłoszenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego roszczeń o wypłatę renty na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. poz. 1631).”;

3) w art. 87 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, jeżeli organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów lub ośrodka informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1, potwierdzającą zawarcie tej umowy.”;

4) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 10 ust. 1, albo do wykazania nieistnienia tego obowiązku w roku kontroli.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, albo wykazania nieistnienia obowiązku ubezpieczenia opłaty nie pobiera się.

4. Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zobowiązany nie udokumentował zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, albo nie wykazał nieistnienia obowiązku ubezpieczenia lub nie wniósł powództwa do sądu powszechnego zgodnie z art. 10 ust. 2.”;

5) w art. 97:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Członkiem Funduszu jest zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkiem Funduszu jest również zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i wykonujący działalność ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.”,

d) w ust. 3 po wyrazach „o którym mowa w art. 98 ust. 2” skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a”,

e) w ust. 4 wyrazy „zgodnie z ust. 1-2” zastępuje się wyrazami „zgodnie z ust. 1 i 2”,

f) w ust. 7:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaprzestania wykonywania przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2;”,

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przekazania całego portfela ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, innemu zakładowi ubezpieczeń.”,

g) w ust. 8 wyrazy „w ust. 7 pkt 2-4” zastępuje się wyrazami „w ust. 7 pkt 2-5”;

6) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

„Art. 97a. 1. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogą zawrzeć z Funduszem umowę o uczestnictwo w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a ust. 1.

2. W okresie obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest uczestnikiem informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a ust. 1.

3. Uczestnictwo zakładu ubezpieczeń w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a ust. 1, ustaje z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.”;

7) w art. 98c w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) realizacji zadań, o których mowa w art. 105b.”;

8) w art. 102 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku naruszenia przez zakład ubezpieczeń terminu, o którym mowa w art. 105 ust. 2 lub 4, organ nadzoru może zastosować wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

9) w art. 102a:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zakład ubezpieczeń będący uczestnikiem informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w ust. 1, drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz.

4. Fundusz udostępnia uczestnikom informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, dane i informacje w niej zgromadzone, niezbędne do realizacji ich zadań, drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Tryb udostępniania przez Fundusz uczestnikowi informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, danych i informacji w niej zgromadzonych, określa umowa pomiędzy Funduszem a tym uczestnikiem, zawierająca w szczególności wymagania dotyczące przetwarzania danych zgromadzonych w tej bazie, w tym dotyczące bezpieczeństwa ich przetwarzania.

4b. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 1, w celu identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego albo w innych celach, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane te dotyczą.”;

10) w art. 104 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne w prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych;

15) Straży Granicznej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723).”;

11) w art. 105 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakłady ubezpieczeń przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji tych danych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu będącym przyczyną aktualizacji.”;

12) po art. 105a dodaje się art. 105b w brzmieniu:

„Art. 105b. 1. W razie wypadku drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem kierującego pojazdem mechanicznym Fundusz otrzymuje od Policji informację dotyczącą tego wypadku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera posiadane przez Policję dane dotyczące czasu, miejsca wypadku, pojazdów w nim uczestniczących i uczestników wypadku, w tym dane dotyczące numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nazwy zakładów ubezpieczeń, w których pojazdy mechaniczne były ubezpieczone, oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy przez Policję.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) datę i godzinę wypadku, nazwę miejscowości i nazwę ulicy, numer drogi lub współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia;

2) markę, rodzaj i numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w wypadku;

3) imiona i nazwiska, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, kierujących pojazdami, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - daty urodzenia;

4) imiona i nazwiska, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, innych uczestników wypadku, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - daty urodzenia;

5) nazwę zakładu ubezpieczeń i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

6) informację o rannych lub ofiarach śmiertelnych;

7) informację, czy kierujący pojazdami znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

8) informację o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami;

9) wskazanie przyczyny i okoliczności wypadku, jeżeli je ustalono, i osoby sprawcy albo osoby, której przedstawiono zarzut lub przeciwko której skierowano wniosek do sądu albo której przekazano informację o wystąpieniu o wszczęcie przeciwko niej postępowania karnego.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana Funduszowi przez Policję drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Policję wiadomości o wypadku drogowym.

5. Fundusz udostępnia informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 2 i 3, zakładowi ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu uczestniczącego w wypadku zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

6. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych.

7. Fundusz udostępnia dane, o których mowa w ust. 3, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wyznaczonym przez nie zakładom ubezpieczeń - członkom Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań tego Biura.

8. Fundusz przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, przez 21 lat.”;

13) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, zaspokoił roszczenie z posiadanej umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie została ona zaspokojona z ubezpieczenia dobrowolnego, z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.”;

14) w art. 108:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Do postępowania zakładu ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 ust. 1 i 6-9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o ile dokumentacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie została przekazana do Funduszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia.”,

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może być przeprowadzone w terminie, zakład ubezpieczeń przesyła zebraną dokumentację do Funduszu w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności przeprowadzenie tego postępowania było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności przeprowadzenia w terminie postępowania, o którym mowa w ust. 2, oraz o nowym terminie zakończenia tego postępowania.

5. W przypadku nieprzeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń w terminie postępowania, o którym mowa w ust. 2, lub niedopełnienia terminów, o których mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

15) w art. 109:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1-2, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Fundusz informuje poszkodowanego lub uprawnionego do wypłaty świadczeń z umów ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2, o możliwości wyczerpania się określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy łączna kwota wypłaconych odszkodowań lub innych świadczeń przekroczy 80% określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

5. Przekazując informację, o której mowa w ust. 4, Fundusz informuje jednocześnie poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości wytoczenia powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie, na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego, stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 4 pkt 1 lub 2, oraz o możliwości zgłoszenia do Funduszu roszczeń o wypłatę renty na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.”;

16) w art. 111:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, Fundusz przejmuje od syndyka upadłości akta szkodowe. Fundusz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, po ustaleniu odpowiedzialności i wysokości świadczenia.”,

b) w ust. 2 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„Przepisy art. 108 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”;

17) w art. 117:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem art. 98a, są pokrywane z dochodów Funduszu.”,

b) w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) opłat zakładów ubezpieczeń będących uczestnikami informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a ust. 1;”,

c) ust. 7-9 otrzymują brzmienie:

„7. Zakłady ubezpieczeń będące uczestnikami informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a ust. 1, z wyłączeniem członków Funduszu, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 2, wnoszą na rzecz Funduszu opłatę z tytułu uczestnictwa w tej bazie.

8. Wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a ust. 1, jest wyliczana od składki przypisanej brutto.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, oraz terminy jej uiszczania, uwzględniając konieczność zagwarantowania płynności finansowej Funduszu.”;

18) w art. 122 w ust. 1 uchyla się pkt 8;

19) uchyla się art. 136;

20) w art. 136b pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizacji zadań, o których mowa w art. 124 i art. 133-135.”.

Art. 12. [Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych]

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825);”;

2) w art. 10 w ust. 3 skreśla się wyraz „otwartego”.

Art. 13. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 i 1429) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 108f dodaje się art. 108g w brzmieniu:

„Art. 108g. 1. W latach 2024-2026 w celu wsparcia samorządów powiatów realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących zadania określone w ustawie, w wysokości 14% kwoty środków ustalonej dla województw na rok budżetowy na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane samorządom powiatów w roku budżetowym w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych z Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej w roku przed rokiem poprzedzającym rok, w którym przekazywane są środki.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia roku budżetowego, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.

4. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5. Kwoty środków, o których mowa w ust. 4, starosta przekazuje do dyspozycji dyrektora powiatowego urzędu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy realizujących zadania określone w ustawie.

6. Kwoty środków, o których mowa w ust. 4, stanowią dodatkowe źródło finansowania wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy realizujących zadania określone w ustawie i zwiększają kwotę w planie finansowym powiatowego urzędu pracy na ten cel.”;

2) w art. 109:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie w roku budżetowym zadań realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 1a-11.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Z kwoty środków ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok budżetowy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez samorządy powiatów, wyodrębnia się rezerwę Funduszu Pracy pozostającą w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, stanowiącą 15% tej kwoty środków.”,

c) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym zadań realizowanych w ramach KFS, zwane dalej „środkami KFS”, stanowią nie mniej niż 4% i nie więcej niż 6% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych ze składek na Fundusz Pracy w roku poprzedzającym rok, w którym sporządzany jest plan finansowy Funduszu Pracy.”,

d) w ust. 11 w pkt 3 skreśla się wyrazy „wysokość i”.

Art. 14. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 13c dodaje się pkt 13d w brzmieniu:

„13d) pośredniku - rozumie się przez to:

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną,

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 29.08.2014, str. 1, z późn. zm.11)), posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) firmę inwestycyjną świadczącą usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”,

b) w pkt 28a lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) proponowanie objęcia akcji nowej emisji, sprzedaż akcji własnych albo podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji - w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,”,

c) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:

„30) puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;

31) inicjatorze przeniesienia ryzyka z wierzytelności - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi wierzytelności pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do przekazywania funduszowi wierzytelności wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;”,

d) uchyla się pkt 32,

e) w pkt 39 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „rozumie się przez to” dodaje się wyrazy „fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1, lub”;

2) w art. 8a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.”;

3) w art. 8c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej i spełnia kryteria klienta profesjonalnego. Kryteriów klienta profesjonalnego nie stosuje się w przypadku, gdy alternatywna spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.”,

b) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie;

4) w art. 22 w ust. 1:

a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) prospekt informacyjny funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz:

a) kluczowe informacje i oświadczenie towarzystwa o sporządzaniu kluczowych informacji w celu ich udostępniania inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni - w przypadku udostępniania kluczowych informacji wszystkim inwestorom albo

b) kluczowe informacje i kluczowe informacje dla inwestorów - w przypadku udostępniania kluczowych informacji dla inwestorów inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, albo

c) kluczowe informacje dla inwestorów - w przypadku zbywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego wyłącznie inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni oraz udostępniania tym inwestorom kluczowych informacji dla inwestorów;”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wskazanie inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem przeniesienia ryzyka z wierzytelności - w przypadku standaryzowanego funduszu wierzytelności;”;

5) w art. 29 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne na warunkach i w sposób, które zostały określone w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym, prospekcie informacyjnym funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1, albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji kopię wyciągu z tego rejestru.”;

6) w art. 31 w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) umowy o gwarancję emisji;”,

b) uchyla się pkt 4 i 5;

7) w art. 32a w ust. 7 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych z tytułu usługi dystrybucji, o której mowa w art. 32d ust. 1.”;

8) w art. 32b uchyla się ust. 2-4;

9) po art. 32c dodaje się art. 32d w brzmieniu:

„Art. 32d. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, może świadczyć, na podstawie umowy, na rzecz towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego organem jest towarzystwo, usługę dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (usługa dystrybucji).

2. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi dystrybucji może być wykonywanie czynności:

1) przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ich przekazywanie funduszowi;

2) przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ich przekazywanie funduszowi;

3) przyjmowania od uczestników innych dyspozycji lub oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, w tym aktualizacji danych uczestnika lub jego pełnomocnika oraz ich przekazywanie funduszowi;

4) informowania uczestników funduszu o zasadach i terminach zbywania, odkupywania, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa oraz o zasadach i terminach składania innych dyspozycji i oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, w tym udzielania lub odwoływania pełnomocnictw;

5) udostępniania osobom zapisującym się na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, kluczowych informacji albo informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - połączonych sprawozdań finansowych funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

3. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych stronami umowy o świadczenie usługi dystrybucji są towarzystwo oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2. Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa z tytułu zawartej umowy o świadczenie usługi dystrybucji, z wyjątkiem obowiązku zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji.

4. W przypadku gdy umowa o świadczenie usługi dystrybucji jest zawierana po dniu wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych, stronami tej umowy są towarzystwo, fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2.

5. Umowa o świadczenie usługi dystrybucji określa w szczególności:

1) przedmiot umowy;

2) szczegółowe zasady oraz sposób ustalania wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługę dystrybucji;

3) zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia przez towarzystwo.

6. Do zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, jest obowiązane wyłącznie towarzystwo. Wypłata przez towarzystwo wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji na rzecz funduszu inwestycyjnego może nastąpić wyłącznie z wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, którego jednostek uczestnictwa ta usługa dotyczy.

7. Świadczenie usługi dystrybucji na rzecz towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, którego jednostek uczestnictwa ta usługa dotyczy, ani obciążenia aktywów funduszu inwestycyjnego kosztami świadczenia tej usługi.

8. W przypadku gdy podstawą do obliczenia wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym jest pozyskana wartość aktywów funduszu, do ustalenia wysokości wynagrodzenia nie może być wliczana wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostki uczestnictwa nabyte za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, i utrzymywane przez uczestnika, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia w poprzednich okresach rozliczeniowych.

9. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie mogą być uwzględniane jednostki uczestnictwa zbyte przez fundusz za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi dystrybucji.

10. W przypadku gdy wynagrodzenie jest ustalone kwotowo, stawka wynagrodzenia jest określona w umowie o świadczenie usługi dystrybucji odrębnie dla każdej z czynności, o której mowa w ust. 2, będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku podstawą do wypłaty wynagrodzenia może być wyłącznie wartość faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w ust. 2, przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2.

11. Wynagrodzenie może być pobierane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, jednorazowo lub w określonych ratach.

12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

10) w art. 46 w ust. 2a wyrazy „sekurytyzowane wierzytelności” zastępuje się wyrazami „wierzytelności, o których mowa w art. 183 ust. 1,”;

11) w art. 50 w ust. 8 wyrazy „funduszami sekurytyzacyjnymi” zastępuje się wyrazami „funduszami wierzytelności”;

12) w art. 50a w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„W razie konieczności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią depozytariusz może zlecić wykonywanie tych czynności uprawnionym podmiotom zewnętrznym.”;

13) w art. 54:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w porozumieniu przy nabywaniu albo obejmowaniu akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1, przy wykonywaniu prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywaniu uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 7, domniemywa się w przypadku posiadania lub zamiaru nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez:

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub w tym samym stopniu, co te osoby, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

3) podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;

4) osoby finansujące nabycie akcji lub praw z akcji z tego samego źródła.”;

14) w art. 58 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2, dotyczące członków zarządu, wraz ze wskazaniem osób, które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b ust. 1;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2, dotyczące członków rady nadzorczej;”;

15) w art. 61 w ust. 4 w pkt 2 wyraz „warunków” zastępuje się wyrazem „wymogów”;

16) w art. 65:

a) w ust. 2:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz wierzytelności, o którym mowa w art. 183, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami wierzytelności;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1a, zobowiązania emitenta papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa muszą być objęte gwarancją Skarbu Państwa do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi papierami wartościowymi.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami wierzytelności, o których mowa w art. 183, może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do wysokości kapitałów własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za zobowiązania funduszu wierzytelności zarządzanego przez to towarzystwo oraz udzielać pożyczek takiemu funduszowi.”,

d) w ust. 5 wyrazy „fundusze sekurytyzacyjne” zastępuje się wyrazami „fundusze wierzytelności”,

e) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

17) w art. 68 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. W przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, depozytariusz wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy z dniem wydania decyzji o cofnięciu towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności lub wygaśnięcia tego zezwolenia. Jeżeli towarzystwo takiej umowy nie zawarło, depozytariusz może zawrzeć taką umowę. Przepis art. 46 stosuje się odpowiednio.”;

18) w art. 69 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo będące likwidatorem funduszu, który nie posiada depozytariusza, obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, spoczywa na spółce, która pełniła funkcję towarzystwa do czasu przekazania dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w ust. 1, likwidatorowi, o którym mowa w art. 248 ust. 2c.”;

19) w art. 70a:

a) uchyla się ust. 3,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zarządzający ASI prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza w szczególności informacje oraz ogłoszenia wymagane przez prawo.”;

20) w art. 70d ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760, zarządzający ASI jest obowiązany zatrudniać co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego do wykonywania czynności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.”;

21) w art. 70f:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Alternatywna spółka inwestycyjna może być wprowadzana do obrotu wśród:

1) klientów profesjonalnych;

2) klientów detalicznych - w przypadku gdy uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o procedurach ustanowionych w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej przez zarządzającego ASI lub podmioty działające na jego zlecenie wśród klientów detalicznych - w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która nie uzyskała zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760;”;

22) w art. 70k:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „związanego z tymi decyzjami” dodaje się wyrazy „ , a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.”,

c) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

„3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.”;

23) w art. 70l w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI - w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760;”;

24) w art. 70s w ust. 3:

a) w pkt 4 w lit. a po wyrazach „działalności gospodarczej,” dodaje się wyrazy „dane dotyczące wartości wniesionych przez nie wkładów, informacje o pochodzeniu środków na wniesienie wkładów, a także o przeprowadzeniu weryfikacji tych osób jako klientów profesjonalnych,”,

b) w pkt 15 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami dotyczącymi rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią inwestycyjną,”;

25) w art. 70t w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej nie spełniają kryteriów klienta profesjonalnego lub środki na pokrycie przez osobę fizyczną wkładu w przypadkach, o których mowa w art. 70k ust. 3, pochodzą z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.”;

26) w art. 70x po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy zewnętrznie zarządzający ASI zawarł umowę, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, depozytariusz wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy z dniem wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zewnętrznie zarządzającego ASI lub z dniem wydania decyzji o cofnięciu tego zezwolenia. Jeżeli zewnętrznie zarządzający ASI takiej umowy nie zawarł, depozytariusz może zawrzeć taką umowę. Przepisy art. 70g ust. 5-8 i 11-16 stosuje się odpowiednio.”;

27) w art. 70zb w ust. 4 wyrazy „działów IIIb, IV, XII i XIII” zastępuje się wyrazami „działów IIIb, IV i XII”;

28) w art. 70zc:

a) w ust. 2:

- po pkt 1 dodaje się pkt la brzmieniu:

„1a) statut lub umowę alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca zamierza zarządzać;”,

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informację o inwestorach alternatywnej spółki inwestycyjnej, wartości wniesionych przez nich wkładów, pochodzeniu środków na wniesienie wkładów, a także przeprowadzeniu weryfikacji tych osób jako klientów profesjonalnych.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej nie spełniają kryteriów klienta profesjonalnego lub środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu w przypadkach, o których mowa w art. 70k ust. 3, pochodzą z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.”;

29) w art. 70zd:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zarządzającego ASI, a w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI - dodatkowo numer każdej zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zgłasza do tego rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) i adresie siedziby wraz z opisem jej polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b, a także statut lub umowę tej spółki.”;

30) w art. 70zf w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:

„1a) wykreślenia zarządzającego ASI z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

1b) nieuiszczenia opłaty za wpis do rejestru zarządzających ASI, powiększonej o należne odsetki, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia pisma informującego o wpisie do rejestru zarządzających ASI oraz wysokości związanej z tym opłaty;

1c) nieuiszczenia rocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o której mowa w art. 236 ust. 2g, powiększonej o należne odsetki, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku uiszczenia tej opłaty;

1d) nieprzekazania sprawozdania okresowego, o którym mowa w art. 222c ust. 1, uwzględniającego informacje określone w art. 222e ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na przekazanie tego sprawozdania;”;

31) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. Depozytariusz będący podmiotem, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, jest obowiązany do wskazania Komisji członków zarządu odpowiedzialnych za wykonywanie czynności depozytariusza.”;

32) w art. 81d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz klientów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760, przeciwko zarządzającemu ASI albo zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.”,

b) w ust. 2 wyrazy „inwestora detalicznego” zastępuje się wyrazami „klienta detalicznego”,

c) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, koszty procesu ponosi klient detaliczny, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego tego klienta, które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.

5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym klienta detalicznego, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez tego klienta.

6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku klientów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, a szkoda każdego z klientów detalicznych spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych klientów detalicznych tej alternatywnej spółki inwestycyjnej, depozytariusz ogłasza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz możliwości zgłaszania przez klientów detalicznych depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

33) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 5 dni roboczych.”;

34) w art. 101:

a) w ust. 1:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

- w pkt 3:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,”,

- - lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,”,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1, lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu. W przypadku lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, o których mowa w zdaniu poprzednim, prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać informację o dodatkowym ryzyku związanym z takimi lokatami funduszu.

3. Łączna wartość lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1, oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania inne niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości aktywów funduszu.”;

35) art. 105 otrzymuje brzmienie;

„Art. 105. Fundusz inwestycyjny otwarty, nabywając papiery wartościowe w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 96-100.”;

36) w art. 117b w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wskazanie inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem przeniesienia ryzyka z wierzytelności - w przypadku standaryzowanego funduszu wierzytelności;”;

37) po art. 123 dodaje się art. 123a-123e w brzmieniu:

„Art. 123a. 1. Na żądanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić temu funduszowi lub temu towarzystwu informacje umożliwiające identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz liczby wyemitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych, posiadanych przez każdego z tych uczestników, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych może zebrać informacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej. W takim przypadku fundusz inwestycyjny zamknięty lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych składa żądanie, o którym mowa w ust. 1, do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej, wskazując w nim Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną jako upoważnionego odbiorcę informacji, o których mowa w ust. 1, oraz dyspozycję jego dalszego przekazywania.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna niezwłocznie przekazuje żądanie, o którym mowa w ust. 1, uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.

4. Jeżeli certyfikaty inwestycyjne, których dotyczy żądanie, o którym mowa w ust. 1, są rejestrowane na rachunku zbiorczym, podmiot prowadzący ten rachunek niezwłocznie przekazuje to żądanie posiadaczowi tego rachunku, chyba że żądanie to nie zawiera takiej dyspozycji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w piątym dniu roboczym następującym po dniu wskazanym w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna udostępnia funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu lub towarzystwu funduszy inwestycyjnych, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacje, o których mowa w ust. 1, otrzymane od uczestników, a także sporządzone na podstawie zapisów na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną.

6. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych może żądać sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji przekazanych w odpowiedzi na żądanie, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisy ust. 2-5 w zakresie dotyczącym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 123b. 1. Pośrednik niezwłocznie przekazuje uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego informacje, które ten fundusz udostępnia swoim uczestnikom w celu umożliwienia im wykonywania praw związanych z posiadanymi przez nich certyfikatami inwestycyjnymi.

2. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej funduszu inwestycyjnego zamkniętego, pośrednik przekazuje uczestnikom informację o adresie tej strony internetowej.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny zamknięty przekaże informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio uczestnikom.

4. Pośrednik niezwłocznie przekazuje funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu otrzymane od uczestników informacje kierowane do tego funduszu związane z wykonywaniem praw wynikających z ich certyfikatów inwestycyjnych.

Art. 123c. Na wniosek uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego pośrednik przekazuje uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dzień wskazany we wniosku.

Art. 123d. 1. Pośrednicy udostępniają publicznie informacje o wynagrodzeniu oraz opłatach za usługi świadczone na podstawie przepisów art. 123a-123c.

2. Wynagrodzenie oraz opłaty za usługi świadczone na podstawie przepisów art. 123a-123c przez pośredników nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne do faktycznych kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług.

3. Jeżeli jest to uzasadnione zróżnicowaniem faktycznych kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, pośrednicy mogą pobierać od podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyższe wynagrodzenie i opłaty za usługi świadczone na podstawie przepisów art. 123a-123c niż wynagrodzenie i opłaty pobierane od podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 123e. Dane osobowe uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych przetwarzane na podstawie przepisów art. 123a-123c przez pośredników mogą być przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu identyfikacji swoich uczestników, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw uczestników i zaangażowania w sprawy funduszu.”;

38) w art. 136 w ust. 1 po wyrazach „określony w” dodaje się wyrazy „prospekcie informacyjnym,”;

39) w art. 145 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz wierzytelności umowy, o której mowa w art. 183 ust. 5, ograniczenie to odnosi się do poszczególnych wierzytelności, o których mowa w art. 183 ust. 1.”;

40) w art. 148 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który lokuje aktywa w lokaty, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań wynikających z zasad dywersyfikacji lokat, o których mowa w ustawie oraz statucie funduszu, w terminie 24 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.”;

41) art. 156 otrzymuje brzmienie:

„Art. 156. Fundusz inwestycyjny zamknięty, obejmując papiery wartościowe w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 3 i 4.”;

42) w art. 179:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem funduszu będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Fundusz portfelowy jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania innym niż typu zamkniętego w rozumieniu art. 2 lit. p rozporządzenia 2017/1129.

1b. Fundusz portfelowy wykupuje certyfikaty inwestycyjne na żądanie uczestnika funduszu.”,

c) w ust. 3 wyrazy „art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132 oraz art. 134” zastępuje się wyrazami „art. 119, art. 120, art. 129, art. 130, art. 132, art. 134 oraz art. 137”,

d) uchyla się ust. 4,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.”;

43) po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu:

„Art. 179a. 1. Fundusz portfelowy sporządza prospekt informacyjny.

2. Prospekt informacyjny funduszu portfelowego udostępnia się przy proponowaniu objęcia certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

3. Prospekt informacyjny funduszu portfelowego powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o funduszu portfelowym, gwarancie emisji, osobach odpowiedzialnych za informacje zawarte w tym prospekcie, depozytariuszu funduszu oraz podmiotach zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, a także o objętych prospektem certyfikatach inwestycyjnych i zasadach przeprowadzania zapisów na certyfikaty inwestycyjne lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, według stanu na dzień jego udostępnienia do publicznej wiadomości.

4. Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym przedstawia się w języku zrozumiałym dla inwestorów w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową funduszu portfelowego.

5. W przypadku gdy specyfika opisywanych w prospekcie informacyjnym danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz lub jeżeli dodatkowe informacje mają znaczący wpływ na ocenę certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, fundusz portfelowy zamieszcza te informacje w tym prospekcie.

6. Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym są aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego.

7. Zmiany informacji objętych prospektem informacyjnym, które mogą mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu portfelowego, dokonuje się niezwłocznie.

8. Zmiany informacji objętych prospektem informacyjnym wynikających ze zmiany statutu funduszu dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu. W takim przypadku tekst jednolity prospektu informacyjnego niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej towarzystwa zarządzającego funduszem portfelowym.

9. Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym aktualizuje się niezwłocznie w przypadku:

1) utworzenia nowego funduszu powiązanego;

2) zmiany zasad przeprowadzania zapisów na certyfikaty inwestycyjne;

3) zmiany sposobu lub warunków emisji i wykupu certyfikatów inwestycyjnych;

4) powierzenia lub przekazania czynności depozytariusza w przypadkach, o których mowa w art. 81i ust. 3.

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu portfelowego, w szczególności treść i zakres informacji ujawnianych w prospekcie, mając na uwadze umożliwienie nabywcom certyfikatów inwestycyjnych dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty inwestycyjne.”;

44) w dziale VII tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz wierzytelności”;

45) w art. 183 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz wierzytelności lokujący aktywa w:

1) wierzytelności, w tym wierzytelności finansowane ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub

2) prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności, wyodrębnionych przez inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności lub inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi wszystkich świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami.

2. Fundusz wierzytelności może być utworzony jako:

1) standaryzowany fundusz wierzytelności;

2) niestandaryzowany fundusz wierzytelności.

3. Fundusz wierzytelności ma obowiązek oraz wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia:

1) „standaryzowany fundusz wierzytelności” - w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) „niestandaryzowany fundusz wierzytelności” - w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Umowa o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności lub inny podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności (umowa o subpartycypację) zawiera zobowiązanie tych podmiotów do przekazywania funduszowi:

1) całości pożytków z wierzytelności;

2) kwot głównych z wierzytelności;

3) kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń wierzytelności - w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności lub uprawnionego z wierzytelności innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nastąpiło przez realizację zabezpieczeń.

5. Umowę zobowiązującą do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz umowę o subpartycypację zawiera się w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.”;

46) w art. 184 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w części wspólnej wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

47) w art. 185:

a) w ust. 1 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w ust. 3 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Standaryzowany fundusz wierzytelności ma obowiązek lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności z tytułu jednej puli wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

d) w ust. 5:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „standaryzowanego funduszu wierzytelności”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) inicjatorami przeniesienia ryzyka z wierzytelności są banki krajowe, instytucje kredytowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;”,

e) w ust. 6 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”;

48) w art. 186:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) fundusz otrzymał od inicjatorów przeniesienia ryzyka z wierzytelności wszystkie świadczenia należne mu z tytułu określonych pul wierzytelności.”,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) fundusz otrzymał od inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności większość należnych mu świadczeń, a koszty funkcjonowania subfunduszu do przewidywanego momentu uzyskania pozostałych należnych funduszowi świadczeń przewyższałyby wartość tych świadczeń;”,

- w części wspólnej wyrazy „standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „standaryzowanego funduszu wierzytelności”;

49) w art. 187:

a) w ust. 1 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Niestandaryzowany fundusz wierzytelności jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu wierzytelności z wydzielonymi subfunduszami - nie mniej niż 75% wartości aktywów każdego subfunduszu, w:”,

c) w ust. 4 wyrazy „niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „niestandaryzowanego funduszu wierzytelności”;

50) w art. 188:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w ust. 3 wyrazy „Fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „Fundusz wierzytelności”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz wierzytelności, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej:

1) 25% wartości aktywów netto - w przypadku standaryzowanego funduszu wierzytelności,

2) 75% wartości aktywów netto - w przypadku niestandaryzowanego funduszu wierzytelności

- na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, pod warunkiem że statut funduszu wierzytelności, od dnia jego nadania przez towarzystwo zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1, będzie dopuszczał dokonywanie emisji obligacji. Przepisy art. 144 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

51) w art. 188a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz wierzytelności może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:

1) wraz z nabyciem wierzytelności, o których mowa w art. 183 ust. 1, których rzeczy te stanowią zabezpieczenie, lub

2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych wierzytelności, o których mowa w art. 183 ust. 1.”,

b) w ust. 2 wyrazy „Fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „Fundusz wierzytelności”,

c) w ust. 3 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”;

52) w art. 189:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w ust. 2 wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”,

c) w ust. 3 wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

53) w art. 190 w ust. 1 wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

54) w art. 191 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Fundusz wierzytelności może, uwzględniając interes uczestników funduszu, zawierać umowy związane z procesem przeniesienia ryzyka z wierzytelności, w szczególności:”;

55) w art. 192:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzanie wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, w tym zarządzanie pulą wierzytelności, przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 4:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) procedury zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, w tym zasady windykacji tych wierzytelności;”,

- pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1;”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1;”,

d) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu wierzytelności.”,

e) ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, funduszy wierzytelności.”;

56) art. 192a i art. 193 otrzymują brzmienie:

„Art. 192a. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu wierzytelności.

Art. 193. Fundusz wierzytelności oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, zbierają i przetwarzają dane osobowe dłużników wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem tymi wierzytelnościami.”;

57) w art. 194 w ust. 1 wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

58) w art. 195 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy fundusz wierzytelności nabywa wierzytelności albo pulę wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym, sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów zmiany wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz wierzytelności, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu, potwierdzający nabycie wierzytelności przez fundusz wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.”;

59) w art. 197 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, w którym wpłaty na poczet opłacenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu aktywów niepublicznych pochodzą w całości albo w części ze środków:

1) Unii Europejskiej, w tym w szczególności ze środków realizujących Politykę Spójności lub ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.12)), lub

2) o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103)

- do lokat funduszu przepisu art. 145 ust. 3 nie stosuje się.”;

60) w art. 208zzi:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „prowadzące działalność jako fundusze aktywów niepublicznych,”,

b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „prowadzący działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,”,

d) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „prowadzący działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Fundusz może brać udział w połączeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli struktura jego portfela inwestycyjnego została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

4b. W przypadku gdy zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego co najmniej jednego z tych funduszy nie była dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu, połączenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić, jeżeli według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

4c. W przypadku gdy zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego co najmniej jednego z tych funduszy nie była dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu, połączenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić, jeżeli według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.”,

f) w ust. 5 skreśla się wyrazy „prowadzących działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,”;

61) w art. 208zzj w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1:

- zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

- struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2:

- zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

- struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c.”;

62) w art. 208zzk w ust. 7 skreśla się wyrazy „prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,”;

63) w art. 208zzm w ust. 1 skreśla się wyrazy „prowadzących działalność jako fundusze aktywów niepublicznych”;

64) art. 208zzo otrzymuje brzmienie:

„Art. 208zzo. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a:

1) fundusz przejmujący jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych - w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) nowo tworzony fundusz jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu w terminie, o którym mowa w art. 157 ust. 3 - w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Fundusz przejmujący - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a nowo tworzony fundusz - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 157 ust. 3, jest obowiązany przekazać Komisji oświadczenie o dostosowaniu albo niedostosowaniu struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, załącza się informację na temat struktury portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego albo nowo tworzonego funduszu, a w przypadku niedostosowania struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu -również informację o przyczynach takiego niedostosowania.

4. W przypadku niedostosowania struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu Komisja wzywa towarzystwo do usunięcia tej nieprawidłowości i wyznacza funduszowi w tym celu odpowiedni termin, biorąc pod uwagę aktualną strukturę portfela inwestycyjnego funduszu oraz przyczyny niedostosowania wskazane w informacjach, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym w wezwaniu Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną, o której mowa w art. 228 ust. 1c pkt 3.”;

65) po art. 208zzo dodaje się art. 208zzoa w brzmieniu:

„Art. 208zzoa. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b, fundusz przejmujący jest obowiązany posiadać strukturę portfela inwestycyjnego zgodną z wymaganiami określonymi w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c, nowo tworzony fundusz jest obowiązany posiadać strukturę portfela inwestycyjnego zgodną z wymaganiami określonymi w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. Fundusz przejmujący - w terminie 14 dni od dnia wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych, a nowo tworzony fundusz - w terminie 14 dni od dnia wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, jest obowiązany przekazać Komisji oświadczenie o dostosowaniu albo niedostosowaniu struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację na temat struktury portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego albo nowo tworzonego funduszu, a w przypadku niedostosowania struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu - również informację o przyczynach takiego niedostosowania.

5. W przypadku niedostosowania struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu Komisja wzywa towarzystwo do usunięcia tej nieprawidłowości i wyznacza funduszowi w tym celu odpowiedni termin, biorąc pod uwagę aktualną strukturę portfela inwestycyjnego funduszu oraz przyczyny niedostosowania wskazane w informacjach, o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym w wezwaniu Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną, o której mowa w art. 228 ust. 1c pkt 3.”;

66) w art. 219:

a) w ust. 3 po wyrazach „Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty” dodaje się wyrazy „ , niebędący funduszem portfelowym, o którym mowa w art. 179 ust. 1,”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1, publikuje prospekt informacyjny oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe, na stronie internetowej wskazanej w statucie funduszu.”,

c) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty” zastępuje się wyrazami „fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1,”;

67) w art. 225a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem,”;

68) w art. 226 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1, jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;”;

69) w art. 227 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uprawnienia przysługujące upoważnionemu przedstawicielowi Komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio do likwidatora, o którym mowa w art. 248 ust. 2c, przy czym przysługują one wyłącznie w odniesieniu do likwidowanego funduszu. Likwidator, o którym mowa w art. 248 ust. 2c, ma obowiązek niezwłocznie wystąpić do podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w art. 69 ust. 1, o ich przekazanie, wskazując termin, miejsce i sposób przekazania.”;

70) w art. 227a w ust. 1 w pkt 9 dwukrotnie użyte wyrazy „funduszu sekurytyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „funduszu wierzytelności”;

71) w art. 228:

a) w ust. 1c:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie:

a) rodzajów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo,

b) typów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo,

c) strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo, albo”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, jeżeli taka równowartość albo kwota 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego w takiej analizie przekraczają 20 949 500 zł, albo”,

b) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca-1ck w brzmieniu:

„1ca. W przypadku gdy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub unijny AFI, którym zarządza towarzystwo, jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, ograniczenie zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w ust. 1c pkt 1 lit. a lub b, może dotyczyć jednego lub kilku subfunduszy wydzielonych w tym funduszu inwestycyjnym lub unijnym AFI.

1cb. Ograniczenie zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w ust. 1c pkt 1 lit. a lub b, stosuje się także do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym utworzonego jako fundusz aktywów niepublicznych, lub do subfunduszu wydzielonego w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, który przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

1cc. Ograniczenie zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w ust. 1c pkt 1, jest bezterminowe. Na uzasadniony wniosek towarzystwa Komisja może uchylić decyzję w sprawie ograniczenia zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

1cd. Od dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo nie może:

1) zarządzać alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami lub unijnymi AFI wskazanymi w decyzji;

2) tworzyć określonych w decyzji rodzajów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, typów alternatywnych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy;

3) zarządzać określonymi w decyzji rodzajami alternatywnych funduszy inwestycyjnych, typami alternatywnych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy lub unijnymi AFI lub subfunduszami wydzielonymi w tych unijnych AFI;

4) stosować określonej w decyzji strategii inwestycyjnej.

1ce. W przypadku wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo nie może zarządzać portfelem inwestycyjnym lub częścią portfela inwestycyjnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego organem jest inne towarzystwo, w zakresie odpowiadającym zakresowi ograniczenia wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wynikającego z decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie poinformować o wydanej decyzji towarzystwo będące organem alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego portfelem inwestycyjnym lub jego częścią zarządza, oraz niezwłocznie odpowiednio rozwiązać lub zmienić zawartą z tym towarzystwem umowę, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią.

1cf. Od dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo, wskazany w tej decyzji, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa albo nie może emitować ani wykupywać certyfikatów inwestycyjnych. Przepisy art. 68 ust. 1a, 1b oraz 5-7 stosuje się odpowiednio.

1cg. Alternatywny fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1cf, ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi inne towarzystwo nie przejmie zarządzania tym alternatywnym funduszem inwestycyjnym. Przepisy art. 68 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

1ch. Od dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszem, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, wskazanym w tej decyzji, przejmuje wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej ustawy. Przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 nie stosuje się. Przepis art. 68a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

1ci. Jeżeli w dniu wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie została wyznaczona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej ustawy, fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1ch, jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu. Przepisy art. 68a ust. 4-10 stosuje się odpowiednio.

1cj. W przypadku gdy ograniczenie zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w ust. 1c pkt 1, dotyczy zarządzania jednym lub większą liczbą subfunduszy wydzielonych w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, wskazanych w decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, towarzystwo może reprezentować alternatywny fundusz inwestycyjny, w zakresie dotyczącym tego subfunduszu lub subfunduszy, do dnia połączenia subfunduszu z funduszem zarządzanym przez inne towarzystwo lub z subfunduszem wydzielonym w funduszu z wydzielonymi subfunduszami zarządzanym przez inne towarzystwo, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.

1ck. Subfundusz, o którym mowa w ust. 1cj, wskazany w decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podlega likwidacji, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wydania tej decyzji nie zostanie połączony z funduszem zarządzanym przez inne towarzystwo lub z subfunduszem wydzielonym w funduszu z wydzielonymi subfunduszami zarządzanym przez inne towarzystwo. W takim przypadku likwidatorem subfunduszu jest depozytariusz funduszu, w którym subfundusz jest wydzielony. Do połączenia subfunduszu z funduszem zarządzanym przez inne towarzystwo lub z subfunduszem wydzielonym w funduszu z wydzielonymi subfunduszami zarządzanym przez inne towarzystwo stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIA.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Komisja może nakazać ogłoszenie decyzji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów uczestników.”;

72) w art. 229d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, oraz zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru EuVECA oraz EuSEF, publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, rzetelnie przedstawiają sytuację finansową tych spółek, ryzyko związane z nabyciem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, oraz zasady i zakres nadzoru sprawowanego przez Komisję nad tymi zarządzającymi ASI, w tym wykonującymi działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 2 po wyrazach „w tych przepisach” dodaje się wyraz „ , lub”,

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotyczące zasad i zakresu nadzoru sprawowanego przez Komisję nad zarządzającymi ASI, w tym wpisanymi do rejestru zarządzających ASI, rejestru zarządzających EuVECA oraz rejestru zarządzających EuSEF, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd”;

73) w art. 230 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 58 ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami „art. 58 ust. 1 pkt 4 i 4a”;

74) w art. 232 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym” zastępuje się wyrazami „całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy”;

75) w art. 233:

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym” zastępuje się wyrazami „całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, a w przypadku gdy naruszenie to dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1-3 oraz art. 46b ust. 1 i 2, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego lub jego częścią lub zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, albo podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, lub nakazać odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.”;

76) w art. 234:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu wierzytelności, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu wierzytelności, Komisja może, w drodze decyzji:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł;”;

77) art. 234b otrzymuje brzmienie:

„Art. 234b. W przypadku gdy likwidator funduszu inwestycyjnego narusza przepisy prawa, w szczególności dotyczące trybu likwidacji, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na likwidatora karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł.”;

78) w art. 248 po ust. 2b dodaje się ust. 2c-2e w brzmieniu:

„2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, gdy towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2b - depozytariusz, nie może w dniu wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 246 ust. 1, lub w toku likwidacji funduszu, wykonywać czynności likwidatora, likwidatora wyznacza, na wniosek Komisji, sąd rejestrowy.

2d. Likwidatorem wyznaczonym przez sąd może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007), albo spółka handlowa, której co najmniej jeden wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo co najmniej jeden członek zarządu reprezentujący spółkę posiada taką licencję.

2e. Sąd rejestrowy wyznacza likwidatora w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Komisji.”;

79) w art. 249 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Z majątku funduszu w pierwszej kolejności zaspokaja się koszty likwidacji.

1c. W przypadku gdy majątek funduszu nie pozwala na pokrycie kosztów likwidacji określonych w statucie funduszu, koszty te obciążają towarzystwo, które było organem funduszu w dniu wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1, a w razie cofnięcia zezwolenia towarzystwu lub wygaśnięcia jego zezwolenia - spółkę, która w dniu wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1, pełniła funkcję towarzystwa. Jeżeli płynność aktywów funduszu w likwidacji nie pozwala na bieżące pokrywanie kosztów likwidacji, likwidator może domagać się od towarzystwa lub spółki zaliczki na zaspokojenie takich kosztów. Towarzystwo lub spółka mogą żądać od funduszu w likwidacji zwrotu zaliczek wypłaconych likwidatorowi, jeżeli pozwalają na to aktywa funduszu pozostałe po zaspokojeniu pozostałych wierzycieli funduszu.”;

80) w art. 256 w ust. 1b po wyrazach „na rynku regulowanym” dodaje się wyrazy „lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu”;

81) w art. 263a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Unijny AFI może być wprowadzany do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród:

1) klientów profesjonalnych;

2) klientów detalicznych - w przypadku unijnego AFI, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.”,

b) uchyla się ust. 2;

82) w art. 263b w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez zarządzającego z UE lub podmioty działające na jego zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych;”;

83) w art. 263c w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez towarzystwo albo zarządzającego ASI lub podmioty działające na ich zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych;”;

84) w art. 280 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) podmioty, o których mowa w art. 282 ust. 3c.”;

85) w art. 281:

a) w ust. 1 po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

„8b) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, lub weryfikacji prawdziwości oświadczenia albo deklaracji dotyczących konfliktu interesów, podlegających weryfikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie przepisów odrębnych, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347);”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz wierzytelności może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawarł umowy, o których mowa w art. 191.”,

c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Udostępnianie informacji przez towarzystwo lub fundusze inwestycyjne oraz przez zarządzającego ASI lub alternatywne spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158), oraz ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2023 r. poz. 241) nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

5. Zachowuje się w tajemnicy informację o przekazaniu danych:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ust. 3-9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ust. 3-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

3) Policji - na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

4) Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ust. 3-9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

5) Żandarmerii Wojskowej - na zasadach i w trybie określonych w art. 40b ust. 2-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;

6) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

6. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny w przypadku wykonywania obowiązków w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) mogą przetwarzać i udostępniać informacje, w tym informacje stanowiące tajemnicę zawodową, instytucjom obowiązanym wchodzącym w skład grupy, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 7 tej ustawy, do której należy towarzystwo.”;

86) w art. 282:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych, sprawozdawczych lub w ramach zasad dobrowolnego przekazywania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo przepisach prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.13)) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.14));”,

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez zarządzającego ASI informacji stanowiących taką tajemnicę dotyczących zarządzającego ASI lub zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej:

1) podmiotom posiadającym prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej;

2) innym podmiotom w związku z:

a) podejmowaniem czynności związanych z wprowadzaniem do obrotu lub realizacją polityki inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,

b) przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną,

c) podejmowaniem czynności, o których mowa w tytule IV Kodeksu spółek handlowych, dotyczących zarządzającego ASI oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej.”;

87) w art. 284 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby, którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na podstawie art. 281, art. 282 lub art. 19a ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.”.

Art. 15. [Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1a wyrazy „które podlega zatwierdzeniu przez Komisję” zastępuje się wyrazami „oraz przekazania go do Komisji w dniu jego opublikowania”;

2) w art. 4 w pkt 6 po wyrazach „rozporządzenia 2017/1129” dodaje się wyrazy „oraz fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych”;

3) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy prospekt załączony do wniosku o jego zatwierdzenie nie zawiera informacji wymaganych przepisami rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 166 z 21.06.2019, str. 26, z późn. zm.15)) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (Dz. Urz. UE L 166 z 21.06.2019, str. 1, z późn. zm.16)), w szczególności gdy w prospekcie nie zostały zamieszczone wymagane tymi przepisami informacje finansowe, w tym sprawozdania finansowe, a także odpowiednio sprawozdanie biegłego rewidenta z ich badania lub raport z przeglądu, Komisja, wskazując brakujące informacje, wzywa do złożenia uzupełnionego prospektu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”;

4) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 27 ust. 1a, 2a i 2c, art. 31 oraz art. 33 stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 27 ust. 1a, 2a, 2c i 2d, art. 31 oraz art. 33 stosuje się odpowiednio.”;

6) w art. 37a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Emitent lub oferujący udostępnia dokument, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający należytą ochronę interesów inwestorów, a w przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata udostępnienie następuje przez publikację na stronie internetowej emitenta, oferującego lub firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej tych papierów wartościowych.”;

7) w art. 38 w ust. 1 wyrazy „ust. 2-9” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3 i 4-9”;

8) w art. 38a w zdaniu drugim wyrazy „ust. 3-5” zastępuje się wyrazami „ust. 3, 4 i 5”;

9) w art. 38b:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2-9” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3 i 4-9”;

10) w art. 39 w ust. 1 wyrazy „ust. 2-6” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3 i 4- 6”;

11) po art. 40b dodaje się art. 40c w brzmieniu:

„Art. 40c. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu informacyjnego funduszu, o którym mowa w art. 179a ust. 1 tej ustawy.”;

12) w art. 51 w ust. 3 wyrazy „art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 27 ust. 2a, art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 4”;

13) w art. 68:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziałach 4 i 4a;”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również emitentów, których papiery wartościowe zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli żądanie Komisji dotyczy zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce w okresie, w którym papiery wartościowe emitenta były:

1) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, lub

2) przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

1c. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, dotyczy również podmiotów innych niż nadzorowane, będących stroną umowy, transakcji lub porozumienia z emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to dopuszczenie, lub którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie.”,

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 1b”;

14) w art. 68b w ust. 3:

a) wyrazy „art. 68 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 68 ust. 1 i 2”,

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przekazanie żądanych informacji przez osoby wymienione w art. 68 ust. 2 nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;

15) w art. 68c dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Komisja informuje spółkę prowadzącą rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.”;

16) w art. 69:

a) w ust. 4 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu:

„10) numerze PESEL lub krajowym identyfikatorze klienta, o którym mowa w Załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 449), jeżeli podmiotem dokonującym zawiadomienia jest osoba fizyczna, albo identyfikatorze zgodnym z normą ISO 174420, nadanym przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów (kodzie LEI), jeżeli podmiotem dokonującym zawiadomienia jest podmiot inny niż osoba fizyczna;

11) kodzie LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie;

12) aktualnym adresie zamieszkania lub adresie siedziby podmiotu dokonującego zawiadomienia.”,

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

„4aa. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 10 i 12, zamieszcza się wyłącznie w zawiadomieniu przekazywanym Komisji.”,

c) po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu:

„4c. Przekazanie zawiadomienia do Komisji, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie zawiadomień, do którego dostęp jest zapewniany przez Komisję na jej stronie internetowej.

4d. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4c, zawiadomienie przekazuje się na adres poczty elektronicznej, wskazany w tym celu przez Komisję na jej stronie internetowej. Niezwłocznie po ustaniu zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiadomienie to przekazuje się ponownie za pomocą tego systemu.”;

17) w art. 82 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Okresy, o których mowa w art. 79 ust. 1, 2, 3a, art. 79a ust. 1 oraz art. 91 ust. 6, ustala się w odniesieniu do terminu przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.”;

18) w art. 83 w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Okresy, o których mowa w art. 79 ust. 1, 2 i 3a, art. 79a ust. 1 oraz art. 91 ust. 6, ustala się w odniesieniu do terminu otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.”;

19) w art. 83a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na podstawie art. 96 ust. 1, 1e, 1i, art. 96c ust. 1 albo na podstawie art. 20 ust. 3, 4b, 4c lub 7d oraz art. 78 ust. 4, 4a, 4d lub 4e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo na podstawie właściwych przepisów regulaminu rynku regulowanego lub regulaminu alternatywnego systemu obrotu, w przypadku gdy obrót nimi zagraża bezpieczeństwu obrotu lub interesom inwestorów na tym rynku lub w tym systemie, posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio:

1) wszczęcia postępowania zakończonego wydaniem przez Komisję decyzji o wykluczeniu,

2) wszczęcia postępowania w sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 4c lub 7d lub w art. 78 ust. 4, 4d lub 4e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

3) podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub podmiot prowadzący alternatywny system obrotu decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

- może żądać odkupu posiadanych na ten dzień akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

2. Akcjonariusz składa spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję, w której Komisja wyklucza lub żąda wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, termin odkupu biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b. Okresy, o których mowa w art. 79 ust. 1, 2 i 3a, ustala się w odniesieniu do dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”;

20) w art. 84 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub jej podmiotu zależnego, lub prowadzeniem spraw tej spółki lub jej podmiotu zależnego (rewident do spraw szczególnych).”;

21) po art. 90g dodaje się art. 90ga w brzmieniu:

„Art. 90ga. Komisja może wydać zalecenia w stosunku do spółki w celu zaprzestania naruszania przez nią obowiązków określonych w niniejszym rozdziale.”;

22) w art. 91:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane wobec akcji wprowadzonych do obrotu na wielostronnej platformie obrotu opartej na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1), jeżeli wycofanie z obrotu na tej platformie następuje w celu wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu innym niż wielostronna platforma obrotu oparta na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 6 tego rozporządzenia, w wyniku strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 tego rozporządzenia.”,

b) w ust. 6:

- w zdaniu pierwszym wyrazy „ogłoszenie wezwania” zastępuje się wyrazami „przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1”,

- w zdaniu drugim wyrazy „ogłoszenie wezwania” zastępuje się wyrazami „przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1”;

23) w art. 92 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z inną spółką lub podział takiej spółki, chyba że akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo organ podmiotu prowadzącego dany system obrotu instrumentami finansowymi podjął decyzję o ich dopuszczeniu lub wprowadzeniu do takiego obrotu pod warunkiem dojścia do skutku odpowiednio połączenia lub podziału.”;

24) w art. 94a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki macierzystym państwem członkowskim w rozumieniu art. 2 lit. m rozporządzenia 2017/1129, jest obowiązana do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów niniejszej ustawy, w wysokości nie większej niż 0,01% tego kapitału, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 1500 euro.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wartość kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi spółkę przepisami o rachunkowości.

4. Spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki, obowiązana jest do wnoszenia rocznej opłaty w wysokości równowartości w złotych 1500 euro.”;

25) w art. 96:

a) w ust. 6:

- w pkt 1 wyrazy „spółki publicznej” zastępuje się wyrazem „emitenta”,

- w pkt 2 wyrazy „spółki publicznej” zastępuje się wyrazem „emitenta”,

- w pkt 3 wyrazy „spółki publicznej” zastępuje się wyrazem „emitenta”,

b) w ust. 6a:

- w pkt 1 wyrazy „spółki publicznej” zastępuje się wyrazem „emitenta”,

- w pkt 2 wyrazy „spółki publicznej” zastępuje się wyrazem „emitenta”;

26) po art. 96d dodaje się art. 96e w brzmieniu:

„Art. 96e. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę, o której mowa w art. 90c ust. 1, obowiązków, o których mowa w rozdziale 4a, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.”;

27) w art. 97:

a) ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w ust. 1, 1a, 1b, 1d, 6, 7 lub 8, przepisy art. 96 ust. 10a-10c stosuje się odpowiednio.”,

b) uchyla się ust. 5;

28) w art. 99 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy przekazania do Komisji memorandum informacyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo”.

Art. 16. [Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 5l dodaje się pkt 5m w brzmieniu:

„5m) rozporządzeniu 2022/858 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1);”;

2) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2016/1011, z zastrzeżeniem ust. 2b, rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia 2019/2033, z wyłączeniem wydawania aktów, o których mowa w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia, rozporządzenia 2020/1503 oraz rozporządzenia 2022/858.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. Krajowym właściwym organem państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 23c ust. 1 rozporządzenia 2016/1011, jest minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

2c. Komisja jest organem odpowiedzialnym za koordynację współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami z innych państw członkowskich zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011.”;

3) w art. 3b w ust. 1 wyrazy „art. 5 pkt 2, 4-6d, 9-16, 18-20, 22 i 23” zastępuje się wyrazami „w art. 5 pkt 2, 4-6d, 9-13, 15, 16, 18-20, 22 i 23”;

4) w art. 5:

a) uchyla się pkt 14,

b) w pkt 24 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) banki państwowe prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”;

5) w art. 17:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 9 uchyla się pkt 4,

c) uchyla się ust. 12 i 13;

6) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Udostępnienie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informacji z protokołów kontroli zawierających opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ostatecznych decyzji administracyjnych zawierających informacje stanowiące tajemnicę zawodową w zakresie, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przed wniesieniem pozwu w sprawie cywilnej, może nastąpić po uzyskaniu zgody udzielonej przez sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji, na wniosek osoby fizycznej żądającej takich informacji, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni swoje roszczenie, wykaże interes prawny w uzyskaniu takich informacji oraz gdy informacje te nie dotyczą osób trzecich niemających być stroną postępowania zainicjowanego takim pozwem. Udzielając zgody, określa się szczegółowo zakres udostępnianych informacji i cel wykorzystania informacji oraz załącza pouczenie o obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się wyłącznie uczestnikowi rynku kapitałowego będącemu osobą fizyczną.

3. Interes prawny w uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, powstaje, gdy brak takiej informacji uniemożliwi lub poważnie utrudni osobie fizycznej dochodzenie roszczenia na drodze postępowania sądowego lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania sądowego w sprawie.

4. Do spraw z wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606, 1615 i 1667) o postępowaniu nieprocesowym.

5. Postanowienie o udzieleniu zgody lub odmowie jej udzielenia wraz z wnioskiem o udostępnienie informacji z protokołów kontroli zawierających opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ostatecznych decyzji administracyjnych podlega doręczeniu osobie fizycznej, Przewodniczącemu Komisji oraz podmiotowi, którego dotyczy protokół kontroli lub ostateczna decyzja administracyjna.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, osobie fizycznej, Przewodniczącemu Komisji oraz podmiotowi, którego dotyczy protokół kontroli lub ostateczna decyzja administracyjna, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.”;

7) art. 22a otrzymuje brzmienie:

„Art. 22a. Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje niezbędne do wykonania przez te urzędy zadań i uprawnień określonych odpowiednio w rozporządzeniu 1095/2010, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 48, z późn. zm.17)) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.18)).”;

8) w art. 25 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że dane osobowe przekazane do publicznej wiadomości w przypadkach określonych w ust. 2 są dostępne na tej stronie przez rok.”;

9) w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-24” zastępuje się wyrazami „art. 5 pkt 1, 2, 4-6c, 8-13 i 15-25”;

10) w art. 27 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Pisma, protokoły i dokumenty, o których mowa w art. 27a ust. 2, art. 28 ust. 1 i 2-4, art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 6ba i 6c, art. 33 ust. 4, art. 34a, art. 34b ust. 1 i 4, art. 35 ust. 3 oraz art. 36 ust. 2b, 3-6 i 8, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej. Pisma, protokoły i dokumenty w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma, protokoły i dokumenty utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

6. W przypadku pism utrwalonych w postaci elektronicznej doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku odzwierciedlającego treść tego pisma. Przepisy art. 393 § 2-4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 30:

a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Po doręczeniu upoważnienia, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontroler ma również obowiązek poinformować osobę, o której mowa w ust. 1, o prawach i obowiązkach kontrolowanego, pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności o treści art. 32a, art. 46 i art. 47a, a także o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 83 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową.

4. O dokonanym pouczeniu, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się wzmiankę na upoważnieniu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odebranie pouczenia i upoważnienia.

5. W przypadku odmowy potwierdzenia odebrania pouczenia i upoważnienia, o których mowa w ust. 4, notatkę o tym kontroler załącza do upoważnienia, z podaniem przyczyn odmowy.”,

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem, o którym mowa w ust. 3, można doręczyć kontrolowanemu bezpośrednio, w tym jako wydruk, o którym mowa w art. 27 ust. 6, albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. Okazanie kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość może odbyć się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiających jednoczesne przekazywanie obrazu i dźwięku.”;

12) w art. 32:

a) w ust. 3 wyrazy „Poszczególne czynności” zastępuje się wyrazem „Czynności”,

b) w ust. 5 wyrazy „w terminie określonym w żądaniu” zastępuje się wyrazami „w terminie, w sposób i w formie określonych w żądaniu”,

c) ust. 6b otrzymuje brzmienie:

„6b. Kontrolerzy mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia zestawień określonych danych i informacji na podstawie dokumentów i innych nośników informacji, wyznaczając sposób i formę oraz odpowiedni termin do ich przekazania.”,

d) po ust. 6b dodaje się ust. 6ba w brzmieniu:

„6ba. Czynności kontrolne mogą być utrwalane przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, po uprzednim poinformowaniu osoby biorącej udział w tych czynnościach. Kontroler przekazuje kontrolowanemu kopię zapisu dźwięku lub obrazu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza na piśmie otrzymanie takiej kopii.”,

e) ust. 6c otrzymuje brzmienie:

„6c. Z przekazania kontrolerowi materiałów, o których mowa w ust. 5 i 6b, oraz pobrania materiałów, o których mowa w ust. 6a, sporządza się protokół, który otrzymuje kontroler i kontrolowany. Kontroler oraz osoba przekazująca materiały podpisują protokół.”;

13) w art. 34 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) zapisów obrazu lub dźwięku;”;

14) w art. 34a:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wyjaśnienia, informacje i zestawienia pisemne sporządzane przez kontrolowanego na potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny być podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzenia.”,

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zgodność danych z oryginalnymi danymi umieszczonymi w systemach informatycznych lub danych utrwalonych na nośnikach informacji potwierdza się na piśmie, ze wskazaniem zawartości nośnika oraz jego rodzaju.”;

15) w art. 34b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z odebrania ustnych wyjaśnień od osób, o których mowa w art. 32 ust. 5, sporządza się protokół, który otrzymuje kontroler i kontrolowany. Kontroler oraz osoba składająca ustne wyjaśnienia podpisują protokół.”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 32 ust. 5, mogą być utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz, po uprzednim poinformowaniu osoby składającej wyjaśnienia. W wykonywanych w ten sposób czynnościach ma prawo uczestniczyć osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kontroler przekazuje kontrolowanemu kopię wyjaśnień ustnych utrwalonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza na piśmie otrzymanie takiej kopii.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 32 ust. 5, mogą zostać odebrane telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiających przekazywanie obrazu lub dźwięku.”;

16) w art. 35 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „Kopię protokołu” zastępuje się wyrazem „Protokół”;

17) w art. 35a:

a) w ust. 1:

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykaz sporządzonych protokołów, o których mowa w art. 32 ust. 6c i art. 34b ust. 1, oraz wykaz czynności, o których mowa w art. 32 ust. 6ba i art. 34b ust. 3;”,

- w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) informację, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, o których mowa w art. 36 ust. 5 i 6;

14) zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.”,

b) uchyla się ust. 2;

18) w art. 36:

a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Kontrolowany doręcza podpisany protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo podpisany egzemplarz protokołu kontroli w postaci papierowej Komisji w sposób określony w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.”,

c) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, o których mowa w ust. 5 i 6.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji:

1) uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego - dokonuje się zmiany protokołu w niezbędnym zakresie w formie aneksu, który doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń, przy czym przepisy ust. 1-2a stosuje się odpowiednio;

2) nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego - doręcza się kontrolowanemu stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, w sposób określony w ust. 1.”,

e) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zalecenia doręcza się w sposób określony w ust. 1.”,

f) w ust. 6 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Zalecenia doręcza się w sposób określony w ust. 1.”,

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Terminy, o których mowa w ust. 1, 2a, 3-5a i 8, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo zostało doręczone bezpośrednio, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”;

19) w art. 37 w ust. 1 w pkt 2:

a) w lit. a wyrazy „art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-23” zastępuje się wyrazami „art. 5 pkt 1, 2, 4-6c, 8-13 i 15-23”,

b) w lit. b wyrazy „w art. 5 pkt 24” zastępuje się wyrazami „w art. 5 pkt 24 i 25”;

20) w art. 39:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Niezwłocznie po przekazaniu żądania Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, załączając informacje i dokumenty dotyczące blokowanego rachunku.”,

b) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„3. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 1.

3a. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę wystąpienia z żądaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku.”,

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, może być doręczone za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokonanie blokady rachunku, o której mowa w ust. 3, wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, karną oraz inną określoną odrębnymi przepisami podmiotu nadzorowanego oraz osób działających w jego imieniu.”;

21) w art. 42 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie inwestycyjnej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 5 pkt 25, również w przypadku:”;

22) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy karne i przepisy o karach pieniężnych”;

23) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na kontrolowanego karę pieniężną w wysokości do 20 000 000 zł, jeżeli kontrolowany uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli, w tym nie wykonuje obowiązków lub uniemożliwia wykonywanie czynności określonych w art. 32 ust. 4-6ba i 7 oraz art. 33 ust. 1.”.

Art. 17. [Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Instrumenty finansowe mogą być zapisywane za pomocą technologii rozproszonego rejestru, wykorzystywanej przez operatora infrastruktury rynkowej opartej na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2022/858, na zasadach określonych w przepisach tego rozporządzenia.”;

2) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. a po wyrazach „certyfikaty inwestycyjne” dodaje się wyrazy „ , bankowe prawa pochodne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.19))”,

b) w pkt 2 po wyrazach „charakteru uznaniowego” dodaje się wyrazy „ , w tym ASO oparte na DLT”,

c) po pkt 4ze dodaje się pkt 4zf w brzmieniu:

„4zf) rozporządzeniu 2022/858 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1);”,

d) po pkt 9c dodaje się pkt 9d-9f w brzmieniu:

„9d) ASO opartym na DLT - rozumie się przez to wielostronną platformę obrotu opartą na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 2022/858;

9e) SS opartym na DLT - rozumie się przez to system rozrachunku oparty na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2022/858;

9f) TSS opartym na DLT - rozumie się przez to system obrotu i rozrachunku oparty na DLT w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2022/858;”,

e) pkt 16-18 otrzymują brzmienie:

„16) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot sprawujący nad podmiotem zależnym kontrolę w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

17) podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot kontrolowany przez podmiot dominujący;

18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z jego podmiotami zależnymi;”,

f) po pkt 28a dodaje się pkt 28aa-28ac w brzmieniu:

„28aa) instrumencie finansowym obsługiwanym przez DLT - rozumie się przez to instrument finansowy obsługiwany przez DLT w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia 2022/858, wymieniony w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia, zarejestrowany na rachunku DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1;

28ab) wtórnej rejestracji DLT - rozumie się przez to zarejestrowanie akcji, o których mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, na rachunku DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1;

28ac) rachunku DLT - rozumie się przez to rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia 909/2014, prowadzony w technologii rozproszonego rejestru poza depozytem papierów wartościowych, na którym są rejestrowane papiery wartościowe będące instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, jeżeli rachunek ten umożliwia identyfikację osób, którym przysługują prawa z tych papierów wartościowych, oraz wyodrębnia papiery wartościowe należące do różnych osób;”,

g) uchyla się pkt 29a;

3) w art. 4:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „banki powiernicze,” dodaje się wyrazy „banki państwowe prowadzące działalność maklerską i banki, o których mowa w art. 70 ust. 2,”,

b) w ust. 3 po wyrazach „do obrotu zorganizowanego” dodaje się wyrazy „ , z wyłączeniem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j”;

4) w art. 4a w ust. 1 po wyrazach „banki powiernicze,” dodaje się wyrazy „banki państwowe prowadzące działalność maklerską i banki, o których mowa w art. 70 ust. 2,”;

5) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o rachunkach papierów wartościowych, rozumie się przez to również rachunki DLT oraz ewidencję DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej.”;

6) w art. 6 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „firmę inwestycyjną,” dodaje się wyrazy „bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”;

7) w art. 7 w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , art. 68”;

8) w art. 7a:

a) w ust. 1 wyrazy „z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym” zastępuje się wyrazami „z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską albo bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, uprawnionymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, albo z bankiem powierniczym”,

b) w ust. 1a wyrazy „z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym” zastępuje się wyrazami „z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską albo bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, uprawnionymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, albo z bankiem powierniczym”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, lub bank powierniczy są jednostkami powiązanymi z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości albo są związane z emitentem jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym lub faktycznym, który mógłby prowadzić do konfliktu interesów lub wywoływać wątpliwości co do możliwości prawidłowego wywiązywania się z obowiązków agenta emisji, firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz bank powierniczy mogą zawrzeć z emitentem umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji, jeżeli:”,

d) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) weryfikację dokumentów stanowiących podstawę prawną emisji papierów wartościowych w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów niezbędnych dla powstania i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;

2) weryfikację kompletności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących oferowania papierów wartościowych;”,

e) w ust. 10 w zdaniu pierwszym wyrazy „z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym” zastępuje się wyrazami „z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską, bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, uprawnionymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, albo z bankiem powierniczym”;

9) w art. 7b:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Krajowemu Depozytowi, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia, informacje o wartości świadczeń wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, które stały się wymagalne, ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione, a także aktualizować informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do emitenta niekorzystającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, w odniesieniu do papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT i zarejestrowanych w SS opartym na DLT albo w TSS opartym na DLT.”;

10) po art. 7b dodaje się art. 7c w brzmieniu:

„Art. 7c. 1. Emitent, o którym mowa w art. 7b ust. 1, lub agent emisji działający na rzecz emitenta w przypadku określonym w art. 7a ust. 1, są obowiązani przekazać Krajowemu Depozytowi, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych lub w innym systemie rejestracji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia 909/2014, dodatkowe informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych, rodzaju papieru wartościowego, wynikających z niego zobowiązań oraz sposobu ich oferowania. Przepis art. 7b ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także emitentów papierów wartościowych, w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do ASO, a także emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do takiego obrotu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz umożliwienia identyfikacji emitentów i wyemitowanych papierów.”;

11) w art. 13:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , jeżeli strony w umowie tak postanowiły”,

b) po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Usługi związane z zabezpieczeniem dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane przez podmioty nadzorowane w zakresie regulowanym ustawą, spółki tworzone przez te podmioty z innymi podmiotami oraz przedsiębiorstwa usług pomocniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2019/2033.”;

12) w art. 13d:

a) w ust. 2 po wyrazie „ASO,” dodaje się wyraz „OTF,”,

b) w ust. 3 po wyrazie „ASO” dodaje się wyrazy „ , OTF”;

13) w art. 16d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spółka prowadząca rynek regulowany zawiadamia Komisję o istotnej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, której przedmiotem są funkcje operacyjne, o których mowa w art. 16b ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Za istotną zmianę umowy uważa się w szczególności zmianę zakresu czynności zleconych innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu. Zawiadomienie określa nowy zakres powierzonych czynności oraz wskazuje zmiany wprowadzone w umowie.”;

14) w art. 16e:

a) uchyla się ust. 5,

b) w ust. 6:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Spółka prowadząca rynek regulowany wprowadza adekwatne i skuteczne rozwiązania zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 4, lub osób trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w zakresie, w jakim nie poniósłby odpowiedzialności, w szczególności przez:”,

- uchyla się pkt 1;

15) w art. 19 w ust. 1:

a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty wymaga, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, pośrednictwa firmy inwestycyjnej lub banku państwowego prowadzącego działalność maklerską, z wyjątkiem:”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej lub banku państwowego prowadzącego działalność maklerską;”,

c) w pkt 6 wyrazy „wyłącznie na rynku regulowanym” zastępuje się wyrazami „na rynku regulowanym lub w ASO”;

16) w art. 21 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „grupy kapitałowej” dodaje się wyrazy „lub podmioty będące uczestnikami tego rynku”;

17) w art. 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy zmiany regulaminu rynku regulowanego nie ograniczają praw ani nie zwiększają obowiązków uczestników obrotu, Komisja może zezwolić na skrócenie terminu ich wejścia w życie.”;

18) w art. 31 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) banki państwowe prowadzące działalność maklerską.”;

19) w art. 32 w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „7 dni”;

20) w art. 45e:

a) w ust. 1:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) na OTF,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poza systemem obrotu instrumentami finansowymi - jeżeli są one rozliczane przez podmiot rozliczający”,

- w części wspólnej po wyrazach „rachunku papierów wartościowych,” dodaje się wyrazy „rachunku derywatów,”,

b) w ust. 2:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) na OTF,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poza systemem obrotu instrumentami finansowymi - jeżeli są one rozliczane przez podmiot rozliczający”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

„2a. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie powodują wygaśnięcia pełnomocnictw udzielonych podmiotowi prowadzącemu system rozrachunku albo uczestnikowi tego podmiotu ani pełnomocnictw udzielonych przez uczestnika podmiotu, wobec którego środki te zostały zastosowane, upoważniających do składania zleceń rozrachunku w imieniu tego uczestnika.

2b. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie wpływają na uprawnienia podmiotu rozliczającego, określone w regulaminie podmiotu rozliczającego polegające na:

1) rozwiązaniu umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym wraz z umowami, których podmiot ten stał się stroną w wyniku nowacji rozliczeniowej transakcji przyjętych do rozliczenia na podstawie umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym;

2) powstrzymaniu się od wykonania umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym.

2c. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie wpływają na uprawnienia podmiotu rozliczającego do potrącenia lub kompensacji wierzytelności wynikających z:

1) rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 1,

2) tytułu zabezpieczeń ustanowionych na rzecz podmiotu rozliczającego lub innego uczestnika,

3) tytułu uczestnictwa w systemie gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji, o których mowa w ust. 1

- na zasadach określonych w regulaminie podmiotu rozliczającego.

2d. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie wpływają na uprawnienia:

1) podmiotu rozliczającego oraz

2) uczestnika

- wynikające z zamieszczonej w umowie o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym klauzuli określającej zasady rozliczenia stron z tytułu rozwiązania umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym oraz umów, których podmiot rozliczający stał się stroną w wyniku nowacji rozliczeniowej transakcji przyjętych do rozliczenia na podstawie umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym w związku z zastosowaniem środków, o których mowa w ust. 1, wobec podmiotu rozliczającego lub uczestnika tego podmiotu.”;

21) w art. 46 w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) 1 przedstawiciela izby gospodarczej, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.”;

22) w art. 48:

a) w ust. 12 w pkt 1 wyrazy „fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art. 65, lub fundusz, o którym mowa w art. 68 - w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt” zastępuje się wyrazami „fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, lub fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 - w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt”,

b) w ust. 14 wyrazy „funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 65, lub w skład funduszu, o którym mowa w art. 68 - w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt” zastępuje się wyrazami „funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, lub w skład funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 - w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt”,

c) dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się w przypadku gdy regulamin, o którym mowa w ust. 15, oraz jego zmiany są załącznikiem do wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 49 ust. 1 i 1a rozporządzenia 648/2012.”;

23) w art. 51:

a) w ust. 2 skreśla się wyraz „wyłącznie”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uczestnikami CCP mogą być także osoby prawne będące kontrahentami niefinansowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 648/2012, jeżeli są stronami transakcji oraz jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z CCP w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 lub 3.”;

24) art. 65 i art. 66 otrzymują brzmienie:

„Art. 65. 1. Podmiot rozliczający, z wyłączeniem podmiotu rozliczającego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 68a ust. 5, który rozlicza transakcje zawarte:

1) w obrocie zorganizowanym - ustanawia fundusz zabezpieczający prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczania transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym;

2) poza obrotem zorganizowanym - ustanawia fundusz zabezpieczający prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczania transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym.

2. Podmiot rozliczający może ustanowić więcej niż jeden fundusz zabezpieczający, o którym mowa w ust. 1, dla różnych klas instrumentów finansowych lub dla różnych systemów obrotu.

3. Fundusze zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, zapewniają rozliczanie transakcji w zakresie określonym w ich regulaminach.

4. Uczestnicy podmiotu rozliczającego wnoszą wpłaty do funduszy zabezpieczających, o których mowa w ust. 1, w zakresie określonym w regulaminach, o których mowa w ust. 3.

5. Podmiot rozliczający może zarządzać środkami funduszy zabezpieczających, o których mowa w ust. 1.

Art. 66. 1. Podmiot rozliczający określa wysokość wpłat do funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem poziomu zobowiązań, które mogą powstać w wyniku rozliczanej transakcji.

2. Rada nadzorcza podmiotu rozliczającego, na wniosek zarządu, uchwala regulamin określający sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, oraz związane z jego funkcjonowaniem prawa i obowiązki uczestników.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Komisję, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4. Komisja odmawia zatwierdzenia regulaminu, o którym mowa w ust. 2, i jego zmian, jeżeli regulamin jest sprzeczny z przepisami prawa lub mógłby naruszać bezpieczeństwo obrotu albo proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszać bezpieczeństwo obrotu.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do zasad tworzenia i wykorzystywania środków funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2, oraz praw i obowiązków uczestników związanych z funkcjonowaniem tego funduszu.”;

25) w art. 67:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Masa majątkowa funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, stanowi współwłasność łączną uczestników. Nie wyłącza to możliwości indywidualnego określania obowiązków uczestnika w związku z wykorzystaniem funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, spowodowanym przez działania tego uczestnika.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3 wyrazy „funduszu rozliczeniowego” zastępuje się wyrazami „funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1,”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1 i art. 45e stosuje się odpowiednio do środków funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2.”;

26) uchyla się art. 68;

27) w art. 68a w ust. 14b po wyrazach „w art. 14 ust. 3a” dodaje się wyrazy „oraz art. 15 ust. 6a”;

28) w art. 68d:

a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Komisja odmawia zatwierdzenia regulaminu i jego zmian, jeżeli regulamin jest sprzeczny z przepisami prawa lub mógłby naruszać bezpieczeństwo obrotu albo proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszać bezpieczeństwo obrotu.”,

c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 66” zastępuje się wyrazami „art. 66 ust. 1”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Izba rozliczeniowa może również prowadzić fundusze zabezpieczające prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w ASO lub na OTF. Fundusze te zapewniają rozliczenie transakcji na rynkach, dla których są prowadzone, w zakresie określonym w regulaminach tych funduszy.”,

e) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do funduszy, o których mowa w ust. 5.

7. Izba rozliczeniowa może zarządzać środkami funduszy, o których mowa w ust. 1 i 5.

8. Fundusze zabezpieczające, o których mowa w ust. 1 i 5, mogą składać się z wyodrębnionych funkcjonalnie części, z których każda zawiera środki przeznaczone na zabezpieczenie rozliczenia transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach lub na zabezpieczenie rozliczenia określonych rodzajów transakcji.”;

29) w art. 68i w ust. 1 w pkt 1 po lit. d dodaje się lit. da i db w brzmieniu:

„da) bank państwowy prowadzący działalność maklerską świadczący usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1,

db) bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, świadczący usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1,”;

30) w art. 69:

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5 oraz art. 70” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5, art. 70 oraz art. 123a”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych;”;

31) w art. 70:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, poza jednostką wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5, wykonywać czynności określone w:”,

- w pkt 1 wyrazy „art. 69 ust. 2 pkt 1-6” zastępuje się wyrazami „art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 4-6”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 69 ust. 2 pkt 3 - jeżeli nie są one wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje;”,

- dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) art. 69 ust. 4 - jeżeli wykonuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa w pkt 1-3 lub 5;

5) art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 - jeżeli przedmiotem tych czynności jest pośredniczenie w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365, przez przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących pożyczek papierów wartościowych, zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym i na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie, jeżeli przedmiotem tych transakcji są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Banki, o których mowa w ust. 2, które stanowią małe i niezłożone instytucje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia 575/2013, lub które posiadają kapitały własne w wysokości poniżej równowartości w złotych 5 000 000 euro, mogą, poza jednostką wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5, wykonywać czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, jeżeli przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone w ust. 2 pkt 1, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące takie prawa majątkowe, stopa procentowa lub waluta.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4, nie stanowi działalności maklerskiej.

4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4, do banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a, art. 72, art. 73 ust. 1, 2, 5j-5o i 6a, art. 73a-73d, art. 74b-76, art. 77, art. 79-81a, art. 81c, art. 81d, art. 81f, art. 82a, art. 83a-83ja, art. 88 i art. 90 oraz bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.”;

32) w art. 73c w ust. 2 wyrazy „rozporządzenia 2017/575” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 166)”;

33) art. 74d otrzymuje brzmienie:

„Art. 74d. 1. Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych polega na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych we własnym imieniu i na własny rachunek albo na wykonywaniu innych czynności wywołujących równoważne skutki, w tym w celu pełnienia funkcji animatora rynku lub w celu wykonania transakcji klienta.

2. W przypadku gdy nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych jest dokonywane w celu wykonania transakcji klienta, podmiot nabywający lub zbywający instrumenty na własny rachunek zawiera z klientem umowę o świadczenie usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2.”;

34) uchyla się art. 76a;

35) w art. 79:

a) w ust. 2a skreśla się wyrazy „oraz ust. 2c”,

b) uchyla się ust. 2c,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Agent będący osobą fizyczną albo osoby wykonujące czynności na rzecz agenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które wykonują czynności, o których mowa w ust. 2, są obowiązane spełniać wymogi, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1. Posiadanie tytułu doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie tych wymogów.”,

d) w ust. 6a skreśla się wyrazy „i 2c”,

e) w ust. 8a skreśla się wyrazy „i 2c”,

f) w ust. 9 uchyla się pkt 1,

g) w ust. 9a wyrazy „przepisy art. 130 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „przepis art. 130 ust. 3”,

h) po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu:

„9b. Przepisu ust. 9 pkt 2 nie stosuje się w przypadku gdy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy inna firma inwestycyjna zawrze umowę z tym agentem i przekaże Komisji informację o jej zawarciu, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 81 ust. 1.”,

i) uchyla się ust. 10,

j) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela agent firmy inwestycyjnej będący osobą fizyczną oraz osoby uprawnione do reprezentowania agenta firmy inwestycyjnej lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo pozostające z agentem firmy inwestycyjnej w stosunku pracy są obowiązani do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt agenta firmy inwestycyjnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji związanych z jego działalnością, oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję.”;

36) w art. 81:

a) w ust. 1:

- w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub 2c”,

- w pkt 1 w lit. c wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „oraz”,

- w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością, odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem czynności agencyjnych, oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności - chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być inna firma inwestycyjna.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 2c”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja odmawia również dokonania wpisu do rejestru osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy wykonywanie przez tę osobę lub ten podmiot czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja odmawia dokonania wpisu do rejestru także wtedy, gdy doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez ten podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością, odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem czynności agencyjnych, oraz struktura organizacyjna tego podmiotu nie gwarantują wykonywania czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.”,

d) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub 2c”;

37) w art. 81c:

a) uchyla się ust. 5,

b) w ust. 6:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Firma inwestycyjna wprowadza adekwatne i skuteczne rozwiązania zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń klientów lub osób trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę albo przedsiębiorcę zagranicznego umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku, o którym mowa w art. 81a ust. 2, w zakresie, w jakim nie poniósłby odpowiedzialności, w szczególności przez:”,

- uchyla się pkt 1;

38) w art. 81f:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, którym powierzono wykonywanie czynności zleconych przez firmę inwestycyjną, mogą powierzyć wykonywanie tych czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli firma inwestycyjna wyrazi zgodę w formie pisemnej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „dalszego powierzenia” zastępuje się wyrazami „powierzenia, o którym mowa w ust. 1,”,

c) uchyla się ust. 3,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dalsze powierzanie wykonywania czynności zleconych przez firmę inwestycyjną odbywa się z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.”,

e) w ust. 4 wyrazy „dalszego powierzenia” zastępuje się wyrazami „powierzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3a,”;

39) w art. 82 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 111 ust. 2a,”;

40) w art. 83:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „makler papierów wartościowych lub”,

c) uchyla się ust. 4;

41) w art. 83a ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3h i 4, obejmuje również sporządzanie protokołów, notatek, nagrywanie rozmów telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-5, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi. Obowiązek sporządzania protokołów, notatek, nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej obejmuje urządzenia firmy inwestycyjnej oraz, pod warunkiem zatwierdzenia do używania przez firmę inwestycyjną prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w firmie inwestycyjnej, także te urządzenia.”;

42) w art. 83b:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Firma inwestycyjna ustanawia, wdraża i utrzymuje system kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do agentów firmy inwestycyjnej, na który składają się:

1) mechanizmy kontroli służące realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/565;

2) funkcja zgodności z przepisami, o której mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia 2017/565;

3) audyt wewnętrzny.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system audytu wewnętrznego w celu realizacji zadań określonych w art. 24 lit. a-c rozporządzenia 2017/565, a w przypadku gdy jest to proporcjonalne w stosunku do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności gospodarczej oraz do charakteru i zasięgu usług i działań inwestycyjnych wykonywanych przez tę firmę - ustanawia ona komórkę audytu wewnętrznego.”,

c) uchyla się ust. 6;

43) w art. 83ja dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w zawieraniu transakcji z uprawnionym kontrahentem lub zawierająca takie transakcje jest obowiązana działać w sposób rzetelny i profesjonalny. Informacje przekazywane w związku z transakcją muszą być rzetelne, nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd oraz muszą uwzględniać charakter uprawnionego kontrahenta i jego działalności.”;

44) w art. 84 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „firmy inwestycyjnej” dodaje się wyrazy „albo banku państwowego prowadzącego działalność maklerską”;

45) w art. 85 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „ust. 6a” zastępuje się wyrazami „ust. 6a-6c”;

46) w art. 86:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Firma inwestycyjna i bank państwowy prowadzący działalność maklerską informują Komisję o istotnych zmianach okoliczności, na podstawie których udzielono im zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 82 i art. 111a oraz w art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 albo art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej.

2. Firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, przekazują Komisji informacje dotyczące prowadzonej działalności i sytuacji finansowej, w tym w przypadku domu maklerskiego - informacje dotyczące przestrzegania przez ten dom maklerski adekwatności kapitałowej, oraz zdarzeń, które mogą mieć wpływ na działalność prowadzoną przez te podmioty lub ich sytuację finansową.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane do Komisji w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na jej stronie internetowej.”;

47) w art. 89:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1,

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z dniem likwidacji banku państwowego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w przypadku gdy firma inwestycyjna:

1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności maklerskiej w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna;

2) nie wykonała żadnej z czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2, na których wykonywanie uzyskała zezwolenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

1b. Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w przypadku gdy bank państwowy prowadzący działalność maklerską:

1) nie rozpoczął prowadzenia działalności maklerskiej w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna;

2) nie wykonał żadnej z czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2, na których wykonywanie uzyskał zezwolenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku otwarcia likwidacji, do dnia wygaśnięcia zezwolenia, a w przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 ust. 1 - do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, firma inwestycyjna albo podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, wykonują wyłącznie czynności zmierzające do zakończenia działalności maklerskiej bez możliwości zawierania nowych umów, w tym czynności:

1) wynikające z prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, lub umów o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych oraz z nabytych na rachunek klientów instrumentów pochodnych, mające na celu zakończenie tych inwestycji przez klientów;

2) zmierzające do zakończenia działalności, do której wykonywania firma inwestycyjna albo podmiot były uprawnione na podstawie ustawy lub odrębnych ustaw w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w szczególności niezwłocznie wypowiadają umowy zawarte z klientami.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 ust. 1 do dnia zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej albo do upływu terminów wypowiedzenia umów wynikających z prowadzonej działalności maklerskiej lub z działalności, do której prowadzenia podmiot był uprawniony w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy są one krótsze niż termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności, podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, wykonuje zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów niezbędne do zakończenia świadczenia usług na rzecz klientów, z uwzględnieniem ich interesów.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 ust. 1, wygaśnięcia zezwolenia albo zaprzestania prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, lub wykonywania innej działalności, do której firma inwestycyjna albo podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, był uprawniony w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, Komisja może nakazać tym podmiotom przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy uzasadnia to charakter, skala i złożoność działalności firmy inwestycyjnej albo podmiotu, któremu cofnięto zezwolenie na podstawie art. 167 ust. 1, Komisja może nakazać przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, do więcej niż jednej firmy inwestycyjnej, jeżeli firmy inwestycyjne uprzednio wyraziły na to zgodę.

4b. W przypadku gdy żadna firma inwestycyjna nie wyraziła zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, Komisja nakazuje przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, do wybranej firmy inwestycyjnej albo wybranych firm inwestycyjnych, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i ochrony inwestorów i innych uczestników rynku. Dokonując wyboru, Komisja uwzględnia charakter, skalę i złożoność działalności firmy inwestycyjnej, do której ma nastąpić przeniesienie, o którym mowa w ust. 4.

4c. Komisja nakazuje przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, w drodze decyzji skierowanej do firmy inwestycyjnej albo podmiotu, któremu cofnięto zezwolenie, oraz do firmy inwestycyjnej, do której ma nastąpić przeniesienie.

4d. Decyzja, o której mowa w ust. 4c, obejmuje również przeniesienie:

1) ewidencji obligacji;

2) ewidencji prowadzonych na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4;

3) rejestrów prowadzonych na podstawie art. 7aa ust. 2 pkt 2;

4) rejestrów akcjonariuszy;

5) środków pieniężnych, rachunków lub rejestrów towarów giełdowych oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.”,

g) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. W przypadku utraty lub zawieszenia uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111, lub w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, którą bank wykonywał zgodnie z art. 70 ust. 2, lub w art. 69 ust. 4, Komisja wskazuje termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności. Do dnia zaprzestania prowadzenia działalności albo do upływu terminów wypowiedzenia umów dotyczących tej działalności, w przypadku gdy są one krótsze niż termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności, bank wykonuje zobowiązania wynikające z zawartych umów, niezbędne do zakończenia świadczenia usług na rzecz klientów, z uwzględnieniem ich interesów.

7. W przypadku utraty lub zawieszenia uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111, lub w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, którą bank wykonywał zgodnie z art. 70 ust. 2, lub w art. 69 ust. 4, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę. Przepisy ust. 4a-4d stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167f ust. 1 lub zaprzestania prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, lub zaprzestania wykonywania innej działalności na podstawie ustawy lub odrębnych ustaw w związku z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie rachunków papierów wartościowych do banku państwowego prowadzącego działalność maklerską lub banku państwowego, któremu cofnięto zezwolenie, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3-5.”;

48) w art. 91:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Komisja prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych, które są domami maklerskimi albo bankami prowadzącymi działalność maklerską, zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, do których wykonywania są uprawnione.

1a. Rejestr firm inwestycyjnych zawiera również informację o cofnięciu firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6, lub utracie uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111, z przyczyn, o których mowa w art. 138 ust. 7aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Informacja o cofnięciu zezwolenia lub utracie uprawnienia jest zamieszczana w rejestrze na 5 lat od dnia cofnięcia zezwolenia lub utraty uprawnienia.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Komisja prowadzi także jawny rejestr banków państwowych prowadzących działalność maklerską zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, do których wykonywania te banki są uprawnione.

4. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz podmiotów, które zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 117.”;

49) w art. 94:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „firm inwestycyjnych,” dodaje się wyrazy „banków państwowych prowadzących działalność maklerską,”,

- w pkt 3 po wyrazach „firmę inwestycyjną” dodaje się wyrazy „lub bank państwowy prowadzący działalność maklerską”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zakres, tryb i formę oraz terminy i sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 86, przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów;”,

- w pkt 5:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „firmę inwestycyjną” dodaje się wyrazy „ , bank państwowy prowadzący działalność maklerską”,

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 3 lit. c-i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2154 z dnia 13 sierpnia 2021 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających odpowiednie kryteria ustalania kategorii osób zatrudnionych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyjnej lub aktywów, którymi ta firma zarządza (Dz. Urz. UE L 436 z 07.12.2021, str. 11), wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,”,

- - w lit. e wyrazy „ , o której mowa w art. 111 ust. 2 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „ , wydzielonej organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5,”,

b) w ust. 2 po wyrazach „banków prowadzących działalność maklerską” dodaje się wyrazy „ , banków państwowych prowadzących działalność maklerską”;

50) w art. 102a:

a) w ust. 1 po wyrazach „systemu zarządzania ryzykiem” dodaje się wyrazy „ , a także powierzenie funkcji prezesa lub funkcji członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dom maklerski niezwłocznie informuje Komisję o powołaniu lub powierzeniu funkcji, o którym mowa w ust. 1, ze wskazaniem daty powołania lub powierzenia funkcji.”;

51) w art. 102b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zarządzie domu maklerskiego wyodrębnia się funkcję prezesa oraz stanowisko członka zarządu nadzorującego lub stanowiska członków zarządu nadzorujących system zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego.”;

52) w art. 106:

a) w ust. 7 po wyrazach „przedmiotem jest” dodaje się wyrazy „nabycie albo objęcie akcji lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1,”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Działanie w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, domniemywa się w przypadku posiadania lub zamiaru nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego przez:

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu co te osoby, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

3) podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;

4) osoby finansujące nabycie akcji lub praw z akcji z tego samego źródła.”;

53) w art. 106i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”;

54) w art. 110zo:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku osiągnięcia przez wskaźniki poziomów określonych w planie naprawy lub w grupowym planie naprawy, o których mowa w ust. 1, dom maklerski przystępuje do wdrażania planu naprawy lub grupowego planu naprawy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a, 2 i 3, zarząd domu maklerskiego podejmuje uchwałę odpowiednio o przystąpieniu do wdrażania planu naprawy lub grupowego planu naprawy, podjęciu działań albo odstąpieniu od podejmowania działań określonych w planie naprawy lub grupowym planie naprawy. Dom maklerski niezwłocznie informuje Komisję o podjętej uchwale i przekazuje Komisji jej kopię oraz wskazuje przyczyny przystąpienia do wdrażania planu naprawy zgodnie z ust. 1a, przyczyny podjęcia działań zgodnie z ust. 2 lub przyczyny odstąpienia od podjęcia działań zgodnie z ust. 3.”;

55) w art. 111:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić działalność maklerską po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 albo art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 2 albo 34 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w przypadku gdy bank zamierza prowadzić działalność maklerską, załącza się:”,

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) informację o nazwie jednostki organizacyjnej banku, w której ma być prowadzona działalność maklerska;

2) informacje, o których mowa w art. 1 lit. a i b, art. 5 lit. a, art. 6 lit. a, c i e-i oraz art. 7 rozporządzenia 2017/1943;”,

- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

„7) projekty procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014;

8) projekty procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 - w przypadku gdy wnioskodawca zamierza prowadzić ASO lub OTF;

9) projekt regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową.”,

c) uchyla się ust. 2a,

d) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w przypadku gdy bank zamierza prowadzić działalność maklerską, załącza się informacje, oświadczenia i projekty procedur, o których mowa w art. 1 lit. a i b, art. 5 lit. a oraz art. 6 lit. a rozporządzenia 2017/1943, oraz oświadczenia kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Bank może prowadzić działalność maklerską pod warunkiem, że działalność ta jest organizacyjnie wyodrębniona od pozostałej działalności banku (wydzielenie organizacyjne), z zastrzeżeniem art. 112a i art. 113.”,

f) w ust. 6 wyrazy „jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „jednostki wydzielonej organizacyjnie zgodnie z ust. 5”,

g) w ust. 6a:

- w zdaniu pierwszym wyrazy „jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „jednostki wydzielonej organizacyjnie zgodnie z ust. 5”,

- w zdaniu drugim wyrazy „jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „jednostki wydzielonej organizacyjnie zgodnie z ust. 5”,

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania poufności danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej;

2) zakres czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie zgodnie z ust. 5 albo jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka, oraz sposób ustalenia warunków wykonywania tych czynności przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego wykonywania tych czynności.”;

56) po art. 111 dodaje się art. 111a i art. 111b w brzmieniu:

„Art. 111a. 1. Bank państwowy może prowadzić działalność maklerską po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się informacje, oświadczenia i projekty procedur, o których mowa w art. 111 ust. 2.

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składanego przez bank państwowy prowadzący działalność maklerską, załącza się informacje, o których mowa w art. 111 ust. 2b.

4. Do banku państwowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 111 ust. 5 i 6-6e, art. 112a, art. 113 oraz art. 114 ust. 2 i 3.

Art. 111b. 1. Do działalności maklerskiej prowadzonej przez bank państwowy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1, stosuje się:

1) przepisy ustawy oraz bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące banku prowadzącego działalność maklerską;

2) przepisy ustaw odrębnych dotyczące firmy inwestycyjnej, jeżeli znajdują zastosowanie do banku państwowego prowadzącego działalność maklerską.

2. Do banku państwowego prowadzącego działalność maklerską nie stosuje się przepisu art. 114 ust. 1.”;

57) po art. 112 dodaje się art. 112a w brzmieniu:

„Art. 112a. 1. Bank może, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 10, wykonywać obowiązki związane z prowadzoną przez niego działalnością maklerską i pozostałą działalnością banku w ramach:

1) jednostki wydzielonej organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5, na rzecz jednostek organizacyjnych banku innych niż ta jednostka;

2) jednostek organizacyjnych banku innych niż jednostka wydzielona organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5, na rzecz tej jednostki.

2. W celu wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna wydzielona zgodnie z art. 111 ust. 5 oraz jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka mogą wymieniać się informacjami oraz wykorzystywać te same rozwiązania techniczne i organizacyjne pod warunkiem, że zapewnione jest zachowanie bezpieczeństwa, integralności i poufności danych oraz są spełnione wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów.”;

58) w art. 117 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Komisja informuje zagraniczną firmę inwestycyjną, która zgłosiła zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

59) w art. 122 w ust. 1 po wyrazach „lub rachunków zbiorczych” dodaje się wyrazy „ , lub innej działalności, do której prowadzenia jest uprawniony ten bank w związku z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie rachunków papierów wartościowych”;

60) po art. 123 dodaje się art. 123a-123d w brzmieniu:

„Art. 123a. 1. Za zezwoleniem Komisji bank powierniczy może wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365 dla klientów, przez przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących pożyczek papierów wartościowych, zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym i na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie (pośrednictwo w pożyczkach papierów wartościowych).

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osobowe członków zarządu banku powierniczego, którzy odpowiadają za rozpoczęcie wykonywania czynności objętej wnioskiem lub będą nią kierować;

2) informacje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/1943, z wyłączeniem informacji dotyczących członków zarządu i rady nadzorczej banku powierniczego;

3) oświadczenia osób, które odpowiadają za rozpoczęcie wykonywania czynności objętej wnioskiem lub będą nią kierować, o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE lub przepisów rozporządzenia 575/2013;

4) informacje, o których mowa w art. 6 lit. c, e, f oraz h-l rozporządzenia 2017/1943.

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) statut banku powierniczego i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;

2) projekt regulaminu prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych obejmujący wykonywanie czynności pośrednictwa w pożyczkach papierów wartościowych;

3) projekt regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową;

4) projekt procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014;

5) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie czynności objętej wnioskiem.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 123b. 1. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 119 ust. 1, może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1.

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 123a ust. 1, nie może być udzielone wyłącznie na wykonywanie pośrednictwa w pożyczkach papierów wartościowych.

Art. 123c. Wykonywanie przez bank powierniczy, zgodnie z art. 123a, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2, nie stanowi działalności maklerskiej.

Art. 123d. 1. Do banku powierniczego wykonującego czynności pośrednictwa w pożyczkach papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a, art. 73 ust. 1, 5j-5o i 6a, art. 73a ust. 1-5 i 9, art. 73b-73d, art. 74b, art. 74c, art. 79-81a, art. 81c, art. 81d, art. 81f, art. 82a, art. 83a ust. 1-5, art. 83b, art. 83c ust. 1-4, art. 83d ust. 1 i 6, art. 83e, art. 83f, art. 83h, art. 83i, art. 83j ust. 1, 2 i 4, art. 83ja, art. 83k oraz art. 88.

2. Do banku powierniczego wykonującego czynności pośrednictwa w pożyczkach papierów wartościowych stosuje się bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 119 ust. 1, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.”;

61) w art. 125:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „firmy inwestycyjnej” dodaje się wyrazy „lub banku państwowego prowadzącego działalność maklerską”,

- w części wspólnej po wyrazach „z firmą inwestycyjną” dodaje się wyrazy „lub bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską”,

b) w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „lub 2c”;

62) w art. 129:

a) w ust. 5:

- uchyla się pkt 1,

- w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , oraz danych, o których mowa w pkt 1”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej listy maklerów i doradców oraz informacje o skreśleniu z listy oraz zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu maklera lub doradcy.”;

63) w art. 130:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

c) w ust. 5:

- w zdaniu pierwszym wyrazy „w art. 131 pkt 3” zastępuje się wyrazami „w art. 131 ust. 1 pkt 3”,

- w zdaniu drugim wyrazy „w art. 131 pkt 3” zastępuje się wyrazami „w art. 131 ust. 1 pkt 3”;

64) w art. 131 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Postępowanie wszczęte na wniosek maklera lub doradcy o skreślenie z listy maklerów lub z listy doradców zawiesza się do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie, o której mowa w art. 130 ust. 1.”;

65) po dziale IV dodaje się dział IVa w brzmieniu:

„Dział IVa

Uczestnictwo w systemie pilotażowym na potrzeby infrastruktury rynkowej opartej na technologii rozproszonego rejestru

Art. 131s. 1. Papiery wartościowe będące instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT są rejestrowane w SS opartym na DLT albo w TSS opartym na DLT na rachunkach DLT albo, jeżeli zezwolenie na prowadzenie SS opartego na DLT albo TSS opartego na DLT zwalnia podmiot prowadzący SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT z obowiązku prowadzenia rachunków DLT, w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1.

2. Rachunek DLT oraz ewidencja DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, mogą być prowadzone wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie SS opartego na DLT albo TSS opartego na DLT.

3. Technologia rozproszonego rejestru, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2022/858, wykorzystywana do prowadzenia SS opartego na DLT albo TSS opartego na DLT zapewnia zgodność łącznej liczby papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, zarejestrowanych na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, z wielkością ich emisji.

Art. 131t. 1. Prawa z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku DLT, jeżeli zapis ten w sposób jednoznaczny i nieodwracalny identyfikuje papiery wartościowe oraz osobę uprawnioną z tych papierów wartościowych, a także liczbę przysługujących tej osobie papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 131z.

2. Do przenoszenia praw z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, zarejestrowanych na rachunkach DLT, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 1-3, 5b i 6.

Art. 131u. 1. W przypadku gdy na podstawie zezwolenia na prowadzenie SS opartego na DLT albo TSS opartego na DLT podmiot prowadzący taki SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT jest zwolniony z obowiązku prowadzenia rachunków papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia 909/2014, prawa z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT powstają z chwilą ich zarejestrowania po raz pierwszy w ewidencji DLT prowadzonej w technologii rozproszonego rejestru, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2022/858, z zastrzeżeniem art. 131z.

2. Ewidencja DLT, o której mowa w ust. 1, zapewnia jednoznaczną i nieodwracalną identyfikację papierów wartościowych zapisanych w tej ewidencji oraz osoby uprawnionej z tych papierów wartościowych, a także liczby papierów wartościowych przysługujących tej osobie.

3. Umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, zarejestrowanych w ewidencji DLT, o której mowa w ust. 1, przenosi te papiery wartościowe z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w tej ewidencji, jeżeli zapis ten w sposób jednoznaczny i nieodwracalny identyfikuje papiery wartościowe oraz osobę uprawnioną z tych papierów wartościowych, a także liczbę przysługujących jej papierów wartościowych.

4. W przypadku gdy nabycie praw z papierów wartościowych zarejestrowanych w ewidencji DLT, o której mowa w ust. 1, nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie praw z tych papierów, ich zapis w tej ewidencji na rzecz nabywcy jest dokonywany na jego żądanie.

Art. 131v. 1. Do wykonywania praw z akcji zarejestrowanych na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

2. Do wykonywania praw z obligacji zarejestrowanych na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 55 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Art. 131w. 1. Akcje tej samej spółki nie mogą być jednocześnie zarejestrowane na rachunku DLT oraz w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1.

2. Akcje tej samej spółki zarejestrowane na rachunku DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, nie mogą być jednocześnie zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, oraz w depozycie papierów wartościowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obligacji tej samej serii.

Art. 131x. 1. Zarejestrowanie papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT oraz wybór podmiotu prowadzącego rachunek DLT albo ewidencję DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Przy zawiązaniu spółki wyboru sposobu zarejestrowania akcji oraz podmiotu prowadzącego rachunek DLT albo ewidencję DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, dokonują założyciele.

2. W przypadku gdy obligacje będą zarejestrowane na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, przepisów art. 7a ust. 1-3, ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 5-10 nie stosuje się. Przed zarejestrowaniem obligacji na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, podmiot, który prowadzi te rachunki lub tę ewidencję, wykonuje czynności, o których mowa w art. 7a ust. 4 pkt 1-3.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nie stosuje się.

Art. 131y. 1. Przedmiotem obrotu w ASO opartym na DLT albo TSS opartym na DLT mogą być wyłącznie papiery wartościowe zarejestrowane na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1. Przepisu art. 5 ust. 1 nie stosuje się.

2. Przedmiotem obrotu w ASO opartym na DLT albo TSS opartym na DLT nie mogą być akcje spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego innego niż w ASO opartym DLT albo TSS opartym na DLT lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

Art. 131z. 1. Przedmiotem wtórnej rejestracji DLT mogą być wyłącznie akcje spółki niebędącej spółką publiczną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

2. Wtórna rejestracja DLT wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Podmiotem prowadzącym rachunki DLT albo ewidencję DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1, dla tych akcji może być wyłącznie podmiot wybrany w drodze uchwały, o której mowa w art. 131x ust. 1.

3. W przypadku wtórnej rejestracji DLT podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przekazuje spółce oraz SS opartemu na DLT albo TSS opartemu na DLT, wybranemu zgodnie z art. 131x ust. 1, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania akcji z rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

4. Z dniem wyrejestrowania akcji z rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, następuje ich rejestracja w SS opartym na DLT albo w TSS opartym na DLT, zapisy w tym rejestrze akcjonariuszy tracą moc, a moc obowiązującą uzyskują odpowiadające im zapisy na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1.

Art. 131za. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany może, na zasadach określonych w rozporządzeniu 2022/858, prowadzić ASO oparte na DLT albo TSS oparty na DLT.

2. Krajowy Depozyt lub centralny depozyt papierów wartościowych może prowadzić SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT na zasadach określonych w rozporządzeniu 2022/858.

3. Firma inwestycyjna może, na zasadach określonych w rozporządzeniu 2022/858, prowadzić ASO oparte na DLT albo TSS oparty na DLT.

Art. 131zb. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 lub art. 10 ust. 2 rozporządzenia 2022/858, występujący o specjalne zezwolenie, o którym mowa w tych przepisach, wraz z wnioskiem o jego udzielenie składa do Komisji wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie odpowiednio działalności maklerskiej, rynku regulowanego albo centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia 909/2014.

2. Komisja, odmawiając udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, rynku regulowanego albo centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia 909/2014, odmawia udzielenia specjalnego zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 lub art. 10 ust. 2 rozporządzenia 2022/858.

Art. 131zc. 1. Podmiot prowadzący SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT może wydawać pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1394) dla celów rozrachunku w środkach pieniężnych dokonywanego w związku z transakcjami zawieranymi na ASO opartym na DLT albo TSS opartym na DLT, w zakresie instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT, zarejestrowanych w prowadzonym przez ten podmiot SS opartym na DLT albo TSS opartym na DLT.

2. Do podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu IIIa ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Art. 131zd. 1. W celu zapewnienia przestrzegania przez podmiot prowadzący ASO oparty na DLT, TSS oparty na DLT albo SS oparty na DLT przepisów rozporządzenia 2022/858 Komisja może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.

Art. 131ze. 1. W przypadku gdy do wykonania strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2022/858, jest niezbędna dematerializacja akcji będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, zarejestrowanymi w SS opartym na DLT albo TSS opartym na DLT, podmiot prowadzący SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT jest uprawniony do zawarcia, w imieniu emitenta, umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych z Krajowym Depozytem albo innym centralnym depozytem papierów wartościowych wskazanym w strategii przejścia zgodnie z art. 7 ust. 9 rozporządzenia 2022/858 oraz wykonania, w imieniu emitenta, czynności związanych z tą rejestracją.

2. W przypadku gdy Krajowy Depozyt albo inny centralny depozyt papierów wartościowych wskazany w strategii przejścia odmówi zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, podmiot prowadzący SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT jest uprawniony do zawarcia, w imieniu emitenta, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz wykonania w imieniu emitenta czynności związanych z tą rejestracją. Przepisu art. 3281 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

3. W przypadku gdy do wykonania strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2022/858, jest niezbędna dematerializacja obligacji będących instrumentami finansowymi obsługiwanymi przez DLT, zarejestrowanymi w SS opartym na DLT albo TSS opartym na DLT, podmiot prowadzący SS oparty na DLT albo TSS oparty na DLT jest uprawniony do zawarcia, w imieniu emitenta, umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1, w depozycie papierów wartościowych oraz do wykonania, w imieniu emitenta, czynności związanych z zawarciem tej umowy. Przepisu art. 7a ust. 2 nie stosuje się.

Art. 131zf. 1. W przypadku gdy w wykonaniu strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2022/858, instrumenty finansowe obsługiwane przez DLT, wprowadzone do obrotu w ASO opartym na DLT, mają zostać wprowadzone do obrotu w ASO wskazanym w strategii przejścia, podmiot prowadzący ASO oparty na DLT albo TSS oparty na DLT jest uprawniony do złożenia w imieniu emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu w ASO wskazanym w strategii przejścia oraz wykonywania w imieniu i na rzecz emitenta czynności dotyczących tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący ASO może zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia instrumentów finansowych do prowadzonego przez niego ASO, jeżeli uzna, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO.

3. Podmiot prowadzący ASO wskazany w strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2022/858, może, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, zrezygnować z prawa sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, wskazując dzień, w którym rezygnacja dochodzi do skutku.

4. Wprowadzenie instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT do obrotu w ASO, wskazane w strategii przejścia, o której mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2022/858, następuje w drugim dniu roboczym następującym odpowiednio:

1) po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, albo

2) po dniu, w którym dochodzi do skutku rezygnacja z prawa sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, do emitenta akcji notowanych dotychczas w ASO opartym na DLT i jego akcjonariuszy stosuje się odpowiednio przepis art. 83a ustawy o ofercie publicznej.”;

66) w art. 132 w ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) banku państwowego prowadzącego działalność maklerską,”,

b) w pkt 3 po wyrazach „bank prowadzący działalność maklerską” dodaje się wyrazy „ , bank państwowy prowadzący działalność maklerską”;

67) w art. 133 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wypłaty z systemu rekompensat nie obejmują utraconych instrumentów finansowych, zapisanych:

1) w ewidencjach lub rejestrach prowadzonych na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4 i art. 7aa ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie art. 30030 i art. 3281 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2243);

2) na rachunkach DLT albo w ewidencji DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1.”;

68) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. 1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1.

2. Bank powierniczy staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych.

3. Bank prowadzący działalność maklerską staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 albo art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, obejmującego świadczenie co najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1.

4. Bank państwowy prowadzący działalność maklerską staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1, obejmującego świadczenie co najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1.”;

69) po art. 135 dodaje się art. 135a w brzmieniu:

„Art. 135a. 1. Dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą:

1) zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1;

2) wygaśnięcia zezwolenia.

2. Bank powierniczy jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą wydania decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank.

3. Bank prowadzący działalność maklerską jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat:

1) z chwilą zaprzestania działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1, w związku z decyzją o uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1, lub decyzją o zawieszeniu działalności banku, lub decyzją ograniczającą zakres działalności banku, o której mowa w art. 138 ust. 7aa pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

4. Bank państwowy prowadzący działalność maklerską jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą:

1) wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1;

2) wygaśnięcia zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, albo cofnięcia zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 1b.”;

70) w art. 148 w ust. 1 w pkt 2 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m i n w brzmieniu:

„m) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2,

n) banku państwowego prowadzącego działalność maklerską;”;

71) w art. 149:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.:

- w pkt 8a po wyrazach „uzyskania dowodów” dodaje się wyrazy „lub weryfikacji prawdziwości oświadczenia albo deklaracji dotyczących konfliktu interesów, podlegających weryfikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie przepisów odrębnych,”,

- po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

„8d) Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, zachowują w tajemnicy informację o przekazaniu danych:

1) Policji - na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ust. 3-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ust. 3-9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4) Żandarmerii Wojskowej - na zasadach i w trybie określonych w art. 40b ust. 2-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;

5) Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ust. 3-9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

6) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

72) w art. 150 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Komisji w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w zakresie przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;”,

b) w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banki powiernicze:”,

c) w pkt 12:

- w lit. a po wyrazach „działalność maklerską,” dodaje się wyrazy „banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”,

- w lit. b po wyrazach „działalność maklerską,” dodaje się wyrazy „banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”,

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) przez firmę inwestycyjną, bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej, działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2, lub powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, jeżeli przekazanie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy;”,

e) w pkt 22 po wyrazach „przez firmę inwestycyjną” dodaje się wyrazy „ , bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”,

f) w pkt 22a po wyrazach „firmę inwestycyjną” dodaje się wyrazy „ , bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”,

g) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) przez firmę inwestycyjną podmiotowi objętemu systemem gwarantowania w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, prowadzącemu rachunek tej firmy inwestycyjnej, na którym są zdeponowane środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem usług maklerskich - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tego podmiotu, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 26 ust. 3 tej ustawy.”,

h) w pkt 24 po wyrazach „przez firmę inwestycyjną” dodaje się wyrazy „ , bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”;

73) art. 151a otrzymuje brzmienie:

„Art. 151a. Informacje dotyczące firmy inwestycyjnej, banku państwowego prowadzącego działalność maklerską albo banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2, przekazane przez tę firmę albo ten bank Komisji w ramach sprawowanego nadzoru oraz oświadczenia Komisji dotyczące tej firmy albo tego banku, zawarte w dokumentacji nadzorczej, mogą zostać ujawnione, o ile nie narusza to interesu podmiotu, który je przekazał, lub interesu osób trzecich lub nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru nad działalnością firm inwestycyjnych lub banków.”;

74) w art. 152 po wyrazach „Firmy inwestycyjne” dodaje się wyrazy „ , banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2,”;

75) w art. 153 w ust. 1 po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „art. 19a,”;

76) w art. 162:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Udzielenie bankowi państwowemu zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) funduszy zabezpieczających, o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 68d ust. 1,”;

77) w art. 163:

a) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z podstawowej działalności,”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Od agenta firmy inwestycyjnej będącego:

1) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem banku i domu maklerskiego, pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro;

2) osobą fizyczną pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 100 euro.”;

78) w art. 165:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła rynku regulowanego;”,

b) uchyla się ust. 2;

79) w art. 165a:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć, w drodze decyzji, na spółkę prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną w wysokości do 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 9,”,

b) uchyla się ust. 3;

80) w art. 165b uchyla się ust. 3;

81) po art. 165f dodaje się art. 165g w brzmieniu:

„Art. 165g. 1. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2022/858 przez podmiot prowadzący ASO oparty na DLT, TSS oparty na DLT albo SS oparty na DLT Komisja może nałożyć na te podmioty karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł.

2. Jeżeli uzasadnia to charakter naruszenia, kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być również nałożona w przypadku cofnięcia specjalnego zezwolenia lub powiązanych z nim zwolnień na podstawie art. 8 ust. 12, art. 9 ust. 12 lub art. 10 ust. 12 rozporządzenia 2022/858.”;

82) w art. 166a:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja może nakazać ogłoszenie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 2, w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób, na koszt podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany.”;

83) w art. 167:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) w ust. 2d w pkt 3 wyrazy „wysokość jej całkowitych obrotów” zastępuje się wyrazami „wartość jej przychodów ogółem”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub 2c”;

84) w art. 167a:

a) w ust. 1 wyraz „przychodu” zastępuje się wyrazami „całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu”,

b) uchyla się ust. 2a;

85) po art. 167a dodaje się art. 167aa w brzmieniu:

„Art. 167aa. 1. W przypadku gdy agent firmy inwestycyjnej, wykonując czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności agenta firmy inwestycyjnej, przepisy wydane na ich podstawie lub przepisy rozporządzenia 2019/2033, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 1031/2010, lub inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności agenta firmy inwestycyjnej, wykonuje czynności powierzone mu na podstawie umowy zawartej z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską lub bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, niezgodnie z przepisami prawa, a także w przypadku gdy nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy zleceniodawcy firmy inwestycyjnej, banku państwowego prowadzącego działalność maklerską lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2, których jest agentem, Komisja może:

1) w przypadku agenta firmy inwestycyjnej będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;

2) w przypadku agenta firmy inwestycyjnej będącego osobą fizyczną - nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) nakazać agentowi firmy inwestycyjnej zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszenia i niepodejmowanie tych działań w przyszłości;

4) zakazać, na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, wykonywania czynności agenta firmy inwestycyjnej; w takim przypadku Komisja wskazuje zakres czynności podlegających zakazowi;

5) skreślić agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w art. 79 ust. 8.

2. Komisja, ustalając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia w szczególności:

1) wagę naruszenia i czas jego trwania;

2) stopień przyczynienia się agenta firmy inwestycyjnej do powstania naruszenia;

3) sytuację finansową agenta firmy inwestycyjnej, na którego jest nakładana kara, w szczególności wysokość jego całkowitych obrotów;

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez agenta firmy inwestycyjnej, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;

5) straty poniesione przez podmioty trzecie w związku z powstaniem naruszenia, jeżeli można je ustalić;

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań agenta firmy inwestycyjnej;

7) gotowość agenta firmy inwestycyjnej do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności powstania naruszenia;

8) uprzednie naruszenie przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności przez agentów firm inwestycyjnych przez agenta firmy inwestycyjnej, na którego jest nakładana kara.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję informacji o naruszeniu przez agenta firmy inwestycyjnej prowadzącego działalność na terytorium innego państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie działalności przez agentów firm inwestycyjnych na terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu sankcji Komisja informuje właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego.

4. Podmiot, który został skreślony z rejestru agentów firm inwestycyjnych zgodnie z ust. 1 pkt 5, nie może ponownie być wpisany do tego rejestru przed upływem 10 lat od dnia skreślenia, a w przypadku gdy skreślenie nastąpiło w związku z popełnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestępstwa - także przed zatarciem skazania za to przestępstwo.

5. Stroną postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest agent firmy inwestycyjnej i firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską lub bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, z którymi agent firmy inwestycyjnej pozostawał w stosunku umownym o wykonywanie czynności pośrednictwa w czasie gdy naruszył przepisy, o których mowa w ust. 1, wykonywał powierzone mu czynności wynikające z umowy zawartej z firmą inwestycyjną lub bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, niezgodnie z przepisami prawa, nie przestrzegał zasad uczciwego obrotu lub naruszył interesy zleceniodawcy firmy inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2, których był agentem.”;

86) w art. 167c:

a) w ust. 2 po wyrazach „sprawozdaniu finansowym” dodaje się wyrazy „za rok obrotowy”,

b) uchyla się ust. 4;

87) w art. 167ca:

a) w ust. 1 po wyrazach „sprawozdaniu finansowym” dodaje się wyrazy „za rok obrotowy”,

b) uchyla się ust. 3;

88) w art. 167d w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „sprawozdaniu finansowym” dodaje się wyrazy „za rok obrotowy”;

89) po art. 167e dodaje się art. 167f w brzmieniu:

„Art. 167f. 1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 3, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej albo ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej, w przypadku gdy bank państwowy prowadzący działalność maklerską:

1) narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do prowadzenia działalności maklerskiej, w tym zasad i trybu jej prowadzenia, przepisy wydane na ich podstawie lub bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do prowadzenia działalności maklerskiej;

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;

3) narusza interesy zleceniodawcy;

4) przestał spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia;

5) otrzymał zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja ograniczy zakres prowadzonej działalności maklerskiej, Komisja może również:

1) nakazać bankowi państwowemu prowadzącemu działalność maklerską zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości lub

2) zakazać, na czas określony, zawierania na rynku regulowanym, w ASO lub na OTF transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 5, Komisja może również:

1) nałożyć na bank państwowy prowadzący działalność maklerską karę pieniężną do wysokości 21 312 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu w pierwszym roku działalności, określonego w przedłożonej Komisji informacji finansowej, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 2017/1943, jeżeli przekracza ona 21 312 000 zł, albo

2) zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w pkt 1

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuścił się bank państwowy prowadzący działalność maklerską.

4. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez bank państwowy prowadzący działalność maklerską w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 5, kara pieniężna, o której mowa w ust. 3 pkt 1 albo 2, może zostać nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści.

6. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, uwzględnia w szczególności:

1) wagę naruszenia i czas jego trwania;

2) stopień przyczynienia się banku państwowego prowadzącego działalność maklerską do powstania naruszenia;

3) sytuację banku państwowego prowadzącego działalność maklerską, na który jest nakładana kara, w szczególności wysokość jego całkowitych obrotów;

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez bank państwowy prowadzący działalność maklerską, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;

5) straty poniesione przez podmioty trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań banku państwowego prowadzącego działalność maklerską;

7) gotowość banku państwowego prowadzącego działalność maklerską do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności przez banki prowadzące działalność maklerską, popełnione przez bank państwowy prowadzący działalność maklerską, na który jest nakładana kara.

7. Sankcje, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, Komisja może zastosować również wobec banku państwowego prowadzącego działalność maklerską, powierzającego do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2 agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tego banku narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy zleceniodawców.

8. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, o którym mowa w art. 111a ust. 1, bank państwowy, który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu.

9. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie dłuższy niż miesiąc, możliwość prowadzenia, w całości lub w części, działalności maklerskiej.

10. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać termin, w którym następuje zakończenie jej prowadzenia.”;

90) w art. 169a:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. W przypadku gdy agent firmy inwestycyjnej będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonując czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności agenta firmy inwestycyjnej, przepisy wydane na ich podstawie lub przepisy rozporządzenia 2019/2033, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 1031/2010 lub inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności agenta firmy inwestycyjnej, wykonuje czynności powierzone mu na podstawie umowy zawartej z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską lub bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, niezgodnie z przepisami prawa, a także w przypadku gdy nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy zleceniodawcy firmy inwestycyjnej, banku państwowego prowadzącego działalność maklerską lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2, których jest agentem, Komisja może:

1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł na osoby odpowiedzialne za powstanie naruszenia lub

2) nakazać osobom odpowiedzialnym za powstanie naruszenia zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości, lub

3) nakazać odwołanie członka zarządu agenta firmy inwestycyjnej odpowiedzialnego za powstanie naruszenia, w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny.”,

b) po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb w brzmieniu:

„1bb. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a pkt 1, ust. 1aa pkt 1, ust. 1b pkt 1 oraz ust. 1ba pkt 1, Komisja może nałożyć karę również na osobę, która w okresie, w którym powstały naruszenia, pełniła funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej.”,

c) uchyla się ust. 1c,

d) w ust. 1d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1-1ba” zastępuje się wyrazami „ust. 1-1bb”,

e) w ust. 1e wyrazy „ust. 1-1ba” zastępuje się wyrazami „ust. 1-1bb”;

91) w art. 169c uchyla się ust. 3;

92) w art. 170 uchyla się ust. 2;

93) w art. 170a uchyla się ust. 2;

94) w art. 170b uchyla się ust. 2;

95) w art. 170c uchyla się ust. 2;

96) w art. 171:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja może nakazać ogłoszenie rozstrzygnięcia w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt strony.”;

97) w art. 171f w ust. 1 po wyrazach „sprawozdaniu finansowym” dodaje się wyrazy „za rok obrotowy”;

98) w art. 173 uchyla się ust. 9;

99) w art. 173a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na kontrahentów finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w rozporządzeniu 648/2012, lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.”;

100) w art. 173b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tym rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.”;

101) w art. 173c:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozporządzeniu 648/2012 lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na te podmioty karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.”,

b) uchyla się ust. 5;

102) w art. 174 uchyla się ust. 3;

103) w art. 176h dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku nałożenia sankcji, o której mowa w art. 167f, na bank państwowy prowadzący działalność maklerską stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6.”;

104) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.”;

105) art. 178d otrzymuje brzmienie:

„Art. 178d. 1. Kto, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania emitenta, dopuszcza do tego, że emitent nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7b lub art. 7c, albo wykonuje je nienależycie, podlega grzywnie do 2 000 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto przekazuje Krajowemu Depozytowi nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 7b lub art. 7c, lub zataja prawdziwe dane.”;

106) w art. 184 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1-3, art. 32d, art. 79 ust. 11, art. 88, art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 122, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”.


Art. 18. [Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) w art. 23 w ust. 1 po wyrazach „art. 2 ust. 1 pkt 5,” dodaje się wyrazy „a także prawidłowości oświadczeń albo deklaracji dotyczących konfliktu interesów, podlegających weryfikacji CBA na podstawie przepisów odrębnych,”.

Art. 19. [Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym]

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825 i 1705) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1)” zastępuje się wyrazami „ , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1)”;

2) w art. 3g w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „art. 32 ust. 1 lit. f” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 lit. h”;

3) w art. 6b w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Pracownikom Urzędu Komisji wykonującym czynności w postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ust. 1, oraz czynności kontrolne i wizyty nadzorcze, o których mowa w przepisach odrębnych, wymagające posiadania legitymacji służbowej, Urząd Komisji wydaje legitymacje służbowe. W uzasadnionym przypadku legitymacja służbowa może być wydana także pracownikowi Urzędu Komisji niewykonującemu czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Legitymacja służbowa zawiera następujące dane: numer legitymacji służbowej, imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracownika Urzędu Komisji oraz datę ważności legitymacji służbowej.

3. Legitymacja służbowa podlega:

1) wymianie - w przypadku zmiany danych w niej zawartych, jej uszkodzenia, zniszczenia lub upływu terminu jej ważności;

2) zwrotowi - w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy pracownika Urzędu Komisji, zaprzestania wykonywania przez pracownika Urzędu Komisji czynności wymagających posiadania legitymacji służbowej oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 1.

4. W przypadku utraty legitymacji służbowej pracownikowi Urzędu Komisji wydaje się nową legitymację służbową.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komisji oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji, mając na względzie zapewnienie właściwej identyfikacji pracowników Urzędu Komisji oraz zapewnienie właściwej ochrony legitymacji służbowych.”;

5) w art. 11b:

a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Interpretacja Komisji jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.”,

b) w ust. 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że działalność, której wniosek dotyczy, mogłaby stanowić obejście przepisów prawa.”;

6) po art. 11b dodaje się art. 11c w brzmieniu:

„Art. 11c. 1. Informacje udostępniane przez dany podmiot o działaniach podejmowanych wobec niego lub w zakresie mającym do niego zastosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności o:

1) nadzorze sprawowanym przez Komisję wobec tego podmiotu,

2) interpretacjach, o których mowa w art. 11b ust. 1, wydanych na wniosek danego podmiotu,

3) odpowiedziach i stanowiskach, które dany podmiot uzyskał

- nie mogą być wykorzystane w celu wywołania przekonania, że produkty lub usługi oferowane przez ten podmiot są wolne od ryzyka albo poziom ryzyka jest znacząco niższy, lub że Komisja gwarantuje wywiązanie się tego podmiotu ze zobowiązań z tego tytułu.

2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja wydaje podmiotowi zalecenie zaprzestania określonego sposobu posługiwania się daną informacją. W zaleceniu Komisja może wskazać termin lub sposób wykonania zalecenia.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zalecenia podmiot może zgłosić zastrzeżenia wobec tego zalecenia. Zgłoszenie zastrzeżeń wstrzymuje obowiązek wykonania zalecenia do czasu podjęcia przez Komisję czynności, o których mowa w ust. 4.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Komisja może cofnąć zalecenie, wydać nowe zalecenie albo nakazać, w drodze decyzji, wykonanie zalecenia. W decyzji tej Komisja może wskazać termin lub sposób wykonania zalecenia.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może wydać także w przypadku, gdy podmiot nie zgłosi zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, i nie wykona zalecenia.

6. W przypadku nowego zalecenia, o którym mowa w ust. 4, uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje. W przypadku niewykonania tego nowego zalecenia Komisja, w drodze decyzji, nakazuje jego wykonanie. W decyzji tej Komisja może wskazać termin lub sposób wykonania tego nowego zalecenia.

7. W przypadku gdy podmiot nie zastosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4, 5 lub 6, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 000 zł.”;

7) w art. 12 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć wydawania decyzji, o których mowa w art. 18q ust. 1, nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 18u, oraz wydawania rozstrzygnięć co do istoty sprawy w postępowaniu wznowionym na podstawie art. 18w ust. 1.”;

8) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12a. Kara pieniężna, w przypadkach określonych w niniejszej ustawie, w przepisach ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub w przepisach odrębnych ustaw może być nałożona przez Komisję także na podmiot, któremu wygasło zezwolenie na prowadzenie działalności, z którą wiąże się naruszenie, albo któremu zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, oraz na podmiot, który został wykreślony z rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności, z którą wiąże się naruszenie.

Art. 12b. Kara pieniężna nakładana przez Komisję na podstawie przepisów niniejszej ustawy, przepisów ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub przepisów odrębnych ustaw może zostać nałożona odrębnie za każdy czyn objęty postępowaniem.”;

9) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komisji pracami Komisji kieruje upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji.”;

10) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nie narusza obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 4, w tym obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie informacji stanowiących tajemnicę bankową, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w przepisach ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub przestępstwa dotyczącego czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku finansowego, pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku, a także przekazywanie dalszych informacji w uzupełnieniu tego zawiadomienia.”;

11) w art. 17b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania informacji Przewodniczący Komisji i Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego mogą zawrzeć porozumienie o współpracy i wymianie informacji.”;

12) w art. 17ca:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przewodniczący Komisji przekazuje Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prokuratorowi Krajowemu dokumenty i informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Policji, Straży Granicznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prokuratury.

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prokurator Krajowy przekazują Przewodniczącemu Komisji dokumenty i informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Komisji.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Prokurator Krajowy nie przekazuje dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli mogłoby to zagrażać dobru postępowania karnego.”;

13) po art. 17ca dodaje się art. 17caa w brzmieniu:

„Art. 17caa. 1. Przewodniczący Komisji i minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa mogą przekazywać sobie dokumenty i informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, dotyczące działalności zawodowej wykonywanej przez rzeczoznawców majątkowych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Komisji lub zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506 i 1688).

2. Dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1, otrzymane od Przewodniczącego Komisji, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może przekazywać Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. W celu określenia zasad współpracy oraz przekazywania dokumentów i informacji, w zakresie określonym w ust. 1 i 2, mogą zostać zawarte odpowiednie porozumienia.”;

14) po art. 17cc dodaje się art. 17cd w brzmieniu:

„Art. 17cd. 1. Komisja przekazuje informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, do systemu wymiany informacji, o którym mowa w art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 48, z późn. zm.) i art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań, dla których ten system wymiany informacji został utworzony.

2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać właściwym organom nadzoru nad rynkiem finansowym z państw członkowskich Unii Europejskiej informacje, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny kompetencji i reputacji, o której mowa w tych przepisach, w tym informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw.

3. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru nad rynkiem finansowym z państw członkowskich Unii Europejskiej porozumienia określające zasady i tryb przekazania informacji, o których mowa w ust. 2.”;

15) w art. 18a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) podstawę prawną do prowadzenia postępowania;

2) oznaczenie podmiotu, w związku z działalnością którego wszczyna się postępowanie, albo wskazanie okoliczności, w związku z którymi wszczyna się postępowanie, jeżeli w chwili wydania zarządzenia oznaczenie podmiotu nie jest możliwe;

3) przedmiot oraz zakres postępowania.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniu nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, przesłuchania osoby ani innych czynności wymagających sporządzenia protokołu. Sporządzenia protokołu wymaga jednak złożenie wyjaśnień lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3, sporządzenie lub przekazanie kopii dokumentów lub innych nośników informacji, o których mowa w art. 18f ust. 2 lub 3, oraz zajęcie tych dokumentów lub nośników, o którym mowa w art. 18g.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Złożenie wyjaśnień i oświadczeń, o których mowa w ust. 3, może być utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W przypadku wykorzystania urządzenia rejestrującego, przed jego uruchomieniem, należy poinformować o tym osobę składającą wyjaśnienia lub oświadczenia.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, sporządza się protokół zawierający oznaczenie sprawy, datę i miejsce złożenia wyjaśnień lub oświadczeń, imię i nazwisko wraz numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wyjaśnienia lub oświadczenia oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przyjmującej wyjaśnienia lub oświadczenia wraz z podpisem tej osoby. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku stanowi załącznik do protokołu. Protokół nie wymaga podpisu osoby składającej wyjaśnienia lub oświadczenia utrwalone przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego.”,

d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania, okoliczności lub działalności stanowiących podstawę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w przepisach ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, innych niż te, które były podstawą wszczęcia postępowania, prowadzenie postępowania, w odniesieniu do tych okoliczności i działalności, wymaga zmiany zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz upoważnienia, o którym mowa w art. 18c ust. 1.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania okoliczności lub działalności, stanowiących podstawę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stanowiącego naruszenie przepisów prawa w zakresie niepodlegającym nadzorowi Komisji czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, art. 18b oraz art. 18d-18g, mogą być podejmowane w celu zebrania i zabezpieczenia dowodów oraz złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1a, o wszczęciu tego postępowania oraz udzielonego upoważnienia, o którym mowa w art. 18c, do podejmowania czynności w tym postępowaniu.”;

16) w art. 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poszczególne czynności postępowania mogą być podejmowane również w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot, w związku z działalnością którego wszczęte zostało postępowanie, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu lub w miejscu albo miejscach, gdzie wystąpiły okoliczności, w związku z którymi zostało wszczęte postępowanie.”;

17) art. 18c otrzymuje brzmienie:

„Art. 18c. 1. Czynności postępowania prowadzi pracownik Urzędu Komisji na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Komisji, zwany dalej „upoważnionym pracownikiem”.

2. Upoważnienie określa:

1) podstawę prawną do prowadzenia postępowania;

2) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie;

3) datę zarządzenia o wszczęciu postępowania;

4) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;

5) oznaczenie podmiotu albo okoliczności, o których mowa w art. 18a ust. 1a pkt 2;

6) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komisji prowadzącego postępowanie;

7) miejsce przeprowadzenia postępowania;

8) przewidywany czas trwania postępowania, z zastrzeżeniem art. 18i ust. 1;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu, o którym mowa w art. 18a ust. 1a pkt 2, jeżeli został wskazany w upoważnieniu.”;

18) w art. 18e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zakresie wynikającym z przedmiotu postępowania upoważniony pracownik jest uprawniony także do logowania się na stronach internetowych dostępnych wyłącznie po zalogowaniu i utrwalania udostępnianych w ramach tych stron dokumentów i informacji. Udzielane zgody lub inne oświadczenia woli składane przez upoważnionego pracownika w związku z czynnościami, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wywołują skutków prawnych. Pozyskanie przez upoważnionego pracownika dokumentów lub informacji dostępnych w postaci elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej nie stanowi wezwania do złożenia wyjaśnień oraz wydania dokumentu lub innego nośnika informacji, o którym mowa w art. 18a ust. 3.”;

19) po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:

„Rozdział 2b

Układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji

Art. 18k. 1. W toku postępowania w sprawie nałożenia sankcji na podstawie przepisów niniejszej ustawy lub przepisów ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja może wydać postanowienie o możliwości zawarcia układu w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji, zwanego dalej „układem”, jeżeli uzna, że przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub w inny sposób przyczyni się do pełniejszej realizacji celów, o których mowa w art. 2.

2. Strona postępowania, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o zawarcie układu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja wydaje:

1) postanowienie, o którym mowa w ust. 1, albo

2) postanowienie o braku możliwości zawarcia układu.

4. Układ może być zawarty, jeżeli podmiot będący stroną postępowania, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „podmiotem układającym się”:

1) w zakresie naruszenia objętego danym postępowaniem zaprzestał naruszania prawa albo usunął stan niezgodności z prawem, w tym przez spełnienie obowiązku niewykonanego w terminie, oraz

2) ujawnił Komisji wszelkie istotne okoliczności dotyczące naruszenia objętego danym postępowaniem, w tym współdziałające w naruszeniu osoby lub inne podmioty, oraz przedstawił dowody na poparcie tych okoliczności.

5. Podmiot układający się może zobowiązać się w układzie do:

1) usunięcia w określonym terminie dających się usunąć skutków naruszenia objętego danym postępowaniem;

2) naprawienia w określonym terminie, w całości albo części, szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia objętego danym postępowaniem, w tym także w przypadkach, gdy szkoda ujawni się w przyszłości.

6. W ramach zawieranego układu Komisja może obniżyć wysokość kary pieniężnej nie mniej niż o 20% i nie więcej niż o 90%, a w przypadku, o którym mowa w art. 18z - nie mniej niż o 30% i nie więcej niż o 90%, w stosunku do kary pieniężnej, która zostałaby nałożona bez zawarcia układu, lub złagodzić dolegliwość innej sankcji.

7. W przypadku gdy przepis prawa przewiduje za dane naruszenie możliwość jednoczesnego nałożenia kary pieniężnej i cofnięcia zezwolenia, nałożenia zakazu albo zastosowania innej sankcji, złagodzenie sankcji może polegać na odstąpieniu od cofnięcia zezwolenia, nałożenia zakazu albo zastosowania innej sankcji i nałożeniu wyłącznie kary pieniężnej, w wysokości obniżonej zgodnie z ust. 6, albo bez obniżenia jej wysokości.

8. Przy obniżaniu wysokości kary pieniężnej lub łagodzeniu dolegliwości sankcji w sposób określony w ust. 7 Komisja bierze pod uwagę:

1) okoliczności, w jakich podmiot układający się w zakresie naruszenia objętego danym postępowaniem, zaprzestał naruszania prawa albo usunął stan niezgodności z prawem, w tym przez spełnienie obowiązku niewykonanego w terminie lub działanie z własnej inicjatywy zgodnie z art. 18z ust. 1;

2) zakres i znaczenie ujawnienia wszystkich istotnych okoliczności naruszenia objętego danym postępowaniem, w tym współdziałających w naruszeniu osób lub innych podmiotów, oraz przedstawienia dowodów na poparcie tych okoliczności;

3) zakres zobowiązań, o których mowa w ust. 5, oraz czas ich wykonania przez podmiot układający się.

9. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności łagodzących, w tym usunięcia wszelkich skutków naruszenia objętego postępowaniem przez podmiot układający się, układ może przewidywać odstąpienie od nałożenia sankcji.

10. Przepisy niniejszego rozdziału mogą być stosowane także w przypadku, gdy przepis prawa przewiduje obowiązek zastosowania sankcji.

Art. 18l. 1. W postanowieniu, o którym mowa w art. 18k ust. 1, Komisja wyznacza termin na zawarcie układu nie dłuższy niż 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Komisja może, w drodze postanowienia, przedłużyć termin na zawarcie układu o dodatkowy okres, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

2. Podmiot układający się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 18k ust. 1, składa Komisji oświadczenie o woli zawarcia układu.

3. Do czasu zawarcia układu podmiot układający się może wycofać oświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

4. Do czasu zawarcia układu Komisja może, w drodze postanowienia, odstąpić od zamiaru zawarcia układu ze skutkiem zakończenia czynności zmierzających do zawarcia układu.

Art. 18m. 1. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 18l ust. 2, podmiot układający się przedstawia Komisji wszystkie znane mu okoliczności naruszenia objętego danym postępowaniem i dowody na ich poparcie, pozwalające stwierdzić, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 18k ust. 4, a w razie potrzeby uzupełnia je z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji. Podmiot układający się oświadcza, że przedstawił wszystkie znane mu okoliczności i dowody dotyczące naruszenia.

2. Informacje i dowody uzyskane przez Komisję mające charakter oświadczenia podmiotu układającego się, a nieznane dotychczas Komisji, nie mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu, o którym mowa w art. 18k ust. 1, w przypadku gdy układ nie zostanie zawarty, ani w innym postępowaniu prowadzonym wobec tego podmiotu przez Komisję albo inny organ na podstawie przepisów odrębnych.

3. W przypadku podjęcia zobowiązania, o którym mowa w art. 18k ust. 5, podmiot układający się przedstawia Komisji zakres działań, jakie zamierza podjąć, sposób oraz czas ich wykonania, a także sposób zabezpieczenia ich finansowania. Jednocześnie podmiot układający się składa oświadczenie o braku wiedzy o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 18k ust. 5, zgodnie z tym co przedstawił Komisji, według stanu na moment składania oświadczenia.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 3 zdanie drugie, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 18n. 1. Po stwierdzeniu, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 18k ust. 4, Komisja przygotowuje i przedstawia podmiotowi układającemu się projekt układu, wskazując rodzaj i zakres proponowanego złagodzenia sankcji. Komisja wydaje postanowienie o przedstawieniu projektu układu.

2. W przypadku gdy podmiot układający się podjął zobowiązanie, o którym mowa w art. 18k ust. 5, w projekcie układu zamieszcza się również treść tego zobowiązania, wskazując zakres działań, jakie zamierza podjąć, sposób oraz czas ich wykonania, a także sposób zabezpieczenia ich finansowania, o których mowa w art. 18m ust. 3 zdanie pierwsze.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni na przyjęcie układu. Bieg terminu wyznaczonego zgodnie z art. 18l ust. 1 ulega zawieszeniu do końca terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o sposobie i skutkach przyjęcia układu, w szczególności o skutku wynikającym z art. 18o ust. 4, oraz o skutku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 18o ust. 1, w wyznaczonym terminie.

Art. 18o. 1. Zawarcie układu następuje w wyniku złożenia przez podmiot układający się oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że przyjmuję w całości i bez zastrzeżeń układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji zgodnie z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia ..................... r. wydanym na podstawie art. 18n ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723).”.

2. Złożenie oświadczenia o przyjęciu układu o innej treści niż określona w ust. 1, jest bezskuteczne.

3. Niezłożenie w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest tożsame z odrzuceniem projektu układu przez podmiot układający się.

4. Skutkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zrzeczenie się przez podmiot układający się prawa do złożenia wniosku do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w odniesieniu do decyzji, o której mowa w art. 18q ust. 1.

Art. 18p. 1. W przypadku gdy w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 18l ust. 1, z uwzględnieniem art. 18n ust. 3, nie dojdzie do zawarcia układu, Komisja wydaje postanowienie o zakończeniu czynności zmierzających do zawarcia układu.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Komisja wydaje także w przypadku:

1) gdy podmiot układający się nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 18l ust. 2;

2) gdy podmiot układający się wycofa oświadczenie, o którym mowa w art. 18l ust. 2;

3) uznania, że działania podmiotu układającego się mają charakter pozorny i nie zmierzają do zawarcia układu.

Art. 18q. 1. W przypadku zawarcia układu Komisja niezwłocznie wydaje decyzję zawierającą ustalenia układu, określone w postanowieniu, o którym mowa w art. 18n ust. 1.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i prawomocna.

Art. 18r. 1. Okresu od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 18k ust. 1 lub ust. 3 pkt 1, do dnia zawarcia układu albo wydania postanowienia, o którym mowa w art. 18p ust. 1 lub 2 wyznaczonego na zawarcie układu nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

2. Bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 18k ust. 1 lub ust. 3 pkt 1, do dnia zawarcia układu albo wydania postanowienia, o którym mowa w art. 18p ust. 1 lub 2.

Art. 18s. Do decyzji, o której mowa w art. 18q ust. 1, nie stosuje się art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 18t. 1. Podmiot, który zawarł układ, jest obowiązany do informowania Komisji, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o wywiązywaniu się ze zobowiązań podjętych w ramach układu.

2. Na żądanie Komisji podmiot, który zawarł układ, przedstawia harmonogram wywiązywania się ze zobowiązań podjętych w ramach układu.

3. Komisja może żądać wszelkich wyjaśnień, informacji lub dokumentów w zakresie wywiązywania się przez podmiot, który zawarł układ, ze zobowiązań podjętych w ramach układu.

Art. 18u. 1. W przypadku niewykonania przez podmiot, który zawarł układ, zobowiązań podjętych w ramach układu w całości albo w istotnej części, lub istotnych nieprawidłowości w wykonaniu tych zobowiązań, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 10 000 000 zł;

2) w przypadku osoby fizycznej - 1 000 000 zł.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanego w ust. 1 Komisja może nałożyć na członka zarządu osoby prawnej, który jest odpowiedzialny za to naruszenie, karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

Art. 18v. 1. W przypadku niewykonania przez podmiot, który zawarł układ, zobowiązań podjętych w ramach układu w całości albo w istotnej części, lub istotnych nieprawidłowości w wykonaniu tych zobowiązań, Komisja wznawia z urzędu postępowanie, o którym mowa w art. 18k ust. 1.

2. Nie wznawia się postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jeżeli od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 18q ust. 1, minęło więcej niż 10 lat.

Art. 18w. 1. Wznowienie postępowania, o którym mowa w art. 18k ust. 1, następuje w drodze postanowienia.

2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Komisję postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

3. W przypadku wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 18k ust. 1, uznaje się, że bieg terminu przedawnienia nałożenia kary pieniężnej lub innej sankcji uległ zawieszeniu w okresie od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 18k ust. 1 lub ust. 3 pkt 1, do dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 18x. 1. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 18k ust. 1, jest wydawana decyzja o nałożeniu kary pieniężnej, kwotę uiszczoną tytułem kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji, o której mowa w art. 18q ust. 1, zalicza się na poczet kary pieniężnej nałożonej w wyniku wznowienia postępowania.

2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 18k ust. 1, jest wydawana decyzja, a przepis prawa przewiduje za dane naruszenie możliwość jednoczesnego nałożenia kary pieniężnej i cofnięcia zezwolenia, nałożenia zakazu albo zastosowania innej sankcji, Komisja może zastosować każdą z sankcji przewidzianych przepisami prawa albo obydwie sankcje łącznie. W stosunku do kary pieniężnej stosuje się przepis ust. 1.

Art. 18y. Przepisy art. 18v i art. 18w nie wyłączają stosowania przepisów art. 145-152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 18z. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także w przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w art. 18k ust. 1, zostało wszczęte na podstawie informacji lub dokumentów przedstawionych Komisji z własnej inicjatywy przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile w tych informacjach lub dokumentach ujawniono wszelkie istotne okoliczności dotyczące naruszenia, w tym współdziałające osoby lub inne podmioty, oraz przedstawione zostały dowody na poparcie tych okoliczności, a przed złożeniem takich informacji i dokumentów podmiot zaprzestał danego naruszenia prawa albo usunął stan niezgodności z prawem, w tym przez spełnienie obowiązku niewykonanego w terminie. Przepis zdania pierwszego nie stoi na przeszkodzie uzupełnieniu informacji lub dokumentów przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, na zasadach określonych w art. 18m ust. 1 i 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który popełnił naruszenie, może jednocześnie złożyć wniosek, o którym mowa w art. 18k ust. 2. Wniosek ten Komisja rozpatruje po wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 18k ust. 1. W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w art. 18k ust. 1, nie zostało wszczęte, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.”;

20) w art. 19a:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych,”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Do postępowań w sprawach należności z tytułu wpłat i opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do decyzji Urzędu Komisji wydanych w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

5b. Z obowiązku wnoszenia wpłat i opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, zwolnione są podmioty w upadłości lub w likwidacji. Należności z tytułu tych opłat lub wpłat od podmiotów w likwidacji powstałe przed dniem likwidacji, a w przypadku gdy stan likwidacji poprzedzał stan upadłości - powstałe przed dniem upadłości, i nieuiszczone do tego dnia umarza się.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Wpłaty i opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wnoszone za dany rok nie podlegają zwrotowi w przypadku zakończenia działalności przez podmiot nadzorowany w ciągu roku, za który wpłata lub opłata została wniesiona.”;

21) w art. 19b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiana rocznego planu finansowego jest uchwalana przez Komisję i wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Zmieniony roczny plan finansowy jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.”;

22) w art. 19e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2, art. 3s ust. 1, art. 11c ust. 7 i art. 18u oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556, 825 i 1285).

2. Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2, art. 3s ust. 1, art. 11c ust. 7 i art. 18u oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 20. [Ustawa o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 i 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 93 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

„4a. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez małą gorzelnię wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4.

4b. Przepisu ust. 4a nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają alkohol etylowy wytworzony przez inne gorzelnie.

4c. Przez małą gorzelnię rozumie się gorzelnię, która jest prawnie i ekonomicznie niezależna od innych gorzelni, nie produkuje alkoholu etylowego na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jej produkcji alkoholu etylowego w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła 10 hektolitrów 100% vol.

4d. W przypadku gdy wielkość produkcji alkoholu etylowego w danym roku kalendarzowym przekroczy 10 hektolitrów 100% vol., do ilości alkoholu etylowego przekraczającej tę wielkość stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 4.

4e. Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 4c i 4d, podatnik rozlewający alkohol etylowy nie uwzględnia ilości rozlanego alkoholu etylowego wytworzonego przez inne małe gorzelnie, przemieszczonego od tych gorzelni do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli alkohol etylowy po rozlaniu zostanie przemieszczony między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym alkohol etylowy w tej procedurze.”;

2) w art. 97a:

a) w ust. 13:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o których mowa w” dodaje się wyrazy „art. 93 ust. 4a,”,

- w pkt 2 po wyrazach „o których mowa odpowiednio w” dodaje się wyrazy „art. 93 ust. 4c,”,

- w części wspólnej po wyrazach „o których mowa odpowiednio w” dodaje się wyrazy „art. 93 ust. 4c,”,

b) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego napojów alkoholowych, gdy wymóg posiadania certyfikatu małego producenta wynika z przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym napój alkoholowy został wyprodukowany, warunkiem stosowania stawek akcyzy, o których mowa w art. 93 ust. 4a, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 i art. 97 ust. 5, jest posiadanie przez zagranicznego producenta tych napojów certyfikatu małego producenta, który potwierdza średnią roczną produkcję wina lub łączną roczną produkcję innych napojów alkoholowych, nie większą niż określona odpowiednio w art. 93 ust. 4c, art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 lub art. 97 ust. 7 albo 8.

15. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego napojów alkoholowych, gdy wymóg posiadania certyfikatu małego producenta nie wynika z przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym napój alkoholowy został wyprodukowany, warunkiem stosowania stawek akcyzy, o których mowa w art. 93 ust. 4a, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 i art. 97 ust. 5, jest informacja o średniej rocznej produkcji wina lub łącznej rocznej produkcji innych napojów alkoholowych, nie większej niż określona odpowiednio w art. 93 ust. 4c, art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 lub art. 97 ust. 7 albo 8 oraz o spełnieniu przez zagranicznego producenta tych napojów innych warunków, o których mowa odpowiednio w art. 93 ust. 4c, art. 95 ust. 7, art. 96 ust. 7 i 9 lub art. 97 ust. 7, wykazana zgodnie z art. 5 albo art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego.”.

Art. 21. [Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych]

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, 1394 i 1407) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9f w ust. 1 po pkt 12b dodaje się pkt 12ba i 12bb w brzmieniu:

„12ba) na żądanie Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);

12bb) na żądanie prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.20));”;

2) art. 13c otrzymuje brzmienie:

„Art. 13c. 1. Po upływie 2 lat od dnia powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy, kasa jest obowiązana w terminie 7 dni, poinformować pisemnie organ wykonawczy gminy ostatniego miejsca zamieszkania członka kasy o:

1) dacie powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy;

2) możliwości nabycia przez gminę prawa do środków pieniężnych, zgromadzonych przez członka kasy, zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 i 1615).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przed upływem 2-letniego terminu, o którym mowa w ust. 1, do kasy zgłosi się osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po członku kasy;

2) łączna wysokość środków pieniężnych zgromadzonych przez członka kasy jest niższa lub równa 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).”.

Art. 22. [Ustawa o kredycie konsumenckim]

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, 1285 i 1394) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego, przepisy art. 70a ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.”.

Art. 23. [Ustawa o usługach płatniczych]

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zindywidualizowany zbiór procedur, służących do inicjowania zlecenia płatniczego;”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) jednostka dominująca - jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad jednostką zależną w sposób określony w tym przepisie;”,

c) po pkt 35c dodaje się pkt 35d w brzmieniu:

„35d) wydawanie instrumentów płatniczych - usługę płatniczą świadczoną przez wydawcę instrumentów płatniczych, polegającą na dostarczeniu płatnikowi instrumentu płatniczego służącego do składania zleceń płatniczych w celu wykonania transakcji płatniczej;”;

2) w art. 4a w ust. 5 w pkt 6 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) sposób publikacji wykazu identyfikatorów dostawców i numerów rozliczeniowych przez NBP”;

3) w art. 5:

a) w ust. 3 wyrazy „działu IIa oraz działu III, z wyłączeniem art. 52-58 i rozdziału 7, stosuje się do transakcji płatniczych” zastępuje się wyrazami „działu IIa, działu III, z wyłączeniem art. 52-58 i rozdziału 7 oraz działu IX, stosuje się do transakcji płatniczych”,

b) w ust. 3a wyrazy „art. 144” zastępuje się wyrazami „art. 144 ust. 1, 2 i 3-5”;

4) w art. 6:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 6a-6d” dodaje się wyrazy „i art. 14ca”,

b) w pkt 2 wyrazy „oznaczonej umowy” zastępuje się wyrazami „umowy sprzedaży lub umowy o odpłatne świadczenie usług,”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) transakcji płatniczych obejmujących wykonywane niezawodowo gromadzenie i dostarczanie gotówki w ramach działalności nienastawionej na zysk lub charytatywnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);”;

5) w art. 14 po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 10, są sporządzane w formie pisemnej:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

10b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 10a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

6) po art. 14a dodaje się art. 14aa-14ad w brzmieniu:

„Art. 14aa. 1. Podmiot będący właścicielem lub posiadaczem bankomatu lub wpłatomatu, w tym podmiot świadczący usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, niebędący wydawcą instrumentów płatniczych, jest obowiązany przekazywać NBP kwartalne informacje obejmujące:

1) liczbę bankomatów i wpłatomatów;

2) liczbę i wartość transakcji wykonanych w bankomatach i wpłatomatach, niezależnie od ich lokalizacji;

3) liczbę i wartość transakcji płatniczych, zarejestrowanych w bankomatach lub wpłatomatach, wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych, które naruszają przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu, oraz wysokość strat poniesionych przez właściciela lub posiadacza bankomatu lub wpłatomatu, które zostały spowodowane przez te transakcje płatnicze.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1, są przekazywane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą;

2) w pkt 2 i 3, są przekazywane za okres kwartału, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.

3. NBP udostępnia KNF dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Art. 14ab. 1. Dostawca prowadzący rachunek płatniczy, w tym dostawca świadczący tę usługę płatniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, jest obowiązany przekazywać NBP półroczne informacje obejmujące liczbę:

1) prowadzonych rachunków płatniczych;

2) rachunków płatniczych, do których dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku posiada dostęp.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

3. NBP udostępnia KNF dane, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Art. 14ac. 1. Dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej, w tym dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej świadczący usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, jest obowiązany przekazywać NBP półroczne informacje obejmujące:

1) liczbę użytkowników usługi inicjowania transakcji płatniczej;

2) liczbę i wartość zainicjowanych transakcji płatniczych;

3) liczbę i wartość zainicjowanych transakcji płatniczych, które naruszają przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1, są przekazywane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą;

2) w pkt 2 i 3, są przekazywane za okres półrocza w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

3. NBP udostępnia KNF dane, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Art. 14ad. 1. Dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku, w tym dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku świadczący usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, są obowiązani przekazywać NBP półroczne informacje obejmujące liczbę:

1) użytkowników usługi dostępu do informacji o rachunku;

2) rachunków, do których zapewniono dostęp w ramach usługi dostępu do informacji o rachunku.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

3. NBP udostępnia KNF dane, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”;

7) w art. 14b:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wydawca instrumentu płatniczego, w tym wydawca instrumentu płatniczego świadczący usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, jest obowiązany przekazywać NBP kwartalne informacje obejmujące:”,

b) w ust. 4 wyraz „przekazuje” zastępuje się wyrazem „udostępnia”;

8) w art. 14c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydawca pieniądza elektronicznego, w tym wydawca pieniądza elektronicznego świadczący usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, jest obowiązany przekazywać NBP kwartalne informacje o wartości wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu.”,

b) w ust. 4 wyraz „przekazuje” zastępuje się wyrazem „udostępnia”;

9) w art. 14d po wyrazach „ocen rozliczeń pieniężnych” dodaje się wyrazy „ , sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych”;

10) w art. 32f w ust. 2 po wyrazie „Dostawca” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6, 9, 11 i 12,”;

11) w art. 32h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6, 9, 11 i 12, w okresach półrocznych, w terminie do końca miesiąca następującego po danym półroczu, przekazuje KNF lub innemu właściwemu organowi nadzoru nad tym dostawcą dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych.”;

12) w art. 59r po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dostawca wykonujący transakcję płatniczą zainicjowaną za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej jest obowiązany stosować wobec płatnika, odbiorcy, dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej i dostawcy odbiorcy obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujące zasady w stosunku do zleceń płatniczych złożonych bezpośrednio przez płatnika, w szczególności co do czasu wykonania zlecenia płatniczego lub wysokości pobieranych opłat.”;

13) w art. 60 uchyla się ust. 3;

14) w art. 61 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

15) uchyla się art. 61a;

16) w art. 61b w ust. 1 po wyrazach „transakcji płatniczej” dodaje się wyrazy „lub usługi dostępu do informacji o rachunku”;

17) w art. 64a:

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Instytucja płatnicza, stosując środki kontroli bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka, o których mowa w ust. 3a, uwzględnia wytyczne wydane w tym zakresie przez EUNB.”,

b) uchyla się ust. 5;

18) w art. 66:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiana zakresu usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona krajowa instytucja płatnicza, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 60 ust. 1, wymaga zmiany tego zezwolenia. Przepisy art. 61b i art. 62 stosuje się odpowiednio.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. KNF odmawia wydania zmiany zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, jeżeli zamierzona działalność krajowej instytucji płatniczej zagrażałaby jej bezpieczeństwu finansowemu lub naruszałaby przepisy prawa lub interesy użytkowników.”;

19) w art. 67 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.”;

20) w art. 72c w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

21) w art. 72d w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

22) w art. 73b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli pozostająca w obiegu kwota pieniądza elektronicznego przekracza kwotę określoną w art. 73a ust. 4, KNF może nałożyć na krajową instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

23) w art. 78 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Krajowa instytucja płatnicza uprawniona do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku jest obowiązana do zabezpieczenia roszczeń użytkownika w sposób określony w art. 61b.”;

24) w art. 102 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w formie pisemnej:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

1b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 1a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

25) w art. 103 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, jest udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej. Upoważnienie udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Upoważnienie utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

3b. Upoważnienie, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne udzielone albo sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

26) w art. 105 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z naruszeniem prawa” zastępuje się wyrazami „z naruszeniem przepisów ustawy, innych ustaw regulujących świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego oraz przepisów wydanych na ich podstawie, a także innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nastąpiły naruszenia, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”;

27) w art. 106 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nie wykonano nakazu, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”;

28) uchyla się art. 116;

29) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Kara pieniężna, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 i art. 106 ust. 2 pkt 1, może zostać nałożona także po zakończeniu pełnienia funkcji osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości albo po ustaniu stosunku członkostwa w organie statutowym bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości, jeżeli naruszenie miało miejsce w czasie pełnienia tej funkcji albo trwania członkostwa w tym organie.”;

30) w art. 117b:

a) w ust. 4 w pkt 2 w lit. d wyrazy „art. 64a ust. 1 pkt 4 lit. a-e i g” zastępuje się wyrazami „art. 64a ust. 1 pkt 4 lit. b-e i g”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku konieczności zapewnienia KNF dostępu do informacji mających wpływ na ocenę ryzyka w odniesieniu do świadczenia przez wnioskodawcę usług płatniczych, KNF może zażądać przekazania zatwierdzonych procedur wewnętrznych dotyczących obszarów, o których mowa w art. 64a ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. b-e i g”;

31) w art. 117d:

a) w ust. 3 po wyrazach „art. 102 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „oraz ust. 1a i 1b”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zalecenia, o których mowa w ust. 4, są sporządzane w formie pisemnej:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 4a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nastąpiły nieprawidłowości, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”,

d) w ust. 10 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

32) w art. 117e wyrazy „art. 107-111, art. 116 i art. 117 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 64a ust. 5” zastępuje się wyrazami „art. 107-111 i art. 117”;

33) po art. 117h dodaje się art. 117ha w brzmieniu:

„Art. 117ha. 1. Mała instytucja płatnicza dokonuje transferu środków pieniężnych otrzymanych od płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy w drodze polecenia przelewu wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego utworzonego do dokonywania takich transferów, prowadzonego przez dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9.

2. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko małej instytucji płatniczej środki pieniężne znajdujące się na rachunku płatniczym, o którym mowa w ust. 1, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego albo administracyjnego tytułu wykonawczego, chyba że postępowanie egzekucyjne dotyczy roszczeń użytkowników wobec małej instytucji płatniczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług płatniczych za pośrednictwem tego rachunku.”;

34) w art. 117j:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 wyrazy „mała instytucja płatnicza” zastępuje się wyrazem „wnioskodawca”,

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-8 w brzmieniu:

„3) opis rozwiązań organizacyjnych, o których mowa w art. 117h ust. 1 pkt 1;

4) program, plan finansowy oraz aktualną procedurę, o których mowa w art. 117h ust. 2;

5) opis działalności gospodarczej, o której mowa w art. 117f ust. 5, ze wskazaniem jej rodzaju, którą wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić;

6) opis sposobu ochrony środków pieniężnych użytkowników, o którym mowa w art. 117o, oraz zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania KNF o jego zmianach;

7) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

8) adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli wnioskodawca taki adres posiada.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wnioskodawca oraz mała instytucja płatnicza powiadamiają KNF o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.”;

35) w art. 117p:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha, wraz z kopią umowy tego rachunku.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zawarcia lub zmiany umowy rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha.”,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

36) w art. 117q:

a) w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „albo umorzenia postępowania” zastępuje się wyrazami „umorzenia postępowania albo pozostawienia wniosku bez rozpoznania”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Średnia całkowitej kwoty transakcji, o której mowa w art. 117f ust. 3, nie może przekraczać w okresie rozpoznawania wniosku kwoty określonej w zgłoszeniu dokonanym przez małą instytucję płatniczą na podstawie art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. b.

4. Mała instytucja płatnicza nie może składać wniosku o rozszerzenie zakresu usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru, w okresie, w którym średnia całkowita kwota transakcji przekracza kwotę, o której mowa w art. 117f ust. 3.”;

37) w art. 117r w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „wykonanych” dodaje się wyrazy „w zakresie poszczególnych rodzajów usług płatniczych”;

38) w art. 117s:

a) w ust. 3 wyrazy „oraz ust. 2” zastępuje się wyrazami „oraz ust. 1a, 1b i 2”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zalecenia, o których mowa w ust. 4, są sporządzane w formie pisemnej:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 4a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nastąpiły naruszenia, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”,

d) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) stwierdzi przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 117f ust. 3, a mała instytucja płatnicza nie dopełni obowiązku, o którym mowa w art. 117q ust. 1.”,

e) w ust. 10 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

39) w art. 118:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

„3a. Kwota pojedynczej transakcji płatniczej wykonanej przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługę przekazu pieniężnego, nie może przekraczać równowartości w walucie polskiej kwoty 2500 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wykonania tego przekazu.

3b. Suma środków pieniężnych przyjętych przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługę przekazu pieniężnego, w celu wykonania usług płatniczych na rzecz tego samego płatnika, nie może w danym miesiącu przekraczać równowartości w walucie polskiej kwoty 10 000 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

3c. Biuro usług płatniczych, w ramach usługi przekazu pieniężnego, dokonuje transferu środków pieniężnych otrzymanych od płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy w drodze polecenia przelewu wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego utworzonego do dokonywania takich transferów, prowadzonego dla biura usług płatniczych przez dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9.

3d. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko biuru usług płatniczych środki pieniężne znajdujące się na rachunku płatniczym, o którym mowa w ust. 3c, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego albo administracyjnego tytułu wykonawczego. Wyłączenie to nie obejmuje roszczeń użytkowników wobec biura usług płatniczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego za pośrednictwem tego rachunku.”;

40) w art. 119a:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje o danych kontaktowych dla celów sprawowania nadzoru przez KNF, obejmujące co najmniej:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

2) adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. KNF dokonuje wpisu biura usług płatniczych w terminie 14 dni od dnia wpływu do KNF wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, oraz informacjami, o których mowa w ust. 2a.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wnioskodawca oraz biuro usług płatniczych powiadamia KNF o zmianie danych, o których mowa w ust. 2a, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.”;

41) w art. 121 wyrazy „art. 84-90” zastępuje się wyrazami „art. 84 ust. 2 i 3, art. 85 oraz art. 88-90”;

42) w art. 125:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Biuro usług płatniczych, przed złożeniem zlecenia płatniczego, udostępnia użytkownikowi informacje dotyczące w szczególności zakresu umowy i wysokości sumy gwarancyjnej zawartej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, w sposób umożliwiający zapoznanie się przez użytkownika ze sposobem ochrony środków finansowych. W przypadku gdy użytkownik wnioskuje o ich przekazanie w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, biuro usług płatniczych przekazuje informacje niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej.”,

b) uchyla się ust. 7;

43) w art. 126:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „o wszczęciu” zastępuje się wyrazem „wszczęcia”,

b) uchyla się ust. 4;

44) po art. 126 dodaje się art. 126a w brzmieniu:

„Art. 126a. 1. Biuro usług płatniczych zgłasza do KNF:

1) numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 118 ust. 3c, wraz z kopią umowy tego rachunku;

2) zmiany w zakresie informacji, o których mowa w art. 119a ust. 2a.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia:

1) zawarcia albo zmiany umowy rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) zmian w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”;

45) w art. 127:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odmowy wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych, odmowy wydania zezwolenia, umorzenia postępowania albo pozostawienia wniosku bez rozpoznania termin ten biegnie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Średnia całkowita kwota transakcji płatniczych biura usług płatniczych nie może przekraczać w okresie rozpoznawania wniosku wysokości kwoty określonej w zgłoszeniu dokonanym na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. b.”;

46) w art. 128:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF wzywa biuro usług płatniczych do przekazania informacji w terminie wskazanym w wezwaniu.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. KNF udostępnia NBP dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”;

47) w art. 129:

a) w ust. 3 wyrazy „art. 100, art. 102 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 103, art. 106 ust. 1 oraz art. 112” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 1b, art. 106 ust. 1 oraz art. 112”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zalecenia, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na piśmie utrwalonym:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 4a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie stwierdzenia, że działalność biura usług płatniczych jest wykonywana z naruszeniem prawa lub stwarza zagrożenie interesów użytkowników, w szczególności:

1) nie wykonuje albo wykonuje nieprawidłowo obowiązek udzielenia informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1,

2) nie wykonuje zalecenia albo nakazu, o których mowa w art. 106 ust. 1,

3) narusza obowiązki, o których mowa w art. 125, art. 126 ust. 1, art. 126a lub art. 128 ust. 1,

4) nie wykonuje zaleceń, o których mowa w ust. 4

- KNF, w formie pisemnej, udziela biuru usług płatniczych upomnienia oraz wzywa do usunięcia naruszeń i wyznacza termin ich usunięcia.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nastąpiły naruszenia, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone naruszenia, albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono naruszenia, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”,

e) w ust. 6a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) pomimo udzielenia upomnienia, o którym mowa w ust. 5, biuro usług płatniczych nie usunęło naruszeń w terminie wskazanym przez KNF.”,

f) w ust. 8 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

48) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biura usług płatniczych wnoszą wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez jego agentów, i stawki nieprzekraczającej 0,023%.”;

49) w art. 132b w ust. 3 wyrazy „art. 61a-63” zastępuje się wyrazami „art. 61b-63”;

50) w art. 132c:

a) w ust. 1 wyrazy „10%, 20%, 30% lub 50%” zastępuje się wyrazami „20%, 30% lub 50%”,

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „10%, 20%, 30% lub 50%” zastępuje się wyrazami „20%, 30% lub 50%”;

51) w art. 132e w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

52) w art. 132f w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

53) w art. 132y dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. KNF może przeprowadzić kontrolę działalności i sytuacji finansowej oddziałów unijnych instytucji pieniądza elektronicznego oraz ich agentów, wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z właściwymi organami nadzorczymi macierzystego państwa członkowskiego tych oddziałów. Przepis art. 103 stosuje się odpowiednio.

3. Do oddziałów i agentów unijnych instytucji pieniądza elektronicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 98b.”;

54) w art. 132z:

a) w ust. 3 po wyrazach „art. 102 ust. 1 pkt 1, 2 i 5” dodaje się wyrazy „oraz ust. 1a i 1b”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zalecenia, o których mowa w ust. 4, są sporządzane w formie pisemnej:

1) w postaci papierowej i opatrywane podpisem własnoręcznym albo

2) w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KNF ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4b. Zalecenia i wystąpienia, o których mowa w ust. 4a pkt 2, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

55) w art. 132za:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nałożyć na osobę, która w okresie, w którym nastąpiły naruszenia, pełniła funkcję osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone naruszenia albo była członkiem organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono naruszenia, karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

56) w art. 133 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rejestru małych instytucji płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;”;

57) w art. 134 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „krajowej instytucji płatniczej” dodaje się wyrazy „ , w tym”;

58) w art. 139 w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz art. 116”;

59) w art. 142 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-12 w brzmieniu:

„9) uzyskania przez dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 10, 11 lub 12, uprawnienia do świadczenia usług płatniczych w innym charakterze;

10) niewykonania przez dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 10, 11 lub 12, usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniony, w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu do rejestru;

11) niewykonywania przez dostawcę, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 10, 11 lub 12, usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniony, przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;

12) wykreślenia przedsiębiorcy świadczącego usługi płatnicze w charakterze małej instytucji płatniczej albo dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.”;

60) w art. 143b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w terminie miesiąca” zastępuje się wyrazami „w terminie 30 dni”.

Art. 24. [Ustawa o obligacjach]

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt 39c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będący osobą fizyczną, może nabywać obligacje, jeżeli wartość nominalna obligacji nie jest mniejsza niż 40 000 euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej lub innej, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro lub średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji.

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy obligacje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego obrotu albo mają być przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.”;

2) po art. 27o dodaje się art. 27p-27r w brzmieniu:

„Art. 27p. 1. Emitent w warunkach emisji obligacji może określić cel emisji polegający na sfinansowaniu nowej zrównoważonej środowiskowo inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13) (obligacje transformacyjne).

2. Jeżeli cel emisji został określony zgodnie z ust. 1, emitent jest obowiązany wydatkować co najmniej 95% środków pochodzących z emisji obligacji w terminie 36 miesięcy od dnia ich emisji.

3. Wartość nominalna jednej obligacji transformacyjnej nie może być niższa niż 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji.

4. Termin wykupu obligacji transformacyjnych nie może być krótszy niż 5 lat od dnia ich emisji.

Art. 27q. Przed rozpoczęciem emisji obligacji transformacyjnych emitent jest obowiązany:

1) zawrzeć z bankiem krajowym lub instytucją kredytową umowę o reprezentację w rozumieniu art. 78 ust. 1;

2) uzyskać opinię na temat wiarygodności kredytowej tych emisji (rating) na poziomie inwestycyjnym, wydaną przez agencję ratingową w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.21)).

Art. 27r. 1. Emisja obligacji transformacyjnych następuje w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 1.

2. W uchwale o emisji obligacji transformacyjnych emitent jest obowiązany określić próg emisji w postaci takiej liczby obligacji, że łączna wartość emisji, liczona według ceny emisyjnej, stanowi nie mniej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji.

3. Emitent jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie obligacji transformacyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu w terminie miesiąca od daty ich emisji.

4. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, emitent jest obowiązany zawrzeć umowę z animatorem rynku w rozumieniu art. 3 pkt 33d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”;

3) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. Oferta publiczna obligacji, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129, skierowana do klienta detalicznego w rozumieniu art. 3 pkt 39c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będącego osobą fizyczną, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej lub dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, z późn. zm.22)).”;

4) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wartości zaciągniętych zobowiązań finansowych, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, przy czym w przypadku gdy emitent należy do grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 55-63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, lub innymi mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych, informacje te przedstawia się dodatkowo w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta;

2) prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta, w tym wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz szacowanej struktury finansowania emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja, oraz na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji, a w przypadku gdy termin wykupu obligacji przypada przed upływem dwunastu miesięcy od dnia emisji - na dzień wykupu obligacji, przy czym w przypadku emitenta sporządzającego skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 55-63d ustawy o rachunkowości lub innymi mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych przedstawiają dodatkowo dane dotyczące grupy kapitałowej emitenta, a w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego - aktualną wieloletnią prognozę finansową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

„1a. Do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent jest obowiązany publikować na swojej stronie internetowej, najpóźniej w ostatnim dniu każdego kolejnego roku obrotowego, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

1b. W każdym rocznym sprawozdaniu finansowym opublikowanym w okresie od dnia emisji do dnia wykupu obligacji, w informacji dodatkowej, emitent jest obowiązany wskazać i wyjaśnić istotne różnice między opublikowanymi informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zobowiązaniami finansowymi emitenta wynikającymi z ksiąg rachunkowych emitenta na ten dzień.

1c. W przypadku emitenta sporządzającego skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 55-63d ustawy o rachunkowości lub innymi mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, o których mowa w ust. 1a, przedstawiają dodatkowo dane dotyczące grupy kapitałowej emitenta.

1d. Do propozycji nabycia załącza się oświadczenia emitenta oraz jednostki dominującej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, wobec emitenta, sporządzone na dzień sporządzenia warunków emisji, że według ich najlepszej wiedzy informacje przekazane przez emitenta do Rejestru Zobowiązań Emitentów prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 48 ust. 5e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są kompletne i aktualne.

1e. W przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego spełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, następuje przez udostępnienie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej oraz odpowiednio wieloletnich prognoz finansowych publikowanych w kolejnych latach.”,

c) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” ” zastępuje się wyrazami „ustawy o rachunkowości”;

5) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie od udostępnienia propozycji nabycia do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent niepodlegający obowiązkom raportowania informacji bieżących i okresowych publikuje na swojej stronie internetowej:

1) ostatnie dostępne, w dniu udostępnienia propozycji nabycia, zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz

2) każde roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania.”;

6) w art. 57 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Oświadczenie woli o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na rzecz firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są obligacje, lub ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w której zapisane są obligacje, spełnia wymagania formy pisemnej pod rygorem nieważności także wtedy, gdy zostanie wyrażone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”.

Art. 25. [Prawo restrukturyzacyjne]

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) domów maklerskich, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825 i 1723);”;

2) w art. 243:

a) w ust. 2 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastępuje się wyrazami „fundusz wierzytelności”,

b) w ust. 3 wyrazy „funduszowi sekurytyzacyjnemu” zastępuje się wyrazami „funduszowi wierzytelności”.

Art. 26. [Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego]

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1586) w art. 88:

1) w ust. 1 w pkt 1 lit. i oraz j otrzymują brzmienie:

„i) 2024 - 4 673 tys. zł,

j) 2025 - 5 189 tys. zł;”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:

1) w części 31 - Praca:

a) 2026 - 5 509 tys. zł,

b) 2027 - 5 932 tys. zł,

c) 2028 - 6 122 tys. zł,

d) 2029 - 6 459 tys. zł,

e) 2030 - 6 663 tys. zł,

f) 2031 - 7 015 tys. zł,

g) 2032 - 7 234 tys. zł,

h) 2033 - 7 596 tys. zł,

i) 2034 - 7 826 tys. zł,

j) 2035 - 8 204 tys. zł;

2) w części 85 - Wojewodowie:

a) 2026 - 3 914 tys. zł,

b) 2027 - 4 012 tys. zł,

c) 2028 - 4 112 tys. zł,

d) 2029 - 4 215 tys. zł,

e) 2030 - 4 320 tys. zł,

f) 2031 - 4 428 tys. zł,

g) 2032 - 4 539 tys. zł,

h) 2033 - 4 653 tys. zł,

i) 2034 - 4 769 tys. zł,

j) 2035 - 4 888 tys. zł.”.

Art. 27. [Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556, 825 i 1285) w art. 43g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2, art. 3s ust. 1, art. 11c ust. 7 i art. 18u tej ustawy, z wyjątkiem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;”.

Art. 28. [Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego Komitet przekazuje Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacje, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 29. [Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614 i 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 w ust. 2:

a) po pkt 2b dodaje się pkt 2c i 2d w brzmieniu:

„2c) Straży Granicznej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);

2d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, oraz w celu kontroli prawdziwości oświadczeń albo deklaracji dotyczących konfliktu interesów, podlegających weryfikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie przepisów odrębnych, na zasadach i w trybie określonym w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 1723);”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136);”,

c) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) innego zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, dominującego podmiotu ubezpieczeniowego, dominującego podmiotu nieregulowanego lub mieszanego dominującego podmiotu ubezpieczeniowego - w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;”;

2) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, zachowują w tajemnicy informację o przekazaniu danych:

1) Policji - na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ust. 3-9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

4) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ust. 3-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

5) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ust. 3-9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

6) Żandarmerii Wojskowej - na zasadach i w trybie określonych w art. 40b ust. 2-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.”;

3) w art. 41:

a) w ust. 11 wyraz „taryfikacji” zastępuje się wyrazami „ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej”,

b) w ust. 1d w zdaniu drugim wyrazy „niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 11” zastępuje się wyrazami „po upływie terminu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 lub 10 załącznika do ustawy, z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika”;

4) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o powołaniu lub odwołaniu członka zarządu lub członka rady nadzorczej, a w przypadku zakładu wykonującego działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny - członka rady administrującej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka zarządu, członka rady nadzorczej lub członka rady administrującej, a także powzięcia informacji o innym zdarzeniu powodującym zmianę składu zarządu, rady nadzorczej lub rady administrującej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o podziale kompetencji w zarządzie zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz o jego zmianie.”;

5) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w osobach prezesa zarządu oraz członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem następuje za zgodą organu nadzoru wyrażoną w drodze decyzji wydawanej na wniosek tego zakładu, osobno dla każdej z powoływanych osób, chyba że powołanie dotyczy osoby, która uzyskała taką zgodę w poprzedniej kadencji.”;

6) w art. 69 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Czynność ta nie wymaga decyzji.”;

7) w art. 214 w ust. 1 po wyrazach „oraz innych dokumentów” dodaje się wyrazy „i informacji”;

8) w art. 231 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki, jakie zostaną poniesione w związku z obsługą zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

2) oczekiwany wzrost wydatków i roszczeń ubezpieczeniowych;”;

9) w art. 237 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Zalecenie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru wydaje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.

4. Zalecenie wydane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Zalecenie wydane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

5. Zalecenie wydane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

10) w art. 250:

a) w ust. 5 po wyrazie „zalecenie” dodaje się wyrazy „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 276 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady związane z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony będący osobą fizyczną ponosi koszt składki ubezpieczeniowej, z wyłączeniem lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mając na uwadze zapewnienie ochrony interesów ubezpieczającego lub ubezpieczonego ponoszącego ryzyko lokaty.”;

12) w art. 280:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „sprawozdanie finansowe” dodaje się wyrazy „sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości”;

13) w art. 290 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. O wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru.”;

14) w art. 319 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Otwarcie likwidacji nie wpływa na prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.”;

15) w art. 320:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ nadzoru może z ważnych powodów, w drodze decyzji, ustanowić dodatkowych likwidatorów z urzędu.”,

b) dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

„6. Decyzja o ustanowieniu dodatkowego likwidatora jest natychmiast wykonalna.

7. Do składania oświadczeń w imieniu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wymagane jest współdziałanie likwidatora wskazanego przez zakład łącznie z dodatkowym likwidatorem.

8. Po wydaniu decyzji o ustanowieniu dodatkowego likwidatora organ nadzoru wskazuje w formie pisemnej osobę likwidatora oraz określa jego wynagrodzenie.

9. Wynagrodzenie dodatkowego likwidatora, o którym mowa w ust. 8, nie może być wyższe niż łączne wynagrodzenie członków dotychczasowego zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w którym go ustanowiono.

10. Koszty związane z wykonaniem funkcji dodatkowego likwidatora obciążają koszty działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w którym go ustanowiono.”;

16) w art. 322 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu:

„3. Rada nadzorcza zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji może złożyć wniosek do organu nadzoru o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zarządzenia likwidacji przymusowej, a w przypadku utrzymania przez organ nadzoru w mocy decyzji, o której mowa w ust. 2 - wnieść skargę na tę decyzję do sądu administracyjnego.

4. Otwarcie likwidacji następuje z dniem doręczenia stronie decyzji o zarządzeniu likwidacji przymusowej. Decyzja wraz z dowodem doręczenia podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia dokonuje likwidator po jego wyznaczeniu.

5. Z dniem otwarcia likwidacji przymusowej:

1) wygasają mandaty członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

2) wygasają ustanowione prokury i pełnomocnictwa;

3) zawieszeniu ulegają prawa i obowiązki innych organów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 325 pkt 1 ustawy oraz z uwzględnieniem art. 467 i art. 476 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

6. Likwidator zakładu ubezpieczeń i likwidator zakładu reasekuracji mają prawo podejmowania decyzji w sprawach zastrzeżonych w przepisach prawa i statucie do właściwości zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

7. Likwidator zakładu ubezpieczeń, w porozumieniu z organem nadzoru, podejmuje niezbędne czynności w celu zabezpieczenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

8. Likwidator zakładu reasekuracji, w porozumieniu z organem nadzoru, podejmuje niezbędne czynności w celu zabezpieczenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji oraz cedentów.”;

17) w art. 323:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznacza w formie pisemnej likwidatora oraz określa jego wynagrodzenie;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wynagrodzenie likwidatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być wyższe niż łączne wynagrodzenie członków dotychczasowego zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w którym go wyznaczono.

1b. Koszty związane z wykonaniem funkcji likwidatora obciążają koszty działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w którym go wyznaczono.”;

18) po art. 324 dodaje się art. 324a w brzmieniu:

„Art. 324a. 1. Likwidatorem zakładu ubezpieczeń i likwidatorem zakładu reasekuracji może być osoba fizyczna spełniająca wymogi określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

2. Likwidatorem może być również osoba prawna, której członkowie organu zarządzającego spełniają wymogi, o których mowa w ust. 1.”;

19) w art. 335:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przekazują organowi nadzoru na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej informacje i wyjaśnienia konieczne do celów nadzoru. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, informacje i wyjaśnienia przekazywane są na żądanie organu nadzoru sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przekazania EIOPA informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 1094/2010;”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”,

d) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przekazywania danych i informacji w określonych okresach.”;

20) w art. 345 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, jest udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.

2b. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2c. Zespół inspekcyjny przeprowadza kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.”;

21) w art. 347 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dowody utrwalone w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

22) w art. 348:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Protokół kontroli w postaci papierowej sporządza się w dwóch egzemplarzach i opatruje się podpisem własnoręcznym inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym lub innego inspektora wchodzącego w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym lub innego inspektora wchodzącego w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo jeden z egzemplarzy protokołu sporządzonego w postaci papierowej inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym lub inny inspektor wchodzący w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę przekazuje zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji.

3b. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Potwierdzeniem odebrania protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej jest dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.”;

23) w art. 349:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oczywiste omyłki pisarskie w protokole kontroli prostuje inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym parafując sprostowania, a w przypadku protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej ponownie opatrując ten protokół kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. O sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich organ nadzoru informuje zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informację o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich, o której mowa w ust. 2, przekazywaną przez organ nadzoru na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią i doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

24) w art. 350:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu kontroli zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą zgłosić organowi nadzoru na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu oraz wyjaśnienia w sprawach objętych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia zastrzeżeń.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

25) w art. 356:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w formie pisemnej” zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

26) w art. 358 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zestawienia utrwalone w postaci elektronicznej, za zgodą organu nadzoru, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

27) w art. 361:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organ nadzoru może wydawać, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, zalecenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji w celu:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

28) w art. 362 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) nałożyć na członka zarządu zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji karę pieniężną do wysokości 3 000 000 złotych;

2) nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 20 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, jeżeli równowartość 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w tym sprawozdaniu finansowym przekracza kwotę 20 000 000 zł, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności - do wysokości 100 000 złotych;”;

29) w art. 366 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. W przypadku naruszenia zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 16 lub art. 17 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) kwoty 21 569 000 złotych lub 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - 3% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, lub

b) trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;

2) w przypadku osoby fizycznej:

a) kwoty 3 019 660 złotych lub

b) trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.

7. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości, karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 pkt 1, ustala się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

8. Organ nadzoru, nakładając karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 25 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.”;

30) w art. 415:

a) w ust. 1 w części wspólnej po wyrazie „wydawać” dodaje się wyrazy „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy art. 237 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 30. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.23)) w art. 162 w ust. 7 wyrazy „o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-3”.

Art. 31. [Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

2b. Uchwały Komisji mogą być podejmowane w trybie obiegowym, po powiadomieniu członków Komisji o treści projektu uchwały i o terminie oddania głosu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji.

2c. Uchwały Komisji podjęte w trybie obiegowym są ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie głosy oddała co najmniej połowa członków Komisji.”;

2) po art. 27 dodaje się art. 27a i art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów może odbywać się, a wybory mogą być dokonywane przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Udział w Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia umożliwiającą transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację umożliwiającą transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym osób uczestniczących w Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,

3) wykonywanie osobiście prawa głosu w toku Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. W przypadku gdy przepisy ustawy lub statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wymagają podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów lub przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym, podejmowanie uchwał lub przeprowadzenie wyborów może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 2.

4. O udziale w Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów w sposób, o którym mowa w ust. 1, postanawia Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

5. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów określa w formie regulaminu:

1) warunki udziału w Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów,

2) sposób podejmowania uchwał przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,

3) sposób przeprowadzenia wyborów do organów samorządu lub wyboru innych osób na podstawie przepisów ustawy lub statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,

4) sposób odwołania osób wybranych w wyniku wyborów

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uwzględniając wymogi, które są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

6. Do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów oraz do walnych zgromadzeń regionalnego oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stosuje się odpowiednio ust. 1-5 i art. 27b.

Art. 27b. Uchwały Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów podpisuje przewodniczący. Uchwały Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przewodniczący opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”;

3) w art. 29 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) uchwala regulamin, o którym mowa w art. 27a ust. 5.”;

4) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wyborów, o których mowa w ust. 2, przepis art. 27a ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

5) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. Z chwilą wpisu na listę firma audytorska nabywa prawo do posługiwania się oznaczeniem „firma audytorska”.

2. Oznaczenie „firma audytorska” podlega ochronie prawnej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, chyba że została wpisana na listę, lub jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego.”;

6) w art. 95 w ust. 5 w pkt 2 po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

„fa) Straży Granicznej,”;

7) w art. 128 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jednostki, których jedyna działalność polega na pełnieniu roli emitenta papierów wartościowych opartych na aktywach, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 166 z 21.06.2019, str. 26, z późn. zm.24)), nie mają obowiązku posiadania komitetu audytu.”;

8) w art. 136 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;”;

9) w art. 182 w ust. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) świadczy usługi atestacyjne inne niż badanie lub usługi pokrewne niezgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu;”;

10) w art. 192 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zawarcia umowy o badanie na okres nie krótszy niż 2-letni i nie dłuższy niż wskazany w art. 17 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 537/2014, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,”;

11) po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu:

„Rozdział 12a

Przepis karny

Art. 215a. Kto, nie będąc uprawnionym, posługuje się tytułem biegłego rewidenta, oznaczeniem „firma audytorska” lub wykonuje czynności rewizji finansowej,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”.

Art. 32. [Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Szkolenie zawodowe jest prowadzone w formie zapewniającej efektywne przekazanie treści, w szczególności w formie wykładów, seminarium, w tym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, lub w formie e-learningu.”,

b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz numer wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych;”,

c) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz numer wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych;”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Przepisów ust. 1-10 nie stosuje się do osób wykonujących czynności agencyjne u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, do agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz do zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 19 ust. 3a oraz w art. 34a ust. 2.”;

2) w art. 19:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą wykonywać odpowiednio czynności agencyjne, czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji, wyłącznie przy pomocy osoby fizycznej spełniającej łącznie następujące warunki:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba fizyczna, przy pomocy której agent ubezpieczeniowy i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające zamierza wykonywać czynności agencyjne, może wykonywać te czynności po wpisaniu jej do rejestru agentów.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są spółki nieposiadające osobowości prawnej - co najmniej jedna osoba fizyczna z każdej spółki będącej wspólnikiem;”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zarządca sukcesyjny wstępujący w miejsce zmarłego agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, pod warunkiem że czynności agencyjne będzie wykonywał przy pomocy osób fizycznych, o których mowa w ust. 2.”;

3) w art. 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Agent ubezpieczeniowy oraz agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające odpowiadają za naruszenie przepisów ustawy, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1394 i 1723) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub szkody wyrządzone klientom w wyniku bezprawnego działania lub zaniechania, przez osobę fizyczną wykonującą czynności agencyjne na podstawie udzielonego przez nich upoważnienia.”;

4) w art. 22 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, dotyczy również osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.

5b. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek:

1) sądu lub prokuratora, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

2) organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań;

3) klienta, którego dotyczą informacje objęte tajemnicą;

4) innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów odrębnej ustawy.”;

5) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że klient złoży oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady w formie dokumentowej;”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczy również osób, przy pomocy których broker wykonuje czynności brokerskie.

3b. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek:

1) sądu lub prokuratora, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

2) organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań;

3) klienta, którego dotyczą informacje objęte tajemnicą;

4) innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów odrębnej ustawy.”;

6) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji nie podlega sukcesji, z wyłączeniem sukcesji po zmarłym brokerze ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym.

2. Zarządca sukcesyjny wstępujący w miejsce zmarłego brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego może nie spełniać wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. c-f, pod warunkiem że czynności brokerskie będzie wykonywał przy pomocy osób fizycznych, o których mowa w art. 29 ust. 1.”;

7) w art. 39:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zezwolenie wygasa z chwilą wykreślenia brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”,

b) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. W przypadku śmierci brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego:

1) spadkobierca, do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, albo

2) zarządca sukcesyjny tego przedsiębiorcy, w terminie 2 miesięcy od dnia jego ustanowienia

- może złożyć wniosek o dokonanie zmiany treści wpisu do rejestru brokerów w przedmiocie zgłoszenia osoby fizycznej mającej wykonywać czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, spełniającej wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy wpis do rejestru brokerów obejmuje inne osoby fizyczne, przy pomocy których broker, o którym mowa w ust. 6, wykonywał czynności brokerskie.

8. W przypadku niezłożenia wniosku w trybie określonym w ust. 6 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane zmarłemu brokerowi ubezpieczeniowemu lub brokerowi reasekuracyjnemu wygasa.”;

8) w art. 40 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Obsługę Komisji zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.”;

9) w art. 52:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organ nadzoru udostępnia zakładowi ubezpieczeń, nie częściej niż raz na kwartał, zbiorczą informację o aktualnych wpisach w rejestrze agentów, objętych wpisem danego zakładu.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych, w tym uzyskiwania dostępu do tego rejestru,

2) sposób współpracy organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w ust. 6,

3) sposób udostępniania zakładowi ubezpieczeń informacji, o której mowa w ust. 4a,

4) sposób udostępniania informacji z tego rejestru

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych.”;

10) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Zakład ubezpieczeń składa, wraz z niezbędnymi dokumentami, wniosek o wpisanie do rejestru agentów podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną lub ją zmienił na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po jej zawarciu lub zmianie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

2. W przypadku połączenia lub podziału zakładu ubezpieczeń albo agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, wpis do rejestru agentów nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem zakładu ubezpieczeń albo agenta.

3. W przypadku przymusowej restrukturyzacji banku będącego agentem ubezpieczeniowym, dokonanej na podstawie decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1705):

1) podmiot przejmujący jest uprawniony do wykonywania działalności agencyjnej oraz czynności agencyjnych wykonywanych przed przejęciem przez podmiot przejmowany od dnia przejęcia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji albo

2) instytucja pomostowa jest uprawniona do wykonywania działalności agencyjnej oraz czynności agencyjnych wykonywanych przed przeniesieniem do instytucji pomostowej praw udziałowych lub majątkowych albo przedsiębiorstwa banku w restrukturyzacji od dnia przeniesienia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisy ust. 1 lub art. 56 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 55:

a) w ust. 2 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wykaz osób, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2 i 3, zawierający dane osobowe tych osób, obejmujące:”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rejestr agentów zawiera również adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 38 pkt 1a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705) albo w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Tożsamość akcjonariuszy, udziałowców oraz osób, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 8 i 9, w odniesieniu do osób fizycznych obejmuje ich dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, a w odniesieniu do przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi - dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c.”;

12) w art. 56 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zmiany danych objętych wpisem do rejestru agentów dotyczących zmarłego agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, w którego miejsce wstąpił zarządca sukcesyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 3a, zakład ubezpieczeń zgłasza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego.”;

13) po art. 57 dodaje się art. 57a i art. 57b w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. Z chwilą wygaśnięcia umowy agencyjnej z przyczyn leżących po stronie agenta zakład ubezpieczeń jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o wygaśnięciu umowy, wystąpić do organu nadzoru z wnioskiem o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające z rejestru agentów dla danego zakładu ubezpieczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wygaśnięcia umowy agencyjnej z powodu śmierci agenta, jeżeli w miejsce zmarłego agenta wstępuje zarządca sukcesyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 3a.

Art. 57b. 1. Organ nadzoru może dokonać wykreślenia agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające z rejestru agentów w przypadku:

1) ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zakładowi ubezpieczeń;

2) powzięcia informacji od organu nadzorczego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń, o zaprzestaniu przez ten zakład wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) połączenia zakładów ubezpieczeń, o którym mowa w przepisach rozdziału 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające przejmowanego zakładu ubezpieczeń.

2. Organ nadzoru informuje agenta ubezpieczeniowego oraz agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające o wykreśleniu, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykreślenia.”;

14) w art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Tożsamość akcjonariuszy, udziałowców oraz osób, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, obejmuje odpowiednio dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, w przypadku osób fizycznych, a w odniesieniu do osób prawnych dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d.”;

15) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej. Upoważnienie udzielane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Upoważnienie utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

2b. Upoważnienie udzielone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

16) w art. 74 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dowody utrwalone w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

17) w art. 75:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Protokół kontroli w postaci papierowej sporządza się w dwóch egzemplarzach i opatruje się podpisem własnoręcznym inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym przeprowadzającego kontrolę. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo jeden z dwóch egzemplarzy protokołu sporządzonego w postaci papierowej inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym lub w jego zastępstwie inny inspektor wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego kontrolę doręcza brokerowi ubezpieczeniowemu, brokerowi reasekuracyjnemu, agentowi ubezpieczeniowemu lub agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające albo przekazuje zakładowi ubezpieczeń.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”,

d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Potwierdzeniem odebrania protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej jest dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

9. Do protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się.”;

18) w art. 76:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oczywiste omyłki pisarskie prostuje inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym parafując sprostowania, a w przypadku protokołu kontroli utrwalonego w postaci elektronicznej ponownie opatrując ten protokół kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Organ nadzoru informuje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej podmiot kontrolowany o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informację o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich, o której mowa w ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nadzoru ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią i doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.”;

19) w art. 77:

a) w ust. 1 wyraz „pisemne” zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

b) w ust. 2 po wyrazie „informuje” dodaje się wyrazy „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy art. 71 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.”;

20) w art. 80 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej. Przepisy art. 71 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.”;

21) w art. 84:

a) w ust. 3 po wyrazie „wydawać” dodaje się wyrazy „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy art. 71 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.”;

22) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

„Art. 88a. 1. Członkowie organu nadzoru, pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, osoby wykonujące pracę w tym Urzędzie na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów cywilnoprawnych, osoby posiadające od organu nadzoru umocowanie do wykonywania obowiązków wynikających z prowadzonego postępowania naprawczego lub likwidacyjnego są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznały się w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy, z wyjątkiem informacji uniemożliwiających rozpoznanie pojedynczego dystrybutora ubezpieczeń.

2. Do przestrzegania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, są również obowiązane inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwalają przepisy ustawowe.

3. Naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie stanowi złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji lub przekazywanie dokumentów jako wykonanie obowiązku lub uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.”.

Art. 33. [Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) podmioty prowadzące system rozrachunku oparty na DLT, o którym mowa w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1), albo system obrotu i rozrachunku oparty na DLT, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tego rozporządzenia, w zakresie, w jakim prowadzą rachunki DLT, o których mowa w art. 3 pkt 28ac ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, albo ewidencję DLT, o której mowa w art. 131u ust. 1 tej ustawy;”;

2) w art. 129k w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) na wniosek Generalnego Inspektora po nałożeniu kary administracyjnej, o której mowa w art. 150 ust. 1 pkt 2, w zakresie, w jakim nakazano zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności.”;

3) w art. 129w w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) na wniosek Generalnego Inspektora po nałożeniu kary administracyjnej, o której mowa w art. 150 ust. 1 pkt 2, w zakresie, w jakim nakazano zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności.”;

4) w art. 133 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:”;

5) w art. 134:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia, o którym mowa w art. 133 ust. 2.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Okazanie legitymacji służbowej oraz upoważnienia, o którym mowa w art. 133 ust. 2, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).”;

6) w art. 141 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Generalny Inspektor, wzmiankę o odmowie jego podpisania. W przypadku braku przekazania Generalnemu Inspektorowi przez instytucję obowiązaną egzemplarza protokołu kontroli, kontroler sporządza kolejny egzemplarz protokołu kontroli, podpisuje się na nim i dokonuje wzmianki o braku przekazania protokołu kontroli przez instytucję obowiązaną. Odmowa podpisania lub brak przekazania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanej instytucji obowiązanej z wykonania zaleceń, o których mowa w art. 142 ust. 3 pkt 3.

7. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej lub elektronicznej do Generalnego Inspektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli bezpośrednio w organie lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”;

7) po art. 145 dodaje się art. 145a w brzmieniu:

„Art. 145a. 1. Jeżeli pismo wnoszone przez instytucję obowiązaną nie spełnia wymagań formalnych ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać instytucję obowiązaną do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

2. W razie uzupełnienia braku w terminie pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie pismo pozostawione zostaje bez rozpoznania, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”;

8) po art. 152 dodaje się art. 152a w brzmieniu:

„Art. 152a. Organy, o których mowa w art. 130 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a i b, przekazują Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje o niedociągnięciach stwierdzonych w ramach sprawowanej kontroli lub nadzoru, oraz środkach podejmowanych w ramach sprawowanej kontroli lub nadzoru w odpowiedzi na istotne niedociągnięcia, o których mowa w art. 9a ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.).”.

Art. 34. [Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych]

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) w art. 63:

1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK na wniosek odpowiednio towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

7b. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7a, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK.”;

2) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, stanie się ostateczna.

12. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7, 7a i 8, organ nadzoru przekazuje do PFR.”.

Art. 35. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych]

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 i 1429) uchyla się art. 31zb.

Art. 36. [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054 oraz z 2022 r. poz. 1265) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 6 i art. 14a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”;

Art. 37. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123 i 1234) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w art. 100ah w ust. 1 w pkt 21 w lit. c po wyrazach „ryzyka ubezpieczeniowego” dodaje się wyrazy „i ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej”.

Art. 38. [Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom]

W ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Straży Granicznej, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);”;

2) w art. 14:

a) uchyla się ust. 3,

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Informacje i dokumenty, których przekazanie realizuje obowiązek informacyjny nałożony na dostawcę usług finansowania społecznościowego, są przekazywane Komisji w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na swojej stronie internetowej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, uwzględniając ujednolicenie sposobu przekazywania tych informacji oraz efektywność sprawowania nadzoru przez Komisję.”;

3) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503, jest ustalana na dzień bilansowy, na który jest sporządzane roczne sprawozdanie finansowe, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na ten dzień bilansowy, a na potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 - przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.

2. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503, oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503.”;

4) w art. 33 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 14 ust. 1-3” zastępuje się wyrazami „art. 14 ust. 1, 2 i 3a”;

5) w art. 73 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.”.

Art. 39. [Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie]

W ustawie z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. poz. 2339) w art. 7 w pkt 13, w art. 59do:

1) w ust. 2 wyrazy „Komisji Nadzoru Finansowego deklaracje o dokonaniu” zastępuje się wyrazami „Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklaracje o wysokości należnej”;

2) w ust. 3:

a) w pkt 3 wyraz „dokonaniu” zastępuje się wyrazami „wysokości należnej”,

b) w części wspólnej wyraz „dokonaniu” zastępuje się wyrazami „wysokości należnej”.

Art. 40. [Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w pkt 5, w art. 7aa:

„1) w ust. 1 wyrazy „z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym” zastępuje się wyrazami „z firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską albo bankiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2, uprawnionymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, albo z bankiem powierniczym”;

2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „firma inwestycyjna i bank powierniczy” zastępuje się wyrazami „firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, i bank powierniczy”;

3) w ust. 4 wyrazy „firmie inwestycyjnej albo bankowi powierniczemu” zastępuje się wyrazami „firmie inwestycyjnej, bankowi państwowemu prowadzącemu działalność maklerską, bankowi, o którym mowa w art. 70 ust. 2, albo bankowi powierniczemu”;

4) w ust. 6 wyrazy „Firma inwestycyjna i bank powierniczy” zastępuje się wyrazami „Firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, i bank powierniczy”;”;

2) w art. 14 w pkt 3, w art. 362a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności albo uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 000 000 zł - do wysokości 100 000 zł, albo dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;”.

Art. 41. [Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059 i 1705) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 12:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta, w tym w przypadku, o którym mowa w ust. 12, od:

1) listów zastawnych;

2) obligacji:

a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,

b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych

- z wyłączeniem płatnika, o którym mowa w ust. 4d i 10 w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1.”,”,

b) dodaje lit. d i e w brzmieniu:

„d) po ust. 24 dodaje się ust. 24a-24c w brzmieniu:

„24a. Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 24 pkt 2, następuje pod warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyłączeniem podmiotów, w przypadku których powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130c, w stosunku do tych podmiotów powiązanych. Zdania pierwszego nie stosuje się do Skarbu Państwa będącego emitentem obligacji.

24b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 24a, składa się jednokrotnie w stosunku do danej emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od tych obligacji.

24c. Na żądanie płatnika, o którym mowa w ust. 4d i 10, emitent jest obowiązany potwierdzić złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 24a.”,

e) użyte w ust. 27 i 28 wyrazy „ust. 15 i 21” zastępuje się wyrazami „ust. 15, 21 i 24a”;”;

2) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 26:

a) ust. 1aa otrzymuje brzmienie:

„1aa. Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta, w tym w przypadku, o którym mowa w ust. 2e, od:

1) listów zastawnych;

2) obligacji:

a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,

b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.”,

b) po ust. 1ad dodaje się ust. 1ae-1ag w brzmieniu:

„1ae. Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 1aa pkt 2, następuje pod warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem podmiotów, w przypadku których powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c, w stosunku do tych podmiotów powiązanych. Zdania pierwszego nie stosuje się do Skarbu Państwa będącego emitentem obligacji.

1af. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1ae, składa się jednokrotnie w stosunku do danej emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od tych obligacji.

1ag. Na żądanie płatnika, o którym mowa w ust. 2c, emitent jest obowiązany potwierdzić złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1ae.”,

c) w ust. 7 wyrazy „ust. 1, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1af, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e”,

d) użyte w ust. 7j i 10 wyrazy „ust. 7a i 7g” zastępuje się wyrazami „ust. 1ae, 7a i 7g”;

3) w art. 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w art. 30 po § 5b dodaje się § 5c w brzmieniu:

„§ 5c. W przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1aa pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli złożone przez emitenta oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1ae ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest niezgodne z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi emitent.”;”;

4) w art. 29 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. W przypadku emisji obligacji dokonanych przed dniem 1 stycznia 2024 r., w odniesieniu do których przed tym dniem doszło do wypłaty odsetek lub dyskonta, oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 24a ustawy zmienianej w art. 4 oraz w art. 26 ust. 1ae ustawy zmienianej w art. 5, emitent jest obowiązany złożyć nie później niż do pierwszej wypłaty odsetek lub dyskonta od tych obligacji następującej po dniu 31 grudnia 2023 r.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli emitent złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 25 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2023 r., oraz w art. 26 ust. 1ab ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2023 r. W takim przypadku warunek określony w art. 41 ust. 24a ustawy zmienianej w art. 4 oraz w art. 26 ust. 1ae ustawy zmienianej w art. 5 uznaje się za spełniony.

6. Przepis art. 30 § 5c ustawy zmienianej w art. 7 stosuje się do emisji obligacji dokonanych po dniu 31 grudnia 2023 r.”;

5) w art. 35 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) art. 4 pkt 1-7 i 10-14, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 4a oraz art. 29 ust. 1 i 3-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”.

Art. 42. [Stosowanie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po raz pierwszy]

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do przychodów osiągniętych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r.

Art. 43. [Stosowanie przepisów art. 12a i art. 12b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym do kar administracyjnych nakładanych za naruszenia]

Przepisy art. 12a i art. 12b ustawy zmienianej w art. 19 stosuje się również do kar administracyjnych nakładanych za naruszenia, do których doszło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile nie upłynął termin przedawnienia nałożenia kary.

Art. 44. [Stosowanie przepisów rozdziału 2b]

Przepisy rozdziału 2b ustawy zmienianej w art. 19 stosuje się także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 45. [Stosowanie przepisów art. 19a ust. 2 pkt 1–3 oraz ust. 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym do postępowań w sprawach należności z tytułu wpłat i opłat]

Do postępowań w sprawach należności z tytułu wpłat i opłat, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 46. [Umorzenie należności z tytułu opłat lub wpłat, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym]

Należności z tytułu opłat lub wpłat, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19, od podmiotów będących w upadłości lub likwidacji, nieuiszczone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art. 47. [Ważność zezwoleń wydanych na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 6d ust. 1 Prawa bankowego]

1. Zezwolenia wydane na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 6d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umów zawartych w związku z udzieleniem tych zezwoleń.

2. Do postępowań o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 6d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 48. [Ważność zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla banków prowadzących działalność maklerską]

1. Zezwolenia, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu dotychczasowym, dla banków prowadzących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność maklerską, zachowują ważność do dnia uzyskania zezwolenia przez bank na zmianę statutu w zakresie dostosowania treści statutów do wymogów określonych w art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Bank, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej lub wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 w związku z art. 70 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu dotychczasowym, występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zmianę statutu w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami określonymi w art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W takim przypadku nie mają zastosowania wymogi określone w art. 36 ust. 2a i 2aa ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Bank, którego postanowienia statutowe spełniają wymogi określone w art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i umożliwiają prowadzenie działalności na własny rachunek na zasadach określonych w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ale działalności tej nie prowadzi, powinien powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności na miesiąc przed rozpoczęciem tej działalności.

Art. 49. [Przekazanie przez emitentów dodatkowych informacji]

Emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 875 i 2217), i emitenci obligacji oraz listów zastawnych wyemitowanych po dniu 1 lipca 2019 r., którzy przekazali dane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej, przekazują dodatkowe informacje, o których mowa w art. 7c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, przy najbliższej aktualizacji danych, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 17.

Art. 50. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 117 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 117 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 117 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 17 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 32 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 51. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie przepisu art. 13.

Art. 52. [Przekazanie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu zgromadzonych danych i informacji]

1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przekaże Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu zgromadzone dane i informacje, o których mowa w art. 136 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przetwarza dane i informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych.

3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia dane i informacje, o których mowa w ust. 1, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wyznaczonym przez nie zakładom ubezpieczeń - członkom Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przechowuje otrzymane dane i informacje, o których mowa w ust. 1, przez 21 lat. Przy ustalaniu okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uwzględnia się okres przechowywania tych danych i informacji przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 53. [Wykluczenie z członkostwa w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przestają być zakłady ubezpieczeń, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły deklarację członkowską na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 54. [Dostosowanie statutu funduszu do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]

1. Fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane dostosować statut funduszu do przepisów ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do dnia dostosowania statutu fundusze te działają na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Prospekt funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym zachowuje ważność do dnia sporządzenia oraz opublikowania prospektu informacyjnego, o którym mowa w art. 179a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14.

Art. 55. [Stosowanie przepisów do postępowań wszczętych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]

1. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 14 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.

Art. 56. [Prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej]

1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji - w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w spółce komandytowej

- jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Zarządzający ASI, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy informuje inwestorów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym przez ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz stronach internetowych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych, w szczególności o treści przepisów ust. 1 i 2 oraz o treści przepisów art. 8a ust. 4 oraz art. 70k ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 57. [Obowiązek dostosowania regulaminu]

Podmiot rozliczający jest obowiązany dostosować regulamin, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu dotychczasowym, do przepisów art. 65 i art. 66 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 58. [Zakaz ponownego wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych]

Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został skreślony z rejestru agentów firm inwestycyjnych, o którym mowa w art. 79 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 17, z przyczyn, o których mowa w art. 79 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 17, nie może ponownie być wpisany do tego rejestru przed upływem 10 lat od dnia skreślenia, a w przypadku gdy skreślenie nastąpiło w związku z popełnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestępstwa - także przed zatarciem skazania za to przestępstwo.

Art. 59. [Obowiązek firm inwestycyjnych do dostosowania prowadzonej działalności do przepisu art. 83b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

Firmy inwestycyjne prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisu art. 83b ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 60. [Wykonywanie przez bank powierniczy bez zezwolenia czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

1. Bank powierniczy może, bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zezwolenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, wykonywać czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 17, w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.25)) dla klientów niebędących klientami detalicznymi, przez zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym na rzecz dającego zlecenie, albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przypadku gdy bank powierniczy w tym okresie wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17 - nie dłużej niż do dnia wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie wniosku o udzielenie tego zezwolenia.

2. Wykonywanie przez bank powierniczy zgodnie z ust. 1, w okresie wskazanym w ust. 1, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 17, nie stanowi działalności maklerskiej.

3. Do banku powierniczego wykonującego czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a, art. 73 ust. 1 i 6a, art. 73a ust. 1-3, 5 i 9, art. 73b-73d, art. 74b, art. 74c, art. 82a, art. 83a ust. 3a i 4-4d, art. 83b ust. 7, 9-11 i 13, art. 83c ust. 1-4, art. 83d ust. 1 i 6, art. 83e, art. 83f ust. 1, art. 83ja oraz art. 88 ustawy zmienianej w art. 17.

4. Do banku powierniczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 26, art. 28, art. 29 i art. 67 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.26)) odnoszące się do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 119 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, zgodnie z ust. 1.

Art. 61. [Usunięcie ze strony internetowej informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym]

Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 16, które zostały udostępnione na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, usuwa się z tej strony w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że dane osobowe osoby przekazane do publicznej wiadomości w przypadkach określonych w art. 25 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 16 usuwa się w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 62. [Stosowanie przepisów ustawy o usługach płatniczych do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej]

1. Do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku postępowań, o których mowa w ust. 1, średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych nie może przekraczać najwyższej całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, zgłoszonej w 2023 r. na podstawie art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 23.

Art. 63. [Stosowanie przepisów ustawy o usługach płatniczych do postępowań o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych]

1. Do postępowań o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Transferów, o których mowa w art. 117ha ust. 1 i art. 118 ust. 3c ustawy zmienianej w art. 23, małe instytucje płatnicze i biura usług płatniczych są obowiązane dokonywać najpóźniej z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 64. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4a ust. 5 oraz art. 14d ustawy o usługach płatniczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4a ust. 5 oraz art. 14d ustawy zmienianej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 4a ust. 5 oraz art. 14d ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 65. [Wyłączenie stosowania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 276 ust. 10 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

1. Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 276 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 29 nie stosuje się do lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, który był oferowany przez zakład ubezpieczeń w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych przed upływem 9 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy z ubezpieczającym będącym osobą fizyczną albo ubezpieczającym niebędącym osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony ponosi koszt składki ubezpieczeniowej.

2. Zakład ubezpieczeń w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy z ubezpieczającym będącym osobą fizyczną albo ubezpieczającym niebędącym osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony ponosi koszt składki ubezpieczeniowej, nie może oferować ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, do którego lokowania środków nie stosuje przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 276 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 29.

Art. 66. [Dostosowanie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów dostosuje statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do przepisów ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na pierwszym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów zwołanym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 67. [Podjęcie uchwały w przypadku zwołania pierwszego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej]

W przypadku zwołania pierwszego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 31 w sposób, o którym mowa w art. 27a i art. 27b ustawy zmienianej w art. 31.

Art. 68. [Stosowanie przepisów do kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]

Do kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 33 obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 33, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 33, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 69. [Stosowanie przepisów art. 129k pkt 4 i art. 129w pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]

Przepisy art. 129k pkt 4 i art. 129w pkt 4 ustawy zmienianej w art. 33 stosuje się również do instytucji obowiązanych w rozumieniu tej ustawy, wobec których postępowania w sprawie nałożenia kar administracyjnych, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 33, zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 70. [Stosowanie przepisu art. 8 ust. 5 ustawy o obligacjach]

1. Przepis art. 8 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 24 stosuje się do obligacji niemających postaci dokumentu, wyemitowanych przed dniem 30 listopada 2019 r., zapisanych w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 17, albo zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 24.

2. Uprawnionych do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu obligacji, o których mowa w ust. 1, spełnianych po terminie ich wykupu, ustala się według stanu na drugi dzień roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia pieniężnego została przekazana podmiotowi prowadzącemu ewidencję takich obligacji, a w przypadku obligacji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych - podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych. Przepisy art. 8 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 24 stosuje się odpowiednio.

Art. 71. [Stosowanie art. 133 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

Przepis art. 133 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 17 w zakresie rejestru prowadzonego na podstawie art. 7aa ust. 2 pkt 2 tej ustawy stosuje się od dnia 1 października 2023 r.

Art. 72. [Stosowanie przepisu art. 73 ust. 11 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom do kredytu hipotecznego]

Przepis art. 73 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do kredytu hipotecznego, którego spłatę zawieszono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 38.

Art. 73. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 26, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 1 lit. a, art. 30 oraz art. 42, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 17 pkt 47 lit. f w zakresie art. 89 ust. 4d pkt 3, art. 19 pkt 6 i 22, art. 27 oraz art. 29 pkt 16 i 18, art. 40 i art. 71, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;

4) art. 2, art. 3 pkt 4, art. 13, art. 15 pkt 24, art. 23 pkt 36 lit. b i pkt 48, art. 39, art. 41, art. 51 i art. 62 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

5) art. 15 pkt 16 lit. c, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

6) art. 14 pkt 1 lit. a i pkt 37, art. 17 pkt 10 oraz art. 29 pkt 11, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

7) art. 38 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;

8) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;

9) art. 32 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia;

10) art. 19 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, ustawę z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394 i 1407.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598 i 1705.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1586, 1617, 1667, 1675 i 1705.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326, 412, 825, 1059, 1130, 1414 i 1705.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394 i 1407.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 154 z 19.06.2015, str. 1.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234 i 1598.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 2 z 05.01.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, str. 24.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.

12) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 100 z 13.04.2023, str.102.

13) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 10.

14) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 159.

15) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 300 z 14.09.2020, str. 6.

16) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 300 z 14.09.2020, str. 1.

17) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1.

18) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407 i 1723.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394 i 1720.

21) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.

22) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 273 z 21.10.2022, str. 3.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234 i 1598.

24) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 300 z 17.09.2020, str. 6.

25) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2019, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 22 z 21.01.2021, str. 1.

26) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 16, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30, Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 02.08.2021, str. 6.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA