REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1829

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1729) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) dane, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem";

2) tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby funkcjonariusza;

3) wzór formularza świadectwa służby funkcjonariusza.

§ 2.

1. W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień funkcjonariusza wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczące:

1) okresu służby, w tym:

a) okresu służby przygotowawczej i stałej,

b) zatrudnienia w Kancelarii Sejmu na stanowiskach pracy w Straży Marszałkowskiej określonych w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 i 1429);

2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;

3) podstawy prawnej rozwiązania stosunku służbowego;

4) liczby dni urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego i okolicznościowego, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą", przysługujących i wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany;

5) liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany, i dni urlopu zaległego, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 81 ustawy;

6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

7) okresu korzystania:

a) z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz wymiaru i części urlopu,

b) z urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu,

c) z urlopu rodzicielskiego oraz wymiaru i części urlopu,

d) z urlopu wychowawczego oraz wymiaru i części urlopu,

e) z urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany,

f) ze zwolnienia od służby z powodu działania siły wyższej, przewidzianego w art. 62b ust. 1 ustawy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany;

8) okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany, zwolnienia przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);

9) potrąceń z uposażenia funkcjonariusza na zasadach określonych w art. 96 ustawy;

10) okresu pozostawania poza służbą, za który przyznano świadczenie, o którym mowa w art. 99h ustawy.

2. Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony przed dniem zwolnienia ze służby, w świadectwie służby podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia funkcjonariusza oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

3. Wzór formularza świadectwa służby jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Funkcjonariusz zwalniany ze służby otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia określonym w decyzji, na podstawie której nastąpiło zwolnienie ze służby.

§ 4.

1. Świadectwo służby sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy egzemplarz otrzymuje funkcjonariusz, a drugi egzemplarz pozostawia się w aktach osobowych tego funkcjonariusza.

2. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania na drugim egzemplarzu świadectwa służby, przeznaczonym do włączenia do akt osobowych tego funkcjonariusza.

3. W przypadku odbioru świadectwa służby przez osobę upoważnioną przez funkcjonariusza na piśmie osoba ta potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania.

4. W razie śmierci funkcjonariusza albo stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza świadectwo służby wydaje się członkowi rodziny funkcjonariusza uprawnionemu do odprawy pośmiertnej.

§ 5.

Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w dniu określonym w § 3 i w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 albo 3, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) w terminie 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo doręcza się w inny sposób.

§ 6.

Świadectwo służby funkcjonariuszom wydaje Komendant Straży Marszałkowskiej, a w przypadku Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępców świadectwo służby wydaje Szef Kancelarii Sejmu.

§ 7.

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy, złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

2. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

3. O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby, z powodu jego złożenia po terminie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy albo z uwagi na fakt, że wnoszono o podanie w świadectwie służby nieprawdziwych danych, przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

§ 8.

1. Nowe świadectwo służby w miejsce wydanego uprzednio, poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 2, wydaje się w razie:

1) zmiany decyzji, na podstawie której nastąpiło zwolnienie ze służby, mającej wpływ na treść świadectwa służby;

2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio mianowanego na stanowisko służbowe w trybie art. 99g ust. 1 ustawy.

2. W nowym świadectwie służby wydanym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się także okres służby objęty poprzednio wydanym świadectwem oraz okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.

§ 9.

Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2 lub w § 8 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby pozostawia się w aktach osobowych funkcjonariusza.

§ 10.

W sprawach wydania i sprostowania świadectwa służby wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 1549).

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1829)

WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-08
  • Data wejścia w życie: 2023-09-23
  • Data obowiązywania: 2023-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA