REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1859

USTAWA

z dnia 13 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

„o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa";

2) użyte w art. 1 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 2 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 3 w ust. 3, w art. 5 w ust. 1, w art. 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 6f w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „ubezpieczenie eksportowe" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ubezpieczenie gwarantowane";

3) w art. 1:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczenie udzielane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1, na podstawie ustawy, zwane dalej „ubezpieczeniem gwarantowanym", dotyczy:",

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„instrumentów finansujących, rozumianych jako umowa lub inna czynność służąca finansowaniu, w całości albo części, kontraktów eksportowych, umów lub inwestycji, o których mowa w pkt 2-5, albo służąca finansowaniu podmiotu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lub pkt 5 lit. a, w szczególności:",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inwestycji bezpośrednich za granicą lub inwestycji podejmowanych w celu realizacji kontraktów eksportowych;",

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) umów lub inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/852";

6) ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w dziale II w grupach 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723), o ile ryzyka te nie wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadkach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 10.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy ubezpieczający lub ubezpieczony, któremu zostało udzielone ubezpieczenie gwarantowane dotyczące ryzyka nierynkowego, nabywa towary lub usługi od kontrahenta zagranicznego, ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia gwarantowanego mogą zostać objęte również szkody poniesione odpowiednio przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez tego kontrahenta.",

c) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udziału w ubezpieczeniu udzielonym przez agencję kredytów eksportowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1233/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych oraz uchylającego decyzje Rady 2001/76/WE i 2001/77/WE (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 45, z późn. zm.3)), zwaną dalej „agencją kredytów eksportowych".",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ubezpieczenie gwarantowane dotyczące ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w dziale II w grupach 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, może być realizowane wyłącznie w formie ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji) lub udziału w ubezpieczeniu udzielonym przez agencję kredytów eksportowych.";

4) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem ubezpieczeń gwarantowanych jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom udziału w międzynarodowym obrocie handlowym oraz wzrostu ich aktywności na arenie międzynarodowej oraz ochrona podmiotów prywatnych i publicznych na wypadek strat poniesionych w związku z działaniami służącymi transformacji energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie realizacji celów Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 36 i 37).",

b) w ust. 1a:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instrumentów finansujących - ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem, w całości albo części, kontraktu eksportowego, umowy lub inwestycji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-5, lub podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lub pkt 5 lit. a;",

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) inwestycji bezpośrednich za granicą lub inwestycji podejmowanych w celu realizacji kontraktów eksportowych - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą lub inwestycji podejmowanej w celu realizacji kontraktu eksportowego, a także przedsiębiorców zależnych na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją inwestycji za granicą, podejmowanej w celu sprzedaży za granicą towarów i usług;

4) umów przedsiębiorców zależnych - ochrona przedsiębiorców zależnych na wypadek strat poniesionych w związku ze sprzedażą za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe;",

- dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) umów lub inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia 2020/852 - ochrona podmiotów prywatnych i publicznych na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją takiej umowy lub inwestycji;

6) ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w dziale II w grupach 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ochrona zakładów ubezpieczeń i agencji kredytów eksportowych, udzielających ochrony ubezpieczeniowej na wypadek strat poniesionych w związku z ubezpieczaniem ryzyk poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem gwarancji ubezpieczeniowej jest umożliwienie krajowym przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom zależnym zawarcia lub realizacji kontraktów eksportowych, umów lub inwestycji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-5.",

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczenie instrumentów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmuje szkody poniesione przez jednostkę finansującą w związku z finansowaniem kontraktów eksportowych, umów lub inwestycji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-5, lub finansowaniem podmiotu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lub pkt 5 lit. a, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją tej inwestycji, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.",

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Ubezpieczenie inwestycji podejmowanych w celu realizacji kontraktów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją tej inwestycji, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.",

g) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczenie umów przedsiębiorców zależnych obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w wyniku niemożności wykonania umowy sprzedaży bądź niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, pod warunkiem że szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:",

h) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8c w brzmieniu:

„8a. Ubezpieczenie umów lub inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia 2020/852, obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

1) w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta albo

2) w wyniku realizacji inwestycji

- pod warunkiem że szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe, polityczne lub nierynkowe.

8b. W ramach ubezpieczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie z art. 1 ust. 4 przejmuje ryzyko cedowane przez zakład ubezpieczeń albo agencję kredytów eksportowych, wynikające z zawartych przez te podmioty umów ubezpieczenia, pod warunkiem że szkody są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko nadzwyczajne, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, w zakresie, w jakim zaistniały w toku wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców krajowych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorców zależnych, również w przypadku gdy podmiot w ramach tej działalności korzysta z instrumentów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1.

8c. Przepisów ust. 4-8a nie stosuje się do ubezpieczenia gwarantowanego realizowanego w formie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej.",

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, definicje ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego, mając na uwadze konieczność uwzględnienia rodzaju i zakresu ryzyka w umowach objętych ubezpieczeniem gwarantowanym.",

j) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyka według rodzajów ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz definicje zdarzeń wchodzących w zakres ryzyka nadzwyczajnego, o którym mowa w ust. 8b, a także przyczynę i okres przejmowania tego ryzyka, uwzględniając jego rodzaj.";

5) w art. 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ubezpieczenie gwarantowane dotyczy ryzyka handlowego i politycznego, jeżeli jest związane z kontraktem eksportowym lub umową zawartą na okres kredytu dwóch lub więcej lat.

2. Ubezpieczenie gwarantowane dotyczy ryzyka nierynkowego, jeżeli jest związane z kontraktem eksportowym lub umową zawartą na okres kredytu poniżej dwóch lat.";

6) uchyla się art. 4;

7) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, w imieniu własnym.",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 895)";

8) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. Ustawa budżetowa określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu państwa z tytułu pożyczek udzielonych Korporacji z budżetu państwa, stosownie do art. 13 ust. 1.";

9) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z ubezpieczenia gwarantowanego jako ubezpieczający, ubezpieczony albo zleceniodawca lub beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem art. 5a, mogą korzystać:

1) przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonują:

a) eksportu krajowych produktów i usług, z uwzględnieniem ust. 2,

b) inwestycji bezpośrednich za granicą, w tym za pośrednictwem przedsiębiorców zależnych mających siedzibę za granicą;

2) oddziały przedsiębiorców zagranicznych mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2;

3) podmioty prywatne lub publiczne:

a) zawierające umowy lub

b) dokonujące inwestycji

- które mają być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umożliwiają rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia 2020/852;

4) podmioty udzielające instrumentów finansujących;

5) przedsiębiorcy zależni:

a) w zakresie, w jakim ubezpieczenie gwarantowane będzie dotyczyć towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe, z uwzględnieniem ust. 2,

b) dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą;

6) członkowie konsorcjum, w skład którego wchodzi przedsiębiorca krajowy lub jego przedsiębiorca zależny, lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ramach tego konsorcjum ma miejsce:

a) eksport krajowych produktów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, lub

b) sprzedaż przez przedsiębiorcę zależnego za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe, z uwzględnieniem ust. 2, lub

c) inwestycja bezpośrednia za granicą;

7) zakłady ubezpieczeń - w przypadku ubezpieczenia gwarantowanego w formie ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji);

8) agencje kredytów eksportowych - w przypadku udziału w ubezpieczeniu udzielonym przez agencję kredytów eksportowych.",

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) dotyczy umów lub inwestycji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5;

4) dotyczy ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6.";

10) w art. 7:

a) w ust. 1 wyraz „Eksportowych" zastępuje się wyrazami „Gwarantowanych przez Skarb Państwa",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej;",

- pkt 3-7 otrzymują brzmienie:

„3) określanie szczegółowych kryteriów branych przez Komitet pod uwagę przy ocenie zaistnienia interesu Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 3;

4) opiniowanie wniosków o ubezpieczenie gwarantowane oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a;

5) ustalanie zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia gwarantowanego;

6) klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka;

7) ocena zaistnienia interesu Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 3, w odniesieniu do ubezpieczenia gwarantowanego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2;",

- dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji z jej działalności, obejmujących:

a) stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia gwarantowanego i umów kredytowych oraz stopień wykorzystania limitu, o którym mowa w art. 5a,

b) przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów,

c) przewidywane zobowiązania z tytułu umów ubezpieczeń gwarantowanych na poszczególne lata;

9) rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.";

11) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym przedstawicielu:

1) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

3) ministra właściwego do spraw gospodarki,

4) ministra właściwego do spraw klimatu,

5) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

6) ministra właściwego do spraw zagranicznych

- w randze sekretarza albo podsekretarza stanu.";

12) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniami gwarantowanymi w zakresie uregulowanym ustawą są prowadzone przez Korporację na wyodrębnionym rachunku bankowym.",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) składki oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ubezpieczenia gwarantowanego oraz opłaty administracyjne, w szczególności z tytułu rozpatrywania wniosków o udzielenie ubezpieczenia gwarantowanego lub wniosków o zmianę warunków ubezpieczenia gwarantowanego;",

- uchyla się pkt 5,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pożyczki, o których mowa w art. 13 ust. 1;",

c) w ust. 2a:

- uchyla się pkt 7 i 8,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 1;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wynagrodzenie i wynagrodzenie dodatkowe za prowadzenie ubezpieczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 14 ust. 1;",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej. Środki te minister właściwy do spraw gospodarki przeznacza na zaspokojenie zawartych przez Korporację umów ubezpieczeń gwarantowanych, nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa.";

13) art. 12-14 otrzymują brzmienie:

„Art. 12. 1. Z chwilą zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego na Korporację przechodzą wszelkie wierzytelności oraz inne prawa przysługujące ubezpieczającemu lub podmiotowi uprawnionemu do otrzymania odszkodowania w stosunku do dłużników lub podmiotów udzielających zabezpieczenia, do wysokości zapłaconego odszkodowania.

2. Ubezpieczający oraz podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania są zobowiązani przekazać Korporacji dokumenty i informacje oraz dokonać innych czynności potrzebnych do skutecznego dochodzenia praw, o których mowa w ust. 1, przez Korporację.

3. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego albo podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania, bez zgody Korporacji, wierzytelności i praw, o których mowa w ust. 1, zwalnia Korporację od obowiązku zapłaty odszkodowania.

Art. 12a. 1. Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji ubezpieczeniowej Korporacja realizuje prawa w stosunku do zleceniodawcy gwarancji.

2. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, której beneficjentem oraz zleceniodawcą jest ten sam podmiot, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 13. 1. Pokrycie dokonywanych przez Korporację wydatków z rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, jest gwarantowane przez Skarb Państwa poprzez udzielanie pożyczek ze środków budżetu państwa.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania i umarzania pożyczek, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie w odpowiednim czasie środków na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz stan i prognozowane zasilenia rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 14. 1. Za prowadzenie działalności określonej niniejszą ustawą Korporacji przysługuje wynagrodzenie pokrywające koszty i wydatki ponoszone przez nią w związku z wykonywaniem tej działalności, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 10 ust. 2a, oraz wynagrodzenie dodatkowe.

2. Wysokość wynagrodzenia i wynagrodzenia dodatkowego oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a Korporacją.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności specyfikację pokrywanych przez Skarb Państwa kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz warunki przyznania wynagrodzenia dodatkowego, a także tryb przekazywania wynagrodzenia i wynagrodzenia dodatkowego.";

14) w art. 15 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych obejmuje:";

15) w art. 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Korporacja przedstawia okresowe sprawozdania o stanie rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zawartych umowach ubezpieczenia gwarantowanego i dokonanych z tego tytułu wypłatach:";

16) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do działalności Korporacji w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów:

1) art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 i 1859);

2) art. 3801 § 1 pkt 4 i 5 oraz art. 3841 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.4)).".

Art. 2. [Prawo farmaceutyczne]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73g w ust. 1 wyrazy „3 lat" zastępuje się wyrazami „5 lat";

2) w art. 76b w ust. 1 wyrazy „3 lat" zastępuje się wyrazami „5 lat";

3) w art. 99 po ust. 3a dodaje się ust. 3aa i 3ab w brzmieniu:

„3aa. Niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli:

1) podmiotem przejmującym kontrolę jest podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2;

2) podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę:

a) jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

b) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

c) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

d) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;

3) w wyniku przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne.

3ab. Przepisu ust. 3aa nie stosuje się, jeżeli przejęcie kontroli nastąpiło w wyniku nabycia spadku.";

4) w art. 103 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

„2a. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenia w liczbie niezbędnej do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, począwszy od zezwoleń wydanych najpóźniej, chyba że uzna, iż szczególnie ważny interes pacjentów korzystających z usług poszczególnych aptek przemawia za cofnięciem innych zezwoleń.

2b. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z przyczyn, o których mowa w ust. 2a, wydaje się w oparciu o stan z chwili przejęcia kontroli.

2c. Stronami postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 2a, są podmiot lub podmioty, nad którymi została przejęta kontrola.

2d. Jeżeli podmiot lub podmioty, o których mowa w ust. 2c, posiadają zezwolenia na prowadzenie aptek na obszarze właściwości więcej niż jednego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, Główny Inspektor Farmaceutyczny wyznacza wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego do prowadzenia sprawy w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.";

5) po art. 127cc dodaje się art. 127cd w brzmieniu:

„Art. 127cd. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł.";

6) w art. 127d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127cb ust. 4 i art. 127cd ust. 1, nakłada właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji.".

Art. 3. [Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego]

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) przekazuje BGK, w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1:

a) pkt 3, środki na pokrycie kosztów i wydatków związanych z ich realizacją,

b) pkt 5 i 7, środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK;

2) ustala, w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minimalną wysokość stałej stopy procentowej kredytów eksportowych dla złotego.".

Art. 4. [Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489 i 1688) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W związku z inwestycją towarzyszącą, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. h, mogą być przyznawane ubezpieczenia gwarantowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135 oraz z 2023 r. poz. 1859).".

Art. 5. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973) w art. 2 w pkt 8 w lit. a tiret ósme otrzymuje brzmienie:

„- Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135 oraz z 2023 r. poz. 1859),".

Art. 6. [Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2190) w art. 2 w ust. 1 pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135 oraz z 2023 r. poz. 1859);".

Art. 7. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego]

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) w art. 6a w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Okres ten może być przedłużony, jednak łącznie nie może on być dłuższy niż 24 miesiące.".

Art. 8. [Wykonywanie zdań w okresie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy]

W okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna wykonuje zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) Komitet Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3-9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz określa politykę udzielania ubezpieczeń na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wobec poszczególnych krajów lub branż, w tym ustala łączne kwotowe limity ubezpieczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. [Przekształcenie Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych staje się Komitetem Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa.

2. Sprawy należące do właściwości Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejmuje i prowadzi Komitet Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Art. 10. [Przekształcenie przedstawicieli ministrów wchodzących w skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przedstawiciele ministrów wchodzący w skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, o których mowa w art. 7a pkt 1, 2 i 5-6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się przedstawicielami tych ministrów w Komitecie Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa członkostwo przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Komitecie Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa.

3. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów powołuje przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu w skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Art. 11. [Obowiązywanie umowy , o której mowa w art. 14 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych]

1. Umowa, o której mowa w art. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązuje do dnia zawarcia umowy na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r., i może być zmieniana.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną umowy, o której mowa w art. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w miejsce ministra właściwego do spraw finansów publicznych, staje się minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 12. [Stosowanie przepisów art. 99 ust. 3aa i 3ab Prawa farmaceutycznego]

Przepisy art. 99 ust. 3aa i 3ab ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do przejęcia kontroli, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 13. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]

Wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 19, który nie uzyskał przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu przyrzeczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego pozostawia bez rozpatrzenia.

Art. 14. [Stosowanie przepisów w przypadku uzyskania przyrzeczenia do 31 grudnia 2023 r.]

W przypadku uzyskania do dnia 31 grudnia 2023 r. przyrzeczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 19, do udzielania dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w tym do przyrzeczenia oraz umowy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy uchylanej w art. 19, z wyjątkiem przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy w zakresie sposobu przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, przy czym:

1) dopłaty w ramach Programu DOKE (Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych), o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 19,

2) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 19, oraz zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, wraz z wynagrodzeniem z tytułu wykorzystania środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego, w przypadku, o którym mowa w tym przepisie

- są odpowiednio udzielane, wypłacane lub dokonywane ze środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów i wydatków związanych z realizacją przez Bank Gospodarstwa Krajowego programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3;

3) tryb i termin składania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na środki budżetowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 19, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, termin ich przekazywania na wyodrębniony rachunek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, oraz oprocentowanie środków na tym rachunku, określa umowa, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3;

4) ilekroć w przepisach ustawy uchylanej w art. 19 jest mowa o:

a) Korporacji należy przez to rozumieć Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną działającą zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

b) Komitecie Polityki Ubezpieczeń Eksportowych należy przez to rozumieć Komitet Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

c) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych należy przez to rozumieć ustawę zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 15. [Uzupełnienie umowy]

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. umowa, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dotycząca realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r., zostanie uzupełniona o postanowienia wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 19 oraz regulujące:

1) tryb i termin składania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na środki budżetowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 19, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) termin przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wyodrębniony rachunek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 19, środków budżetowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,

3) oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 19,

4) sposób przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut,

5) termin ustalania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych minimalnej wysokości stałej stopy procentowej kredytów eksportowych dla złotego

- które obowiązują do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, zawartej po dniu 31 grudnia 2023 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącej realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3.

3. Umowa, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 19, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Art. 16. [Zamknięcie rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych]

Rachunek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 19, zostanie zamknięty w terminie 90 dni po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Środki znajdujące się na tym rachunku wraz z odsetkami podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Art. 17. [Stosowanie przepisów do tymczasowego zarządu przymusowego, ustanowionego przed wejściem w życie przepisu]

Do tymczasowego zarządu przymusowego, ustanowionego przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, stosuje się przepis art. 6a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 18. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208).

Art. 20. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3, art. 13, art. 14, art. 16 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

2) art. 7 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz uchyla się ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 159.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 207 z 02.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 36 z 11.02.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 09.02.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 38 z 08.02.2023, str. 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739, 825 i 1705.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA