REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1882

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom zarządzającym portami lotniczymi, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, pomocy dla transportu lotniczego w postaci pomocy inwestycyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych, zwanej dalej „pomocą", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Przepis wyjaśniający]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Negatywna przesłanka udzielenia pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. [Negatywna przesłanka udzielenia pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona przedsiębiorcy zarządzającemu portem lotniczym, o którym mowa w art. 56a ust. 6, 9 i 10 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 56a ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 6. [Podmiot udzielający pomocy]

Podmiotem udzielającym pomocy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

§ 7. [Cel udzielania pomocy]

1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju regionalnych portów lotniczych w rozumieniu art. 2 pkt 153 rozporządzenia nr 651/2014 wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc inwestycyjna, o której mowa w art. 56a ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc nie może zostać udzielona na przeniesienie istniejących portów lotniczych ani na stworzenie nowego pasażerskiego portu lotniczego, w tym przekształcenie istniejącego lądowiska w pasażerski port lotniczy, zgodnie z art. 56a ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Infrastruktura portów lotniczych, o których mowa w ust. 1, jest udostępniana zgodnie z art. 56a ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Przeznaczenie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana na:

1) zakup urządzeń i systemów do kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty;

2) budowę obiektów oraz zakup sprzętu bezpośrednio służących do poprawy bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie operacyjnej lotniska;

3) dostosowanie i modernizację infrastruktury oraz zakup sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego;

4) rozbudowę i modernizację systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego;

5) inwestycje związane z ochroną środowiska lub ograniczeniem negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę portu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 144 rozporządzenia nr 651/2014, o których mowa w ust. 1, w tym koszty planowania.

3. Pomoc jest udzielana w formie dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli dana inwestycja spełnia warunki, o których mowa w art. 56a ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 56 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Wartość dopuszczalnej pomocy]

1. Wartość dopuszczalnej pomocy ustala się zgodnie z art. 56a ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku portów lotniczych, o którym mowa w art. 56a ust. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych.

3. W przypadku portów lotniczych, o którym mowa w art. 56a ust. 13 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać 75% kosztów kwalifikowalnych.

4. Do obliczania wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014. Skumulowana wartość pomocy nie może przekraczać progu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. dd rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Wniosek o udzieleni pomocy]

Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Składanie wniosku]

1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy, o której mowa w art. 2 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 13. [Udzielanie pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 5, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA