REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1926

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadali w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, zwierzęta:

a) wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, co potwierdzają informacje zawarte w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815), lub

b) gatunków alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule), co potwierdza oświadczenie złożone przez rolnika do dnia 7 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, które to oświadczenie zawiera informacje o liczbie tych zwierząt posiadanych przez rolnika lub jego małżonka, ich gatunku i ich grupie technologicznej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o okresie ich posiadania oraz o numerze siedziby stada tych zwierząt - jeżeli te zwierzęta nie zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy, o której mowa w lit. a.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, składa się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją", udostępnionym na jej stronie internetowej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.",

c) w ust. 2 uchyla się pkt 1,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności w ramach ekoschematów podaje:

1) swój numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym";

2) numery identyfikacyjne zwierząt lub siedzibę stada zwierząt objętych tą zgodą, zawarte w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku zwierząt gatunków alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule), które nie zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - informacje o liczbie zwierząt objętych tą zgodą, ich gatunku i ich grupie technologicznej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o okresie ich posiadania oraz o numerze siedziby stada tych zwierząt.";

2) w § 6 w ust. 3 skreśla się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją" ";

3) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Punkty, o których mowa w ust. 1, są przyznawane, jeżeli rolnik wymiesza obornik, odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich, zwane dalej „pomiotem ptasim", lub produkt pofermentacyjny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569 i 1597), zwany dalej „produktem pofermentacyjnym", z glebą, przy czym zabieg przyorania obornika, pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego uznaje się za równoważny z ich wymieszaniem z glebą.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, nabył obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup obornika, pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego albo inny imienny dokument potwierdzający ich nabycie.";

4) w § 10:

a) w ust. 2 po wyrazach „ „nawozem naturalnym płynnym" " dodaje się wyrazy „ , lub produkt pofermentacyjny",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, nabył nawóz naturalny płynny lub produkt pofermentacyjny, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup nawozu naturalnego płynnego lub produktu pofermentacyjnego albo inny imienny dokument potwierdzający ich nabycie.";

5) w § 12:

a) w ust. 1 po wyrazach „gruntów ornych" dodaje się wyrazy „ , z wyłączeniem powierzchni gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa rzepaku w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4",

b) w ust. 2 wyrazy „oleistych i bobowatych" zastępuje się wyrazami „a także zbóż rzekomych, w tym gryki, szarłatu i komosy, oraz dojrzałych roślin uprawnych oleistych, bobowatych, facelii i traw nasiennych";

6) w § 14:

a) w ust. 1:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) jeżeli rolnik prowadzi na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestr zabiegów agrotechnicznych, który zawiera co najmniej numer działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę i rodzaj wykonanych zabiegów, rodzaj uprawy, nazwę środka ochrony roślin i zastosowaną ilość środka ochrony roślin;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli rolnik złoży za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji:

a) imienny dokument potwierdzający zakup środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, albo inny imienny dokument potwierdzający jego nabycie, w których wskazano, jaki środek ochrony roślin został nabyty oraz jego ilość,

b) rejestr zabiegów agrotechnicznych, o których mowa w pkt 1a.",

b) w ust. 2 wyrazy „Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rolnik składa w terminie do dnia 31 sierpnia" zastępuje się wyrazami „Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i pkt 2 lit. a, rolnik składa w terminie do dnia 30 września",

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku niezłożenia przez rolnika dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, lub rejestru zabiegów agrotechnicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie uzupełni brakujących dokumentów, wniosek o przyznanie płatności do biologicznej ochrony upraw pozostawia się bez rozpoznania.";

7) w § 16 w pkt 10 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- jeżeli nawozy naturalne płynne, obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny mają być zastosowane bezpośrednio przed wysiewem międzyplonu;";

8) w § 18 w ust. 2:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 lub 8, jeżeli rolnik na powierzchni gruntów, które spełniają wymagania określone w § 5 ust. 3 rozporządzenia RŚK PROW, realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia;",

b) w pkt 9:

- w lit. a wyraz „albo" zastępuje się wyrazem „lub",

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) na powierzchni gruntów, które spełniają wymagania określone w § 5 ust. 3 rozporządzenia RŚK PROW, realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, albo";

9) w § 29 w ust. 3 po wyrazach „o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy „lub 2";

10) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

„§ 33a. W 2023 roku rolnikowi, który ubiega się o przyznanie płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, punkty za realizację tej praktyki są przyznawane, jeżeli rolnik posiada plan nawozowy opracowany do powierzchni gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2023 roku - w przypadku upraw zgłoszonych w 2023 roku jako plon główny albo upraw ozimych wysiewanych w 2023 roku.";

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I ust. 17 otrzymuje brzmienie:

17. W przypadku terenu o dużym nachyleniu:

1) rozdzielenie dawek nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha,

2) dokonanie na gruntach ornych bezpośredniej aplikacji nawozów do gleby lub ich przyoranie, lub ich wymieszanie z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych - stosowanie ich przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot; przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w terminie 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu,

3) uprawianie działki rolnej w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej, lub przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy

- rozdział 1.2.3. ust. 4 załącznika do rozporządzenia w sprawie programu działań.

Stwierdzono naruszenie wymogu 17.

Obszar objęty praktyką, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6

20%

-

-

2

40%


12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części II pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

„5) praktyki - Zróżnicowana struktura upraw:

a) w strukturze zasiewów na gruntach będących w posiadaniu rolnika, udział:

- uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie przekracza 65%,

- najmniejszej uprawy nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie - w przypadku uprawiania trzech upraw,

- pozostałych upraw łącznie, innych niż dwie największe uprawy, nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie - w przypadku uprawiania więcej niż trzech upraw,

- upraw mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej wymienionych w wykazie nr 1 w załączniku nr 5 do rozporządzenia stanowi co najmniej 20% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, przy czym w przypadku mieszanek bobowatych ze zbożami zboża nie są dominujące w tych mieszankach,

- zbóż wymienionych w wykazie nr 2 w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie przekracza 65% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie,

- upraw mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej wymienionych w wykazie nr 3 w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie przekracza 30% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie,

b) w przypadku uprawy rzepaku słomę po zbiorze plonu głównego rozdrabnia się i miesza z glebą lub przyoruje;

6) praktyki - Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji - wymieszanie obornika, pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego z glebą maksymalnie w terminie 12 godzin od ich aplikacji na gruncie ornym;

7) praktyki - Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo - stosowanie nawozów naturalnych płynnych lub produktu pofermentacyjnego innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych;",

b) uchyla się część IV;

13) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tytule kolumny drugiej tabeli wyraz „albo" zastępuje się wyrazem „oraz";

14) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19.

Plan nawozowy nie obejmuje do 10% powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - z wyłączeniem powierzchni gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia

10%

-

-

2

20%

b) po lp. 19 dodaje się lp. 19a w brzmieniu:

19a.

Plan nawozowy nie obejmuje do 50% powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika, ale obejmuje więcej niż 10% powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - z wyłączeniem powierzchni gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia

15%

-

-

2

30%

c) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

20.

Plan nawozowy nie obejmuje więcej niż 50% powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - z wyłączeniem powierzchni gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia

50%

-

-

2

100%

d) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:

35a.

Nie rozdrobniono i nie wymieszano z glebą lub nie przyorano słomy po zbiorze plonu głównego - w przypadku uprawy rzepaku

10%

2

-

-

20%

e) w lp. 36 i w lp. 37 po wyrazie „obornika" dodaje się wyrazy „ , pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego",

f) w lp. 38 po wyrazie „płynnych" dodaje się wyrazy „lub produktu pofermentacyjnego",

g) uchyla się część IV.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przepisów § 12 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 i pkt 5 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. a, pkt 12 lit. a w zakresie pkt 5 i pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA