REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1927

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081 oraz z 2022 r. poz. 2831) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, instrumentu „Łącząc Europę" na lata 2021-2027 oraz środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.";

2) w załączniku nr 1b do rozporządzenia objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia, w postaci elektronicznej, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1927)

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP.

NAZWA POLA

OPIS

UWAGI

1. Dane Zleceniodawcy

Rodzaj wniosku

U - środki unijne

K - krajowe współfinansowanie

Pole wymagane

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, w ramach którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Społeczny Plus przeznaczony na zwalczanie deprywacji materialnej, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, instrument „Łącząc Europę" na lata 2021-2027 oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie

Numer zlecenia

Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik perspektywy finansowej

Pole wypełniane automatycznie

Data rejestracji


Pole wypełniane automatycznie

Wprowadzający

Login wprowadzającego

Pole wypełniane automatycznie

Imię i nazwisko wprowadzającego


Pole wypełniane automatycznie

Instytucja


Pole wypełniane automatycznie

Miejscowość


Pole wypełniane automatycznie

Ulica


Pole wypełniane automatycznie

Nr domu


Pole wypełniane automatycznie

Nr lokalu


Pole wypełniane automatycznie

Kod pocztowy


Pole wypełniane automatycznie

Poczta


Pole wypełniane automatycznie

Numer telefonu


Pole wypełniane automatycznie

Faks


Pole wypełniane automatycznie

Adres e-mail


Pole wypełniane automatycznie

2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Czy Beneficjent posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Beneficjent posiada NIP polski?"

PESEL Beneficjenta

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Nazwa Beneficjenta


Pole wymagane

Miejscowość


Pole wymagane

Ulica


Pole wymagane


Nr domu


Pole wymagane

Nr lokaluKod pocztowy


Pole wymagane

PocztaNumer telefonuFaksNumer ID

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Sektor Beneficjenta

P - prywatny S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora „administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Jeżeli tak, to dane Beneficjenta są kopiowane do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?"

PESEL Odbiorcy

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Nazwa Odbiorcy

Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Miejscowość


Pole wymagane

Ulica


Pole wymagane

Nr domu


Pole wymagane

Nr lokaluKod pocztowy


Pole wymagane

PocztaNumer telefonuFaksAdres e-mail3. Projekt/umowa/wniosek

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Priorytet / Obszar tematyczny

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie / Cel szczegółowy/ Środek / Obszar programowy

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem (nie dotyczy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)

Kod definiujący rolę instytucji ogłaszającej nabór

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu

„Łącząc Europę" na lata 2021-2027 w sektorze transportu, programów Fundusze Europejskie Pomoc

Żywnościowa oraz Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy)


Numer porządkowy instytucji ogłaszającej nabór

Dwucyfrowy numer - możliwość wyboru wartości w zakresie od 00 do 99 z listy rozwijalnej

Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu

„Łącząc Europę" na lata 2021-2027 w sektorze transportu, programów Fundusze Europejskie Pomoc

Żywnościowa oraz Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy)

Numer projektu / Operacji / Projektu kwalifikowalnego

Zgodnie z SL

(w zleceniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu

„Łącząc Europę" na lata 2021-2027 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Numer Umowy


Pole wymagane

Data umowy / aneksu


Pole wymagane

Numer wniosku o płatność

Zgodnie z SL

(w zleceniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu

„Łącząc Europę" na lata 2021-2027 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku gdy zaliczka jest wypłacana na podstawie wniosku

o płatność

4. Dane płatności / Klasyfikacja

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Rodzaj wniosku

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Numer rachunku

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Kwota płatności

Dopuszczalna wartość większa od zera

Pole wymagane

Tytuł płatności

Automatycznie będą wpisane numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków

Pole wymagane

Rodzaj płatności

Z - Zaliczka

R - Refundacja poniesionych wydatków

Pole wymagane

Część budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Podczęść budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Dysponent

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Źródło finansowania

RC - Rezerwa celowa CB - Część budżetowa

NW - Niewygasające wydatki

Pole wymagane.

„NW - Niewygasające wydatki" do wyboru tylko dla zleceń krajowego współfinansowania

Dział

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wypełniane automatycznie na podstawie pola „Rozdział"

Rozdział

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej


Paragraf

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności


Pole wypełniane automatycznie

Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej


Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwę celową

5. Oświadczenie

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Oświadczenie

Potwierdzenie zgody dysponenta przez wybór właściwego pola

„Tak" lub „Nie"

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość „Tak"

Dane kontaktowe w sprawie

złożonego zlecenia

(adres e-mail / nr telefonu)


Pole wymagane

Czy skopiować dane wniosku?

Dane są kopiowane do następnego zlecenia płatności

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość „Nie"

Komentarz

Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie


REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA