REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1936

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 1883), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 883);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 2312).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 883), które stanowią:

„§ 2. Listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy dostosować do zakresu danych określonych w § 3 ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 31 sierpnia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 2312), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: K. Sójka

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1936)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535 i 803) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenia określa:

1) tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanych dalej „biegłymi";

2) sposób sporządzania opinii;

3) warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 2. Biegłych powołuje przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.

§ 3. 1.2) Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

1) kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień;

2) konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

2. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie miesiąca od dnia powołania.

2a.3) Lista biegłych zawiera następujące dane:

1) nazwisko i imię;

2) zakres specjalizacji;

3) miejsce i adres zatrudnienia;

4) adres do korespondencji;

5) termin, do którego biegły został powołany.

3. Prezes sądu okręgowego aktualizuje listę biegłych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

4. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

§ 4. 1. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy ocenić:

1) dane z dostępnej dokumentacji;

2) stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania.

2. W razie konieczności biegły na potrzeby sporządzanej opinii może także zlecić:

1) przeprowadzenie badań laboratoryjnych;

2) niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§ 5. 1.4) Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra i psycholog, lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień albo lekarz psychiatra i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem", biegli przeprowadzają wspólnie, każdy w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę dóbr osobistych osoby badanej.

§ 6. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.

§ 7. 1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:

1) imiona i nazwiska biegłych oraz miejsca ich zatrudnienia;

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres osoby badanej;

7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;

9) wynik autoanamnezy, ocenę stanu psychicznego osoby badanej, a także wyniki konsultacji specjalistycznych, badań laboratoryjnych i badań specjalistycznych, o ile badania takie zostały przeprowadzone;

10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;

11) wskazanie dalszego trybu postępowania;

12) podpisy biegłych.

2. W przypadku gdy między biegłymi sporządzającymi opinię wystąpi istotna różnica zdań, fakt ten powinien zostać w opinii zaznaczony.

§ 8. Biegli ustanowieni na podstawie dotychczasowych przepisów, po uzyskaniu ich zgody, podlegają wpisowi na listę, o której mowa w § 3, i pełnią czynności do końca okresu, na który zostali ustanowieni.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).6)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 2312), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2022 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 883), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 grudnia 2007 r.

6) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 1895), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. poz. 1600).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA