REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1970

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 1469), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2022 r. poz. 82).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2022 r. poz. 82), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1970)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89p ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Radzie do Spraw Uchodźców nadaje się statut organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Radzie do Spraw Uchodźców nadaje się regulamin czynności wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1970)

Załącznik nr 1

STATUT ORGANIZACYJNY RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW

§ 1. 1. Rada do Spraw Uchodźców, zwana dalej „Radą", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1504);

2) niniejszego statutu.

2. Rada realizuje swoje ustawowe zadania przez udział jej członków w składach orzekających i posiedzeniach plenarnych.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady;

2) wiceprzewodniczący Rady;

3) 10 członków.

2. W przypadku rezygnacji przez przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady z pełnienia funkcji lub odwołania ich przez Radę, pełnią oni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

3.2) W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 3. 1. Przewodniczący Rady może wyznaczać członkom Rady zadania związane z działalnością Rady.

2. Przewodniczący Rady może powoływać ekspertów lub biegłych, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

Załącznik nr 2

REGULAMIN CZYNNOŚCI WEWNĘTRZNYCH RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW

§ 1. Regulamin czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą", określa sposób zwoływania i odbywania posiedzeń składów orzekających i posiedzeń plenarnych oraz tworzenia wewnętrznych zespołów Rady.

§ 2. 1. Przewodniczący Rady wyznacza składy orzekające oraz przydziela sprawy do rozpoznania.

2. Przewodniczący Rady wskazuje przewodniczącego trzyosobowego składu orzekającego.

3. Przewodniczący Rady może przydzielić wyznaczonemu składowi orzekającemu dodatkowe sprawy do rozpoznania.

§ 3. 1. Przewodniczący trzyosobowego składu orzekającego zwołuje posiedzenie składu, określa miejsce i termin posiedzenia oraz wskazuje sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu.

2.3) Zawiadomienie o posiedzeniu trzyosobowego składu orzekającego przekazuje się członkom składu w terminie umożliwiającym zapoznanie się ze sprawą.

§ 4. 1. Sprawę na posiedzenie składu orzekającego przygotowuje przewodniczący składu orzekającego lub wyznaczony przez niego członek składu - sprawozdawca.

2. Jeżeli sprawa podlega rozpoznaniu w jednoosobowym składzie, wyznaczony członek jest składem orzekającym Rady.

§ 5. 1. Posiedzenie składu orzekającego otwiera i prowadzi przewodniczący składu orzekającego.

2. Sprawę przeznaczoną do rozpoznania przez skład orzekający referuje przewodniczący składu orzekającego lub członek składu - sprawozdawca.

§ 6. 1. Po zamknięciu narady przewodniczący składu orzekającego zarządza głosowanie nad orzeczeniem.

2. Orzeczenie składu orzekającego zapada większością głosów.

3. Podczas narady i głosowania obecny może być tylko skład orzekający.

4. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

5.4) Uzasadnienie orzeczenia sporządza członek albo członkowie składu wyznaczeni przez przewodniczącego składu orzekającego.

6.5) Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Z przyjęcia stanowiska sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

§ 7. 1. Z przebiegu posiedzenia składu orzekającego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący trzyosobowego składu orzekającego albo członek jednoosobowego składu orzekającego.

2. Protokół sporządza członek składu orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego składu.

§ 8. 1. Orzeczenie składu orzekającego wraz z uzasadnieniem, aktami sprawy i protokołem przebiegu posiedzenia przekazuje się przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia kierujący komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonującą obsługę organizacyjno-techniczną Rady sprawdza zgodność zapisu protokołu z załączonymi aktami i orzeczeniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisu z załączonymi aktami, akta wraz z protokołem są zwracane składowi orzekającemu do uzupełnienia.

3.6) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

§ 9.7) 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych albo podejmuje uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Posiedzenia plenarne odbywają się w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 10. 1. Porządek obrad pierwszego posiedzenia plenarnego obejmuje wybór przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady.

2. Posiedzenie plenarne zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Posiedzenie plenarne zwołane na wniosek członków Rady organizuje się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Przewodniczący Rady może określić plan posiedzeń plenarnych.

5. Posiedzenie plenarne zwołuje się co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 11. 1. Przewodniczący Rady ustala projekt porządku dziennego posiedzenia plenarnego.

2. Przewodniczący Rady może zwrócić się do członków Rady o przygotowanie na posiedzenie plenarne określonych spraw.

§ 12. 1.8) Przewodniczący Rady zawiadamia w formie pisemnej lub elektronicznej członków Rady o terminie, miejscu i projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, załączając materiały, które mają być przedmiotem obrad.

1a.9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia plenarnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Rady,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2. Przewodniczący Rady, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zwołać posiedzenie plenarne bez zachowania trybu i terminów wskazanych w poprzednich przepisach.

3. W posiedzeniu plenarnym, na pisemne zaproszenie przewodniczącego Rady lub na wniosek członków Rady, mogą uczestniczyć, w charakterze doradczym, bez prawa do głosowania, eksperci lub biegli.

4. Z ważnych przyczyn Rada może postanowić o odroczeniu posiedzenia plenarnego z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków Rady obecnych na posiedzeniu uznaje się za zawiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się w formie pisemnej lub elektronicznej.10) Rada może postanowić o przerwaniu posiedzenia plenarnego i kontynuowaniu go w późniejszym terminie.

§ 13. 1. Przewodniczący Rady albo wiceprzewodniczący Rady, zwany dalej „przewodniczącym posiedzenia", otwiera posiedzenie plenarne, prowadzi obrady po stwierdzeniu obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Przewodniczący posiedzenia przedstawia projekt porządku dziennego posiedzenia i przyjmuje wnioski w tej sprawie. Członkowie Rady mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Radę nieobjęte porządkiem posiedzenia.

3. Porządek posiedzenia ustala Rada.

§ 14. 1. Przewodniczący posiedzenia prowadzi obrady według przyjętego porządku.

2. W przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 2, rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu plenarnym poprzedza się jej zreferowaniem przez wyznaczonego członka Rady.

3. Dyskusję prowadzi się według kolejności zgłoszeń. Głosu poszczególnym mówcom udziela przewodniczący posiedzenia. Referentowi sprawy, a w uzasadnionych przypadkach także innym członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie, przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 15. Przewodniczący posiedzenia zamyka dyskusję, dokonuje jej podsumowania oraz zarządza głosowanie nad uchwałą.

§ 16. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Uchwały zapadają większością głosów, a w razie równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.

3. Uchwałę podpisuje przewodniczący posiedzenia.

4. Stanowiska zajęte przez Radę w kwestiach organizacyjnych i proceduralnych są przyjmowane w formie adnotacji zawartej w protokole posiedzenia plenarnego.

5.11) Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem plenarnym. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przepisy ust. 2 i 3 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1. Posiedzenia plenarne Rady są protokołowane.

2. Protokół posiedzenia plenarnego zawiera w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia oraz jego numer;

2) listę członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu;

3) imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta;

4) imiona i nazwiska osób biorących udział w dyskusji;

5) podjęte uchwały i stanowiska wraz ze sposobem ich przyjęcia;

6) inne sprawy, których odnotowanie zarządza przewodniczący posiedzenia.

3. Protokół przedstawia się Radzie do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Protokół jest dostarczany członkom Rady najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu biorą udział tylko członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego protokół sporządzono.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.

5. Do protokołu załącza się sporządzone w formie pisemnej zdania odrębne, wyniki głosowań nad uchwałami oraz wnioskami, które nie uzyskały większości głosów.

6. Członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady na piśmie swoje uwagi i propozycje uzupełnienia lub sprostowania protokołu.

§ 18. 1. Członkowie Rady uczestniczą osobiście w posiedzeniach składów orzekających i posiedzeniach plenarnych oraz innych pracach Rady.

2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Rady, członek Rady jest obowiązany poinformować na piśmie przewodniczącego Rady o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

3. Przewodniczący Rady niezwłocznie uzupełnia skład orzekający, jeżeli nieobecność, o której mowa w ust. 2, dotyczy członka składu orzekającego.

§ 19. Przewodniczący Rady może powoływać, spośród członków Rady, wewnętrzne zespoły o charakterze doraźnym, określając cel utworzenia, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady obsługi.


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 1908), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 416).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2022 r. poz. 82), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-22
  • Data wejścia w życie: 2023-09-22
  • Data obowiązywania: 2023-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA