REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1991

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 1479), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 592);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 2337).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 592), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 2337), które stanowią:

„§ 2. W umowach, o których mowa w § 11 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rachunkiem właściwym do przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe staje się rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw klimatu, bez konieczności zmiany tych umów.

§ 3. 1. Obowiązek przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony także wówczas, gdy przekazanie środków w okresie od dnia 21 marca 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonane zostało na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw klimatu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do środków, które zostały przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska, a następnie zostały z tego rachunku przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw klimatu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1991)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 400q ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym Funduszem", i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami".

§ 2. Narodowy Fundusz przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 400q ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą", ministrowi właściwemu do spraw klimatu2) i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 3. 1. Wojewódzkie fundusze uchwalają roczne plany finansowe na następny rok kalendarzowy do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Wzór rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wojewódzkie fundusze przekazują roczne plany finansowe zarządom województw, ministrowi właściwemu do spraw klimatu2) i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od dnia ich uchwalenia.

§ 4. Łącznie z dokumentami, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 3, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów.

§ 5. Narodowy Fundusz sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 400q ust. 6 ustawy, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 6. 1. Na podstawie założeń makroekonomicznych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze sporządzają informacje o prognozowanych przychodach i kosztach, zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne cztery lata.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują organom, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 3 ust. 3, w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 7. 1. Kosztami działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są w szczególności koszty związane z przeznaczaniem środków zgodnie z ustawą na:

1) dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe;

2) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji;

3) częściowe umorzenia pożyczek;

4) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej;

5) obsługę wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej lub innych źródeł;

6) utrzymanie organów i biura wraz z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Kosztami działalności Narodowego Funduszu są także koszty związane z przeznaczaniem środków zgodnie z ustawą na:

1) dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) udzielenie poręczeń spłaty kredytów, zwrot środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z tytułu przejętych zobowiązań ministra właściwego do spraw klimatu2).

§ 8. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przeznaczają zysk netto na tworzone przez te fundusze:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy.

2. Fundusz statutowy zmniejsza się o stratę netto, w przypadku braku możliwości jej pokrycia z funduszu rezerwowego.

3. Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie straty netto.

§ 9.3) Roczne sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy podlegają badaniu przez firmę audytorską.

§ 10. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze sporządzają sprawozdania z wykonania rocznych planów finansowych w układzie informacji określonych w rocznych planach finansowych.

2. Narodowy Fundusz przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw klimatu2) i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

3. Wojewódzkie fundusze przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zarządom województw, ministrowi właściwemu do spraw klimatu2) i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

4. Łącznie ze sprawozdaniami, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują organom, o których mowa w ust. 2 i 3, część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.

§ 11. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw klimatu2) w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2-9, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

2.4) Na podstawie:

1) wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków - w przypadku zadań nowych, na realizację których nie zostały zawarte umowy, o których mowa w ust. 6, w tym zadań nowych będących zadaniami wieloletnimi,

2) zawartych umów, o których mowa w ust. 6 - w przypadku zadań, których realizacja ma być kontynuowana w następnym roku budżetowym, będących zadaniami wieloletnimi

- Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze uzgadniają z właściwymi dysponentami części budżetowych listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

3. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują informacje o kwotach środków planowanych na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw klimatu2), w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.

4. Minister właściwy do spraw klimatu2) przekazuje zbiorczą informację o kwocie środków określonych przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie umożliwiającym ujęcie w projekcie ustawy budżetowej rezerwy celowej, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy, zwanej dalej „rezerwą celową".

5. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, mogą być zmieniane w ramach kwot, o których mowa w ust. 3. Zmiany list są uzgadniane odpowiednio przez Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze z właściwym dysponentem części budżetowej.

6.5) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze zawierają z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na listach zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, w przypadku zadań nowych, w tym zadań nowych będących zadaniami wieloletnimi.

7. W umowach, o których mowa w ust. 6, określa się w szczególności:

1) obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;

2) obowiązki Narodowego Funduszu lub wojewódzkich funduszy w zakresie:

a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,

c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

8. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji odpowiednio przez Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze, przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych, stanowią dla dysponentów części budżetowych podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

9. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw klimatu2) w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.

10. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze informują ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw klimatu2) o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane środki.

§ 12. Wojewódzkie fundusze dostosują roczne plany finansowe na rok 2011 do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. i przekażą te plany zarządom województw, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 7 stycznia 2011 r.

§ 13. 1. W 2011 r. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2-11, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

2. W ramach kwot ujętych w rocznych planach finansowych odpowiednio Narodowego Funduszu lub wojewódzkich funduszy na rok 2011 jako przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, odpowiednio Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze sporządzają listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

3. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, są sporządzane na podstawie:

1) umów zawartych przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze z państwowymi jednostkami budżetowymi lub dysponentami części budżetowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewidujących wypłaty środków odpowiednio Narodowego Funduszu lub wojewódzkich funduszy po dniu 31 grudnia 2010 r.;

2) wniosków państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadań złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

3) wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków złożonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

4. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, są przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia.

5. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, mogą być zmieniane w ramach kwot, o których mowa w ust. 2.

6. Zmiany list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, są uzgadniane odpowiednio przez Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze:

1) z właściwymi kierownikami państwowych jednostek budżetowych i dysponentami części budżetowych - w zakresie zadań objętych umowami, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

2) z właściwymi dysponentami części budżetowych - w zakresie zadań objętych wnioskami, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

7. Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze z państwowymi jednostkami budżetowymi lub dysponentami części budżetowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewidujące wypłaty środków odpowiednio Narodowego Funduszu lub wojewódzkich funduszy po dniu 31 grudnia 2010 r., powinny być dostosowane do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 marca 2011 r.

8. W wyniku zaakceptowania wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze zawierają z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2.

9. W umowach, o których mowa w ust. 7 i 8, określa się w szczególności:

1) obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;

2) obowiązki Narodowego Funduszu lub wojewódzkich funduszy w zakresie:

a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,

c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

10. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji odpowiednio przez Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze, przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych, stanowią dla dysponentów części budżetowych podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

11. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.

12. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze informują ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw środowiska o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane środki.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r., z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.6)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1991)

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ………………. NA ………... R.

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie planu (rok-1) „roku poprzedniego"

Plan (rok)

%
[4/3]

1

2

3

4

5

I.

Stan Funduszu na początek roku

z tego:
1.

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne
2.

Udziały i akcje
3.

Środki pieniężne
4.

Papiery wartościowe

w tym:
4.1.

papiery wartościowe Skarbu Państwa
4.2.

papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego
5.

Należności
5.1.

w tym z tytułu udzielonych pożyczek
5.1.1.

w tym jednostkom sektora finansów publicznych
6.

Pozostałe aktywa
7.

Zobowiązania (minus)
7.1.

w tym z tytułu pożyczek
7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów publicznych
II.

Przychody
1.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
1.1.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
1.2.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych
2.

Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
3.

Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.1.

Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa

w tym:
3.1.1.

dotacje otrzymane na cele bieżące
3.1.2.

dotacje otrzymane na cele inwestycyjne
3.2.

Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:
3.2.1.

dotacje otrzymane na cele bieżące
3.2.2.

dotacje otrzymane na cele inwestycyjne
4.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej1)
5.

Przychody finansowe
5.1.

w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek
5.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów publicznych
6.

Pozostałe przychody
III.

Koszty
1.

Dotacje w tym:
1.1.

dotacje na cele bieżące
1.1.1.

w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych
1.2.

dotacje na cele inwestycyjne
1.2.1.

w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych
1.3.

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
1.3.1.

w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych
1.4.

spłaty kapitału kredytów bankowych
1.4.1.

w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych
1.5.

dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji
1.5.1.

w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych
2.

Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa
3.

Umorzenia pożyczek
3.1.

w tym jednostkom sektora finansów publicznych
4.

Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej
5.

Inne wydatki na ochronę środowiska
6.

Koszty działalności organów i biura

w tym:
6.1.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:
6.1.1.

wynagrodzenia
6.1.2.

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
6.1.3.

składki na Fundusz Pracy
6.2.

zakup towarów i usług
7.

Koszty finansowe
7.1.

w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów publicznych
8.

Pozostałe koszty operacyjne
IV.

Stan funduszu na koniec roku w tym:
1.

rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne
2.

udziały i akcje
3.

środki pieniężne
4.

papiery wartościowe

w tym:
4.1.

papiery wartościowe Skarbu Państwa
4.2.

papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego
5.

Należności
5.1.

w tym z tytułu udzielonych pożyczek
5.1.1.

w tym jednostkom sektora finansów publicznych
6.

Pozostałe aktywa

w tym:
6.1.

pozostałe należności
7.

Zobowiązania (minus)
7.1.

w tym z tytułu pożyczek
7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów publicznych
V.

Środki na wydatki majątkowe własne2)

1) W przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą projekt), należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać, ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE".

2) Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890 i 1963.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 2337), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 592), które weszło w życie z dniem 23 marca 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 1934), które na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1664) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-09-25
  • Data obowiązywania: 2023-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA