REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2010

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 103ca ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1860) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Członkowi załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w służbie ratownictwa medycznego po wydłużonym okresie pełnienia czynności lotniczych, niezależnie od tego, czy okres pełnienia czynności lotniczych kończy się w porcie macierzystym czy poza portem macierzystym, operator zapewnia nieprzerwany okres wypoczynku wynoszący co najmniej tyle, ile poprzedzający go okres służby albo 14 godzin - w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.";

2) w § 13 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz w służbie ratownictwa medycznego";

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym w służbie ratownictwa medycznego jest możliwe w przypadku zwiększenia składu personelu lotniczego statku powietrznego w załodze wieloosobowej o:

1) drugi pełny skład - wówczas okres pełnienia czynności lotniczych określony w pkt 1.3 OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 może zostać wydłużony do:

a) 16 godzin - w przypadku zapewnienia członkom załogi statku powietrznego niewykonującym czasowo czynności rozkładanych foteli,

b) 17 godzin - w przypadku zapewnienia członkom załogi statku powietrznego niewykonującym czasowo czynności miejsc do leżenia

- a nieprzerwany czas lotu - do 15 godzin;

2) jednego pilota, który ma uprawnienia do pełnienia funkcji dowódcy statku powietrznego na danym typie statku powietrznego - wówczas okres pełnienia czynności lotniczych określony w pkt 1.3 OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 może zostać wydłużony do:

a) 15 godzin - w przypadku zapewnienia członkowi załogi statku powietrznego niewykonującemu czasowo czynności rozkładanego fotela,

b) 16 godzin - w przypadku zapewnienia członkowi załogi statku powietrznego niewykonującemu czasowo czynności miejsca do leżenia

- a nieprzerwany czas lotu - do 12 godzin.

2. Rozkładany fotel oraz miejsce do leżenia, o których mowa w ust. 1, oddziela się od reszty załogi i miejsc dla pasażerów, a w przypadku braku takiej możliwości członkom załogi statku powietrznego niewykonującym czasowo czynności zapewnia się środki zaciemniające i łagodzące hałas.

3. Załoga statku powietrznego w składzie zwiększonym w sposób określony w ust. 1 nie może wykonywać więcej niż czterech lądowań.

4. W przypadku wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych w sposób określony w ust. 1 członek załogi statku powietrznego jest zwalniany od zajęć w czasie lotu co najmniej na czas określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia, obejmujący nieprzerwany czas zwolnienia członka załogi statku powietrznego od zajęć w czasie lotu wynoszący co najmniej:

1) 2 godziny - w przypadku członka personelu lotniczego wykonującego operację ostatniego lądowania statku powietrznego;

2) 1 godzinę 30 minut - w przypadku członka załogi statku powietrznego innego niż członek personelu lotniczego, o którym mowa w pkt 1.

5. Okres pełnienia czynności lotniczych załogi statku powietrznego w składzie zwiększonym w sposób określony w ust. 1 może zostać wydłużony dodatkowo o 1 godzinę, jeżeli wszyscy członkowie załogi statku powietrznego zostaną zwolnieni od zajęć w czasie lotu co najmniej na czas określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia, obejmujący nieprzerwany czas zwolnienia członka załogi statku powietrznego od zajęć w czasie lotu wynoszący co najmniej 2 godziny 30 minut.";

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1688 i 1720.

Załącznik 1. [MINIMALNY CZAS ZWOLNIENIA CZŁONKA ZAŁOGI STATKU POWIETRZNEGO OD ZAJĘĆ W CZASIE LOTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2010)

MINIMALNY CZAS ZWOLNIENIA CZŁONKA ZAŁOGI STATKU POWIETRZNEGO OD ZAJĘĆ W CZASIE LOTU

Okres pełnienia czynności lotniczych

Minimalny czas zwolnienia członka załogi statku powietrznego od zajęć w czasie lotu (w godzinach)

Do 14.30

1.30

14.31 - 15.00

1.45

15.01 - 15.30

2.00

15.31 - 16.00

2.15

16.01 - 16.30

2.45

16.31 - 17.00

3.15

17.01 - 17.30

3.45

17.31 - 18.00

4.15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA