REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2012

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH0200942)), obejmujący obszar 31,41 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2012)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

327960,92

324606,86

2

327905,90

324638,96

3

327805,01

324713,09

4

327740,05

324625,20

5

327739,29

324600,74

6

327891,82

324502,10

7

327940,29

324474,64

8

327914,30

324419,62

9

327891,37

324363,06

10

327842,46

324310,33

11

327834,82

324307,27

12

327686,56

324307,27

13

327707,96

324290,46

14

327778,27

324245,37

15

327779,79

324225,50

16

327762,22

324195,69

17

327736,23

324162,07

18

327688,85

324100,93

19

327636,88

324040,55

20

327576,50

323974,82

21

327529,89

323943,49

22

327506,96

323941,96

23

327487,09

323950,37

24

327470,27

323953,43

25

327443,53

323943,49

26

327419,83

323924,38

27

327315,90

323924,38

28

327296,03

323912,92

29

327226,48

323914,45

30

327111,08

323922,09

31

327104,96

323946,55

32

327117,19

323993,17

33

327131,71

324031,38

34

327139,35

324050,49

35

327161,52

324073,41

36

327170,69

324088,70

37

327169,16

324107,80

38

327151,58

324114,68

39

327104,20

324128,44

40

326978,86

324163,59

41

326905,49

324181,17

42

326893,75

324177,57

43

326830,84

324090,87

44

326818,81

324068,12

45

326951,11

324030,42

46

326933,74

323945,46

47

326949,60

323950,73

48

327017,95

323917,47

49

327040,36

323914,26

50

327066,35

323896,49

51

327102,81

323882,66

52

327131,71

323820,45

53

327182,15

323804,40

54

327256,28

323792,93

55

327359,46

323799,81

56

327441,23

323808,98

57

327554,34

323841,08

58

327630,00

323875,47

59

327711,01

323923,62

60

327775,97

323958,78

61

327819,54

323998,52

62

327857,75

324019,92

63

327894,43

324024,50

64

327972,39

324023,74

65

328016,71

324110,86

66

328089,32

324197,22

67

328140,52

324253,78

68

328180,39

324301,87

69

328051,69

324534,48

70

328009,83

324584,69

71

327960,92

324606,861) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

3

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MODRASZKI KOŁO OPOCZKI (PLH020094)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

3

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA