REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2041

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o przedmiocie głównym - należy przez to rozumieć następujące zajęcia edukacyjne:

a) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia:

- w klasach I-VI - instrument główny,

- w klasach VII i VIII - instrument główny albo rytmikę,

b) w szkole muzycznej I stopnia - instrument główny,

c) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

- w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i teoria muzyki - specjalizację,

- w specjalnościach wokalistyka i wokalistyka jazzowa - śpiew,

- w specjalności rytmika - rytmikę,

- w specjalności lutnictwo - lutnictwo,

d) w szkole muzycznej II stopnia:

- w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i teoria muzyki - specjalizację,

- w specjalnościach wokalistyka i wokalistyka jazzowa - śpiew,

- w specjalności rytmika - rytmikę,

e) w liceum sztuk plastycznych i w policealnej szkole plastycznej - specjalizację artystyczną,

f) w szkole baletowej - taniec klasyczny,

g) w szkole sztuki cyrkowej - sztukę cyrkową,

h) w policealnej szkole muzycznej:

- w specjalności wokalno-aktorskiej - śpiew,

- w specjalności wokalno-baletowej - śpiew i taniec.";

2) w § 4 w ust. 4 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne zwalnia ucznia z uszkodzeniem słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:

1) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo

2) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".";

4) w § 9 wyrazy „art. 44i" zastępuje się wyrazami „art. 44zga";

5) w § 16 w ust. 2, w § 17 w ust. 2 i w § 18 w ust. 2 wyrazy „formę praktyczną" zastępuje się wyrazami „formę zadań praktycznych";

6) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.";

7) w § 19 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

a) w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa, lutnictwo i teoria muzyki - kształcenie słuchu,

b) w specjalności rytmika - improwizacja fortepianowa i kształcenie słuchu;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w szkole muzycznej II stopnia:

a) w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i teoria muzyki - kształcenie słuchu,

b) w specjalności rytmika - improwizacja fortepianowa i kształcenie słuchu;";

8) w § 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymuje promocję odpowiednio do klasy programowo wyższej albo na semestr programowo wyższy z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji odpowiednio rocznej albo semestralnej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do ucznia klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia.";

9) w § 24:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dla specjalności rytmika - polegającą na:

- prezentacji zagadnień muzycznych z zakresu przedmiotu głównego,

- wykonaniu interpretacji ruchowej utworu muzycznego,

- realizacji improwizacji fortepianowej,",

- w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w specjalności teoria muzyki:

- w specjalizacji podstawy kompozycji - polegającą na prezentacji w postaci papierowej lub elektronicznej zapisu partyturowego kompozycji przygotowanych przez ucznia w dwuletnim okresie nauczania; w przypadku kompozycji z udziałem środków elektroakustycznych dokonuje się prezentacji dźwiękowej tej kompozycji, przy czym jeżeli szkoła artystyczna nie dysponuje wyposażeniem niezbędnym do prezentacji dźwiękowej, uczeń zapewnia możliwość tej prezentacji,

- w specjalizacji podstawy dyrygowania - polegającą na przedstawieniu pracy dyrygenckiej z udziałem pianisty akompaniatora albo orkiestry, chóru, zespołu instrumentalnego, zespołu kameralnego lub zespołu wokalnego,

- w specjalizacji podstawy muzykologii - polegającą na przedstawieniu przygotowanej przez ucznia pisemnej pracy z zakresu przedmiotu głównego i jej obronie w formie ustnej;",

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1 lit. b i c" zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d tiret drugie";

10) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy „specjalności/specjalizacji" zastępuje się wyrazami „przedmiotu głównego";

11) w § 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) część praktyczną polegającą na wykonaniu:

a) prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca klasycznego,

b) prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki:

- tańca współczesnego lub

- tańca charakterystycznego;";

12) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

㤠26a. 1. W szkole sztuki cyrkowej egzamin dyplomowy obejmuje:

1) część praktyczną polegającą na wykonaniu pokazu dyplomowego z zakresu przedmiotu głównego;

2) część teoretyczną z historii cyrku.

2. Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.";

13) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkole policealnej muzycznej egzamin dyplomowy obejmuje:

1) część praktyczną polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego, pokazu dyplomowego albo prezentacji pracy dyplomowej z dziedziny odpowiedniej specjalności, których zakres umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego;

2) część teoretyczną z wybranych zagadnień z historii dziedziny.";

14) w § 28 w ust. 2 po wyrazach „w formie pisemnej" dodaje się wyrazy „albo mieszanej";

15) w § 30 w ust. 2 wyrazy „Centrum Edukacji Artystycznej" zastępuje się wyrazami „specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe,";

16) w § 32 w ust. 1 wyrazy „Centrum Edukacji Artystycznej" zastępuje się wyrazami „specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe";

17) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej:

1) w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo

2) w formie mieszanej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e

- trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.";

18) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w:

1) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustala się odrębne oceny dla:

a) prezentacji realizacji zagadnień muzycznych z zakresu przedmiotu głównego,

b) wykonania interpretacji ruchowej utworu muzycznego,

c) realizacji improwizacji fortepianowej;

2) § 25 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla pracy z zakresu przedmiotu głównego oraz dla pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby, przy czym dla każdej z prac ustala się jedną ocenę, w przypadku gdy składa się na nią kilka części;

3) § 26 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla wykonania prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca klasycznego oraz prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca współczesnego lub prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca charakterystycznego;

4) § 26a ust. 1 pkt 1 i § 27 ust. 1 pkt 1, ustala się jedną ocenę części praktycznej, w przypadku gdy składa się na nią kilka części lub pokazów.";

19) w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w:

a) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b - co najmniej oceny dostateczne z:

- prezentacji realizacji zagadnień muzycznych z zakresu przedmiotu głównego,

- wykonania interpretacji ruchowej utworu muzycznego,

- realizacji improwizacji fortepianowej,

b) § 25 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z pracy z zakresu przedmiotu głównego oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby,

c) § 26 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z wykonania prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca klasycznego oraz prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca współczesnego lub prezentacji zagadnień technicznych i układu choreograficznego z zakresu techniki tańca charakterystycznego;".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Uczniowie z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczęszczający do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostali zwolnieni z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, są zwolnieni z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA