REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2055

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1215) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w informacji finansowej o otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwanej dalej „informacją finansową";

2) wzór informacji finansowej, w tym również w wersji elektronicznej, i sposób prezentacji danych zawartych w informacji finansowej;

3) sposób sporządzenia informacji finansowej;

4) sposób składania informacji finansowej, w tym również drogą elektroniczną.

§ 2. [Informacja finansowa]

Informacja finansowa zawiera dane dotyczące:

1) partii politycznej:

a) pełną nazwę partii politycznej,

b) adres siedziby partii politycznej,

c) nazwę organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania;

2) okresu, za który jest składana informacja finansowa;

3) wysokości otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową;

4) wydatków lub kosztów poniesionych z subwencji z budżetu państwa na działalność statutową na:

a) Fundusz Ekspercki i Fundusz Wyborczy,

b) cele niezwiązane bezpośrednio z wyborami, z wyłączeniem wydatków lub kosztów poniesionych z Funduszu Eksperckiego,

c) cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

5) wydatków lub kosztów poniesionych z Funduszu Eksperckiego na:

a) ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społecznoekonomiczne,

b) działalność wydawniczo-edukacyjną,

c) cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

6) imienia, nazwiska i stanowiska osoby uprawnionej do reprezentowania partii politycznej.

§ 3. [Wzór informacji finansowej]

Wzór informacji finansowej, w tym jego wersję elektroniczną, zawierający również sposób prezentacji danych zawartych w informacji finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Forma sporządzenia informacji finansowej]

Informację finansową sporządza się w formie pisemnej w postaci:

1) papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem lub

2) elektronicznej w formacie przeszukiwalnego pliku PDF oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 5. [Złożenie informacji finansowej oraz dokumentów dołączonych do informacji finansowej]

Informację finansową oraz dokumenty dołączone do informacji finansowej składa się w przypadku, o którym mowa w § 4:

1) pkt 1 - w postaci papierowej;

2) pkt 2 - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo na adres poczty elektronicznej Krajowego Biura Wyborczego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach (Dz. U. poz. 268), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA FINANSOWA O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2055)

WZÓR - (W TYM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ) INFORMACJA FINANSOWA O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA